Taittiriya Upanishad Bhriguvalli – ತೈತ್ತಿರೀಯೋಪನಿಷತ್ – 3. ಭೃಗುವಲ್ಲೀ


ಓಂ ಸ॒ಹ ನಾ॑ವವತು । ಸ॒ಹ ನೌ॑ ಭುನಕ್ತು । ಸ॒ಹ ವೀ॒ರ್ಯಂ॑ ಕರವಾವಹೈ ।
ತೇ॒ಜ॒ಸ್ವಿನಾ॒ವಧೀ॑ತಮಸ್ತು॒ ಮಾ ವಿ॑ದ್ವಿಷಾ॒ವಹೈ᳚ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॑: ॥

(ತೈ।ಆ।9।1।1)

ಭೃಗು॒ರ್ವೈ ವಾ॑ರು॒ಣಿಃ । ವರು॑ಣಂ॒ ಪಿತ॑ರ॒ಮುಪ॑ಸಸಾರ ।
ಅಧೀ॑ಹಿ ಭಗವೋ॒ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ॑ । ತಸ್ಮಾ॑ ಏ॒ತತ್ಪ್ರೋ॑ವಾಚ ।
ಅನ್ನಂ॑ ಪ್ರಾ॒ಣಂ ಚಕ್ಷು॒ಶ್ಶ್ರೋತ್ರಂ॒ ಮನೋ॒ ವಾಚ॒ಮಿತಿ॑ ।
ತಗ್ಂ ಹೋ॑ವಾಚ । ಯತೋ॒ ವಾ ಇ॒ಮಾನಿ॒ ಭೂತಾ॑ನಿ॒ ಜಾಯ॑ನ್ತೇ ।
ಯೇನ॒ ಜಾತಾ॑ನಿ॒ ಜೀವ॑ನ್ತಿ ।
ಯತ್ಪ್ರಯ॑ನ್ತ್ಯ॒ಭಿಸಂವಿ॑ಶನ್ತಿ । ತದ್ವಿಜಿ॑ಜ್ಞಾಸಸ್ವ । ತದ್ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ॑ ।
ಸ ತಪೋ॑ಽತಪ್ಯತ । ಸ ತಪ॑ಸ್ತ॒ಪ್ತ್ವಾ ॥ 1 ॥

ಇತಿ ಪ್ರಥಮೋಽನುವಾಕಃ ॥

ಅನ್ನಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ॒ ವ್ಯ॑ಜಾನಾತ್ ।
ಅ॒ನ್ನಾದ್ಧ್ಯೇ॑ವ ಖಲ್ವಿ॒ಮಾನಿ॒ ಭುತಾ॑ನಿ॒ ಜಾಯ॑ನ್ತೇ ।
ಅನ್ನೇ॑ನ॒ ಜಾತಾ॑ನಿ॒ ಜೀವ॑ನ್ತಿ ।
ಅನ್ನಂ॒ ಪ್ರಯ॑ನ್ತ್ಯ॒ಭಿಸಂವಿ॑ಶ॒ನ್ತೀತಿ॑ । ತದ್ವಿ॒ಜ್ಞಾಯ॑ ।
ಪುನ॑ರೇ॒ವ ವರು॑ಣಂ॒ ಪಿತ॑ರ॒ಮುಪ॑ಸಸಾರ ।
ಅಧೀ॑ಹಿ ಭಗವೋ॒ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ॑ । ತಗ್ಂ ಹೋ॑ವಾಚ ।
ತಪ॑ಸಾ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॒ ವಿಜಿ॑ಜ್ಞಾಸಸ್ವ । ತಪೋ॒ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ॑ ।
ಸ ತಪೋ॑ಽತಪ್ಯತ । ಸ ತಪ॑ಸ್ತ॒ಪ್ತ್ವಾ ॥ 1 ॥

ಇತಿ ದ್ವಿತೀಯೋಽನುವಾಕಃ ॥

ಪ್ರಾ॒ಣೋ ಬ್ರ॒ಹ್ಮೇತಿ॒ ವ್ಯ॑ಜಾನಾತ್ ।
ಪ್ರಾ॒ಣಾದ್ಧ್ಯೇ॑ವ ಖಲ್ವಿ॒ಮಾನಿ॒ ಭೂತಾ॑ನಿ॒ ಜಾಯ॑ನ್ತೇ ।
ಪ್ರಾ॒ಣೇನ॒ ಜಾತಾ॑ನಿ॒ ಜೀವ॑ನ್ತಿ ।
ಪ್ರಾ॒ಣಂ ಪ್ರಯ॑ನ್ತ್ಯ॒ಭಿಸಂವಿ॑ಶ॒ನ್ತೀತಿ॑ । ತದ್ವಿ॒ಜ್ಞಾಯ॑ ।
ಪುನ॑ರೇ॒ವ ವರು॑ಣಂ॒ ಪಿತ॑ರ॒ಮುಪ॑ಸಸಾರ ।
ಅಧೀ॑ಹಿ ಭಗವೋ॒ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ॑ । ತಗ್ಂ ಹೋ॑ವಾಚ ।
ತಪ॑ಸಾ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॒ ವಿಜಿ॑ಜ್ಞಾಸಸ್ವ । ತಪೋ॒ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ॑ ।
ಸ ತಪೋ॑ಽತಪ್ಯತ । ಸ ತಪ॑ಸ್ತ॒ಪ್ತ್ವಾ ॥ 1 ॥

ಇತಿ ತೃತೀಯೋಽನುವಾಕಃ ॥

ಮನೋ॒ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ॒ ವ್ಯ॑ಜಾನಾತ್ ।
ಮನ॑ಸೋ॒ ಹ್ಯೇ॑ವ ಖಲ್ವಿ॒ಮಾನಿ॒ ಭೂತಾ॑ನಿ॒ ಜಾಯ॑ನ್ತೇ ।
ಮನ॑ಸಾ॒ ಜಾತಾ॑ನಿ॒ ಜೀವ॑ನ್ತಿ ।
ಮನ॒: ಪ್ರಯ॑ನ್ತ್ಯ॒ಭಿಸಂವಿ॑ಶ॒ನ್ತೀತಿ॑ । ತದ್ವಿ॒ಜ್ಞಾಯ॑ ।
ಪುನ॑ರೇ॒ವ ವರು॑ಣಂ॒ ಪಿತ॑ರ॒ಮುಪ॑ಸಸಾರ ।
ಅಧೀ॑ಹಿ ಭಗವೋ॒ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ॑ । ತಗ್ಂ ಹೋ॑ವಾಚ ।
ತಪ॑ಸಾ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॒ ವಿಜಿ॑ಜ್ಞಾಸಸ್ವ । ತಪೋ॒ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ॑ ।
ಸ ತಪೋ॑ಽತಪ್ಯತ । ಸ ತಪ॑ಸ್ತ॒ಪ್ತ್ವಾ ॥ 1 ॥

ಇತಿ ಚತುರ್ಥೋಽನುವಾಕಃ ॥

ವಿ॒ಜ್ಞಾನಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ॒ ವ್ಯ॑ಜಾನಾತ್ ।
ವಿ॒ಜ್ಞಾನಾ॒ದ್ಧ್ಯೇ॑ವ ಖಲ್ವಿ॒ಮಾನಿ॒ ಭೂತಾ॑ನಿ॒ ಜಾಯ॑ನ್ತೇ ।
ವಿ॒ಜ್ಞಾನೇ॑ನ॒ ಜಾತಾ॑ನಿ॒ ಜೀವ॑ನ್ತಿ ।
ವಿ॒ಜ್ಞಾನಂ॒ ಪ್ರಯ॑ನ್ತ್ಯ॒ಭಿಸಂವಿ॑ಶ॒ನ್ತೀತಿ॑ । ತದ್ವಿ॒ಜ್ಞಾಯ॑ ।
ಪುನ॑ರೇ॒ವ ವರು॑ಣಂ॒ ಪಿತ॑ರ॒ಮುಪ॑ಸಸಾರ ।
ಅಧೀ॑ಹಿ ಭಗವೋ॒ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ॑ । ತಗ್ಂ ಹೋ॑ವಾಚ ।
ತಪ॑ಸಾ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॒ ವಿಜಿ॑ಜ್ಞಾಸಸ್ವ । ತಪೋ॒ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ॑ ।
ಸ ತಪೋ॑ಽತಪ್ಯತ । ಸ ತಪ॑ಸ್ತ॒ಪ್ತ್ವಾ ॥ 1 ॥

ಇತಿ ಪಞ್ಚಮೋಽನುವಾಕಃ ॥

ಆ॒ನ॒ನ್ದೋ ಬ್ರ॒ಹ್ಮೇತಿ॒ ವ್ಯ॑ಜಾನಾತ್ ।
ಆ॒ನನ್ದಾ॒ದ್ಧ್ಯೇ॑ವ ಖಲ್ವಿ॒ಮಾನಿ॒ ಭೂತಾ॑ನಿ॒ ಜಾಯ॑ನ್ತೇ ।
ಆ॒ನ॒ನ್ದೇನ॒ ಜಾತಾ॑ನಿ॒ ಜೀವ॑ನ್ತಿ ।
ಆ॒ನ॒ನ್ದಂ ಪ್ರಯ॑ನ್ತ್ಯ॒ಭಿಸಂವಿ॑ಶ॒ನ್ತೀತಿ॑ ।
ಸೈಷಾ ಭಾ᳚ರ್ಗ॒ವೀ ವಾ॑ರು॒ಣೀ ವಿ॒ದ್ಯಾ । ಪ॒ರ॒ಮೇ ವ್ಯೋ॑ಮ॒ನ್ಪ್ರತಿ॑ಷ್ಠಿತಾ ।
ಸ ಯ ಏ॒ವಂ ವೇದ॒ ಪ್ರತಿ॑ತಿಷ್ಠತಿ । ಅನ್ನ॑ವಾನನ್ನಾ॒ದೋ ಭ॑ವತಿ ।
ಮ॒ಹಾನ್ಭ॑ವತಿ ಪ್ರ॒ಜಯಾ॑ ಪ॒ಶುಭಿ॑ರ್ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚ॒ಸೇನ॑ ।
ಮ॒ಹಾನ್ಕೀ॒ರ್ತ್ಯಾ ॥ 1 ॥

ಇತಿ ಷಷ್ಠೋಽನುವಾಕಃ ॥

ಅನ್ನಂ॒ ನ ನಿ॑ನ್ದ್ಯಾತ್ । ತದ್ವ್ರ॒ತಮ್ । ಪ್ರಾ॒ಣೋ ವಾ ಅನ್ನಮ್᳚ ।
ಶರೀ॑ರಮನ್ನಾ॒ದಮ್ । ಪ್ರಾ॒ಣೇ ಶರೀ॑ರಂ॒ ಪ್ರತಿ॑ಷ್ಠಿತಮ್ ।
ಶರೀ॑ರೇ ಪ್ರಾ॒ಣಃ ಪ್ರತಿ॑ಷ್ಠಿತಃ । ತದೇ॒ತದನ್ನ॒ಮನ್ನೇ॒ ಪ್ರತಿ॑ಷ್ಠಿತಮ್ ।
ಸ ಯ ಏ॒ತದನ್ನ॒ಮನ್ನೇ॒ ಪ್ರತಿ॑ಷ್ಠಿತಂ॒ ವೇದ॒ ಪ್ರತಿ॑ತಿಷ್ಠತಿ ।
ಅನ್ನ॑ವಾನನ್ನಾ॒ದೋ ಭ॑ವತಿ ।
ಮ॒ಹಾನ್ಭ॑ವತಿ ಪ್ರ॒ಜಯಾ॑ ಪ॒ಶುಭಿ॑ರ್ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚ॒ಸೇನ॑ । ಮ॒ಹಾನ್ಕೀ॒ರ್ತ್ಯಾ ॥ 1 ॥

ಇತಿ ಸಪ್ತಮೋಽನುವಾಕಃ ॥

ಅನ್ನಂ॒ ನ ಪರಿ॑ಚಕ್ಷೀತ । ತದ್ವ್ರ॒ತಮ್ । ಆಪೋ॒ ವಾ ಅನ್ನಮ್᳚ ।
ಜ್ಯೋತಿ॑ರನ್ನಾ॒ದಮ್ । ಅ॒ಪ್ಸು ಜ್ಯೋತಿ॒: ಪ್ರತಿ॑ಷ್ಠಿತಮ್ ।
ಜ್ಯೋತಿ॒ಷ್ಯಾಪ॒: ಪ್ರತಿ॑ಷ್ಠಿತಾಃ । ತದೇ॒ತದನ್ನ॒ಮನ್ನೇ॒ ಪ್ರತಿ॑ಷ್ಠಿತಮ್ ।
ಸ ಯ ಏ॒ತದನ್ನ॒ಮನ್ನೇ॒ ಪ್ರತಿ॑ಷ್ಠಿತಂ॒ ವೇದ॒ ಪ್ರತಿ॑ತಿಷ್ಠತಿ ।
ಅನ್ನ॑ವಾನನ್ನಾ॒ದೋ ಭ॑ವತಿ ।
ಮಹಾ॒ನ್ಭ॑ವತಿ ಪ್ರ॒ಜಯಾ॑ ಪ॒ಶುಭಿ॑ರ್ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚ॒ಸೇನ॑ ।
ಮ॒ಹಾನ್ಕೀ॒ರ್ತ್ಯಾ ॥ 1 ॥

ಇತ್ಯಷ್ಟಮೋಽನುವಾಕಃ ॥

ಅನ್ನಂ॑ ಬ॒ಹು ಕು॑ರ್ವೀತ । ತದ್ವ್ರ॒ತಮ್ । ಪೃ॒ಥಿ॒ವೀ ವಾ ಅನ್ನಮ್᳚ ।
ಆ॒ಕಾ॒ಶೋ᳚ಽನ್ನಾ॒ದಃ । ಪೃ॒ಥಿ॒ವ್ಯಾಮಾ॑ಕಾ॒ಶಃ ಪ್ರತಿ॑ಷ್ಠಿತಃ ।
ಆ॒ಕಾ॒ಶೇ ಪೃ॑ಥಿ॒ವೀ ಪ್ರತಿ॑ಷ್ಠಿತಾ ।
ತದೇ॒ತದನ್ನ॒ಮನ್ನೇ॒ ಪ್ರತಿ॑ಷ್ಠಿತಮ್ ।
ಸ ಯ ಏ॒ತದನ್ನ॒ಮನ್ನೇ॒ ಪ್ರತಿ॑ಷ್ಠಿತಂ॒ ವೇದ॒ ಪ್ರತಿ॑ತಿಷ್ಠತಿ ।
ಅನ್ನ॑ವಾನನ್ನಾ॒ದೋ ಭ॑ವತಿ ।
ಮ॒ಹಾನ್ಭ॑ವತಿ ಪ್ರ॒ಜಯಾ॑ ಪ॒ಶುಭಿ॑ರ್ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚ॒ಸೇನ॑ ।
ಮ॒ಹಾನ್ಕೀ॒ರ್ತ್ಯಾ ॥ 1 ॥

ಇತಿ ನವಮೋಽನುವಾಕಃ ॥

ನ ಕಞ್ಚನ ವಸತೌ ಪ್ರತ್ಯಾ॑ಚಕ್ಷೀ॒ತ । ತದ್ವ್ರ॒ತಮ್ ।
ತಸ್ಮಾದ್ಯಯಾ ಕಯಾ ಚ ವಿಧಯಾ ಬಹ್ವ॑ನ್ನಂ ಪ್ರಾ॒ಪ್ನುಯಾತ್ ।
ಅರಾಧ್ಯಸ್ಮಾ ಅನ್ನಮಿ॑ತ್ಯಾಚ॒ಕ್ಷತೇ ।
ಏತದ್ವೈ ಮುಖತೋ᳚ಽನ್ನಗ್ಂ ರಾ॒ದ್ಧಮ್ ।
ಮುಖತೋಽಸ್ಮಾ ಅ॑ನ್ನಗ್ಂ ರಾ॒ಧ್ಯತೇ ।
ಏತದ್ವೈ ಮಧ್ಯತೋ᳚ಽನ್ನಗ್ಂ ರಾ॒ದ್ಧಮ್ ।
ಮಧ್ಯತೋಽಸ್ಮಾ ಅ॑ನ್ನಗ್ಂ ರಾ॒ಧ್ಯತೇ ।
ಏತದ್ವಾ ಅನ್ತತೋ᳚ಽನ್ನಗ್ಂ ರಾ॒ದ್ಧಮ್ ।
ಅನ್ತತೋಽಸ್ಮಾ ಅ॑ನ್ನಗ್ಂ ರಾ॒ಧ್ಯತೇ ॥ 1 ॥

ಯ ಏ॑ವಂ ವೇ॒ದ । ಕ್ಷೇಮ ಇ॑ತಿ ವಾ॒ಚಿ ।
ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಇತಿ ಪ್ರಾ॑ಣಾಪಾ॒ನಯೋಃ ।
ಕರ್ಮೇ॑ತಿ ಹ॒ಸ್ತಯೋಃ । ಗತಿರಿ॑ತಿ ಪಾ॒ದಯೋಃ । ವಿಮುಕ್ತಿರಿ॑ತಿ ಪಾ॒ಯೌ ।
ಇತಿ ಮಾನುಷೀ᳚ಸ್ಸಮಾ॒ಜ್ಞಾಃ । ಅಥ ದೈ॒ವೀಃ । ತೃಪ್ತಿರಿ॑ತಿ ವೃ॒ಷ್ಟೌ ।
ಬಲಮಿ॑ತಿ ವಿ॒ದ್ಯುತಿ ॥ 2 ॥

ಯಶ ಇ॑ತಿ ಪ॒ಶುಷು । ಜ್ಯೋತಿರಿತಿ ನ॑ಕ್ಷತ್ರೇ॒ಷು ।
ಪ್ರಜಾತಿರಮೃತಮಾನನ್ದ ಇ॑ತ್ಯುಪ॒ಸ್ಥೇ । ಸರ್ವಮಿ॑ತ್ಯಾಕಾ॒ಶೇ ।
ತತ್ಪ್ರತಿಷ್ಠೇತ್ಯು॑ಪಾಸೀ॒ತ । ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ॑ವಾನ್ಭ॒ವತಿ ।
ತನ್ಮಹ ಇತ್ಯು॑ಪಾಸೀ॒ತ । ಮ॑ಹಾನ್ಭ॒ವತಿ । ತನ್ಮನ ಇತ್ಯು॑ಪಾಸೀ॒ತ ।
ಮಾನ॑ವಾನ್ಭ॒ವತಿ ॥ 3 ॥

ತನ್ನಮ ಇತ್ಯು॑ಪಾಸೀ॒ತ । ನಮ್ಯನ್ತೇ᳚ಽಸ್ಮೈ ಕಾ॒ಮಾಃ ।
ತದ್ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯು॑ಪಾಸೀ॒ತ । ಬ್ರಹ್ಮ॑ವಾನ್ಭ॒ವತಿ ।
ತದ್ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಪರಿಮರ ಇತ್ಯು॑ಪಾಸೀ॒ತ ।
ಪರ್ಯೇಣಂ ಮ್ರಿಯನ್ತೇ ದ್ವಿಷನ್ತ॑ಸ್ಸಪ॒ತ್ನಾಃ ।
ಪರಿ ಯೇ᳚ಽಪ್ರಿಯಾ᳚ ಭ್ರಾತೃ॒ವ್ಯಾಃ ।
ಸ ಯಶ್ಚಾ॑ಯಂ ಪು॒ರುಷೇ । ಯಶ್ಚಾಸಾ॑ವಾದಿ॒ತ್ಯೇ । ಸ ಏಕ॑: ॥ 4 ॥

ಸ ಯ॑ ಏವಂ॒ ವಿತ್ । ಅಸ್ಮಾಲ್ಲೋ॑ಕಾತ್ಪ್ರೇ॒ತ್ಯ ।
ಏತಮನ್ನಮಯಮಾತ್ಮಾನಮುಪ॑ಸಙ್ಕ್ರ॒ಮ್ಯ ।
ಏತಂ ಪ್ರಾಣಮಯಮಾತ್ಮಾನಮುಪ॑ಸಙ್ಕ್ರ॒ಮ್ಯ ।
ಏತಂ ಮನೋಮಯಮಾತ್ಮಾನಮುಪ॑ಸಙ್ಕ್ರ॒ಮ್ಯ ।
ಏತಂ ವಿಜ್ಞಾನಮಯಮಾತ್ಮಾನಮುಪ॑ಸಙ್ಕ್ರ॒ಮ್ಯ ।
ಏತಮಾನನ್ದಮಯಮಾತ್ಮಾನಮುಪ॑ಸಙ್ಕ್ರ॒ಮ್ಯ ।
ಇಮಾಁಲ್ಲೋಕನ್ಕಾಮಾನ್ನೀ ಕಾಮರೂಪ್ಯ॑ನುಸ॒ಞ್ಚರನ್ ।
ಏತಥ್ಸಾಮ ಗಾ॑ಯನ್ನಾ॒ಸ್ತೇ । ಹಾ 3 ವು॒ ಹಾ 3 ವು॒ ಹಾ 3 ವು॑ ॥ 5 ॥

ಅ॒ಹಮನ್ನಮ॒ಹಮನ್ನಮ॒ಹಮನ್ನಮ್ ।
ಅ॒ಹಮನ್ನಾ॒ದೋಽ॒3ಹಮನ್ನಾ॒ದೋಽ॒3ಅಹಮನ್ನಾ॒ದಃ ।
ಅ॒ಹಗ್ಗ್ ಶ್ಲೋಕ॒ಕೃದ॒ಹಗ್ಗ್ ಶ್ಲೋಕ॒ಕೃದ॒ಹಗ್ಗ್ ಶ್ಲೋಕ॒ಕೃತ್ ।
ಅ॒ಹಮಸ್ಮಿ ಪ್ರಥಮಜಾ ಋತಾ3ಸ್ಯ॒ ।
ಪೂರ್ವಂ ದೇವೇಭ್ಯೋ ಅಮೃತಸ್ಯ ನಾ3ಭಾ॒ಯಿ॒ ।
ಯೋ ಮಾ ದದಾತಿ ಸ ಇದೇವ ಮಾ3ವಾ॒: ।
ಅ॒ಹಮನ್ನ॒ಮನ್ನ॑ಮ॒ದನ್ತ॒ಮಾ3ದ್ಮಿ॒ ।
ಅಹಂ॒ ವಿಶ್ವಂ॒ ಭುವ॑ನ॒ಮಭ್ಯ॑ಭ॒ವಾಮ್ ।
ಸುವ॒ರ್ನ ಜ್ಯೋತೀ᳚: । ಯ ಏ॒ವಂ ವೇದ॑ । ಇತ್ಯು॑ಪ॒ನಿಷ॑ತ್ ॥ 6 ॥

ಇತಿ ದಶಮೋಽನುವಾಕಃ ॥

॥ ಇತಿ ಭೃಗುವಲ್ಲೀ ಸಮಾಪ್ತಾ ॥

ಓಂ ಸ॒ಹ ನಾ॑ವವತು । ಸ॒ಹ ನೌ॑ ಭುನಕ್ತು । ಸ॒ಹ ವೀ॒ರ್ಯಂ॑ ಕರವಾವಹೈ ।
ತೇ॒ಜ॒ಸ್ವಿನಾ॒ವಧೀ॑ತಮಸ್ತು॒ ಮಾ ವಿ॑ದ್ವಿಷಾ॒ವಹೈ᳚ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॑: ॥

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: