Sri Venkatesha Stotram – ஶ்ரீ வேங்கடேஶ ஸ்தோத்ரம்


கௌஶிகஶ்ரீநிவாஸார்யதநயம் விநயோஜ்ஜ்வலம் ।
வாத்ஸல்யாதி³கு³ணாவாஸம் வந்தே³ வரத³தே³ஶிகம் ॥

பத்³மஸ்தா²ம் யுவதீம் பரார்த்⁴யவ்ருஷபா⁴த்³ரீஶாயதோரஸ்ஸ்த²லீ-
மத்⁴யாவாஸமஹோத்ஸவாம் க்ஷணஸக்ருத்³விஶ்லேஷவாக்யாஸஹாம் ।
மூர்தீபா⁴வமுபாக³தாமிவ க்ருபாம் முக்³தா⁴கி²லாங்கா³ம் ஶ்ரியம்
நித்யாநந்த³விதா⁴யிநீம் நிஜபதே³ ந்யஸ்தாத்மநாம் ஸம்ஶ்ரயே ॥ 1 ॥

ஶ்ரீமச்சே²ஷமஹீத⁴ரேஶசரணௌ ப்ராப்யௌ ச யௌ ப்ராபகௌ
அஸ்மத்³தே³ஶிகபுங்க³வை꞉ கருணயா ஸந்த³ர்ஶிதௌ தாவகௌ ।
ப்ரோக்தௌ வாக்யயுகே³ந பூ⁴ரிகு³ணகாவார்யைஶ்ச பூர்வைர்முஹு꞉
ஶ்ரேயோபி⁴꞉ ஶட²வைரிமுக்²யமுநிபி⁴ஸ்தௌ ஸம்ஶ்ரிதௌ ஸம்ஶ்ரயே ॥ 2 ॥

யஸ்யைகம் கு³ணமாத்³ருதா꞉ கவயிதும் நித்யா꞉ ப்ரவ்ருத்தா கி³ர꞉
தஸ்யாபூ⁴மிதயா ஸ்வவாங்மநஸயோர்வைக்லப்³யமாஸேதி³ரே ।
தத்தாத்³ருக்³ப³ஹுஸத்³கு³ணம் கவயிதும் மோஹாத்³வ்ருஷாத்³ரீஶ்வரம்
காங்க்ஷே கார்யவிவேசநம் ந ஹி ப⁴வேந்மூடா⁴ஶயாநாம் ந்ருணாம் ॥ 3 ॥

யத்பாதா³ ॥ யோஷிதம் நிஜஸக்ருத்ஸ்பர்ஶேந காஞ்சிச்சி²லா-
மங்கா³ர ॥ டி³ம்ப⁴தாமநுபமௌ ஶாந்தம் கமப்யஞ்சிதௌ ।
யத்பாதூ³ரகி²லாம் ஶஶாஸ ச மஹீமாஶ்சர்யஸீமாஸ்த²லீம்
அத்³ராக்ஷம் ஹரிமஞ்ஜநாசலதடே நிர்நித்³ரபத்³மேக்ஷணம் ॥ 4 ॥

அத்ரஸ்யந்மணிராஜராஜிவிளஸந்மஞ்ஜீரநிர்யந்மஹ꞉-
ஸ்தோமப்ராஸ்தஸமஸ்தவிஸ்த்ருததமஶ்ஶ்ரீமந்தி³ராப்⁴யந்தரம் ।
வ்யாகோசாம்பு³ஜஸுந்த³ரம் சரணயோர்த்³வந்த்³வம் வ்ருஷாத்³ரீஶிது꞉
சக்ஷுர்ப்⁴யாமநுபூ⁴ய ஸர்வஸுலப⁴ம் ப்ராப்ஸ்யாமி மோத³ம் கதா³ ॥ 5 ॥

ஸத்க்ருத்யா ஸமகாலலப்³த⁴தநுபி⁴ர்கோ³பீபி⁴ரத்யாத³ராத்
விந்யஸ்தௌ வத³நே குசே ச நிதராம் ரோமாஞ்சரோஹாஞ்சிதே ।
பத்³மாபூ⁴கரபல்லவை꞉ ஸசகிதம் ஸம்வாஹ்யமாநௌ ம்ருதூ³
மாந்யௌ வேங்கடபூ⁴த⁴ரேஶசரணௌ மார்கே³ த்³ருஶோ꞉ ஸ்தாம் மம ॥ 6 ॥

ப்ராத꞉ பு²ல்லபயோருஹாந்தரத³ளஸ்நிக்³தா⁴ருணாந்தஸ்த²லௌ
நிஷ்பீதாகி²லநீரநீரதி⁴ளஸந்நீலாம்பு³தா³பௌ⁴ ப³ஹி꞉ ।
ராகாஶீதமரீசிஸந்நிப⁴நக²ஜ்யோதிர்விதாநாஞ்சிதௌ
பாதௌ³ பந்நக³புங்க³வாசலபதேர்மத்⁴யேமநஸ்ஸ்தாம் மம ॥ 7 ॥

மந்தா³ரப்ரஸவாபி⁴ராமஶிரஸாம் ப்³ருந்தா³ரகஶ்ரேயஸாம்
ப்³ருந்தை³ரிந்து³கலாப்⁴ருதா ச விதி⁴நா வந்த்³யௌ த்⁴ருதாநந்த³தூ² ।
ப³ந்த⁴ச்சே²த³விதா⁴யிநௌ விநமதாம் ச²ந்த³ஶ்ஶதாபி⁴ஷ்டுதௌ
வந்தே³ ஶேஷமஹீத⁴ரேஶசரணௌ வந்தா³ருசிந்தாமணீ ॥ 8 ॥

சிஞ்சாமூலக்ருதாஸநேந முநிநா தத்த்வார்த²ஸந்த³ர்ஶிநா
காருண்யேந ஜக³த்³தி⁴தம் கத²யதா ஸ்வாநுஷ்டி²திக்²யாபநாத் ।
நிஶ்சிக்யே ஶரணம் யதே³வ பரமம் ப்ராப்யம் ச ஸர்வாத்மநாம்
தத்பாதா³ப்³ஜயுக³ம் ப⁴ஜாமி வ்ருஷப⁴க்ஷோணீத⁴ராதீ⁴ஶிது꞉ ॥ 9 ॥

நந்தி³ஷ்யாமி கதா³(அ)ஹமேத்ய மஹதா க⁴ர்மேண தப்தோ யதா²
மந்தோ³த³ஞ்சிதமாருதம் மருதலே மர்த்யோ மஹாந்தம் ஹ்ரத³ம் ।
ஸந்தப்தோ ப⁴வதாபதா³வஶிகி²நா ஸர்வார்திஸம்ஶாமகம்
பாத³த்³வந்த்³வமஹீஶபூ⁴த⁴ரபதேர்நிர்த்³வந்த்³வஹ்ருந்மந்தி³ரம் ॥ 10 ॥

யௌ ப்³ருந்தா³வநபூ⁴தலே வ்யஹரதாம் தை³தேயப்³ருந்தா³வ்ருதே
குப்யத்காளியவிஸ்த்ருதோச்ச்²ரிதப²ணாரங்கே³ஷு சாந்ருத்யதாம் ।
கிஞ்சாநஸ்ஸமுதா³ஸ்த²தாம் கிஸலயப்ரஸ்பர்தி⁴நாவாஸுரம்
தந்வாதாம் மம வேங்கடேஶசரணௌ தாவம்ஹஸாம் ஸம்ஹ்ருதிம் ॥ 11 ॥

ஶேஷித்வப்ரமுகா²ந்நிபீய து கு³ணாந்நித்யா ஹரேஸ்ஸூரயோ
வைகுண்டே² தத ஏத்ய வேங்கடகி³ரிம் ஸௌலப்⁴யமுக்²யாநிஹ ।
நித்யோத³ஞ்சிதஸம்நிதே⁴ர்நிருபமாந்நிர்விஶ்ய தஸ்யாத்³பு⁴தாந்
நிர்க³ந்தும் ப்ரப⁴வந்தி ஹந்த ந ததோ வைகுண்ட²குண்டா²த³ரா꞉ ॥ 12 ॥

ஸம்பு²ல்லாத்³பு⁴தபுஷ்பபா⁴ரவிநமச்சா²கா²ஶதாநாம் ஸதா³
ஸௌரப்⁴யாநுப⁴வாபி⁴யந்மது⁴ளிஹாம் ஸங்கை⁴ர்வ்ருதே பூ⁴ருஹாம் ।
உத்³யத்³ரஶ்மிபி⁴ருஜ்ஜ்வலைர்மணிக³ணைருத்துங்க³ஶ்ருங்கை³ர்வ்ருஷ-
க்ஷோணீப⁴ர்தரி வர்ததே(அ)கி²லஜக³த்க்ஷேமாய லக்ஷ்மீஸக²꞉ ॥ 13 ॥

நாநாதி³ங்முக²வாஸிநோ நரக³ணாநப்⁴யாக³தாநாத³ராத்
ப்ரத்யுத்³யாத இவாந்திகஸ்பு²டதரப்ரேக்ஷ்யப்ரஸந்நாநந꞉ ।
ஸாநுக்ரோஶமநாஸ்ஸடி³ம்ப⁴மஹிலாந் ஸம்ப்ராப்தஸர்வேப்ஸிதாந்
குர்வந்நஞ்ஜநபூ⁴த⁴ரே குவலயஶ்யாமோ ஹரிர்பா⁴ஸதே ॥ 14 ॥

ஆபாதா³த³நவத்³யமாச ஶிரஸஸ்ஸௌந்த³ர்யஸீமாஸ்பத³ம்
ஹஸ்தோத³ஞ்சிதஶங்க²சக்ரமுரஸா பி³ப்⁴ராணமம்போ⁴தி⁴ஜாம் ।
மால்யைருல்லஸிதம் மநோஜ்ஞமகுடீமுக்²யைஶ்ச பூ⁴ஷாஶதை꞉
மத்⁴யேதாரணமஞ்ஜநாசலதடே பா⁴ந்தம் ஹரிம் பா⁴வயே ॥ 15 ॥

மஞ்ஜீராஞ்சிதபாத³மத்³பு⁴தகடீவிப்⁴ராஜிபீதாம்ப³ரம்
பத்³மாலங்க்ருதநாபி⁴மங்க³மஹஸா பாதோ²த⁴ரப்⁴ராந்தித³ம் ।
பார்ஶ்வாலங்க்ருதிஶங்க²சக்ரவிளஸத்பாணிம் பரம் பூருஷம்
வந்தே³ மந்த³ஹஸம் விசித்ரமகுடீஜுஷ்டம் வ்ருஷாத்³ரீஶ்வரம் ॥ 16 ॥

நாநாபா⁴ஸுரரத்நமௌக்திகவரஶ்ரேணீலஸத்தோரண-
ஸ்வர்ணஸ்தம்ப⁴யுகா³ந்தராளகப்⁴ருஶப்ரத்³யோதமாநாநநம் ।
ஆநாஸஶ்ருதிலோலநீலவிஶத³ஸ்நிக்³தா⁴ந்தரக்தேக்ஷணம்
நாத²ம் ப்ரேக்ஷிதுமஞ்ஜநாசலதடே நாலம் ஸஹஸ்ரம் த்³ருஶாம் ॥ 17 ॥

சக்ராப்³ஜே கரயுக்³மகேந ஸததம் பி³ப்⁴ரத் கரேண ஸ்ப்ருஶந்
ஸவ்யேநோருமபீதரேண சரணௌ ஸந்த³ர்ஶயந் பூ⁴ஷணை꞉ ।
ஸத்³ரத்நை꞉ ஸகலா தி³ஶோ விதிமிரா꞉ குர்வந் வ்ருஷாத்³ரௌ ஹரி꞉
ஶுத்³த⁴ஸ்வாந்தநிஷேவிதே விஜயதே ஶுத்³தா⁴ந்தபா³ஹாந்தர꞉ ॥ 18 ॥

ஸுஸ்நிக்³தா⁴த⁴ரபல்லவம் ம்ருது³ஹஸம் மீநோல்லஸல்லோசநம்
க³ண்ட³ப்ரஸ்பு²ரத³ம்ஶுகுண்ட³லயுக³ம் விப்⁴ராஜிஸுப்⁴ரூந்நஸம் ।
பா²லோத்³பா⁴ஸிபரார்த்⁴யரத்நதிலகம் வக்த்ரம் ப்ரளம்பா³லகம்
ப⁴வ்யம் வேங்கடநாயகஸ்ய பிப³தாம் பா⁴க்³யம் ந வாசாம் பத³ம் ॥ 19 ॥

த்வத்பாதா³ம்பு³ஜஸஸ்ப்ருஹம் மம மந꞉ குர்யாஸ்த்வத³ந்யஸ்ப்ருஹாம்
தூ³ரம் தோலய து³꞉க²ஜாலஜநநீம் த்வத்பாத³வாஞ்சா²த்³விஷம் ।
கிஞ்ச த்வத்பரதந்த்ரபூ⁴ஸுரக்ருபாபாத்ரம் க்ரியா மாம் ஸதா³
ஸர்பாதீ⁴ஶ்வரபூ⁴த⁴ரேந்த்³ர ப⁴க³வந் ஸர்வார்த²ஸந்தா³யக ॥ 20 ॥

நாகார்ஷம் ஶ்ருதிசோதி³தாம் க்ருதிமஹம் கிஞ்சிந்ந சாவேதி³ஷம்
ஜீவேஶௌ ப⁴வப⁴ஞ்ஜநீ ந ச ப⁴வத்பாதா³ப்³ஜப⁴க்திர்மம ।
ஶ்ரீமத்த்வத்கருணைவ தே³ஶிகவரோபஜ்ஞம் ப்ரவ்ருத்தா மயி
த்வத்ப்ராப்தௌ ஶரணம் வ்ருஷாசலபதே(அ)பூ⁴வம் ததஸ்த்வத்³ப⁴ர꞉ ॥ 21 ॥

ஶ்ரீமத்கௌஶிகவம்ஶவாரிதி⁴விதோ⁴꞉ ஶ்ரீவேங்கடேஶாக்²யயா
விக்²யாதஸ்ய கு³ரோர்விஶுத்³த⁴மநஸோ வித்³யாநிதே⁴꞉ ஸூநுநா ।
ப⁴க்த்யைதாம் வரதா³பி⁴தே⁴ந ப⁴ணிதாம் ஶ்ரீவேங்கடேஶஸ்துதிம்
ப⁴வ்யாம் யஸ்து படே²த³முஷ்ய விதரேச்ச்²ரேய꞉ பரம் ஶ்ரீஸக²꞉ ॥

இதி வேங்கடேஶ ஸ்தோத்ரம் ।


மேலும் ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed
%d bloggers like this: