Vayu Stuti – வாயு ஸ்துதி꞉


அத² நக²ஸ்துதி꞉ ।

பாந்த்வஸ்மாந் புருஹூதவைரிப³லவந்மாதங்க³மாத்³யத்³க⁴டா-
-கும்போ⁴ச்சாத்³ரிவிபாடநாதி⁴கபடு ப்ரத்யேக வஜ்ராயிதா꞉ ।
ஶ்ரீமத்கண்டீ²ரவாஸ்யப்ரததஸுநக²ரா தா³ரிதாராதிதூ³ர-
-ப்ரத்⁴வஸ்தத்⁴வாந்தஶாந்தப்ரவிததமநஸா பா⁴விதா பூ⁴ரிபா⁴கை³꞉ ॥ 1 ॥

லக்ஷ்மீகாந்த ஸமந்ததோ(அ)பி கலயந் நைவேஶிதுஸ்தே ஸமம்
பஶ்யாம்யுத்தமவஸ்து தூ³ரதரதோபாஸ்தம் ரஸோ யோ(அ)ஷ்டம꞉ ।
யத்³ரோஷோத்கர த³க்ஷ நேத்ர குடில ப்ராந்தோத்தி²தாக்³நி ஸ்பு²ரத்
க²த்³யோதோபம விஸ்பு²லிங்க³ப⁴ஸிதா ப்³ரஹ்மேஶஶக்ரோத்கரா꞉ ॥ 2 ॥

அத² வாயுஸ்துதி꞉ ।

ஶ்ரீமத்³விஷ்ண்வங்க்⁴ரிநிஷ்டா²திகு³ணகு³ருதமஶ்ரீமதா³நந்த³தீர்த²-
-த்ரைலோக்யாசார்யபாதோ³ஜ்ஜ்வலஜலஜலஸத்பாம்ஸவோ(அ)ஸ்மாந் புநந்து ।
வாசாம் யத்ர ப்ரணேத்ரீ த்ரிபு⁴வநமஹிதா ஶாரதா³ ஶாரதே³ந்து³-
-ஜ்யோத்ஸ்நாப⁴த்³ரஸ்மிதஶ்ரீத⁴வளிதககுபா⁴ ப்ரேமபா⁴ரம் ப³பா⁴ர ॥ 1 ॥

உத்கண்டா²குண்ட²கோலாஹலஜவவிஜிதாஜஸ்ரஸேவாநுவ்ருத்³த⁴-
-ப்ராஜ்ஞாத்மஜ்ஞாநதூ⁴தாந்த⁴தமஸஸுமநோமௌளிரத்நாவளீநாம் ।
ப⁴க்த்யுத்³ரேகாவகா³ட⁴ப்ரக⁴டநஸத⁴டாத்காரஸங்க்⁴ருஷ்யமாண-
ப்ராந்தப்ராக்³ர்யாங்க்⁴ரிபீடோ²த்தி²தகநகரஜ꞉பிஞ்ஜராரஞ்ஜிதாஶா꞉ ॥ 2 ॥

ஜந்மாதி⁴வ்யாத்⁴யுபாதி⁴ப்ரதிஹதிவிரஹப்ராபகாணாம் கு³ணாநாம்
அக்³ர்யாணாமர்பகாணாம் சிரமுதி³தசிதா³நந்த³ஸந்தோ³ஹதா³நாம் ।
ஏதேஷாமேஷ தோ³ஷப்ரமுஷிதமநஸாம் த்³வேஷிணாம் தூ³ஷகாணாம்
தை³த்யாநாமார்திமந்தே⁴ தமஸி வித³த⁴தாம் ஸம்ஸ்தவே நாஸ்மி ஶக்த꞉ ॥ 3 ॥

அஸ்யாவிஷ்கர்துகாமம் கலிமலகலுஷே(அ)ஸ்மிந் ஜநே ஜ்ஞாநமார்க³ம்
வந்த்³யம் சந்த்³ரேந்த்³ரருத்³ரத்³யுமணிப²ணிவயோநாயகாத்³யைரிஹாத்³ய ।
மத்⁴வாக்²யம் மந்த்ரஸித்³த⁴ம் கிமுத க்ருதவதோ மாருதஸ்யாவதாரம்
பாதாரம் பாரமேஷ்ட்யம் பத³மபவிபத³꞉ ப்ராப்துராபந்நபும்ஸாம் ॥ 4 ॥

உத்³யத்³வித்³யுத்ப்ரசண்டா³ம் நிஜருசிநிகரவ்யாப்தலோகாவகாஶோ
பி³ப்⁴ரத்³பீ⁴மோ பு⁴ஜே யோ(அ)ப்⁴யுதி³ததி³நகராபா⁴ங்க³தா³ட்⁴ய ப்ரகாண்டே³ ।
வீர்யோத்³தா⁴ர்யாம் க³தா³க்³ர்யாமயமிஹ ஸுமதிம் வாயுதே³வோ வித³த்⁴யாத்
அத்⁴யாத்மஜ்ஞாநநேதா யதிவரமஹிதோ பூ⁴மிபூ⁴ஷாமணிர்மே ॥ 5 ॥

ஸம்ஸாரோத்தாபநித்யோபஶமத³ஸத³யஸ்நேஹஹாஸாம்பு³பூர-
-ப்ரோத்³யத்³வித்³யாநவத்³யத்³யுதிமணிகிரணஶ்ரேணிஸம்பூரிதாஶ꞉ ।
ஶ்ரீவத்ஸாங்காதி⁴வாஸோசிததரஸரளஶ்ரீமதா³நந்த³தீர்த²-
-க்ஷீராம்போ⁴தி⁴ர்விபி⁴ந்த்³யாத்³ப⁴வத³நபி⁴மதம் பூ⁴ரி மே பூ⁴திஹேது꞉ ॥ 6 ॥

மூர்த⁴ந்யேஷோ(அ)ஞ்ஜலிர்மே த்³ருட⁴தரமிஹ தே ப³த்⁴யதே ப³ந்த⁴பாஶ-
-ச்சே²த்ரே தா³த்ரே ஸுகா²நாம் ப⁴ஜதி பு⁴வி ப⁴விஷ்யத்³விதா⁴த்ரே த்³யுப⁴ர்த்ரே ।
அத்யந்தம் ஸந்ததம் த்வம் ப்ரதி³ஶ பத³யுகே³ ஹந்த ஸந்தாபபா⁴ஜா-
-மஸ்மாகம் ப⁴க்திமேகாம் ப⁴க³வத உத தே மாத⁴வஸ்யாத² வாயோ꞉ ॥ 7 ॥

ஸாப்⁴ரோஷ்ணாபீ⁴ஶுஶுப்⁴ரப்ரப⁴மப⁴ய நபோ⁴ பூ⁴ரிபூ⁴ப்⁴ருத்³விபூ⁴தி-
-ப்⁴ராஜிஷ்ணுர்பூ⁴ர்ருபூ⁴ணாம் ப⁴வநமபி விபோ⁴(அ)பே⁴தி³ ப³ப்⁴ரே ப³பூ⁴வே ।
யேந ப்⁴ரூவிப்⁴ரமஸ்தே ப்⁴ரமயது ஸுப்⁴ருஶம் ப³ப்⁴ருவத்³து³ர்ப்⁴ருதாஶாந்
ப்⁴ராந்திர்பே⁴தா³வபா⁴ஸஸ்த்விதி ப⁴யமபி⁴பூ⁴ர்போ⁴க்ஷ்யதோ மாயிபி⁴க்ஷூந் ॥ 8 ॥

யே(அ)மும் பா⁴வம் ப⁴ஜந்தே ஸுரமுக²ஸுஜநாராதி⁴தம் தே த்ருதீயம்
பா⁴ஸந்தே பா⁴ஸுரைஸ்தே ஸஹசரசலிதைஶ்சாமரைஶ்சாருவேஷா꞉ ।
வைகுண்டே² கண்ட²லக்³நஸ்தி²ரஶுசிவிளஸத்காந்திதாருண்யலீலா-
லாவண்யாபூர்ணகாந்தாகுசப⁴ரஸுலபா⁴ஶ்லேஷஸம்மோத³ஸாந்த்³ரா꞉ ॥ 9 ॥

ஆநந்தா³ந்மந்த³மந்தா³ த³த³தி ஹி மருத꞉ குந்த³மந்தா³ரநந்த்³யா-
-வர்தாமோதா³ந் த³தா⁴நா ம்ருது³பத³முதி³தோத்³கீ³தகை꞉ ஸுந்த³ரீணாம் ।
வ்ருந்தை³ராவந்த்³யமுக்தேந்த்³வஹிமகு³மத³நாஹீந்த்³ரதே³வேந்த்³ரஸேவ்யே
மௌகுந்தே³ மந்தி³ரே(அ)ஸ்மிந்நவிரதமுத³யந்மோதி³நாம் தே³வதே³வ ॥ 10 ॥

உத்தப்தா(அ)த்யுத்கடத்விட் ப்ரகடகடகடத்⁴வாநஸங்க⁴ட்டநோத்³ய-
-த்³வித்³யுத்³வ்யூட⁴ஸ்பு²லிங்க³ப்ரகரவிகிரணோத்க்வாதி²தே பா³தி⁴தாங்கா³ந் ।
உத்³கா³ட⁴ம் பாத்யமாநா தமஸி தத இத꞉ கிங்கரை꞉ பங்கிலே தே
பங்க்திர்க்³ராவ்ணாம் க³ரிம்ணா க்³ளபயதி ஹி ப⁴வத்³வேஷிணோ வித்³வதா³த்³ய ॥ 11 ॥

அஸ்மிந்நஸ்மத்³கு³ரூணாம் ஹரிசரணசிரத்⁴யாநஸந்மங்க³ளாநாம்
யுஷ்மாகம் பார்ஶ்வபூ⁴மிம் த்⁴ருதரணரணிகஸ்வர்கி³ஸேவ்யாம் ப்ரபந்ந꞉ ।
யஸ்தூதா³ஸ்தே ஸ ஆஸ்தே(அ)தி⁴ப⁴வமஸுலப⁴க்லேஶநிர்மூகமஸ்த-
-ப்ராயாநந்த³ம் கத²ஞ்சிந்ந வஸதி ஸததம் பஞ்சகஷ்டே(அ)திகஷ்டே ॥ 12 ॥

க்ஷுத் க்ஷாமாந் ரூக்ஷரக்ஷோரத³க²ரநக²ரக்ஷுண்ணவிக்ஷோபி⁴தாக்ஷா-
-நாமக்³நாநாந்த⁴கூபே க்ஷுரமுக²முக²ரை꞉ பக்ஷிபி⁴ர்விக்ஷதாங்கா³ந் ।
பூயாஸ்ருங்மூத்ரவிஷ்டா²க்ருமிகுலகலிலே தத்க்ஷணக்ஷிப்தஶக்த்யா-
-த்³யஸ்த்ரவ்ராதார்தி³தாம்ஸ்த்வத்³த்³விஷ உபஜிஹதே வஜ்ரகல்பா ஜலூகா꞉ ॥ 13 ॥

மாதர்மே மாதரிஶ்வந் பிதரதுலகு³ரோ ப்⁴ராதரிஷ்டாப்தப³ந்தோ⁴
ஸ்வாமிந் ஸர்வாந்தராத்மந்நஜர ஜரயிதர்ஜந்மம்ருத்யாமயாநாம் ।
கோ³விந்தே³ தே³ஹி ப⁴க்திம் ப⁴வதி ச ப⁴க³வந்நூர்ஜிதாம் நிர்நிமித்தாம்
நிர்வ்யாஜாம் நிஶ்சலாம் ஸத்³கு³ணக³ணப்³ருஹதீம் ஶாஶ்வதீமாஶு தே³வ ॥ 14 ॥

விஷ்ணோரத்த்யுத்தமத்வாத³கி²லகு³ணக³ணைஸ்தத்ர ப⁴க்திம் க³ரிஷ்டா²ம்
ஆஶ்லிஷ்டே ஶ்ரீத⁴ராப்⁴யாமமுமத² பரிவாராத்மநா ஸேவகேஷு ।
ய꞉ ஸந்த⁴த்தே விரிஞ்சஶ்வஸநவிஹக³பாநந்தருத்³ரேந்த்³ரபூர்வே-
-ஷ்வாத்⁴யாயம்ஸ்தாரதம்யம் ஸ்பு²டமவதி ஸதா³ வாயுரஸ்மத்³கு³ருஸ்தம் ॥ 15 ॥

தத்த்வஜ்ஞாந் முக்திபா⁴ஜ꞉ ஸுக²யிஸி ஹி கு³ரோ யோக்³யதாதாரதம்யா-
-தா³த⁴த்ஸே மிஶ்ரபு³த்³தி⁴ம்ஸ்த்ரிதி³வநிரயபூ⁴கோ³சராந் நித்யப³த்³தா⁴ந் ।
தாமிஸ்ராந்தா⁴தி³காக்²யே தமஸி ஸுப³ஹுளம் து³꞉க²யஸ்யந்யதா²ஜ்ஞாந்
விஷ்ணோராஜ்ஞாபி⁴ரித்த²ம் ஶ்ருதிஶதமிதிஹாஸாதி³ சாகர்ணயாம꞉ ॥ 16 ॥

வந்தே³(அ)ஹம் தம் ஹநூமாநிதி மஹிதமஹாபௌருஷோ பா³ஹுஶாலீ
க்²யாதஸ்தே(அ)க்³ர்யோ(அ)வதார꞉ ஸஹித இஹ ப³ஹுப்³ரஹ்மசர்யாதி³த⁴ர்மை꞉ ।
ஸஸ்நேஹாநாம் ஸஹஸ்வாநஹரஹரஹிதம் நிர்த³ஹந் தே³ஹபா⁴ஜாம்
அம்ஹோமோஹாபஹோ ய꞉ ஸ்ப்ருஹயதி மஹதீம் ப⁴க்திமத்³யாபி ராமே ॥ 17 ॥

ப்ராக்பஞ்சாஶத்ஸஹஸ்ரைர்வ்யவஹிதமஹிதம் யோஜநை꞉ பர்வதம் த்வம்
யாவத்ஸஞ்ஜீவநாத்³யௌஷத⁴நிதி⁴மதி⁴கப்ராண லங்காமநைஷி꞉ ।
அத்³ராக்ஷீது³த்பதந்தம் தத உத கி³ரிமுத்பாடயந்தம் க்³ருஹீத்வா
யாந்தம் கே² ராக⁴வாங்க்⁴ரௌ ப்ரணதமபி ததை³கக்ஷணே த்வாம் ஹி லோக꞉ ॥ 18 ॥

க்ஷிப்த꞉ பஶ்சாத்ஸத்ஸலீலம் ஶதமதுலமதே யோஜநாநாம் ஸ உச்ச-
-ஸ்தாவத்³விஸ்தாரவம்ஶ்சாப்யுபலலவ இவ வ்யக்³ரபு³த்³த்⁴யா த்வயா(அ)த꞉ ।
ஸ்வஸ்வஸ்தா²நஸ்தி²தாதிஸ்தி²ரஶகலஶிலாஜாலஸம்ஶ்லேஷநஷ்ட-
-ச்²சே²தா³ங்க꞉ ப்ராகி³வாபூ⁴த் கபிவரவபுஷஸ்தே நம꞉ கௌஶலாய ॥ 19 ॥

த்³ருஷ்ட்வா து³ஷ்டாதி⁴போர꞉ ஸ்பு²டிதகநகஸத்³வர்ம க்⁴ருஷ்டாஸ்தி²கூடம்
நிஷ்பிஷ்டம் ஹாடகாத்³ரிப்ரகடதடதடாகாதிஶங்கோ ஜநோ(அ)பூ⁴த் ।
யேநா(அ)ஜௌ ராவணாரிப்ரியநடநபடுர்முஷ்டிரிஷ்டம் ப்ரதே³ஷ்டும்
கிம் நேஷ்டே மே ஸ தே(அ)ஷ்டாபத³கடகதடித்கோடிபா⁴ம்ருஷ்டகாஷ்ட²꞉ ॥ 20 ॥

தே³வ்யாதே³ஶப்ரணீதித்³ருஹிணஹரவராவத்⁴யரக்ஷோவிகா⁴தா-
-த்³யாஸேவோத்³யத்³த³யார்த்³ர꞉ ஸஹபு⁴ஜமகரோத்³ராமநாமா முகுந்த³꞉ ।
து³ஷ்ப்ராபே பாரமேஷ்ட்²யே கரதலமதுலம் மூர்தி⁴விந்யஸ்ய த⁴ந்யம்
தந்வந்பூ⁴ய꞉ ப்ரபூ⁴தப்ரணயவிகஸிதாப்³ஜேக்ஷணஸ்த்வேக்ஷமாண꞉ ॥ 21 ॥

ஜக்⁴நே நிக்⁴நேந விக்⁴நோ ப³ஹுளப³லப³கத்⁴வம்ஸநாத்³யேந ஶோச-
-த்³விப்ராநுக்ரோஶபாஶைரஸுவித்⁴ருதிஸுக²ஸ்யைகசக்ராஜநாநாம் ।
தஸ்மை தே தே³வ குர்ம꞉ குருகுலபதயே கர்மணா ச ப்ரணாமாந்
கிர்மீரம் து³ர்மதீநாம் ப்ரத²மமத² ச யோ நர்மணா நிர்மமாத² ॥ 22 ॥

நிர்ம்ருத்³நந்நத்யயத்நம் விஜரவர ஜராஸந்த⁴காயாஸ்தி²ஸந்தீ⁴ந்
யுத்³தே⁴ த்வம் ஸ்வத்⁴வரே வா பஶுமிவ த³மயந் விஷ்ணுபக்ஷத்³விடீ³ஶம் ।
யாவத்ப்ரத்யக்ஷபூ⁴தம் நிகி²லமக²பு⁴ஜம் தர்பயாமாஸிதா²ஸௌ
தாவத்யா(அ)யோஜி த்ருப்த்யா கிமு வத³ ப⁴க³வந் ராஜஸூயாஶ்வமேதே⁴ ॥ 23 ॥

க்ஷ்வேலாக்ஷீணாட்டஹாஸம் தவ ரணமரிஹந்நுத்³க³தோ³த்³தா³மபா³ஹோ꞉
ப³ஹ்வக்ஷௌஹிண்யநீகக்ஷபணஸுநிபுணம் யஸ்ய ஸர்வோத்தமஸ்ய ।
ஶுஶ்ரூஷார்த²ம் சகர்த² ஸ்வயமயமத² ஸம்வக்துமாநந்த³தீர்த²-
-ஶ்ரீமந்நாமந்ஸமர்த²ஸ்த்வமபி ஹி யுவயோ꞉ பாத³பத்³மம் ப்ரபத்³யே ॥ 24 ॥

த்³ருஹ்யந்தீம் ஹ்ருத்³ருஹம் மாம் த்³ருதமநில ப³லாத்³த்³ராவயந்தீமவித்³யா-
-நித்³ராம் வித்³ராவ்ய ஸத்³யோரசநபடுமதா²(அ)பாத்³ய வித்³யாஸமுத்³ர ।
வாக்³தே³வீ ஸா ஸுவித்³யாத்³ரவிணத³ விதி³தா த்³ரௌபதீ³ ருத்³ரபத்ந்யா-
-து³த்³ரிக்தா த்³ராக³ப⁴த்³ராத்³ரஹயது த³யிதா பூர்வபீ⁴மா(அ)ஜ்ஞயா தே ॥ 25 ॥

யாப்⁴யாம் ஶுஶ்ரூஷுராஸீ꞉ குருகுலஜநநே க்ஷத்ரவிப்ரோதி³தாப்⁴யாம்
ப்³ரஹ்மப்⁴யாம் ப்³ரும்ஹிதாப்⁴யாம் சிதஸுக²வபுஷா க்ருஷ்ணநாமாஸ்பதா³ப்⁴யாம் ।
நிர்பே⁴தா³ப்⁴யாம் விஶேஷாத்³விவசநவிஷயாப்⁴யாமமூப்⁴யாமுபா⁴ப்⁴யாம்
துப்⁴யம் ச க்ஷேமதே³ப்⁴ய꞉ ஸரிஸிஜவிளஸல்லோசநேப்⁴யோ நமோ(அ)ஸ்து ॥ 26 ॥

க³ச்ச²ந் ஸௌக³ந்தி⁴கார்த²ம் பதி² ஸ ஹநுமத꞉ புச்ச²மச்ச²ஸ்ய பீ⁴ம꞉
ப்ரோத்³த⁴ர்தும் நாஶகத்ஸ த்வமுமுருவபுஷா பீ⁴ஷயாமாஸ சேதி ।
பூர்ணஜ்ஞாநௌஜஸோஸ்தே கு³ருதம வபுஷோ꞉ ஶ்ரீமதா³நந்த³தீர்த²
க்ரீடா³மாத்ரம் ததே³தத் ப்ரமத³த³ ஸுதி⁴யாம் மோஹக த்³வேஷபா⁴ஜாம் ॥ 27 ॥

ப³ஹ்வீ꞉ கோடீரடீக꞉ குடலகடுமதீநுத்கடாடோபகோபாந்
த்³ராக்ச த்வம் ஸத்வரத்வாச்சரணத³ க³த³யா போத²யாமாஸிதா²ரீந் ।
உந்மத்²யாதத்²யமித்²யாத்வவசநவசநாநுத்பத²ஸ்தா²ம்ஸ்ததா²(அ)ந்யாந்
ப்ராயச்ச²꞉ ஸ்வப்ரியாயை ப்ரியதமகுஸுமம் ப்ராண தஸ்மை நமஸ்தே ॥ 28 ॥

தே³ஹாது³த்க்ராமிதாநாமதி⁴பதிரஸதாமக்ரமாத்³வக்ரபு³த்³தி⁴꞉
க்ருத்³த⁴꞉ க்ரோதை⁴கவஶ்ய꞉ க்ரிமிரிவ மணிமாந் து³ஷ்க்ருதீ நிஷ்க்ரியார்த²ம் ।
சக்ரே பூ⁴சக்ரமேத்ய க்ரகசமிவ ஸதாம் சேதஸ꞉ கஷ்டஶாஸ்த்ரம்
து³ஸ்தர்கம் சக்ரபாணேர்கு³ணக³ணவிரஹம் ஜீவதாம் சாதி⁴க்ருத்ய ॥ 29 ॥

தத்³து³ஷ்ப்ரேக்ஷாநுஸாராத்கதிபயகுநரைராத்³ருதோ(அ)ந்யைர்விஸ்ருஷ்டோ
ப்³ரஹ்மா(அ)ஹம் நிர்கு³ணோ(அ)ஹம் விதத²மித³மிதி ஹ்யேஷ பாஷண்ட³வாத³꞉ ।
தத்³யுக்த்யாபா⁴ஸஜாலப்ரஸரவிஷதரூத்³தா³ஹத³க்ஷப்ரமாண-
-ஜ்வாலாமாலாத⁴ராக்³நி꞉ பவந விஜயதே தே(அ)வதாரஸ்த்ருதீய꞉ ॥ 30 ॥

ஆக்ரோஶந்தோ நிராஶா ப⁴யப⁴ரவிவஶஸ்வாஶயாஶ்சி²ந்நத³ர்பா
வாஶந்தோ தே³ஶநாஶஸ்விதி ப³த குதி⁴யாம் நாஶமாஶாத³ஶா(அ)ஶு ।
தா⁴வந்தோ(அ)ஶ்லீலஶீலா விதத²ஶபத²ஶாபாஶிவா꞉ ஶாந்தஶௌர்யா-
-ஸ்த்வத்³வ்யாக்²யாஸிம்ஹநாதே³ ஸபதி³ த³த்³ருஶிரே மாயிகோ³மாயவஸ்தே ॥ 31 ॥

த்ரிஷ்வப்யேவாவதாரேஷ்வரிபி⁴ரபக்⁴ருணம் ஹிம்ஸிதோ நிர்விகார꞉
ஸர்வஜ்ஞ꞉ ஸர்வஶக்தி꞉ ஸகலகு³ணக³ணாபூர்ணரூபப்ரக³ள்ப⁴꞉ ।
ஸ்வச்ச²꞉ ஸ்வச்ச²ந்த³ம்ருத்யு꞉ ஸுக²யஸி ஸுஜநம் தே³வ கிம் சித்ரமத்ர
த்ராதா யஸ்ய த்ரிதா⁴மா ஜக³து³த வஶக³ம் கிங்கரா꞉ ஶங்கராத்³யா꞉ ॥ 32 ॥

உத்³யந்மந்த³ஸ்மிதஶ்ரீம்ருது³ மது⁴மது⁴ராளாபபீயூஷதா⁴ரா-
-பூராஸேகோபஶாந்தாஸுக²ஸுஜநமநோலோசநாபீயமாநம் ।
ஸந்த்³ரக்ஷ்யே ஸுந்த³ரம் ஸந்து³ஹதி³ஹ மஹதா³நந்த³மாநந்த³தீர்த²
ஶ்ரீமத்³வக்த்ரேந்து³பி³ம்ப³ம் து³ரதநுது³தி³தம் நித்யதா³(அ)ஹம் கதா³ நு ॥ 33 ॥

ப்ராசீநாசீர்ணபுண்யோச்சயசதுரதராசாரதஶ்சாருசித்தா-
-நத்யுச்சாம் ரோசயந்தீம் ஶ்ருதிசிதவசநாம் ஶ்ராவகாம்ஶ்சோத்³யசுஞ்சூந் ।
வ்யாக்²யாமுத்கா²தது³꞉கா²ம் சிரமுசிதமஹாசார்ய சிந்தாரதாம்ஸ்தே
சித்ராம் ஸச்சா²ஸ்த்ரகர்தாஶ்சரணபரிசராஞ்ச்²ராவயாஸ்மாம்ஶ்ச கிஞ்சித் ॥ 34 ॥

பீடே² ரத்நோகபக்ல்ருப்தே ருசிரருசிமணிஜ்யோதிஷா ஸந்நிஷண்ணம்
ப்³ரஹ்மாணம் பா⁴விநம் த்வாம் ஜ்வலதி நிஜபதே³ வைதி³காத்³யா ஹி வித்³யா꞉ ।
ஸேவந்தே மூர்திமத்ய꞉ ஸுசரித சரிதம் பா⁴தி க³ந்த⁴ர்வ கீ³தம்
ப்ரத்யேகம் தே³வஸம்ஸத்ஸ்வபி தவ ப⁴க³வந்நர்திதத்³யோவதூ⁴ஷு ॥ 35 ॥

ஸாநுக்ரோஶைரஜஸ்ரம் ஜநிம்ருதிநிரயாத்³யூர்மிமாலாவிளே(அ)ஸ்மிந்
ஸம்ஸாராப்³தௌ⁴ நிமக்³நாந் ஶரணமஶரணாநிச்ச²தோ வீக்ஷ்ய ஜந்தூந் ।
யுஷ்மாபி⁴꞉ ப்ரார்தி²த꞉ ஸந் ஜலநிதி⁴ஶயந꞉ ஸத்யவத்யாம் மஹர்ஷே-
-ர்வ்யக்தஶ்சிந்மாத்ரமூர்திர்ந க²லு ப⁴க³வத꞉ ப்ராக்ருதோ ஜாது தே³ஹ꞉ ॥ 36 ॥

அஸ்தவ்யஸ்தம் ஸமஸ்தஶ்ருதிக³தமத⁴மை ரத்நபூக³ம் யதா²(அ)ந்தை⁴-
-ரர்த²ம் லோகோபக்ருத்யை கு³ணக³ணநிலய꞉ ஸூத்ரயாமாஸ க்ருத்ஸ்நம் ।
யோ(அ)ஸௌ வ்யாஸாபி⁴தா⁴நஸ்தமஹமஹரஹர்ப⁴க்திதஸ்த்வத்ப்ரஸாதா³த்
ஸத்³யோ வித்³யோபலப்³த்⁴யை கு³ருதமமகு³ரும் தே³வதே³வம் நமாமி ॥ 37 ॥

ஆஜ்ஞாமந்யைரதா⁴ர்யாம் ஶிரஸி பரிஸரத்³ரஶ்மிகோடீரகோடௌ
க்ருஷ்ணஸ்யாக்லிஷ்டகர்மா த³த⁴த³நுஸராணாத³ர்தி²தோ தே³வஸங்கை⁴꞉ ।
பூ⁴மாவாக³த்ய பூ⁴மந்நஸுகரமகரோர்ப்³ரஹ்மஸூத்ரஸ்ய பா⁴ஷ்யம்
து³ர்பா⁴ஷ்யம் வ்யஸ்ய த³ஸ்யோர்மணிமத உதி³தம் வேத³ஸத்³யுக்திபி⁴ஸ்த்வம் ॥ 38 ॥

பூ⁴த்வா க்ஷேத்ரே விஶுத்³தே⁴ த்³விஜக³ணநிலயே ரௌப்யபீடா²பி⁴தா⁴நே
தத்ராபி ப்³ரஹ்மஜாதிஸ்த்ரிபு⁴வநவிஶதே³ மத்⁴யகே³ஹாக்²யகே³ஹே ।
பாரிவ்ராஜ்யாதி⁴ராஜ꞉ புநரபி ப³த³ரீம் ப்ராப்ய க்ருஷ்ணம் ச நத்வா
க்ருத்வா பா⁴ஷ்யாணி ஸம்யக்³ வ்யதநுத ச ப⁴வாந் பா⁴ரதார்த²ப்ரகாஶம் ॥ 39 ॥

வந்தே³ தம் த்வாம் ஸுபூர்ணப்ரமதிமநுதி³நாஸேவிதம் தே³வவ்ருந்தை³꞉
வந்தே³ வந்தா³ருமீஶே ஶ்ரிய உத நியதம் ஶ்ரீமதா³நந்த³தீர்த²ம் ।
வந்தே³ மந்தா³கிநீஸத்ஸரித³மலஜலாஸேகஸாதி⁴க்யஸங்க³ம்
வந்தே³(அ)ஹம் தே³வ ப⁴க்த்யா ப⁴வப⁴யத³ஹநம் ஸஜ்ஜநாந்மோத³யந்தம் ॥ 40 ॥

ஸுப்³ரஹ்மண்யாக்²யஸூரே꞉ ஸுத இதி ஸுப்⁴ருஶம் கேஶவாநந்த³தீர்த²-
ஶ்ரீமத்பாதா³ப்³ஜப⁴க்த꞉ ஸ்துதிமக்ருத ஹரேர்வாயுதே³வஸ்ய சாஸ்ய ।
தத்பாதா³ர்சாத³ரேண க்³ரதி²தபத³ளஸந்மாலயா த்வேதயா யே
ஸம்ராத்⁴யாமூ நமந்தி ப்ரததமதிகு³ணா முக்திமேதே வ்ரஜந்தி ॥ 41 ॥

அத² ஶ்ரீநக²ஸ்துதி꞉ ।

பாந்த்வஸ்மாந் புருஹூதவைரிப³லவந்மாதங்க³மாத்³யத்³க⁴டா
கும்போ⁴ச்சாத்³ரிவிபாடநாதி⁴கபடுப்ரத்யேகவஜ்ராயிதா꞉ ।
ஶ்ரீமத்கண்டீ²ரவாஸ்ய ப்ரதத ஸுநக²ரா தா³ரிதாராதிதூ³ர-
ப்ரத்⁴வஸ்தத்⁴வாந்தஶாந்தப்ரவிததமநஸா பா⁴விதா நாகிவ்ருந்தை³꞉ ॥ 1 ॥

லக்ஷ்மீகாந்த ஸமந்ததோ(அ)விகலயந் நைவேஶிதுஸ்தே ஸமம்
பஶ்யாம்யுத்தமவஸ்து தூ³ரதரதோ(அ)பாஸ்தம் ரஸோ யோ(அ)ஷ்டம꞉ ।
யத்³ரோஷோத்கரத³க்ஷநேத்ரகுடிலப்ராந்தோத்தி²தாக்³நிஸ்பு²ரத்
க²த்³யோதோபமவிஸ்பு²லிங்க³ப⁴ஸிதா ப்³ரஹ்மேஶஶக்ரோத்கரா꞉ ॥ 2 ॥

இதி ஶ்ரீத்ரிவிக்ரமபண்டி³தாசார்ய விரசிதா வாயுஸ்துதி꞉ ஸமாப்தா ।


மேலும் ஶ்ரீ ஹனுமான் ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்கவும்.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed