Sri Maha Ganapathi Chaturavrutti Tarpanam – ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಚತುರಾವೃತ್ತಿ ತರ್ಪಣಂ


ಆಚಮ್ಯ |
ಪ್ರಾಣಾನಾಯಮ್ಯ |
ದೇಶಕಾಲೌ ಸಂಕೀರ್ತ್ಯ |

ಸಂಕಲ್ಪಂ –
ಮಮ ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಸರ್ವವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣಾರ್ಥಂ ಚತುರಾವೃತ್ತಿ ತರ್ಪಣಂ ಕರಿಷ್ಯೇ |

ಸೂರ್ಯಾಭ್ಯರ್ಥನಾ –
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೋದರತೀರ್ಥಾನಿ ಕರೈಃ ಸ್ಪೃಷ್ಟಾನಿ ತೇ ರವೇ |
ತೇನ ಸತ್ಯೇನ ಮೇ ದೇವ ತೀರ್ಥಂ ದೇಹಿ ದಿವಾಕರ ||

ಗಂಗಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ –
ಆವಾಹಯಾಮಿ ತ್ವಾಂ ದೇವಿ ತರ್ಪಣಾಯೇಹ ಸುಂದರಿ |
ಏಹಿ ಗಂಗೇ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಸರ್ವತೀರ್ಥಸಮನ್ವಿತೇ ||

ಹ್ವಾಂ ಹ್ವೀಂ ಹ್ವೂಂ ಹ್ವೈಂ ಹ್ವೌಂ ಹ್ವಃ |

ಕ್ರೋಂ ಇತ್ಯಂಕುಶ ಮುದ್ರಯಾ ಗಂಗಾದಿ ತೀರ್ಥಾನ್ಯಾವಾಹ್ಯ |
ವಂ ಇತ್ಯಮೃತ ಬೀಜೇನ ಸಪ್ತವಾರಮಭಿಮಂತ್ರ್ಯ |

(ತತ್ರ ಚತುರಸ್ತಾಷ್ಟದಳ ಷಟ್ಕೋಣ ತ್ರಿಕೋಣಾತ್ಮಕಂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಯಂತ್ರಂ ವಿಚಿಂತ್ಯ |)

ಋಷ್ಯಾದಿ ನ್ಯಾಸಃ |
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ, ಗಣಕ ಋಷಿಃ, ನಿಚೃದ್ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಃ, ಮಹಾಗಣಪತಿರ್ದೇವತಾ, ಗ್ಲಾಂ ಬೀಜಂ, ಗ್ಲೀಂ ಶಕ್ತಿಃ, ಗ್ಲೂಂ ಕೀಲಕಂ, ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಚತುರಾವೃತ್ತಿತರ್ಪಣೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಕರನ್ಯಾಸಃ |
ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಗಾಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಶ್ರೀಂ ಗೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಹ್ರೀಂ ಗೂಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗೈಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗೌಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗಂ ಗಃ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಹೃದಯಾದಿ ನ್ಯಾಸಃ |
ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಗಾಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಶ್ರೀಂ ಗೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಹ್ರೀಂ ಗೂಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗೈಂ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗೌಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗಂ ಗಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ ||

ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಹೃದಾಬ್ಜೇ ಶೋಣಾಂಗಂ ವಾಮೋತ್ಸಂಗ ವಿಭೂಷಯಾ
ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಃ ಸಮಾಶ್ಲಿಷ್ಟ ಪಾರ್ಶ್ವಮರ್ಧೇಂದುಶೇಖರಮ್ |
ವಾಮಾಧಃ ಕರತೋದಕ್ಷಾಧಃ ಕರಾಂತೇಷು ಪುಷ್ಕರೇ
ಪರಿಷ್ಕೃತಂ ಮಾತುಲುಂಗಂ ಗದಾ ಪುಂಡ್ರೇಕ್ಷು ಕಾರ್ಮುಕೈಃ || ೧ ||

ಶೂಲೇನ ಶಂಖ ಚಕ್ರಾಭ್ಯಾಂ ಪಾಶೋತ್ಪಲಯುಗೇನ ಚ
ಶಾಲಿಮಂಜರಿಕಾಸ್ವೀಯದಂತಾನ್ ಜಲಮಣಿಘಟೈಃ |
ಸ್ರವನ್ಮದಂ ಚ ಸಾನಂದಂ ಶ್ರೀಶ್ರೀಪತ್ಯಾದಿಸಂವೃತಂ
ಅಶೇಷವಿಘ್ನವಿಧ್ವಂಸ ನಿಘ್ನಂ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಂ ಭಜೇ || ೨ ||

ಪಂಚೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ |

ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ಲಂ – ಪೃಥಿವ್ಯಾತ್ಮಕಂ ಗಂಧಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ ನಮಃ |
ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ಹಂ – ಆಕಾಶಾತ್ಮಕಂ ಪುಷ್ಪಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ ನಮಃ |
ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ಯಂ – ವಾಯ್ವಾತ್ಮಕಂ ಧೂಪಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ ನಮಃ |
ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ರಂ – ವಹ್ನ್ಯಾತ್ಮಕಂ ದೀಪಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ ನಮಃ |
ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ವಂ – ಅಮೃತಾತ್ಮಕಂ ನೈವೇದ್ಯಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ ನಮಃ |
ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ಸಂ – ಸರ್ವಾತ್ಮಕಂ ಸರ್ವೋಪಚಾರ ಪೂಜಾಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ ನಮಃ |

ಮೂಲಮಂತ್ರಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ |

|| ತರ್ಪಣಂ ||
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ದ್ವಾದಶವಾರಂ) | ೧೨

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ “ಓಂ” ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೧೬

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೨೦

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ “ಶ್ರೀಂ” ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೨೪

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೨೮

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ “ಹ್ರೀಂ” ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೩೨

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೩೬

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ “ಕ್ಲೀಂ” ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೪೦

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೪೪

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ “ಗ್ಲೌಂ” ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೪೮

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೫೨

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ “ಗಂ” ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೫೬

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೬೦

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ “ಗಂ” ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೬೪

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೬೮

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ “ಣಂ” ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೭೨

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೭೬

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ “ಪಂ” ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೮೦

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೮೪

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ “ತಂ” ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೮೮

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೯೨

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ “ಯೇಂ” ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೯೬

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೧೦೦

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ “ವಂ” ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೧೦೪

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೧೦೮

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ “ರಂ” ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೧೧೨

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೧೧೬

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ “ವಂ” ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೧೨೦

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೧೨೪

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ “ರಂ” ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೧೨೮

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೧೩೨

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ “ದಂ” ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೧೩೬

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೧೪೦

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ “ಸಂ” ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೧೪೪

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೧೪೮

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ “ರ್ವಂ” ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೧೫೨

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೧೫೬

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ “ಜಂ” ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೧೬೦

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೧೬೪

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ “ನಂ” ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೧೬೮

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೧೭೨

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ “ಮೇಂ” ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೧೭೬

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೧೮೦

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ “ವಂ” ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೧೮೪

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೧೮೮

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ “ಶಂ” ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೧೯೨

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೧೯೬

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ “ಮಾಂ” ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೨೦೦

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೨೦೪

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ “ನಂ” ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೨೦೮

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೨೧೨

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ “ಯಂ” ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೨೧೬

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೨೨೦

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ “ಸ್ವಾಂ” ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೨೨೪

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೨೨೮

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ “ಹಾಂ” ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೨೩೨

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೨೩೬

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ “ಶ್ರಿಯಂ” ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೨೪೦

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೨೪೪

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ “ಶ್ರೀಪತಿಂ” ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೨೪೮

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೨೫೨

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ “ಗಿರಿಜಾಂ” ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೨೫೬

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೨೬೦

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ “ಗಿರಿಜಾಪತಿಂ” ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೨೬೪

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೨೬೮

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ “ರತಿಂ” ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೨೭೨

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೨೭೬

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ “ರತಿಪತಿಂ” ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೨೮೦

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೨೮೪

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ “ಮಹೀಂ” ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೨೮೮

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೨೯೨

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ “ಮಹೀಪತಿಂ” ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೨೯೬

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೩೦೦

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ “ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಂ” ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೩೦೪

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೩೦೮

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ “ಮಹಾಗಣಪತಿಂ” ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೩೧೨

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೩೧೬

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ “ಋದ್ಧಿಂ” ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೩೨೦

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೩೨೪

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ “ಆಮೋದಂ” ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೩೨೮

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೩೩೨

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ “ಸಮೃದ್ಧಿಂ” ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೩೩೬

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೩೪೦

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ “ಪ್ರಮೋದಂ” ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೩೪೪

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೩೪೮

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ “ಕಾಂತಿಂ” ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೩೫೨

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೩೫೬

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ “ಸುಮುಖಂ” ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೩೬೦

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೩೬೪

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ “ಮದನಾವತಿಂ” ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೩೬೮

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೩೭೨

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ “ದುರ್ಮುಖಂ” ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೩೭೬

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೩೮೦

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ “ಮದದ್ರವಾಂ” ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೩೮೪

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೩೮೮

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ “ಅವಿಘ್ನಂ” ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೩೯೨

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೩೯೬

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ “ದ್ರಾವಿಣೀಂ” ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೪೦೦

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೪೦೪

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ “ವಿಘ್ನಕರ್ತಾರಂ” ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೪೦೮

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೪೧೨

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ “ವಸುಧಾರಾಂ” ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೪೧೬

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೪೨೦

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ “ಶಂಖನಿಧಿಂ” ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೪೨೪

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೪೨೮

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ “ವಸುಮತೀಂ” ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೪೩೨

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೪೩೬

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ “ಪದ್ಮನಿಧಿಂ” ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೪೪೦

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ | (ಚತುರ್ವಾರಂ) | ೪೪೪

ಕರನ್ಯಾಸಃ |
ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಗಾಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಶ್ರೀಂ ಗೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಹ್ರೀಂ ಗೂಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗೈಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗೌಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗಂ ಗಃ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಹೃದಯಾದಿ ನ್ಯಾಸಃ |
ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಗಾಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಶ್ರೀಂ ಗೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಹ್ರೀಂ ಗೂಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗೈಂ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗೌಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗಂ ಗಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ವಿಮೋಕಃ ||

ಪಂಚೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ |
ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ಲಂ – ಪೃಥಿವ್ಯಾತ್ಮಕಂ ಗಂಧಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ ನಮಃ |
ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ಹಂ – ಆಕಾಶಾತ್ಮಕಂ ಪುಷ್ಪಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ ನಮಃ |
ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ಯಂ – ವಾಯ್ವಾತ್ಮಕಂ ಧೂಪಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ ನಮಃ |
ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ರಂ – ವಹ್ನ್ಯಾತ್ಮಕಂ ದೀಪಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ ನಮಃ |
ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ವಂ – ಅಮೃತಾತ್ಮಕಂ ನೈವೇದ್ಯಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ ನಮಃ |
ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ಸಂ – ಸರ್ವಾತ್ಮಕಂ ಸರ್ವೋಪಚಾರ ಪೂಜಾಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ ನಮಃ |

ಸಮರ್ಪಣಮ್ –
ಗುಹ್ಯಾತಿಗುಹ್ಯಗೋಪ್ತಾ ತ್ವಂ ಗೃಹಾಣ ಕೃತತರ್ಪಣಮ್ |
ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತು ಮೇ ದೇವ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾನ್ಮಯಿ ಸ್ಥಿರಾ ||
ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ಬಲಂ ಪುಷ್ಟಿರ್ಮಹದ್ಯಶಃ |
ಕವಿತ್ವಂ ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿಂ ಚ ಚತುರಾವೃತ್ತಿ ತರ್ಪಣಾತ್ ||

ಅನೇನ ಕೃತ ತರ್ಪಣೇನ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಿತಃ ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಃ ಪ್ರೀಯತಾಮ್ ||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed