Lankeshwara Krita Shiva Stuti – ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತುತಿಃ (ಲಂಕೇಶ್ವರ ಕೃತಂ)


ಗಲೇ ಕಲಿತಕಾಲಿಮಃ ಪ್ರಕಟಿತೇನ್ದುಫಾಲಸ್ಥಲೇ
ವಿನಾಟಿತಜಟೋತ್ಕರಂ ರುಚಿರಪಾಣಿಪಾಥೋರುಹೇ |
ಉದಞ್ಚಿತಕಪಾಲಜಂ ಜಘನಸೀಮ್ನಿ ಸನ್ದರ್ಶಿತ
ದ್ವಿಪಾಜಿನಮನುಕ್ಷಣಂ ಕಿಮಪಿ ಧಾಮ ವನ್ದಾಮಹೇ || ೧ ||

ವೃಷೋಪರಿ ಪರಿಸ್ಫುರದ್ಧವಲದಾಮಧಾಮಶ್ರಿಯಾ
ಕುಬೇರಗಿರಿ-ಗೌರಿಮಪ್ರಭವಗರ್ವನಿರ್ವಾಸಿ ತತ್ |
ಕ್ವಚಿತ್ಪುನರುಮಾ-ಕುಚೋಪಚಿತಕುಙ್ಕುಮೈ ರಞ್ಜಿತಂ
ಗಜಾಜಿನವಿರಾಜಿತಂ ವೃಜಿನಭಙ್ಗಬೀಜಂ ಭಜೇ || ೨ ||

ಉದಿತ್ವರ-ವಿಲೋಚನತ್ರಯ-ವಿಸೃತ್ವರಜ್ಯೋತಿಷಾ
ಕಲಾಕರಕಲಾಕರ-ವ್ಯತಿಕರೇಣ ಚಾಹರ್ನಿಶಮ್ |
ವಿಕಾಸಿತ ಜಟಾಟವೀ ವಿಹರಣೋತ್ಸವಪ್ರೋಲ್ಲಸ-
ತ್ತರಾಮರ ತರಙ್ಗಿಣೀ ತರಲ-ಚೂಡಮೀಡೇ ಮೃಡಮ್ || ೩ ||

ವಿಹಾಯ ಕಮಲಾಲಯಾವಿಲಸಿತಾನಿ ವಿದ್ಯುನ್ನಟೀ-
ವಿಡಂಬನಪಟೂನಿ ಮೇ ವಿಹರಣಂ ವಿಧತ್ತಾಂ ಮನಃ |
ಕಪರ್ದಿನಿ ಕುಮುದ್ವತೀರಮಣಖಣ್ಡಚೂಡಾಮಣೌ
ಕಟೀ ತಟಪಟೀ ಭವತ್ಕರಟಿಚರ್ಮಣಿ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ || ೪ ||

ಭವದ್ಭವನದೇಹಲೀ-ವಿಕಟತುಣ್ಡ-ದಣ್ಡಾಹತಿ
ತ್ರುಟನ್ಮುಕುಟಕೋಟಿಭಿ-ರ್ಮಘವದಾದಿಭಿರ್ಭೂಯತೇ |
ವ್ರಜೇಮ ಭವದನ್ತಿಕಂ ಪ್ರಕೃತಿಮೇತ್ಯ ಪೈಶಾಚಕೀಂ
ಕಿಮಿತ್ಯಮರಸಮ್ಪದಃ ಪ್ರಮಥನಾಥ ನಾಥಾಮಹೇ || ೫ ||

ತ್ವದರ್ಚನಪರಾಯಣ-ಪ್ರಮಥಕನ್ಯಕಾಲುಣ್ಠಿತ
ಪ್ರಸೂನಸಫಲದ್ರುಮಂ ಕಮಪಿ ಶೈಲಮಾಶಾನ್ಮಹೇ |
ಅಲಂ ತಟವಿತರ್ದಿಕಾಶಯಿತಸಿದ್ಧ-ಸೀಮನ್ತಿನೀ
ಪ್ರಕೀರ್ಣ ಸುಮನೋಮನೋ-ರಮಣಮೇರುಣಾಮೇರುಣಾ || ೬ ||

ನ ಜಾತು ಹರ ಯಾತು ಮೇ ವಿಷಯದುರ್ವಿಲಾಸಂ ಮನೋ
ಮನೋಭವಕಥಾಸ್ತು ಮೇ ನ ಚ ಮನೋರಥಾತಿಥ್ಯಭೂಃ |
ಸ್ಫುರತ್ಸುರತರಙ್ಗಿಣೀ-ತಟಕುಟೀರಕೋಟಾ ವಸ-
ನ್ನಯೇ ಶಿವ ದಿವಾನಿಶಂ ತವ ಭವಾನಿ ಪೂಜಾಪರಃ || ೭ ||

ವಿಭೂಷಣ ಸುರಾಪಗಾ ಶುಚಿತರಾಲವಾಲಾವಲೀ-
ವಲದ್ಬಹಲಸೀಕರ-ಪ್ರಕರಸೇಕಸಂವರ್ಧಿತಾ |
ಮಹೇಶ್ವರ ಸುರದ್ರುಮಸ್ಫುರಿತ-ಸಜ್ಜಟಾಮಞ್ಜರೀ
ನಮಜ್ಜನಫಲಪ್ರದಾ ಮಮ ನು ಹನ್ತ ಭೂಯಾದಿಯಮ್ || ೮ ||

ಬಹಿರ್ವಿಷಯಸಙ್ಗತಿ-ಪ್ರತಿನಿವರ್ತಿತಾಕ್ಷಾಪಲೇ-
ಸ್ಸಮಾಧಿಕಲಿತಾತ್ಮನಃ ಪಶುಪತೇರಶೇಷಾತ್ಮನಃ |
ಶಿರಸ್ಸುರಸರಿತ್ತಟೀ-ಕುಟಿಲಕಲ್ಪಕಲ್ಪದ್ರುಮಂ
ನಿಶಾಕರ ಕಲಾಮಹಂ ವಟುವಿಮೃಷ್ಯಮಾಣಾಂ ಭಜೇ || ೯ ||

ತ್ವದೀಯ ಸುರವಾಹಿನೀ ವಿಮಲವಾರಿಧಾರಾವಲ-
ಜ್ಜಟಾಗಹನಗಾಹಿನೀ ಮತಿರಿಯಂ ಮಮ ಕ್ರಾಮತು |
ಸುರೋತ್ತಮಸರಿತ್ತಟೀ-ವಿಟಪಿತಾಟವೀ ಪ್ರೋಲ್ಲಸ-
ತ್ತಪಸ್ವಿ-ಪರಿಷತ್ತುಲಾಮಮಲ ಮಲ್ಲಿಕಾಭ ಪ್ರಭೋ || ೧೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಲಙ್ಕೇಶ್ವರವಿರಚಿತಾ ಶಿವಸ್ತುತಿಃ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed