Ishana Stuti – ಈಶಾನ ಸ್ತುತಿಃ


(ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯ ಸ್ತುತಿಃ (ಶತರುದ್ರೀಯಂ) >> )

ವ್ಯಾಸ ಉವಾಚ |
ಪ್ರಜಾಪತೀನಾಂ ಪ್ರಥಮಂ ತೇಜಸಾಂ ಪುರುಷಂ ಪ್ರಭುಮ್ |
ಭುವನಂ ಭೂರ್ಭುವಂ ದೇವಂ ಸರ್ವಲೋಕೇಶ್ವರಂ ಪ್ರಭುಮ್ || ೧ ||

ಈಶಾನಂ ವರದಂ ಪಾರ್ಥ ದೃಷ್ಟವಾನಸಿ ಶಂಕರಮ್ |
ತಂ ಗಚ್ಛ ಶರಣಂ ದೇವಂ ವರದಂ ಭುವನೇಶ್ವರಮ್ || ೨ ||

ಮಹಾದೇವಂ ಮಹಾತ್ಮಾನಮೀಶಾನಂ ಜಟಿಲಂ ಶಿವಮ್ |
ತ್ರ್ಯಕ್ಷಂ ಮಹಾಭುಜಂ ರುದ್ರಂ ಶಿಖಿನಂ ಚೀರವಾಸಸಮ್ || ೩ ||

ಮಹಾದೇವಂ ಹರಂ ಸ್ಥಾಣುಂ ವರದಂ ಭುವನೇಶ್ವರಮ್ |
ಜಗತ್ಪ್ರಧಾನಮಧಿಕಂ ಜಗತ್ಪ್ರೀತಮಧೀಶ್ವರಮ್ || ೪ ||

ಜಗದ್ಯೋನಿಂ ಜಗದ್ದ್ವೀಪಂ ಜಯಿನಂ ಜಗತೋ ಗತಿಮ್ |
ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾನಾಂ ವಿಶ್ವಸೃಜಂ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿಂ ಯಶಸ್ವಿನಮ್ || ೫ ||

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಂ ವಿಶ್ವನರಂ ಕರ್ಮಣಾಮೀಶ್ವರಂ ಪ್ರಭುಮ್ |
ಶಂಭುಂ ಸ್ವಯಂಭುಂ ಭೂತೇಶಂ ಭೂತಭವ್ಯಭವೋದ್ಭವಮ್ || ೬ ||

ಯೋಗಂ ಯೋಗೇಶ್ವರಂ ಸರ್ವಂ ಸರ್ವಲೋಕೇಶ್ವರೇಶ್ವರಮ್ |
ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಜಗಚ್ಛ್ರೇಷ್ಠಂ ವರಿಷ್ಠಂ ಪರಮೇಷ್ಠಿನಮ್ || ೭ ||

ಲೋಕತ್ರಯವಿಧಾತಾರಮೇಕಂ ಲೋಕತ್ರಯಾಶ್ರಯಮ್ |
ಸುದುರ್ಜಯಂ ಜಗನ್ನಾಥಂ ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾತಿಗಮ್ || ೮ ||

ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಾನಂ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಸುದುರ್ವಿದಮ್ |
ದಾತಾರಂ ಚೈವ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಪ್ರಸಾದವಿಹಿತಾನ್ ವರಾನ್ || ೯ ||

ತಸ್ಯ ಪಾರಿಷದಾ ದಿವ್ಯಾ ರೂಪೈರ್ನಾನಾವಿಧೈರ್ವಿಭೋಃ |
ವಾಮನಾ ಜಟಿಲಾ ಮುಂಡಾ ಹ್ರಸ್ವಗ್ರೀವಾ ಮಹೋದರಾಃ || ೧೦ ||

ಮಹಾಕಾಯಾ ಮಹೋತ್ಸಾಹಾ ಮಹಾಕರ್ಣಾಸ್ತಥಾಪರೇ |
ಅನನೈರ್ವಿಕೃತೈಃ ಪಾದೈಃ ಪಾರ್ಥ ವೇಷೈಶ್ಚ ವೈಕೃತೈಃ || ೧೧ ||

ಈದೃಶೈಃ ಸ ಮಹಾದೇವಃ ಪೂಜ್ಯಮಾನೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ |
ಸ ಶಿವಸ್ತಾತ ತೇಜಸ್ವೀ ಪ್ರಸಾದಾದ್ಯಾತಿ ತೇಽಗ್ರತಃ || ೧೨ ||

ತಸ್ಮಿನ್ ಘೋರೇ ಸದಾ ಪಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಲೋಮಹರ್ಷಣೇ |
ದ್ರೌಣಿಕರ್ಣಕೃಪೈರ್ಗುಪ್ತಾಂ ಮಹೇಷ್ವಾಸೈಃ ಪ್ರಹಾರಿಭಿಃ || ೧೩ ||

ಕಸ್ತಾಂ ಸೇನಾಂ ತದಾ ಪಾರ್ಥ ಮನಸಾಪಿ ಪ್ರಧರ್ಷಯೇತ್ |
ಋತೇ ದೇವಾನ್ಮಹೇಷ್ವಾಸಾದ್ಬಹುರೂಪಾನ್ಮಹೇಶ್ವರಾತ್ || ೧೪ ||

ಸ್ಥಾತುಮುತ್ಸಹತೇ ಕಶ್ಚಿನ್ನ ತಸ್ಮಿನ್ನಗ್ರತಃ ಸ್ಥಿತೇ |
ನ ಹಿ ಭೂತಂ ಸಮಂ ತೇನ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ವಿದ್ಯತೇ || ೧೫ ||

ಗಂಧೇನಾಪಿ ಹಿ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ತಸ್ಯ ಕ್ರುದ್ಧಸ್ಯ ಶತ್ರವಃ |
ವಿಸಂಜ್ಞಾ ಹತಭೂಯಿಷ್ಠಾ ವೇಪಂತಿ ಚ ಪತಂತಿ ಚ || ೧೬ ||

ತಸ್ಮೈ ನಮಸ್ತು ಕುರ್ವಂತೋ ದೇವಾಸ್ತಿಷ್ಠಂತಿ ವೈ ದಿವಿ |
ಯೇ ಚಾನ್ಯೇ ಮಾನವಾ ಲೋಕೇ ಯೇ ಚ ಸ್ವರ್ಗಜಿತೋ ನರಾಃ || ೧೭ ||

ಯೇ ಭಕ್ತಾ ವರದಂ ದೇವಂ ಶಿವಂ ರುದ್ರಮುಮಾಪತಿಮ್ |
ಇಹ ಲೋಕೇ ಸುಖಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ತೇ ಯಾಂತಿ ಪರಮಾಂ ಗತಿಮ್ || ೧೮ ||

ನಮಸ್ಕುರುಷ್ವ ಕೌಂತೇಯ ತಸ್ಮೈ ಶಾಂತಾಯ ವೈ ಸದಾ |
ರುದ್ರಾಯ ಶಿತಿಕಂಠಾಯ ಕನಿಷ್ಠಾಯ ಸುವರ್ಚಸೇ || ೧೯ ||

ಕಪರ್ದಿನೇ ಕರಾಳಾಯ ಹರ್ಯಕ್ಷ ವರದಾಯ ಚ |
ಯಾಮ್ಯಾಯಾರಕ್ತಕೇಶಾಯ ಸದ್ವೃತ್ತೇ ಶಂಕರಾಯ ಚ || ೨೦ ||

ಕಾಮ್ಯಾಯ ಹರಿನೇತ್ರಾಯ ಸ್ಥಾಣವೇ ಪುರುಷಾಯ ಚ |
ಹರಿಕೇಶಾಯ ಮುಂಡಾಯ ಕನಿಷ್ಠಾಯ ಸುವರ್ಚಸೇ || ೨೧ ||

ಭಾಸ್ಕರಾಯ ಸುತೀರ್ಥಾಯ ದೇವದೇವಾಯ ರಂಹಸೇ |
ಬಹುರೂಪಾಯ ಶರ್ವಾಯ ಪ್ರಿಯಾಯ ಪ್ರಿಯವಾಸಸೇ || ೨೨ ||

ಉಷ್ಣೀಷಿಣೇ ಸುವಕ್ತ್ರಾಯ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ಮೀಢುಷೇ |
ಗಿರಿಶಾಯ ಸುಶಾಂತಾಯ ಪತಯೇ ಚೀರವಾಸಸೇ || ೨೩ ||

ಹಿರಣ್ಯಬಾಹವೇ ರಾಜನ್ನುಗ್ರಾಯ ಪತಯೇ ದಿಶಾಮ್ |
ಪರ್ಜನ್ಯಪತಯೇ ಚೈವ ಭೂತಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ || ೨೪ ||

ವೃಕ್ಷಾಣಾಂ ಪತಯೇ ಚೈವ ಗವಾಂ ಚ ಪತಯೇ ತಥಾ |
ವೃಕ್ಷೈರಾವೃತಕಾಯಾಯ ಸೇನಾನ್ಯೇ ಮಧ್ಯಮಾಯ ಚ || ೨೫ ||

ಶ್ರುವಹಸ್ತಾಯ ದೇವಾಯ ಧನ್ವಿನೇ ಭಾರ್ಗವಾಯ ಚ |
ಬಹುರೂಪಾಯ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಪತಯೇ ಮುಂಜವಾಸಸೇ || ೨೬ ||

ಸಹಸ್ರಶಿರಸೇ ಚೈವ ಸಹಸ್ರನಯನಾಯ ಚ |
ಸಹಸ್ರಬಾಹವೇ ಚೈವ ಸಹಸ್ರಚರಣಾಯ ಚ || ೨೭ ||

ಶರಣಂ ಗಚ್ಛ ಕೌಂತೇಯ ವರದಂ ಭುವನೇಶ್ವರಮ್ |
ಉಮಾಪತಿಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಂ ದಕ್ಷಯಜ್ಞನಿಬರ್ಹಣಮ್ || ೨೮ ||

ಪ್ರಜಾನಾಂ ಪತಿಮವ್ಯಗ್ರಂ ಭೂತಾನಾಂ ಪತಿಮವ್ಯಯಮ್ |
ಕಪರ್ದಿನಂ ವೃಷಾವರ್ತಂ ವೃಷನಾಭಂ ವೃಷಧ್ವಜಮ್ || ೨೯ ||

ವೃಷದರ್ಪಂ ವೃಷಪತಿಂ ವೃಷಶೃಂಗಂ ವೃಷರ್ಷಭಮ್ |
ವೃಷಾಂಕಂ ವೃಷಭೋದಾರಂ ವೃಷಭಂ ವೃಷಭೇಕ್ಷಣಮ್ || ೩೦ ||

ವೃಷಾಯುಧಂ ವೃಷಶರಂ ವೃಷಭೂತಂ ಮಹೇಶ್ವರಮ್ |
ಮಹೋದರಂ ಮಹಾಕಾಯಂ ದ್ವೀಪಿಚರ್ಮನಿವಾಸಿನಮ್ || ೩೧ ||

ಲೋಕೇಶಂ ವರದಂ ಮುಂಡಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಮ್ |
ತ್ರಿಶೂಲಪಾಣಿಂ ವರದಂ ಖಡ್ಗಚರ್ಮಧರಂ ಶುಭಮ್ || ೩೨ ||

ಪಿನಾಕಿನಂ ಖಂಡಪರ್ಶುಂ ಲೋಕಾನಾಂ ಪತಿಮೀಶ್ವರಮ್ | [ಖಡ್ಗಧರಂ]
ಪ್ರಪದ್ಯೇ ದೇವಮೀಶಾನಂ ಶರಣ್ಯಂ ಚೀರವಾಸಸಮ್ || ೩೩ ||

ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ಸುರೇಶಾಯ ಯಸ್ಯ ವೈಶ್ರವಣಃ ಸಖಾ |
ಸುವಾಸಸೇ ನಮೋ ನಿತ್ಯಂ ಸುವ್ರತಾಯ ಸುಧನ್ವಿನೇ || ೩೪ ||

ಧನುರ್ಧರಾಯ ದೇವಯ ಪ್ರಿಯಧನ್ವಾಯ ಧನ್ವಿನೇ |
ಧನ್ವಂತರಾಯ ಧನುಷೇ ಧನ್ವಾಚಾರ್ಯಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೩೫ ||

ಉಗ್ರಾಯುಧಾಯ ದೇವಯ ನಮಃ ಸುರವರಾಯ ಚ |
ನಮೋಽಸ್ತು ಬಹುರೂಪಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಬಹುಧನ್ವಿನೇ || ೩೬ ||

ನಮೋಽಸ್ತು ಸ್ಥಾಣವೇ ನಿತ್ಯಂ ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ಸುಧನ್ವಿನೇ |
ನಮೋಽಸ್ತು ತ್ರಿಪುರಘ್ನಾಯ ಭಗಘ್ನಾಯ ಚ ವೈ ನಮಃ || ೩೭ ||

ವನಸ್ಪತೀನಾಂ ಪತಯೇ ನರಾಣಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ |
ಮಾತೄಣಾಂ ಪತಯೇ ಚೈವ ಗಣಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ || ೩೮ ||

ಗವಾಂ ಚ ಪತಯೇ ನಿತ್ಯಂ ಯಜ್ಞಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ |
ಅಪಾಂ ಚ ಪತಯೇ ನಿತ್ಯಂ ದೇವಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ || ೩೯ ||

ಪೂಷ್ಣೋ ದಂತವಿನಾಶಾಯ ತ್ರ್ಯಕ್ಷಾಯ ವರದಾಯ ಚ |
ಹರಾಯ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಸ್ವರ್ಣಕೇಶಾಯ ವೈ ನಮಃ || ೪೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಹಾಭಾರತೇ ದ್ರೋಣಪರ್ವಣಿ ತ್ರ್ಯಧಿಕದ್ವಿಶತೋಽಧ್ಯಾಯೇ ಈಶಾನ ಸ್ತುತಿಃ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed