Rudradhyaya Stuti (Rudra Namaka Stotram) – ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯ ಸ್ತುತಿಃ (ರುದ್ರ ನಮಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ)


ಧ್ಯಾನಂ |
ಆಪಾತಾಳ ನಭಃ ಸ್ಥಲಾಂತ ಭುವನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಾವಿಸ್ಫುರ-
-ಜ್ಜ್ಯೋತಿಃಸ್ಫಾಟಿಕಲಿಂಗ ಮೌಳಿವಿಲಸತ್ ಪೂರ್ಣೇಂದು ವಾಂತಾಮೃತೈಃ |
ಅಸ್ತೋಕಾಪ್ಲುತಮೇಕಮೀಶಮನಿಶಂ ರುದ್ರಾನುವಾಕಾನ್ ಜಪನ್
ಧ್ಯಾಯೇದೀಪ್ಸಿತಸಿದ್ಧಯೇ ಧ್ರುವಪದಂ ವಿಪ್ರೋಽಭಿಷಿಂಚೇಚ್ಛಿವಮ್ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವ್ಯಾಪ್ತದೇಹಾ ಭಸಿತ ಹಿಮರುಚಾ ಭಾಸಮಾನಾ ಭುಜಂಗೈಃ
ಕಂಠೇ ಕಾಲಾಃ ಕಪರ್ದಾಃ ಕಲಿತಶಶಿಕಲಾಶ್ಚಂಡ ಕೋದಂಡ ಹಸ್ತಾಃ |
ತ್ರ್ಯಕ್ಷಾ ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಾಃ ಸುಲಲಿತವಪುಷಃ ಶಾಂಭವಾ ಮೂರ್ತಿಭೇದಾಃ
ರುದ್ರಾಃ ಶ್ರೀರುದ್ರಸೂಕ್ತ ಪ್ರಕಟಿತ ವಿಭವಾಃ ನಃ ಪ್ರಯಚ್ಛಂತು ಸೌಖ್ಯಮ್ ||

ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಸತ್ವರಂ ಸಾಂಬಂ ಸ್ಮೃತ್ವಾ ಶಂಕರಪಾದುಕೇ
ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಯಯೌ ಗಣಾಧೀಶಃ ಶಿವಸನ್ನಿಧಿಮಾದರಾತ್ |
ತತಃ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಬಹುಧಾ ಕೃತಾಂಜಲಿಪುಟಃ ಪ್ರಭುಃ
ಶಂಭುಂ ಸ್ತೋತುಂ ಮತಿಂ ಚಕ್ರೇ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಕಮ್ ||

ಗಣೇಶ ಉವಾಚ |
ನಮಸ್ತೇ ದೇವದೇವಾಯ ನಮಸ್ತೇ ರುದ್ರ ಮನ್ಯವೇ |
ನಮಸ್ತೇ ಚಂದ್ರಚೂಡಾಯಾಪ್ಯುತೋತ ಇಷವೇ ನಮಃ || ೧ ||

ನಮಸ್ತೇ ಪಾರ್ವತೀಕಾಂತಾಯೈಕರೂಪಾಯ ಧನ್ವನೇ |
ನಮಸ್ತೇ ಭಗವನ್ ಶಂಭೋ ಬಾಹುಭ್ಯಾಮುತ ತೇ ನಮಃ || ೨ ||

ಇಷುಃ ಶಿವತಮಾ ಯಾ ತೇ ತಯಾ ಮೃಡಾಯ ರುದ್ರ ಮಾಮ್ |
ಶಿವಂ ಧನುರ್ಯದ್ಬಭೂವ ತೇನಾಪಿ ಮೃಡಯಾಧುನಾ || ೩ ||

ಶರವ್ಯಾ ಯಾ ಶಿವತಮಾ ತಯಾಪಿ ಮೃಡಯ ಪ್ರಭೋ |
ಯಾ ತೇ ರುದ್ರ ಶಿವಾ ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಮಂಗಳಸಾಧನಮ್ || ೪ ||

ತಯಾಭಿಚಾಕಶೀಹಿ ತ್ವಂ ತನುವಾ ಮಾಮುಮಾಪತೇ |
ಘೋರಯಾ ತನುವಾಚಾಪಿ ರುದ್ರಾದ್ಯಾಪಾಪಕಾಶಿನೀ || ೫ ||

ಯಾ ತಯಾ ಮೃಡಯ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಸದಾ ಶಂತಮಯಾ ಪ್ರಭೋ |
ಗಿರಿಶಂತ ಮಹಾರುದ್ರ ಹಸ್ತೇ ಯಾಮಿಷುಮಸ್ತವೇ || ೬ ||

ಬಿಭರ್ಷಿ ತಾಂ ಗಿರಿತ್ರಾದ್ಯ ಶಿವಾಂ ಕುರು ಶಿವಾಪತೇ |
ಶಿವೇನ ವಚಸಾ ರುದ್ರ ನಿತ್ಯಂ ವಾಚಾ ವದಾಮಸಿ || ೭ ||

ತ್ವದ್ಭಕ್ತಿ ಪರಿಪೂತಾಂಗಂ ಮಹಿಂಸೀಃ ಪುರುಷಂ ಜಗತ್ |
ಯಚ್ಚ ಶರ್ವ ಜಗತ್ಸರ್ವಮಯಕ್ಷ್ಮಂ ಸುಮನಾ ಅಸತ್ || ೮ ||

ಯಥಾ ತಥಾವಮಾಂ ರುದ್ರ ತದನ್ಯಧಾಪಿ ಮೇ ಪ್ರಭೋ |
ರುದ್ರ ತ್ವಂ ಪ್ರಥಮೋ ದೈವ್ಯೋ ಭಿಷಕ್ ಪಾಪವಿನಾಶಕಃ || ೯ ||

ಅಧಿವಕ್ತಾಽಧ್ಯವೋಚನ್ಮಾಂ ಭಾವಲಿಂಗಾರ್ಚಕಂ ಮುದಾ |
ಅಹೀನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಯಾತು ಧಾನ್ಯಃ ಸರ್ವಾ ಅಪ್ಯದ್ಯ ಜಂಭಯನ್ || ೧೦ ||

ಅಸೌ ತಾಮ್ರೋರುಣೋ ಬಭ್ರುಃ ನೀಲಗ್ರೀವಃ ಸುಮಂಗಳಃ |
ವಿಲೋಹಿತೋಸ್ತ್ವಯಂ ಶಂಭೋ ತ್ವದಧಿಷ್ಠಾನ ಏವ ಹಿ || ೧೧ ||

ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ಭಗವನ್ ನೀಲಗ್ರೀವಾಯ ಮೀಢುಷೇ |
ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ಶುದ್ಧಾಯ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಯೇ || ೧೨ ||

ಉಭಯೋಗಾರ್ತ್ನಿಯೋರ್ಜ್ಯಾ ಯಾ ಧನ್ವನಸ್ತಾಂ ಪ್ರಮುಂಚತಾಮ್ |
ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯ ಧನುರನ್ಯೇಷಾಂ ಭಯಾಯ ಪ್ರಭವಿಷ್ಯತಿ || ೧೩ ||

ಅಸ್ಮದ್ಭಯ ವಿನಾಶಾರ್ಥ ಮಧುನಾಭಯದ ಪ್ರಭೋ |
ಯಾಶ್ಚ ತೇ ಹಸ್ತ ಇಷವಃ ಪರತಾ ಭಗವೋ ವಾಪ || ೧೪ ||

ಅವತತ್ಯ ಧನುಶ್ಚ ತ್ವಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಶತೇಷುಧೇ |
ಮುಖಾ ನಿಶೀರ್ಯ ಶಲ್ಯಾನಾಂ ಶಿವೋ ನಃ ಸುಮನಾ ಭವ || ೧೫ ||

ವಿಜ್ಯಂ ಧನುರಿದಂ ಭೂಯಾತ್ ವಿಶಲ್ಯೋ ಬಾಣವಾನಪಿ |
ಅನೇಶನ್ನಿಷವಶ್ಚಾಪಿ ಹ್ಯಾಭುರಸ್ತು ನಿಷಂಗಥಿಃ || ೧೬ ||

ಕಪರ್ದಿನೋ ಮಹೇಶಸ್ಯ ಯದಿ ನಾಭುರ್ನಿಷಂಗಥಿಃ |
ಇಷವೋ ಪಿ ಸಮರ್ಥಾಶ್ಚೇತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯೇತು ಭಯಂ ಭವೇತ್ || ೧೭ ||

ಯಾ ತೇ ಹೇತಿರ್ಧನುರ್ಹಸ್ತೇ ಮೀಢುಷ್ಟಮ ಬಭೂವ ಯಾ |
ತಯಾಽಸ್ಮಾನ್ ವಿಶ್ವತಸ್ತೇನ ಪಾಲಯ ತ್ವಮಯಕ್ಷ್ಮಯಾ || ೧೮ ||

ಅನಾತತಾಯಾಯುಧಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಧೃಷ್ಣವೇ ನಮಃ |
ಬಾಹುಭ್ಯಾಂ ಧನ್ವನೇ ಶಂಭೋ ನಮೋ ಭೂಯೋ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೯ ||

ಪರಿತೇ ಧನ್ವನೋ ಹೇತಿಃ ವಿಶ್ವತೋಽಸ್ಮಾನ್ ವೃಣಕ್ತು ನಃ |
ಇಷುಧಿಸ್ತವ ಯಾ ತಾವದಸ್ಮದಾರೇ ನಿಧೇಹಿ ತಮ್ || ೨೦ ||

ಹಿರಣ್ಯಬಾಹವೇ ತುಭ್ಯಂ ಸೇನಾನ್ಯೇ ತೇ ನಮೋ ನಮಃ |
ದಿಶಾಂ ಚ ಪತಯೇ ತುಭ್ಯಂ ಪಶೂನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ || ೨೧ ||

ತ್ವಿಷೀಮತೇ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮಃ ಸಸ್ಪಿಂಜರಾಯ ತೇ |
ನಮಃ ಪಥೀನಾಂ ಪತಯೇ ಬಭ್ಲುಶಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೨೨ ||

ನಮೋ ವಿವ್ಯಾಧಿನೇನ್ನಾನಾಂ ಪತಯೇ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ |
ನಮಸ್ತೇ ಹರಿಕೇಶಾಯ ರುದ್ರಾಯಾಸ್ತೂಪವೀತಿನೇ || ೨೩ ||

ಪುಷ್ಟಾನಾಂ ಪತಯೇ ತುಭ್ಯಂ ಜಗತಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ |
ಸಂಸಾರ ಹೇತಿ ರೂಪಾಯ ರುದ್ರಾಯಾಪ್ಯಾತತಾಯಿನೇ || ೨೪ ||

ಕ್ಷೇತ್ರಾಣಾಂ ಪತಯೇ ತುಭ್ಯಂ ಸೂತಾಯ ಸುಕೃತಾತ್ಮನೇ |
ಅಹಂತ್ಯಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ವನಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ || ೨೫ ||

ರೋಹಿತಾಯ ಸ್ಥಪತಯೇ ಮಂತ್ರಿಣೇ ವಾಣಿಜಾಯ ಚ |
ಕಕ್ಷಾಣಾಂ ಪತಯೇ ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಭುವಂತಯೇ ||೨೬||

ತದ್ವಾರಿವಸ್ಕೃತಾಯಾಸ್ತು ಮಹಾದೇವಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ಓಷಾಧೀನಾಂ ಚ ಪತಯೇ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಮಹಾತ್ಮನೇ || ೨೭ ||

ಉಚ್ಚೈರ್ಘೋಷಾಯ ಧೀರಾಯ ಧೀರಾನ್ ಕ್ರಂದಯತೇ ನಮಃ || ೨೮ ||

ಪತ್ತೀನಾಂ ಪತಯೇ ತುಭ್ಯಂ ಕೃತ್ಸ್ನವೀತಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ಧಾವತೇ ಧವಲಾಯಾಪಿ ಸತ್ತ್ವನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ || ೨೯ ||

ಆವ್ಯಾಧಿನೀನಾಂ ಪತಯೇ ಕಕುಭಾಯ ನಿಷಂಗಿಣೇ |
ಸ್ತೇನಾನಾಂ ಪತಯೇ ತುಭ್ಯಂ ದಿವ್ಯೇಷುಧಿಮತೇ ನಮಃ || ೩೦ ||

ತಸ್ಕರಾಣಾಂ ಚ ಪತಯೇ ವಂಚತೇ ಪರಿವಂಚತೇ |
ಸ್ತಾಯೂನಾಂ ಪತಯೇ ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ನಿಚೇರವೇ || ೩೧ ||

ನಮಃ ಪರಿಚರಾಯಾಽಪಿ ಮಹಾರುದ್ರಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ಅರಣ್ಯಾನಾಂ ಚ ಪತಯೇ ಮುಷ್ಣತಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ || ೩೨ ||

ಉಷ್ಣೀಷಿಣೇ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮೋ ಗಿರಿಚರಾಯ ತೇ |
ಕುಲುಂಚಾನಾಂ ಚ ಪತಯೇ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಭವಾಯ ಚ || ೩೩ ||

ನಮೋ ರುದ್ರಾಯ ಶರ್ವಾಯ ತುಭ್ಯಂ ಪಶುಪತೇ ನಮಃ |
ನಮ ಉಗ್ರಾಯ ಭೀಮಾಯ ನಮಶ್ಚಾಗ್ರೇವಧಾಯ ಚ || ೩೪ ||

ನಮೋ ದೂರೇವಧಾಯಾಽಪಿ ನಮೋ ಹಂತ್ರೇ ನಮೋ ನಮಃ |
ಹನೀಯಸೇ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನೀಲಗ್ರೀವಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೩೫ ||

ನಮಸ್ತೇ ಶಿತಿಕಂಠಾಯ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಕಪರ್ದಿನೇ |
ನಮಸ್ತೇ ವ್ಯುಪ್ತಕೇಶಾಯ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ಮೀಢುಷೇ || ೩೬ ||

ಗಿರಿಶಾಯ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಶಿಪಿವಿಷ್ಟಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ನಮಸ್ತೇ ಶಂಭವೇ ತುಭ್ಯಂ ಮಯೋಭವ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೩೭ ||

ಮಯಸ್ಕರ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಶಂಕರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಶರ್ವಾಯ ನಮಃ ಶಿವತರಾಯ ಚ || ೩೮ ||

ನಮಸ್ತೀರ್ಥ್ಯಾಯ ಕೂಲ್ಯಾಯ ನಮಃ ಪಾರ್ಯಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ಆವಾರ್ಯಾಯ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ನಮಃ ಪ್ರತರಣಾಯ ಚ || ೩೯ ||

ನಮ ಉತ್ತರಣಾಯಾಽಪಿ ಹರಾತಾರ್ಯಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ಆಲಾದ್ಯಾಯ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಭಕ್ತಾನಾಂ ವರದಾಯ ಚ || ೪೦ ||

ನಮಃ ಶಷ್ಪ್ಯಾಯ ಫೇನ್ಯಾಯ ಸಿಕತ್ಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಪ್ರವಾಹ್ಯಾಯ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಹ್ರಸ್ವಾಯಾಽಸ್ತು ನಮೋ ನಮಃ || ೪೧ ||

ವಾಮನಾಯ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಬೃಹತೇ ಚ ನಮೋ ನಮಃ |
ವರ್ಷೀಯಸೇ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ನಮೋ ವೃದ್ಧಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೪೨ ||

ಸಂವೃಧ್ವನೇ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಮಗ್ರಿಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಪ್ರಥಮಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಮಾಶವೇ ಚಾಜಿರಾಯ ಚ || ೪೩ ||

ಶೀಘ್ರಿಯಾಯ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಶೀಭ್ಯಾಯ ಚ ನಮೋ ನಮಃ |
ನಮ ಊರ್ಮ್ಯಾಯ ಶರ್ವಾಯಾಽಪ್ಯವಸ್ವನ್ಯಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೪೪ ||

ಸ್ರೋತಸ್ಯಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ದ್ವೀಪ್ಯಾಯ ಚ ನಮೋ ನಮಃ |
ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯ ಚ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಕನಿಷ್ಠಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೪೫ ||

ಪೂರ್ವಜಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮೋಸ್ತ್ವಪರಜಾಯ ಚ |
ಮಧ್ಯಮಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಮಪಗಲ್ಭಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೪೬ ||

ಜಘನ್ಯಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಬುಧ್ನಿಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಸೋಭ್ಯಾಯ ಪ್ರತಿಸರ್ಯಾಯ ಯಾಮ್ಯಾಯ ಚ ನಮೋ ನಮಃ || ೪೭ ||

ಕ್ಷೇಮ್ಯಾಯ ಚ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಯಾಮ್ಯಾಯ ಚ ನಮೋ ನಮಃ |
ಉರ್ವರ್ಯಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಖಲ್ಯಾಯ ಚ ನಮೋ ನಮಃ || ೪೮ ||

ಶ್ಲೋಕ್ಯಾಯ ಚಾವಸಾನ್ಯಾಯಾವಸ್ವನ್ಯಾಯ ಚ ತೇ ನಮಃ |
ನಮೋ ವನ್ಯಾಯ ಕಕ್ಷ್ಯಾಯ ಮೌಂಜ್ಯಾಯ ಚ ನಮೋ ನಮಃ || ೪೯ ||

ಶ್ರವಾಯ ಚ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪ್ರತಿಶ್ರವ ನಮೋ ನಮಃ |
ಆಶುಷೇಣಾಯ ಶೂರಾಯ ನಮೋಸ್ತ್ವಾಽಶುರಥಾಯ ಚ || ೫೦ ||

ವರೂಥಿನೇ ಪರ್ಮಿಣೇ ಚ ಬಿಲ್ಮಿನೇ ಚ ನಮೋ ನಮಃ |
ಶ್ರುತಾಯ ಶ್ರುತಸೇನಾಯ ನಮಃ ಕವಚಿನೇ ನಮಃ || ೫೧ ||

ದುಂದುಭ್ಯಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಮಾಹನನ್ಯಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ಪ್ರಹಿತಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಧೃಷ್ಣವೇ ಪ್ರಮೃಶಾಯ ಚ || ೫೨ ||

ಪಾರಾಯ ಪಾರವಿಂದಾಯ ನಮಸ್ತೀಕ್ಷ್ಣೇಷವೇ ನಮಃ |
ಸುಧನ್ವನೇ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಸ್ವಾಯುಧಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೫೩ ||

ನಮಃ ಸ್ರುತ್ಯಾಯ ಪಥ್ಯಾಯ ನಮಃ ಕಾಟ್ಯಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ನಮೋ ನೀಪ್ಯಾಯ ಸೂದ್ಯಾಯ ಸರಸ್ಯಾಯ ಚ ತೇ ನಮಃ || ೫೪ ||

ನಮೋ ನಾದ್ಯಾಯ ಭವ್ಯಾಯ ವೈಶಂತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಅವಟ್ಯಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮಃ ಕೂಪ್ಯಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೫೫ ||

ಅವರ್ಷ್ಯಾಯ ಚ ವರ್ಷ್ಯಾಯ ಮೇಘ್ಯಾಯ ಚ ನಮೋ ನಮಃ |
ವಿದ್ಯುತ್ಯಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಮೀಧ್ರಿಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೫೬ ||

ಆತಪ್ಯಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ವಾತ್ಯಾಯ ಚ ನಮೋ ನಮಃ |
ರೇಷ್ಮಿಯಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ವಾಸ್ತವ್ಯಾಯ ಚ ತೇ ನಮಃ || ೫೭ ||

ವಾಸ್ತುಪಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮಃ ಸೋಮಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ನಮೋ ರುದ್ರಾಯ ತಾಮ್ರಾಯಾಽಪ್ಯರುಣಾಯ ಚ ತೇ ನಮಃ || ೫೮ ||

ನಮ ಉಗ್ರಾಯ ಭೀಮಾಯ ನಮಃ ಶಂಗಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ನಮಸ್ತೀರ್ಥ್ಯಾಯ ಕೂಲ್ಯಾಯ ಸಿಕತ್ಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೫೯ ||

ಪ್ರವಾಹ್ಯಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಮಿರಿಣ್ಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ನಮಸ್ತೇ ಚಂದ್ರಚೂಡಾಯ ಪ್ರಪಥ್ಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೬೦ ||

ಕಿಂಶಿಲಾಯ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಕ್ಷಯಣಾಯ ಚ ತೇ ನಮಃ |
ಕಪರ್ದಿನೇ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಪುಲಸ್ತಯೇ || ೬೧ ||

ನಮೋ ಗೋಷ್ಠ್ಯಾಯ ಗೃಹ್ಯಾಯ ಗ್ರಹಾಣಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ |
ನಮಸ್ತಲ್ಪ್ಯಾಯ ಗೇಹ್ಯಾಯ ಗುಹಾವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೬೨ ||

ಕಾಟ್ಯಾಯ ಗಹ್ವರೇಷ್ಠಾಯ ಹ್ರದಯ್ಯಾಯ ಚ ತೇ ನಮಃ |
ನಿವೇಷ್ಪ್ಯಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪಾಂಸವ್ಯಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೬೩ ||

ರಜಸ್ಯಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪರಾತ್ಪರ ತರಾಯ ಚ |
ನಮಸ್ತೇ ಹರಿಕೇಶಾಯ ಶುಷ್ಕ್ಯಾಯ ಚ ನಮೋ ನಮಃ || ೬೪ ||

ಹರಿತ್ಯಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಹರಿದ್ವರ್ಣಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ನಮಃ ಉರ್ಮ್ಯಾಯ ಸೂರ್ಮ್ಯಾಯ ಪರ್ಣ್ಯಾಯ ಚ ನಮೋ ನಮಃ || ೬೫ ||

ನಮೋಪಗುರಮಾಣಾಯ ಪರ್ಣಶದ್ಯಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ಅಭಿಘ್ನತೇ ಚಾಖ್ಖಿದತೇ ನಮಃ ಪ್ರಖ್ಖಿದತೇ ನಮಃ || ೬೬ ||

ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ ವಿಶ್ವಾಯ ವಿಶ್ವಾಧಾರಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ತ್ರ್ಯಂಬಕಾಯ ಚ ರುದ್ರಾಯ ಗಿರಿಜಾಪತಯೇ ನಮಃ || ೬೭ ||

ಮಣಿಕೋಟೀರಕೋಟಿಸ್ಥ ಕಾಂತಿದೀಪ್ತಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ವೇದವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯಾಯ ವೃಷಾರೂಢಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೬೮ ||

ಅವಿಜ್ಞೇಯಸ್ವರೂಪಾಯ ಸುಂದರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಉಮಾಕಾಂತ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ನಮಸ್ತೇ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಣೇ || ೬೯ ||

ಹಿರಣ್ಯಬಾಹವೇ ತುಭ್ಯಂ ಹಿರಣ್ಯಾಭರಣಾಯ ಚ |
ನಮೋ ಹಿರಣ್ಯರೂಪಾಯ ರೂಪಾತೀತಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೭೦ ||

ಹಿರಣ್ಯಪತಯೇ ತುಭ್ಯಮಂಬಿಕಾಪತಯೇ ನಮಃ |
ಉಮಾಯಾಃ ಪತಯೇ ತುಭ್ಯಂ ನಮಃ ಪಾಪಪ್ರಣಾಶಕ || ೭೧ ||

ಮೀಢುಷ್ಟಮಾಯ ದುರ್ಗಾಯ ಕದ್ರುದ್ರಾಯ ಪ್ರಚೇತಸೇ |
ತವ್ಯಸೇ ಬಿಲ್ವಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ಕಳ್ಯಾಣರೂಪಿಣೇ || ೭೨ ||

ಅಪಾರ ಕಳ್ಯಾಣ ಗುಣಾರ್ಣವಾಯ
ಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠಾಯ ನಿರಂಜನಾಯ |
ಕಾಲಾಂತಕಾಯಾಪಿ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ
ದಿಕ್ಕಾಲರೂಪಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ || ೭೩ ||

ವೇದಾಂತಬೃಂದಸ್ತುತ ಸದ್ಗುಣಾಯ
ಗುಣಪ್ರವೀಣಾಯ ಗುಣಾಶ್ರಯಾಯ |
ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ
ಕಾಶೀನಿವಾಸಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ || ೭೪ ||

ಅಮೇಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಸುಧಾನಿಧಾನ
ಸಮೃದ್ಧಿರೂಪಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ |
ಧರಾಧರಾಕಾರ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ
ಧಾರಾಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ || ೭೫ ||

ನೀಹಾರ ಶೈಲಾತ್ಮಜ ಹೃದ್ವಿಹಾರ
ಪ್ರಕಾಶಹಾರ ಪ್ರವಿಭಾಸಿ ವೀರ |
ವೀರೇಶ್ವರಾಪಾರ ದಯಾನಿಧಾನ
ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ ಪಾಹಿ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ || ೭೬ ||

ವ್ಯಾಸ ಉವಾಚ |
ಏವಂ ಸ್ತುತ್ವಾ ಮಹಾದೇವಂ ಪ್ರಣಿಪತ್ಯ ಪುನಃ ಪುನಃ |
ಕೃತಾಂಜಲಿಪುಟಸ್ತಸ್ಥೌ ಪಾರ್ಶ್ವೇ ಡುಂಠಿವಿನಾಯಕಃ || ೭೭ ||

ತಮಾಲೋಕ್ಯ ಸುತಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ವೇದಂ ವೇದಾಂಗಪಾರಗಮ್ |
ಸ್ನೇಹಾಶ್ರುಧಾರಾ ಸಂವೀತಂ ಪ್ರಾಹ ಡುಂಠಿಂ ಸದಾಶಿವಃ || ೭೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಶಿವರಹಸ್ಯೇ ಹರಾಖ್ಯೇ ತೃತೀಯಾಂಶೇ ಪೂರ್ವಾರ್ಥೇ ಗಣೇಶಕೃತ ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯ ಸ್ತುತಿಃ ನಾಮ ದಶಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ |
ಅನೇನ ಶ್ರೀಗಣೇಶಕೃತ ಶ್ಲೋಕಾತ್ಮಕ ರುದ್ರಧ್ಯಾಯ ಪಾರಾಯಣೇನ ಶ್ರೀವಿಶ್ವೇಶ್ವರಃ ಸುಪ್ರೀತಃ ಸುಪ್ರಸನ್ನೋ ವರದೋ ಭವತು |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed