Ishana Stuti – ఈశాన స్తుతిః


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ శివ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది.]

(రుద్రాధ్యాయ స్తుతిః (శతరుద్రీయం) >> )

వ్యాస ఉవాచ |
ప్రజాపతీనాం ప్రథమం తేజసాం పురుషం ప్రభుమ్ |
భువనం భూర్భువం దేవం సర్వలోకేశ్వరం ప్రభుమ్ || ౧ ||

ఈశానం వరదం పార్థ దృష్టవానసి శంకరమ్ |
తం గచ్ఛ శరణం దేవం వరదం భువనేశ్వరమ్ || ౨ ||

మహాదేవం మహాత్మానమీశానం జటిలం శివమ్ |
త్ర్యక్షం మహాభుజం రుద్రం శిఖినం చీరవాససమ్ || ౩ ||

మహాదేవం హరం స్థాణుం వరదం భువనేశ్వరమ్ |
జగత్ప్రధానమధికం జగత్ప్రీతమధీశ్వరమ్ || ౪ ||

జగద్యోనిం జగద్ద్వీపం జయినం జగతో గతిమ్ |
విశ్వాత్మానాం విశ్వసృజం విశ్వమూర్తిం యశస్వినమ్ || ౫ ||

విశ్వేశ్వరం విశ్వనరం కర్మణామీశ్వరం ప్రభుమ్ |
శంభుం స్వయంభుం భూతేశం భూతభవ్యభవోద్భవమ్ || ౬ ||

యోగం యోగేశ్వరం సర్వం సర్వలోకేశ్వరేశ్వరమ్ |
సర్వశ్రేష్ఠం జగచ్ఛ్రేష్ఠం వరిష్ఠం పరమేష్ఠినమ్ || ౭ ||

లోకత్రయవిధాతారమేకం లోకత్రయాశ్రయమ్ |
సుదుర్జయం జగన్నాథం జన్మమృత్యుజరాతిగమ్ || ౮ ||

జ్ఞానాత్మానం జ్ఞానగమ్యం జ్ఞానశ్రేష్ఠం సుదుర్విదమ్ |
దాతారం చైవ భక్తానాం ప్రసాదవిహితాన్ వరాన్ || ౯ ||

తస్య పారిషదా దివ్యా రూపైర్నానావిధైర్విభోః |
వామనా జటిలా ముండా హ్రస్వగ్రీవా మహోదరాః || ౧౦ ||

మహాకాయా మహోత్సాహా మహాకర్ణాస్తథాపరే |
అననైర్వికృతైః పాదైః పార్థ వేషైశ్చ వైకృతైః || ౧౧ ||

ఈదృశైః స మహాదేవః పూజ్యమానో మహేశ్వరః |
స శివస్తాత తేజస్వీ ప్రసాదాద్యాతి తేఽగ్రతః || ౧౨ ||

తస్మిన్ ఘోరే సదా పార్థ సంగ్రామే లోమహర్షణే |
ద్రౌణికర్ణకృపైర్గుప్తాం మహేష్వాసైః ప్రహారిభిః || ౧౩ ||

కస్తాం సేనాం తదా పార్థ మనసాపి ప్రధర్షయేత్ |
ఋతే దేవాన్మహేష్వాసాద్బహురూపాన్మహేశ్వరాత్ || ౧౪ ||

స్థాతుముత్సహతే కశ్చిన్న తస్మిన్నగ్రతః స్థితే |
న హి భూతం సమం తేన త్రిషు లోకేషు విద్యతే || ౧౫ ||

గంధేనాపి హి సంగ్రామే తస్య క్రుద్ధస్య శత్రవః |
విసంజ్ఞా హతభూయిష్ఠా వేపంతి చ పతంతి చ || ౧౬ ||

తస్మై నమస్తు కుర్వంతో దేవాస్తిష్ఠంతి వై దివి |
యే చాన్యే మానవా లోకే యే చ స్వర్గజితో నరాః || ౧౭ ||

యే భక్తా వరదం దేవం శివం రుద్రముమాపతిమ్ |
ఇహ లోకే సుఖం ప్రాప్య తే యాంతి పరమాం గతిమ్ || ౧౮ ||

నమస్కురుష్వ కౌంతేయ తస్మై శాంతాయ వై సదా |
రుద్రాయ శితికంఠాయ కనిష్ఠాయ సువర్చసే || ౧౯ ||

కపర్దినే కరాళాయ హర్యక్ష వరదాయ చ |
యామ్యాయారక్తకేశాయ సద్వృత్తే శంకరాయ చ || ౨౦ ||

కామ్యాయ హరినేత్రాయ స్థాణవే పురుషాయ చ |
హరికేశాయ ముండాయ కనిష్ఠాయ సువర్చసే || ౨౧ ||

భాస్కరాయ సుతీర్థాయ దేవదేవాయ రంహసే |
బహురూపాయ శర్వాయ ప్రియాయ ప్రియవాససే || ౨౨ ||

ఉష్ణీషిణే సువక్త్రాయ సహస్రాక్షాయ మీఢుషే |
గిరిశాయ సుశాంతాయ పతయే చీరవాససే || ౨౩ ||

హిరణ్యబాహవే రాజన్నుగ్రాయ పతయే దిశామ్ |
పర్జన్యపతయే చైవ భూతానాం పతయే నమః || ౨౪ ||

వృక్షాణాం పతయే చైవ గవాం చ పతయే తథా |
వృక్షైరావృతకాయాయ సేనాన్యే మధ్యమాయ చ || ౨౫ ||

శ్రువహస్తాయ దేవాయ ధన్వినే భార్గవాయ చ |
బహురూపాయ విశ్వస్య పతయే ముంజవాససే || ౨౬ ||

సహస్రశిరసే చైవ సహస్రనయనాయ చ |
సహస్రబాహవే చైవ సహస్రచరణాయ చ || ౨౭ ||

శరణం గచ్ఛ కౌంతేయ వరదం భువనేశ్వరమ్ |
ఉమాపతిం విరూపాక్షం దక్షయజ్ఞనిబర్హణమ్ || ౨౮ ||

ప్రజానాం పతిమవ్యగ్రం భూతానాం పతిమవ్యయమ్ |
కపర్దినం వృషావర్తం వృషనాభం వృషధ్వజమ్ || ౨౯ ||

వృషదర్పం వృషపతిం వృషశృంగం వృషర్షభమ్ |
వృషాంకం వృషభోదారం వృషభం వృషభేక్షణమ్ || ౩౦ ||

వృషాయుధం వృషశరం వృషభూతం మహేశ్వరమ్ |
మహోదరం మహాకాయం ద్వీపిచర్మనివాసినమ్ || ౩౧ ||

లోకేశం వరదం ముండం బ్రహ్మణ్యం బ్రాహ్మణప్రియమ్ |
త్రిశూలపాణిం వరదం ఖడ్గచర్మధరం శుభమ్ || ౩౨ ||

పినాకినం ఖండపర్శుం లోకానాం పతిమీశ్వరమ్ | [ఖడ్గధరం]
ప్రపద్యే దేవమీశానం శరణ్యం చీరవాససమ్ || ౩౩ ||

నమస్తస్మై సురేశాయ యస్య వైశ్రవణః సఖా |
సువాససే నమో నిత్యం సువ్రతాయ సుధన్వినే || ౩౪ ||

ధనుర్ధరాయ దేవయ ప్రియధన్వాయ ధన్వినే |
ధన్వంతరాయ ధనుషే ధన్వాచార్యాయ తే నమః || ౩౫ ||

ఉగ్రాయుధాయ దేవయ నమః సురవరాయ చ |
నమోఽస్తు బహురూపాయ నమస్తే బహుధన్వినే || ౩౬ ||

నమోఽస్తు స్థాణవే నిత్యం నమస్తస్మై సుధన్వినే |
నమోఽస్తు త్రిపురఘ్నాయ భగఘ్నాయ చ వై నమః || ౩౭ ||

వనస్పతీనాం పతయే నరాణాం పతయే నమః |
మాతౄణాం పతయే చైవ గణానాం పతయే నమః || ౩౮ ||

గవాం చ పతయే నిత్యం యజ్ఞానాం పతయే నమః |
అపాం చ పతయే నిత్యం దేవానాం పతయే నమః || ౩౯ ||

పూష్ణో దంతవినాశాయ త్ర్యక్షాయ వరదాయ చ |
హరాయ నీలకంఠాయ స్వర్ణకేశాయ వై నమః || ౪౦ ||

ఇతి శ్రీమహాభారతే ద్రోణపర్వణి త్ర్యధికద్విశతోఽధ్యాయే ఈశాన స్తుతిః ||


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ శివ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ శివ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: "శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి" విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

2 thoughts on “Ishana Stuti – ఈశాన స్తుతిః

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు. తప్పనిసరి ఖాళీలు *‌తో గుర్తించబడ్డాయి

error: Not allowed