Shiva padadi kesantha varnana stotram – ಶ್ರೀ ಶಿವ ಪಾದಾದಿಕೇಶಾಂತವರ್ಣನ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಕಳ್ಯಾಣಂ ನೋ ವಿಧತ್ತಾಂ ಕಟಕತಟಲಸತ್ಕಲ್ಪವಾಟೀನಿಕುಂಜ-
-ಕ್ರೀಡಾಸಂಸಕ್ತವಿದ್ಯಾಧರನಿಕರವಧೂಗೀತರುದ್ರಾಪದಾನಃ |
ತಾರೈರ್ಹೇರಂಬನಾದೈಸ್ತರಳಿತನಿನದತ್ತಾರಕಾರಾತಿಕೇಕೀ
ಕೈಲಾಸಃ ಶರ್ವನಿರ್ವೃತ್ಯಭಿಜನಕಪದಃ ಸರ್ವದಾ ಪರ್ವತೇಂದ್ರಃ || ೧ ||

ಯಸ್ಯ ಪ್ರಾಹುಃ ಸ್ವರೂಪಂ ಸಕಲದಿವಿಷದಾಂ ಸಾರಸರ್ವಸ್ವಯೋಗಂ
ಯಸ್ಯೇಷುಃ ಶಾರ‍್ಙ್ಗಧನ್ವಾ ಸಮಜನಿ ಜಗತಾಂ ರಕ್ಷಣೇ ಜಾಗರೂಕಃ |
ಮೌರ್ವೀ ದರ್ವೀಕರಾಣಾಮಪಿ ಚ ಪರಿಬೃಢಃ ಪೂಸ್ತ್ರಯೀ ಸಾ ಚ ಲಕ್ಷ್ಯಂ
ಸೋಽವ್ಯಾದವ್ಯಾಜಮಸ್ಮಾನಶಿವಭಿದನಿಶಂ ನಾಕಿನಾಂ ಶ್ರೀಪಿನಾಕಃ || ೨ ||

ಆತಂಕಾವೇಗಹಾರೀ ಸಕಲದಿವಿಷದಾಮಂಘ್ರಿಪದ್ಮಾಶ್ರಯಾಣಾಂ
ಮಾತಂಗಾದ್ಯುಗ್ರದೈತ್ಯಪ್ರಕರತನುಗಲದ್ರಕ್ತಧಾರಾಕ್ತಧಾರಃ |
ಕ್ರೂರಃ ಸೂರಾಯುತಾನಾಮಪಿ ಚ ಪರಿಭವಂ ಸ್ವೀಯಭಾಸಾ ವಿತನ್ವ-
-ನ್ಘೋರಾಕಾರಃ ಕುಠಾರೋ ದೃಢತರದುರಿತಾಖ್ಯಾಟವೀಂ ಪಾಟಯೇನ್ನಃ || ೩ ||

ಕಾಲಾರಾತೇಃ ಕರಾಗ್ರೇ ಕೃತವಸತಿರುರಃಶಾಣಶಾತೋ ರಿಪೂಣಾಂ
ಕಾಲೇ ಕಾಲೇ ಕುಲಾದ್ರಿಪ್ರವರತನಯಯಾ ಕಲ್ಪಿತಸ್ನೇಹಲೇಪಃ |
ಪಾಯಾನ್ನಃ ಪಾವಕಾರ್ಚಿಃಪ್ರಸರಸಖಮುಖಃ ಪಾಪಹಂತಾ ನಿತಾಂತಂ
ಶೂಲಃ ಶ್ರೀಪಾದಸೇವಾಭಜನರಸಜುಷಾಂ ಪಾಲನೈಕಾಂತಶೀಲಃ || ೪ ||

ದೇವಸ್ಯಾಂಕಾಶ್ರಯಾಯಾಃ ಕುಲಗಿರಿದುಹಿತುರ್ನೇತ್ರಕೋಣಪ್ರಚಾರ-
-ಪ್ರಸ್ತಾರಾನತ್ಯುದಾರಾನ್ಪಿಪಠಿಷುರಿವ ಯೋ ನಿತ್ಯಮತ್ಯಾದರೇಣ |
ಆಧತ್ತೇ ಭಂಗಿತುಂಗೈರನಿಶಮವಯವೈರಂತರಂಗಂ ಸಮೋದಂ
ಸೋಮಾಪೀಡಸ್ಯ ಸೋಽಯಂ ಪ್ರದಿಶತು ಕುಶಲಂ ಪಾಣಿರಂಗಃ ಕುರಂಗಃ || ೫ ||

ಕಂಠಪ್ರಾಂತಾವಸಜ್ಜತ್ಕನಕಮಯಮಹಾಘಂಟಿಕಾಘೋರಘೋಷೈಃ
ಕಂಠಾರಾವೈರಕುಂಠೈರಪಿ ಭರಿತಜಗಚ್ಚಕ್ರವಾಲಾಂತರಾಳಃ |
ಚಂಡಃ ಪ್ರೋದ್ದಂಡಶೃಂಗಃ ಕಕುದಕಬಲಿತೋತ್ತುಂಗಕೈಲಾಸಶೃಂಗಃ
ಕಂಠೇಕಾಲಸ್ಯ ವಾಹಃ ಶಮಯತು ಶಮಲಂ ಶಾಶ್ವತಃ ಶಾಕ್ವರೇಂದ್ರಃ || ೬ ||

ನಿರ್ಯದ್ದಾನಾಂಬುಧಾರಾಪರಿಮಲತರಲೀಭೂತರೋಲಂಬಪಾಲೀ-
-ಝಂಕಾರೈಃ ಶಂಕರಾದ್ರೇಃ ಶಿಖರಶತದರೀಃ ಪೂರಯನ್ಭೂರಿಘೋಷೈಃ |
ಶಾರ್ವಃ ಸೌವರ್ಣಶೈಲಪ್ರತಿಮಪೃಥುವಪುಃ ಸರ್ವವಿಘ್ನಾಪಹರ್ತಾ
ಶರ್ವಾಣ್ಯಾಃ ಪೂರ್ವಸೂನುಃ ಸ ಭವತು ಭವತಾಂ ಸ್ವಸ್ತಿದೋ ಹಸ್ತಿವಕ್ತ್ರಃ || ೭ ||

ಯಃ ಪುಣ್ಯೈರ್ದೇವತಾನಾಂ ಸಮಜನಿ ಶಿವಯೋಃ ಶ್ಲಾಘ್ಯವೀರ್ಯೈಕಮತ್ಯಾ-
-ದ್ಯನ್ನಾಮ್ನಿ ಶ್ರೂಯಮಾಣೇ ದಿತಿಜಭಟಘಟಾ ಭೀತಿಭಾರಂ ಭಜಂತೇ |
ಭೂಯಾತ್ಸೋಽಯಂ ವಿಭೂತ್ಯೈ ನಿಶಿತಶರಶಿಖಾಪಾಟಿತಕ್ರೌಂಚಶೈಲಃ
ಸಂಸಾರಾಗಾಧಕೂಪೋದರಪತಿತಸಮುತ್ತಾರಕಸ್ತಾರಕಾರಿಃ || ೮ ||

ಆರೂಢಃ ಪ್ರೌಢವೇಗಪ್ರವಿಜಿತಪವನಂ ತುಂಗತುಂಗಂ ತುರಂಗಂ
ಚೇಲಂ ನೀಲಂ ವಸಾನಃ ಕರತಲವಿಲಸತ್ಕಾಂಡಕೋದಂಡದಂಡಃ |
ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿನಾನಾವಿಧಮೃಗಪಟಲೀಭೀತಿಕೃದ್ಭೂತಭರ್ತಾ
ಕುರ್ವನ್ನಾಖೇಟಲೀಲಾಂ ಪರಿಲಸತು ಮನಃಕಾನನೇ ಮಾಮಕೀನೇ || ೯ ||

ಅಂಭೋಜಾಭ್ಯಾಂ ಚ ರಂಭಾರಥಚರಣಲತಾದ್ವಂದ್ವಕುಂಭೀಂದ್ರಕುಂಭೈ-
-ರ್ಬಿಂಬೇನೇಂದೋಶ್ಚ ಕಂಬೋರುಪರಿ ವಿಲಸತಾ ವಿದ್ರುಮೇಣೋತ್ಪಲಾಭ್ಯಾಮ್ |
ಅಂಭೋದೇನಾಪಿ ಸಂಭಾವಿತಮುಪಜನಿತಾಡಂಬರಂ ಶಂಬರಾರೇಃ
ಶಂಭೋಃ ಸಂಭೋಗಯೋಗ್ಯಂ ಕಿಮಪಿ ಧನಮಿದಂ ಸಂಭವೇತ್ಸಂಪದೇ ನಃ || ೧೦ ||

ವೇಣೀಸೌಭಾಗ್ಯವಿಸ್ಮಾಪಿತತಪನಸುತಾಚಾರುವೇಣೀವಿಲಾಸಾ-
-ನ್ವಾಣೀನಿರ್ಧೂತವಾಣೀಕರತಲವಿಧೃತೋದಾರವೀಣಾವಿರಾವಾನ್ |
ಏಣೀನೇತ್ರಾಂತಭಂಗೀನಿರಸನನಿಪುಣಾಪಾಂಗಕೋಣಾನುಪಾಸೇ
ಶೋಣಾನ್ಪ್ರಾಣಾನುದೂಢಪ್ರತಿನವಸುಷಮಾಕಂದಲಾನಿಂದುಮೌಳೇಃ || ೧೧ ||

ನೃತ್ತಾರಂಭೇಷು ಹಸ್ತಾಹತಮುರಜಧಿಮಿದ್ಧಿಂಕೃತೈರತ್ಯುದಾರೈ-
-ಶ್ಚಿತ್ತಾನಂದಂ ವಿಧತ್ತೇ ಸದಸಿ ಭಗವತಃ ಸಂತತಂ ಯಃ ಸ ನಂದೀ |
ಚಂಡೀಶಾದ್ಯಾಸ್ತಥಾನ್ಯೇ ಚತುರಗುಣಗಣಪ್ರೀಣಿತಸ್ವಾಮಿಸತ್ಕಾ-
-ರೋತ್ಕರ್ಷೋದ್ಯತ್ಪ್ರಸಾದಾಃ ಪ್ರಮಥಪರಿಬೃಢಾಃ ಪಾಂತು ಸಂತೋಷಿಣೋ ನಃ || ೧೨ ||

ಮುಕ್ತಾಮಾಣಿಕ್ಯಜಾಲೈಃ ಪರಿಕಲಿತಮಹಾಸಾಲಮಾಲೋಕನೀಯಂ
ಪ್ರತ್ಯುಪ್ತಾನರ್ಘರತ್ನೈರ್ದಿಶಿ ದಿಶಿ ಭವನೈಃ ಕಲ್ಪಿತೈರ್ದಿಕ್ಪತೀನಾಮ್ |
ಉದ್ಯಾನೈರದ್ರಿಕನ್ಯಾಪರಿಜನವನಿತಾಮಾನನೀಯೈಃ ಪರೀತಂ
ಹೃದ್ಯಂ ಹೃದ್ಯಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ ಮಮ ಭುವನಪತೇರ್ಧಾಮ ಸೋಮಾರ್ಧಮೌಳೇಃ || ೧೩ ||

ಸ್ತಂಭೈರ್ಜಂಭಾರಿರತ್ನಪ್ರವರವಿರಚಿತೈಃ ಸಂಭೃತೋಪಾಂತಭಾಗಂ
ಶುಂಭತ್ಸೋಪಾನಮಾರ್ಗಂ ಶುಚಿಮಣಿನಿಚಯೈರ್ಗುಂಭಿತಾನಲ್ಪಶಿಲ್ಪಮ್ |
ಕುಂಭೈಃ ಸಂಪೂರ್ಣಶೋಭಂ ಶಿರಸಿ ಸುಘಟಿತೈಃ ಶಾತಕುಂಭೈರಪಂಕೈಃ
ಶಂಭೋಃ ಸಂಭಾವನೀಯಂ ಸಕಲಮುನಿಜನೈಃ ಸ್ವಸ್ತಿದಂ ಸ್ಯಾತ್ಸದೋ ನಃ || ೧೪ ||

ನ್ಯಸ್ತೋ ಮಧ್ಯೇ ಸಭಾಯಾಃ ಪರಿಸರವಿಲಸತ್ಪಾದಪೀಠಾಭಿರಾಮೋ
ಹೃದ್ಯಃ ಪಾದೈಶ್ಚತುರ್ಭಿಃ ಕನಕಮಣಿಮಯೈರುಚ್ಚಕೈರುಜ್ಜ್ವಲಾತ್ಮಾ ||
ವಾಸೋರತ್ನೇನ ಕೇನಾಪ್ಯಧಿಕಮೃದುತರೇಣಾಸ್ತೃತೋ ವಿಸ್ತೃತಶ್ರೀಃ
ಪೀಠಃ ಪೀಡಾಭರಂ ನಃ ಶಮಯತು ಶಿವಯೋಃ ಸ್ವೈರಸಂವಾಸಯೋಗ್ಯಃ || ೧೫ ||

ಆಸೀನಸ್ಯಾಧಿಪೀಠಂ ತ್ರಿಜಗದಧಿಪತೇರಂಘ್ರಿಪೀಠಾನುಷಕ್ತೌ
ಪಾಥೋಜಾಭೋಗಭಾಜೌ ಪರಿಮೃದುಲತಲೋಲ್ಲಾಸಿಪದ್ಮಾದಿರೇಖೌ |
ಪಾತಾಂ ಪಾದಾವುಭೌ ತೌ ನಮದಮರಕಿರೀಟೋಲ್ಲಸಚ್ಚಾರುಹೀರ-
-ಶ್ರೇಣೀಶೋಣಾಯಮಾನೋನ್ನತನಖದಶಕೋದ್ಭಾಸಮಾನೌ ಸಮಾನೌ || ೧೬ ||

ಯನ್ನಾದೋ ವೇದವಾಚಾಂ ನಿಗದತಿ ನಿಖಿಲಂ ಲಕ್ಷಣಂ ಪಕ್ಷಿಕೇತು-
-ರ್ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಂಭೋಗಸೌಖ್ಯಂ ವಿರಚಯತಿ ಯಯೋಶ್ಚಾಪರೇ ರೂಪಭೇದೇ |
ಶಂಭೋಃ ಸಂಭಾವನೀಯೇ ಪದಕಮಲಸಮಾಸಂಗತಸ್ತುಂಗಶೋಭೇ
ಮಾಂಗಳ್ಯಂ ನಃ ಸಮಗ್ರಂ ಸಕಲಸುಖಕರೇ ನೂಪುರೇ ಪೂರಯೇತಾಮ್ || ೧೭ ||

ಅಂಗೇ ಶೃಂಗಾರಯೋನೇಃ ಸಪದಿ ಶಲಭತಾಂ ನೇತ್ರವಹ್ನೌ ಪ್ರಯಾತೇ
ಶತ್ರೋರುದ್ಧೃತ್ಯ ತಸ್ಮಾದಿಷುಧಿಯುಗಮಧೋ ನ್ಯಸ್ತಮಗ್ರೇ ಕಿಮೇತತ್ |
ಶಂಕಾಮಿತ್ಥಂ ನತಾನಾಮಮರಪರಿಷದಾಮಂತರಂಕೂರಯತ್ತ-
-ತ್ಸಂಘಾತಂ ಚಾರು ಜಂಘಾಯುಗಮಖಿಲಪತೇರಂಹಸಾಂ ಸಂಹರೇನ್ನಃ || ೧೮ ||

ಜಾನುದ್ವಂದ್ವೇನ ಮೀನಧ್ವಜನೃವರಸಮುದ್ರೋಪಮಾನೇನ ಸಾಕಂ
ರಾಜಂತೌ ರಾಜರಂಭಾಕರಿಕರಕನಕಸ್ತಂಭಸಂಭಾವನೀಯೌ |
ಊರೂ ಗೌರೀಕರಾಂಭೋರುಹಸರಸಸಮಾಮರ್ದನಾನಂದಭಾಜೌ
ಚಾರೂ ದೂರೀಕ್ರಿಯಾಸ್ತಾಂ ದುರಿತಮುಪಚಿತಂ ಜನ್ಮಜನ್ಮಾಂತರೇ ನಃ || ೧೯ ||

ಆಮುಕ್ತಾನರ್ಘರತ್ನಪ್ರಕರಕರಪರಿಷ್ವಕ್ತಕಳ್ಯಾಣಕಾಂಚೀ-
-ದಾಮ್ನಾ ಬದ್ದೇನ ದುಗ್ಧದ್ಯುತಿನಿಚಯಮುಷಾ ಚೀನಪಟ್ಟಾಂಬರೇಣ |
ಸಂವೀತೇ ಶೈಲಕನ್ಯಾಸುಚರಿತಪರಿಪಾಕಾಯಮಾಣೇ ನಿತಂಬೇ
ನಿತ್ಯಂ ನರ್ನರ್ತು ಚಿತ್ತಂ ಮಮ ನಿಖಿಲಜಗತ್ಸ್ವಾಮಿನಃ ಸೋಮಮೌಳೇಃ || ೨೦ ||

ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲಾನುರಜ್ಯದ್ದಿನಕರಸರುಚಾ ಕಾಲಧೌತೇನ ಗಾಢಂ
ವ್ಯಾನದ್ಧಃ ಸ್ನಿಗ್ಧಮುಗ್ಧಃ ಸರಸಮುದರಬಂಧೇನ ವೀತೋಪಮೇನ |
ಉದ್ದೀಪ್ತೈಃ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶೈರುಪಚಿತಮಹಿಮಾ ಮನ್ಮಥಾರೇರುದಾರೋ
ಮಧ್ಯೋ ಮಿಥ್ಯಾರ್ಥಸಧ್ರ್ಯಙ್ಮಮ ದಿಶತು ಸದಾ ಸಂಗತಿಂ ಮಂಗಳಾನಾಮ್ || ೨೧ ||

ನಾಭೀಚಕ್ರಾಲವಾಲಾನ್ನವನವಸುಷಮಾದೋಹದಶ್ರೀಪರೀತಾ-
-ದುದ್ಗಚ್ಛಂತೀ ಪುರಸ್ತಾದುದರಪಥಮತಿಕ್ರಮ್ಯ ವಕ್ಷಃ ಪ್ರಯಾಂತಿ |
ಶ್ಯಾಮಾ ಕಾಮಾಗಮಾರ್ಥಪ್ರಕಥನಲಿಪಿವದ್ಭಾಸತೇ ಯಾ ನಿಕಾಮಂ
ಸಾ ಮಾ ಸೋಮಾರ್ಧಮೌಳೇಃ ಸುಖಯತು ಸತತಂ ರೋಮವಲ್ಲೀಮತಲ್ಲೀ || ೨೨ ||

ಆಶ್ಲೇಷೇಷ್ವದ್ರಿಜಾಯಾಃ ಕಠಿನಕುಚತಟೀಲಿಪ್ತಕಾಶ್ಮೀರಪಂಕ-
-ವ್ಯಾಸಂಗಾದುದ್ಯದರ್ಕದ್ಯುತಿಭಿರುಪಚಿತಸ್ಪರ್ಧಮುದ್ದಾಮಹೃದ್ಯಮ್ |
ದಕ್ಷಾರಾತೇರುದೂಢಪ್ರತಿನವಮಣಿಮಾಲಾವಲೀಭಾಸಮಾನಂ
ವಕ್ಷೋ ವಿಕ್ಷೋಭಿತಾಘಂ ಸತತನತಿಜುಷಾಂ ರಕ್ಷತಾದಕ್ಷತಂ ನಃ || ೨೩ ||

ವಾಮಾಂಕೇ ವಿಸ್ಫುರಂತ್ಯಾಃ ಕರತಲವಿಲಸಚ್ಚಾರುರಕ್ತೋತ್ಪಲಾಯಾಃ
ಕಾಂತಾಯಾ ವಾಮವಕ್ಷೋರುಹಭರಶಿಖರೋನ್ಮರ್ದನವ್ಯಗ್ರಮೇಕಮ್ |
ಅನ್ಯಾಂಸ್ತ್ರೀನಪ್ಯುದಾರಾನ್ವರಪರಶುಮೃಗಾಲಂಕೃತಾನಿಂದುಮೌಳೇ-
-ರ್ಬಾಹೂನಾಬದ್ಧಹೇಮಾಂಗದಮಣಿಕಟಕಾನಂತರಾಲೋಕಯಾಮಃ || ೨೪ ||

ಸಂಭ್ರಾಂತಾಯಾಃ ಶಿವಾಯಾಃ ಪತಿವಿಲಯಭಿಯಾ ಸರ್ವಲೋಕೋಪತಾಪಾ-
-ತ್ಸಂವಿಗ್ನಸ್ಯಾಪಿ ವಿಷ್ಣೋಃ ಸರಭಸಮುಭಯೋರ್ವಾರಣಪ್ರೇರಣಾಭ್ಯಾಮ್ |
ಮಧ್ಯೇ ತ್ರೈಶಂಕವೀಯಾಮನುಭವತಿ ದಶಾಂ ಯತ್ರ ಹಾಲಾಹಲೋಷ್ಮಾ
ಸೋಽಯಂ ಸರ್ವಾಪದಾಂ ನಃ ಶಮಯತು ನಿಚಯಂ ನೀಲಕಂಠಸ್ಯ ಕಂಠಃ || ೨೫ ||

ಹೃದ್ಯೈರದ್ರೀಂದ್ರಕನ್ಯಾಮೃದುದಶನಪದೈರ್ಮುದ್ರಿತೋ ವಿದ್ರುಮಶ್ರೀ-
-ರುದ್ದ್ಯೋತಂತ್ಯಾ ನಿತಾಂತಂ ಧವಲಧವಲಯಾ ಮಿಶ್ರಿತೋ ದಂತಕಾಂತ್ಯಾ |
ಮುಕ್ತಾಮಾಣಿಕ್ಯಜಾಲವ್ಯತಿಕರಸದೃಶಾ ತೇಜಸಾ ಭಾಸಮಾನಃ
ಸದ್ಯೋಜಾತಸ್ಯ ದದ್ಯಾದಧರಮಣಿರಸೌ ಸಂಪದಾಂ ಸಂಚಯಂ ನಃ || ೨೬ ||

ಕರ್ಣಾಲಂಕಾರನಾನಾಮಣಿನಿಕರರುಚಾಂ ಸಂಚಯೈರಂಚಿತಾಯಾಂ
ವರ್ಣ್ಯಾಯಾಂ ಸ್ವರ್ಣಪದ್ಮೋದರಪರಿವಿಲಸತ್ಕರ್ಣಿಕಾಸಂನಿಭಾಯಾಮ್ |
ಪದ್ಧತ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಣವಾಯೋಃ ಪ್ರಣತಜನಹೃದಂಭೋಜವಾಸಸ್ಯ ಶಂಭೋ-
-ರ್ನಿತ್ಯಂ ನಶ್ಚಿತ್ತಮೇತದ್ವಿರಚಯತು ಸುಖೇನಾಸಿಕಾಂ ನಾಸಿಕಾಯಾಮ್ || ೨೭ ||

ಅತ್ಯಂತಂ ಭಾಸಮಾನೇ ರುಚಿರತರರುಚಾಂ ಸಂಗಮಾತ್ಸನ್ಮಣೀನಾ-
-ಮುದ್ಯಚ್ಚಂಡಾಂಶುಧಾಮಪ್ರಸರನಿರಸನಸ್ಪಷ್ಟದೃಷ್ಟಾಪದಾನೇ |
ಭೂಯಾಸ್ತಾಂ ಭೂತಯೇ ನಃ ಕರಿವರಜಯಿನಃ ಕರ್ಣಪಾಶಾವಲಂಬೇ
ಭಕ್ತಾಲೀಭಾಲಸಜ್ಜಜ್ಜನಿಮರಣಲಿಪೇಃ ಕುಂಡಲೇ ಕುಂಡಲೇ ತೇ || ೨೮ ||

ಯಾಭ್ಯಾಂ ಕಾಲವ್ಯವಸ್ಥಾ ಭವತಿ ತನುಮತಾಂ ಯೋ ಮುಖಂ ದೇವತಾನಾಂ
ಯೇಷಾಮಾಹುಃ ಸ್ವರೂಪಂ ಜಗತಿ ಮುನಿವರಾ ದೇವತಾನಾಂ ತ್ರಯೀಂ ತಾಮ್ |
ರುದ್ರಾಣೀವಕ್ತ್ರಪಂಕೇರುಹಸತತವಿಹಾರೋತ್ಸುಕೇಂದಿಂದಿರೇಭ್ಯ-
-ಸ್ತೇಭ್ಯಸ್ತ್ರಿಭ್ಯಃ ಪ್ರಣಾಮಾಂಜಲಿಮುಪರಚಯೇ ತ್ರೀಕ್ಷಣಸ್ಯೇಕ್ಷಣೇಭ್ಯಃ || ೨೯ ||

ವಾಮಂ ವಾಮಾಂಕಗಾಯಾ ವದನಸರಸಿಜೇ ವ್ಯಾವಲದ್ವಲ್ಲಭಾಯಾ
ವ್ಯಾನಮ್ರೇಷ್ವನ್ಯದನ್ಯತ್ಪುನರಲಿಕಭವಂ ವೀತನಿಃಶೇಷರೌಕ್ಷ್ಯಮ್ |
ಭೂಯೋ ಭೂಯೋಪಿ ಮೋದಾನ್ನಿಪತದತಿದಯಾಶೀತಲಂ ಚೂತಬಾಣೇ
ದಕ್ಷಾರೇರೀಕ್ಷಣಾನಾಂ ತ್ರಯಮಪಹರತಾದಾಶು ತಾಪತ್ರಯಂ ನಃ || ೩೦ ||

ಯಸ್ಮಿನ್ನರ್ಧೇಂದುಮುಗ್ಧದ್ಯುತಿನಿಚಯತಿರಸ್ಕಾರನಿಸ್ತಂದ್ರಕಾಂತೌ
ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಷೋದಸಂಕಲ್ಪತಮಿವ ರುಚಿರಂ ಚಿತ್ರಕಂ ಭಾತಿ ನೇತ್ರಮ್ |
ತಸ್ಮಿನ್ನುಲ್ಲೀಲಚಿಲ್ಲೀನಟವರತರುಣೀಲಾಸ್ಯರಂಗಾಯಮಾಣೇ
ಕಾಲಾರೇಃ ಫಾಲದೇಶೇ ವಿಹರತು ಹೃದಯಂ ವೀತಚಿಂತಾಂತರಂ ನಃ || ೩೧ ||

ಸ್ವಾಮಿನ್ಗಂಗಾಮಿವಾಂಗೀಕುರು ತವ ಶಿರಸಾ ಮಾಮಪೀತ್ಯರ್ಥಯಂತೀಂ
ಧನ್ಯಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಖರಾಂಶೋಃ ಶಿರಸಿ ವಹತಿ ಕಿಂ ನ್ವೇಷ ಕಾರುಣ್ಯಶಾಲೀ |
ಇತ್ಥಂ ಶಂಕಾಂ ಜನಾನಾಂ ಜನಯದತಿಘನಂ ಕೈಶಿಕಂ ಕಾಲಮೇಘ-
-ಚ್ಛಾಯಂ ಭೂಯಾದುದಾರಂ ತ್ರಿಪುರವಿಜಯಿನಃ ಶ್ರೇಯಸೇ ಭೂಯಸೇ ನಃ || ೩೨ ||

ಶೃಂಗಾರಾಕಲ್ಪಯೋಗ್ಯೈಃ ಶಿಖರಿವರಸುತಾಸತ್ಸಖೀಹಸ್ತಲೂನೈಃ
ಸೂನೈರಾಬದ್ಧಮಾಲಾವಲಿಪರಿವಿಲಸತ್ಸೌರಭಾಕೃಷ್ಟಭೃಂಗಮ್ |
ತುಂಗಂ ಮಾಣಿಕ್ಯಕಾಂತ್ಯಾ ಪರಿಹಸಿತಸುರಾವಾಸಶೈಲೇಂದ್ರಶೃಂಗಂ
ಸಂಘಂ ನಃ ಸಂಕಟಾನಾಂ ವಿಘಟಯತು ಸದಾ ಕಾಂಕಟೀಕಂ ಕಿರೀಟಮ್ || ೩೩ ||

ವಕ್ರಾಕಾರಃ ಕಲಂಕೀ ಜಡತನುರಹಮಪ್ಯಂಘ್ರಿಸೇವಾನುಭಾವಾ-
-ದುತ್ತಂಸತ್ವಂ ಪ್ರಯಾತಃ ಸುಲಭತರಘೃಣಾಸ್ಯಂದಿನಶ್ಚಂದ್ರಮೌಳೇಃ |
ತತ್ಸೇವಂತಾಂ ಜನೌಘಾಃ ಶಿವಮಿತಿ ನಿಜಯಾವಸ್ಥಯೈವ ಬ್ರುವಾಣಂ
ವಂದೇ ದೇವಸ್ಯ ಶಂಭೋರ್ಮುಕುಟಸುಘಟಿತಂ ಮುಗ್ಧಪೀಯೂಷಭಾನುಮ್ || ೩೪ ||

ಕಾಂತ್ಯಾ ಸಂಫುಲ್ಲಮಲ್ಲೀಕುಸುಮಧವಳಯಾ ವ್ಯಾಪ್ಯ ವಿಶ್ವಂ ವಿರಾಜ-
-ನ್ವೃತ್ತಾಕಾರೋ ವಿತನ್ವನ್ಮುಹುರಪಿ ಚ ಪರಾಂ ನಿರ್ವೃತಿಂ ಪಾದಭಾಜಾಮ್ |
ಸಾನಂದಂ ನಂದಿದೋಷ್ಣಾ ಮಣಿಕಟಕವತಾ ವಾಹ್ಯಮಾನಃ ಪುರಾರೇಃ
ಶ್ವೇತಚ್ಛತ್ರಾಖ್ಯಶೀತದ್ಯುತಿರಪಹರತಾದಾಪದಸ್ತಾಪದಾ ನಃ || ೩೫ ||

ದಿವ್ಯಾಕಲ್ಪೋಜ್ಜ್ವಲಾನಾಂ ಶಿವಗಿರಿಸುತಯೋಃ ಪಾರ್ಶ್ವಯೋರಾಶ್ರಿತಾನಾಂ
ರುದ್ರಾಣೀಸತ್ಸಖೀನಾಂ ಮದತರಲಕಟಾಕ್ಷಾಂಚಲೈರಂಚಿತಾನಾಮ್ |
ಉದ್ವೇಲ್ಲದ್ಬಾಹುವಲ್ಲೀವಿಲಸನಸಮಯೇ ಚಾಮರಾಂದೋಲನೀನಾ-
-ಮುದ್ಭೂತಃ ಕಂಕಣಾಲೀವಲಯಕಲಕಲೋ ವಾರಯೇದಾಪದೋ ನಃ || ೩೬ ||

ಸ್ವರ್ಗೌಕಃಸುಂದರೀಣಾಂ ಸುಲಲಿತವಪುಷಾಂ ಸ್ವಾಮಿಸೇವಾಪರಾಣಾಂ
ವಲ್ಗದ್ಭೂಷಾಣಿ ವಕ್ರಾಂಬುಜಪರಿವಿಗಲನ್ಮುಗ್ಧಗೀತಾಮೃತಾನಿ |
ನಿತ್ಯಂ ನೃತ್ತಾನ್ಯುಪಾಸೇ ಭುಜವಿಧುತಿಪದನ್ಯಾಸಭಾವಾವಲೋಕ-
-ಪ್ರತ್ಯುದ್ಯತ್ಪ್ರೀತಿಮಾದ್ಯತ್ಪ್ರಮಥನಟನಟೀದತ್ತಸಂಭಾವನಾನಿ || ೩೭ ||

ಸ್ಥಾನಪ್ರಾಪ್ತ್ಯಾ ಸ್ವರಾಣಾಂ ಕಿಮಪಿ ವಿಶದತಾಂ ವ್ಯಂಜಯನ್ಮಂಜುವೀಣಾ-
-ಸ್ವಾನಾವಚ್ಛಿನ್ನತಾಲಕ್ರಮಮಮೃತಮಿವಾಸ್ವಾದ್ಯಮಾನಂ ಶಿವಾಭ್ಯಾಮ್ |
ನಾನಾರಾಗಾತಿಹೃದ್ಯಂ ನವರಸಮಧುರಸ್ತೋತ್ರಜಾತಾನುವಿದ್ಧಂ
ಗಾನಂ ವೀಣಾಮಹರ್ಷೇಃ ಕಲಮತಿಲಲಿತಂ ಕರ್ಣಪೂರಯತಾಂ ನಃ || ೩೮ ||

ಚೇತೋ ಜಾತಪ್ರಮೋದಂ ಸಪದಿ ವಿದಧತೀ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ವಾಣಿನೀನಾಂ
ಪಾಣಿದ್ವಂದ್ವಾಗ್ರಜಾಗ್ರತ್ಸುಲಲಿತರಣಿತಸ್ವರ್ಣತಾಲಾನುಕೂಲಾ |
ಸ್ವೀಯಾರಾವೇಣ ಪಾಥೋಧರರವಪಟುನಾ ನಾದಯಂತೀ ಮಯೂರೀಂ
ಮಾಯೂರೀ ಮಂದಭಾವಂ ಮಣಿಮುರಜಭವಾ ಮಾರ್ಜನಾ ಮಾರ್ಜಯೇನ್ನಃ || ೩೯ ||

ದೇವೇಭ್ಯೋ ದಾನವೇಭ್ಯಃ ಪಿತೃಮುನಿಪರಿಷತ್ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾಧರೇಭ್ಯಃ
ಸಾಧ್ಯೇಭ್ಯಶ್ಚಾರಣೇಭ್ಯೋ ಮನುಜಪಶುಪತಜ್ಜಾತಿಕೀಟಾದಿಕೇಭ್ಯಃ |
ಶ್ರೀಕೈಲಾಸಪ್ರರೂಢಾಸ್ತೃಣವಿಟಪಿಮುಖಾಶ್ಚಾಪಿ ಯೇ ಸಂತಿ ತೇಭ್ಯಃ
ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ನಿರ್ವಿಚಾರಂ ನತಿಮುಪರಚಯೇ ಶರ್ವಪಾದಾಶ್ರಯೇಭ್ಯಃ || ೪೦ ||

ಧ್ಯಾಯನ್ನಿತ್ಥಂ ಪ್ರಭಾತೇ ಪ್ರತಿದಿವಸಮಿದಂ ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನಂ ಪಠೇದ್ಯಃ
ಕಿಂ ವಾ ಬ್ರೂಮಸ್ತದೀಯಂ ಸುಚರಿತಮಥವಾ ಕೀರ್ತಯಾಮಃ ಸಮಾಸಾತ್ |
ಸಂಪಜ್ಜಾತಂ ಸಮಗ್ರಂ ಸದಸಿ ಬಹುಮತಿಂ ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಿಯತ್ವಂ
ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯಾಯುಃಶತಾಂತೇ ಪದಮಯತಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಮನ್ಮಥಾರೇಃ || ೪೧ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯಸ್ಯ ಶ್ರೀಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪೂಜ್ಯಪಾದಶಿಷ್ಯಸ್ಯ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಭಗವತಃ ಕೃತೌ ಶ್ರೀ ಶಿವ ಪಾದಾದಿಕೇಶಾಂತವರ್ಣನ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed