Baneshwara Kavacha Sahita Shiva Stavaraja – ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತವರಾಜಃ (ಬಾಣೇಶ್ವರ ಕವಚ ಸಹಿತಂ)


(ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತ ಪುರಾಣಾಂತರ್ಗತಂ)

ಓಂ ನಮೋ ಮಹಾದೇವಾಯ |

[– ಕವಚಂ –]
ಬಾಣಾಸುರ ಉವಾಚ |
ಮಹೇಶ್ವರ ಮಹಾಭಾಗ ಕವಚಂ ಯತ್ಪ್ರಕಾಶಿತಮ್ |
ಸಂಸಾರಪಾವನಂ ನಾಮ ಕೃಪಯಾ ಕಥಯ ಪ್ರಭೋ || ೪೩ ||

ಮಹೇಶ್ವರ ಉವಾಚ |
ಶೃಣು ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಹೇ ವತ್ಸ ಕವಚಂ ಪರಮಾದ್ಭುತಮ್ |
ಅಹಂ ತುಭ್ಯಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ ಗೋಪನೀಯಂ ಸುದುರ್ಲಭಮ್ || ೪೪ ||

ಪುರಾ ದುರ್ವಾಸಸೇ ದತ್ತಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯಾಯ ಚ |
ಮಮೈವೇದಂ ಚ ಕವಚಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯೋ ಧಾರಯೇತ್ಸುಧೀಃ || ೪೫ ||

ಜೇತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಭಗವನ್ನವಲೀಲಯಾ |
ಸಂಸಾರಪಾವನಸ್ಯಾಸ್ಯ ಕವಚಸ್ಯ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ || ೪೬ ||

ಋಷಿಶ್ಛಂದಶ್ಚ ಗಾಯತ್ರೀ ದೇವೋಽಹಂ ಚ ಮಹೇಶ್ವರಃ |
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷೇಷು ವಿನಿಯೋಗಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ || ೪೭ ||

ಪಂಚಲಕ್ಷಜಪೇನೈವ ಸಿದ್ಧಿದಂ ಕವಚಂ ಭವೇತ್ |
ಯೋ ಭವೇತ್ಸಿದ್ಧಕವಚೋ ಮಮ ತುಲ್ಯೋ ಭವೇದ್ಭುವಿ |
ತೇಜಸಾ ಸಿದ್ಧಿಯೋಗೇನ ತಪಸಾ ವಿಕ್ರಮೇಣ ಚ || ೪೮ ||

ಶಂಭುರ್ಮೇ ಮಸ್ತಕಂ ಪಾತು ಮುಖಂ ಪಾತು ಮಹೇಶ್ವರಃ |
ದಂತಪಂಕ್ತಿಂ ನೀಲಕಂಠೋಽಪ್ಯಧರೋಷ್ಠಂ ಹರಃ ಸ್ವಯಮ್ || ೪೯ ||

ಕಂಠಂ ಪಾತು ಚಂದ್ರಚೂಡಃ ಸ್ಕಂಧೌ ವೃಷಭವಾಹನಃ |
ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಂ ನೀಲಕಂಠಃ ಪಾತು ಪೃಷ್ಠಂ ದಿಗಂಬರಃ || ೫೦ ||

ಸರ್ವಾಂಗಂ ಪಾತು ವಿಶ್ವೇಶಃ ಸರ್ವದಿಕ್ಷು ಚ ಸರ್ವದಾ |
ಸ್ವಪ್ನೇ ಜಾಗರಣೇ ಚೈವ ಸ್ಥಾಣುರ್ಮೇ ಪಾತು ಸನ್ತತಮ್ || ೫೧ ||

ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ಬಾಣ ಕವಚಂ ಪರಮಾದ್ಭುತಮ್ |
ಯಸ್ಮೈ ಕಸ್ಮೈ ನ ದಾತವ್ಯಂ ಗೋಪನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನತಃ || ೫೨ ||

ಯತ್ಫಲಂ ಸರ್ವತೀರ್ಥಾನಾಂ ಸ್ನಾನೇನ ಲಭತೇ ನರಃ |
ತತ್ಫಲಂ ಲಭತೇ ನೂನಂ ಕವಚಸ್ಯೈವ ಧಾರಣಾತ್ || ೫೩ ||

ಇದಂ ಕವಚಮಜ್ಞಾತ್ವಾ ಭಜೇನ್ಮಾಂ ಯಃ ಸುಮಂದಧೀಃ |
ಶತಲಕ್ಷಪ್ರಜಪ್ತೋಽಪಿ ನ ಮಂತ್ರಃ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕಃ || ೫೪ ||

ಸೌತಿರುವಾಚ |
ಇದಂ ಚ ಕವಚಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಚ ಶೃಣು ಶೌನಕ |
ಮಂತ್ರರಾಜಃ ಕಲ್ಪತರುರ್ವಸಿಷ್ಠೋ ದತ್ತವಾನ್ಪುರಾ || ೫೫ ||

ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ |

[– ಸ್ತವರಾಜಃ –]
ಬಾಣಾಸುರ ಉವಾಚ |
ವಂದೇ ಸುರಾಣಾಂ ಸಾರಂ ಚ ಸುರೇಶಂ ನೀಲಲೋಹಿತಮ್ |
ಯೋಗೀಶ್ವರಂ ಯೋಗಬೀಜಂ ಯೋಗಿನಾಂ ಚ ಗುರೋರ್ಗುರುಮ್ || ೫೬ ||

ಜ್ಞಾನಾನಂದಂ ಜ್ಞಾನರೂಪಂ ಜ್ಞಾನಬೀಜಂ ಸನಾತನಮ್ |
ತಪಸಾಂ ಫಲದಾತಾರಂ ದಾತಾರಂ ಸರ್ವಸಂಪದಾಮ್ || ೫೭||

ತಪೋರೂಪಂ ತಪೋಬೀಜಂ ತಪೋಧನಧನಂ ವರಮ್ |
ವರಂ ವರೇಣ್ಯಂ ವರದಮೀಡ್ಯಂ ಸಿದ್ಧಗಣೈರ್ವರೈಃ || ೫೮ ||

ಕಾರಣಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತೀನಾಂ ನರಕಾರ್ಣವತಾರಣಮ್ |
ಆಶುತೋಷಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಸ್ಯಂ ಕರುಣಾಮಯಸಾಗರಮ್ || ೫೯ ||

ಹಿಮಚಂದನ ಕುಂದೇಂದು ಕುಮುದಾಂಭೋಜ ಸನ್ನಿಭಮ್ |
ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಃ ಸ್ವರೂಪಂ ಚ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹವಿಗ್ರಹಮ್ || ೬೦ ||

ವಿಷಯಾಣಾಂ ವಿಭೇದೇನ ಬಿಭ್ರತಂ ಬಹುರೂಪಕಮ್ |
ಜಲರೂಪಮಗ್ನಿರೂಪ-ಮಾಕಾಶರೂಪಮೀಶ್ವರಮ್ || ೬೧ ||

ವಾಯುರೂಪಂ ಚಂದ್ರರೂಪಂ ಸೂರ್ಯರೂಪಂ ಮಹತ್ಪ್ರಭುಂ |
ಆತ್ಮನಃ ಸ್ವಪದಂ ದಾತುಂ ಸಮರ್ಥಮವಲೀಲಯಾ || ೬೨ ||

ಭಕ್ತಜೀವನಮೀಶಂ ಚ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಕಾರಕಮ್ |
ವೇದಾ ನ ಶಕ್ತಾ ಯಂ ಸ್ತೋತುಂ ಕಿಮಹಂ ಸ್ತೌಮಿ ತಂ ಪ್ರಭುಮ್ || ೬೩ ||

ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಮೀಶಾನ-ಮಹೋವಾಙ್ಮನಸೋಃ ಪರಮ್ |
ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಾಂಬರಧರಂ ವೃಷಭಸ್ಥಂ ದಿಗಂಬರಮ್ |
ತ್ರಿಶೂಲಪಟ್ಟಿಶಧರಂ ಸಸ್ಮಿತಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರಂ || ೬೪ ||

ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಸ್ತವರಾಜೇನ ನಿತ್ಯಂ ಬಾಣಃ ಸುಸಂಯತಃ |
ಪ್ರಾಣಮಚ್ಛಂಕರಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ದುರ್ವಾಸಾಶ್ಚ ಮುನೀಶ್ವರಃ || ೬೫ ||

ಇದಂ ದತ್ತಂ ವಸಿಷ್ಠೇನ ಗಂಧರ್ವಾಯ ಪುರಾ ಮುನೇ |
ಕಥಿತಂ ಚ ಮಹಾಸ್ತೋತ್ರಂ ಶೂಲಿನಃ ಪರಮಾದ್ಭುತಂ || ೬೬ ||

ಇದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಹಾಪುಣ್ಯಂ ಪಠೇದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಚ ಯೋ ನರಃ |
ಸ್ನಾನಸ್ಯ ಸರ್ವತೀರ್ಥಾನಾಂ ಫಲಮಾಪ್ನೋತಿ ನಿಶ್ಚಿತಮ್ || ೬೭ ||

ಅಪುತ್ರೋ ಲಭತೇ ಪುತ್ರಂ ವರ್ಷಮೇಕಂ ಶೃಣೋತಿ ಯಃ |
ಸಂಯತಶ್ಚ ಹವಿಷ್ಯಾಶೀ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶಂಕರಂ ಗುರುಮ್ || ೬೮ ||

ಗಲತ್ಕುಷ್ಠೀ ಮಹಾಶೂಲೀ ವರ್ಷಮೇಕಂ ಶೃಣೋತಿ ಯಃ |
ಅವಶ್ಯಂ ಮುಚ್ಯತೇ ರೋಗಾದ್ವ್ಯಾಸವಾಕ್ಯಮಿತಿ ಶ್ರುತಮ್ || ೬೯ ||

ಕಾರಾಗಾರೇಽಪಿ ಬದ್ಧೋ ಯೋ ನೈವ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ನಿರ್ವೃತಿಮ್ |
ಸ್ತೋತ್ರಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಮಾಸಮೇಕಂ ಮುಚ್ಯತೇ ಬಂಧನಾದ್ಧೃವಮ್ || ೭೦ ||

ಭ್ರಷ್ಟರಾಜ್ಯೋ ಲಭೇದ್ರಾಜ್ಯಂ ಭಕ್ತ್ಯಾಮಾಸಂ ಶೃಣೋತಿ ಯಃ |
ಮಾಸಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಸಂಯತಶ್ಚ ಲಭೇದ್ಭ್ರಷ್ಟಧನೋ ಧನಮ್ || ೭೧ ||

ಯಕ್ಷ್ಮಗ್ರಸ್ತೋ ವರ್ಷಮೇಕಮಾಸ್ತಿಕೋ ಯಃ ಶೃಣೋತಿ ಚೇತ್ |
ನಿಶ್ಚಿತಂ ಮುಚ್ಯತೇ ರೋಗಾಚ್ಛಂಕರಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದತಃ || ೭೨ ||

ಯಃ ಶೃಣೋತಿ ಸದಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ್ತವರಾಜಮಿಮಂ ದ್ವಿಜಃ |
ತಸ್ಯಾಸಾಧ್ಯಂ ತ್ರಿಭುವನೇ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚಿಚ್ಚ ಶೌನಕ || ೭೩ ||

ಕದಾಚಿದ್ಬಂಧುವಿಚ್ಛೇದೋ ನ ಭವೇತ್ತಸ್ಯ ಭಾರತೇ |
ಅಚಲಂ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ಲಭತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ || ೭೪ ||

ಸುಸಂಯತೋಽತಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಚ ಮಾಸಮೇಕಂ ಶೃಣೋತಿ ಯಃ |
ಅಭಾರ್ಯೋ ಲಭತೇ ಭಾರ್ಯಾಂ ಸುವಿನೀತಾಂ ಸತೀಂ ವರಾಮ್ || ೭೫ ||

ಮಹಾಮೂರ್ಖಶ್ಚ ದುರ್ಮೇಧಾ ಮಾಸಮೇಕಂ ಶೃಣೋತಿ ಯಃ |
ಬುದ್ಧಿಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಚ ಲಭತೇ ಗುರೂಪದೇಶಮಾತ್ರತಃ || ೭೬ ||

ಕರ್ಮದುಃಖೀ ದರಿದ್ರಶ್ಚ ಮಾಸಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಶೃಣೋತಿ ಯಃ |
ಧ್ರುವಂ ವಿತ್ತಂ ಭವೇತ್ತಸ್ಯ ಶಂಕರಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದತಃ || ೭೭ ||

ಇಹ ಲೋಕೇ ಸುಖಂ ಭುಕ್ತ್ವಾ ಕೃತ್ವಾಕೀರ್ತಿಂ ಸುದುರ್ಲಭಾಮ್ |
ನಾನಾ ಪ್ರಕಾರ ಧರ್ಮಂ ಚ ಯಾತ್ಯಂತೇ ಶಂಕರಾಲಯಮ್ || ೭೮ ||

ಪಾರ್ಷದಪ್ರವರೋ ಭೂತ್ವಾ ಸೇವತೇ ತತ್ರ ಶಂಕರಮ್ |
ಯಃ ಶೃಣೋತಿ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಚ ನಿತ್ಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಮನುತ್ತಮಮ್ || ೭೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಬ್ರಹ್ಮಖಂಡೇ ಸೌತಿಶೌನಕಸಂವಾದೇ ಶಂಕರಸ್ತೋತ್ರ ಕಥನಂ ನಾಮ ಏಕೋನವಿಂಶೋಧ್ಯಾಯಃ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed