SrI Hatakeshwara Ashtakam – ಶ್ರೀ ಹಾಟಕೇಶ್ವರಾಷ್ಟಕಂ

ಜಟಾತಟಾನ್ತರೋಲ್ಲಸತ್ಸುರಾಪಗೋರ್ಮಿಭಾಸ್ವರಮ್
ಲಲಾಟನೇತ್ರಮಿನ್ದುನಾವಿರಾಜಮಾನಶೇಖರಮ್ |
ಲಸದ್ವಿಭೂತಿಭೂಷಿತಂ ಫಣೀಂದ್ರಹಾರಮೀಶ್ವರಮ್
ನಮಾಮಿ ನಾಟಕೇಶ್ವರಂ ಭಜಾಮಿ ಹಾಟಕೇಶ್ವರಮ್ || ೧ ||

ಪುರಾನ್ಧಕಾದಿದಾಹಕಂ ಮನೋಭವಪ್ರದಾಹಕಮ್
ಮಹಾಘರಾಶಿನಾಶಕಂ ಅಭೀಪ್ಸಿತಾರ್ಥದಾಯಕಮ್ |
ಜಗತ್ತ್ರಯೈಕಕಾರಕಂ ವಿಭಾಕರಂ ವಿದಾರಕಮ್
ನಮಾಮಿ ನಾಟಕೇಶ್ವರಂ ಭಜಾಮಿ ಹಾಟಕೇಶ್ವರಮ್ || ೨ ||

ಮದೀಯ ಮಾನಸಸ್ಥಲೇ ಸದಾಽಸ್ತು ತೇ ಪದದ್ವಯಮ್
ಮದೀಯ ವಕ್ತ್ರಪಂಕಜೇ ಶಿವೇತಿ ಚಾಕ್ಷರದ್ವಯಮ್ |
ಮದೀಯ ಲೋಚನಾಗ್ರತಃ ಸದಾಽರ್ಧಚನ್ದ್ರವಿಗ್ರಹಮ್
ನಮಾಮಿ ನಾಟಕೇಶ್ವರಂ ಭಜಾಮಿ ಹಾಟಕೇಶ್ವರಮ್ || ೩ ||

ಭಜಂತಿ ಹಾಟಕೇಶ್ವರಂ ಸುಭಕ್ತಿ ಭಾವತೋ ತ್ರಯೇ
ಭಜಂತಿ ಹಾಟಕೇಶ್ವರಂ ಪ್ರಮಾಣಮಾತ್ರ ನಾಗರಾಃ |
ಧನೇನ ತೇಜ ಸಾಧಿಕಾಃ ಕುಲೇನ ಚಾಽಖಿಲೋನ್ನತಾಃ
ನಮಾಮಿ ನಾಟಕೇಶ್ವರಂ ಭಜಾಮಿ ಹಾಟಕೇಶ್ವರಮ್ || ೪ ||

ಸದಾ ಶಿವೋಽಹಮಿತ್ಯಹರ್ನಿಶಂ ಭಜೇತ ಯೋ ಜನಾಃ
ಸದಾ ಶಿವಂ ಕರೋತಿ ತಂ ನ ಸಂಶಯೋಽತ್ರ ಕಶ್ಚನ |
ಅಹೋ ದಯಾಲುತಾ ಮಹೇಶ್ವರಸ್ಯ ದೃಶ್ಯತಾಂ ಬುಧಾ
ನಮಾಮಿ ನಾಟಕೇಶ್ವರಂ ಭಜಾಮಿ ಹಾಟಕೇಶ್ವರಮ್ || ೫ ||

ಧರಾಧರಾತ್ಮಜಾಪತೇ ತ್ರಿಲೋಚನೇಶ ಶಂಕರಂ
ಗಿರೀಶ ಚನ್ದ್ರಶೇಖರಾಽಹಿರಾಜಭೂಷಣೇಶ್ವರಾ |
ಮಹೇಶ ನನ್ದಿವಾಹನೇತಿ ಸಙ್ಘಟನ್ನಹರ್ನಿಶಂ
ನಮಾಮಿ ನಾಟಕೇಶ್ವರಂ ಭಜಾಮಿ ಹಾಟಕೇಶ್ವರಮ್ || ೬ ||

ಮಹೇಶ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಮುದಾ ಗಿರೀಶ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಸದಾ
ಭವಾರ್ಣವೇ ನಿಮಜ್ಜತಸ್ತ್ವಮೇವ ಮೇಽಸಿ ತಾರಕಃ |
ಕರಾವಲಂಬನಂ ಝಟಿತ್ಯಹೋಽಧುನಾ ಪ್ರದೀಯತಾಂ
ನಮಾಮಿ ನಾಟಕೇಶ್ವರಂ ಭಜಾಮಿ ಹಾಟಕೇಶ್ವರಮ್ || ೭ ||

ಧರಾಧರೇಶ್ವರೇಶ್ವರಂ ಶಿವಂ ನಿಧೀಶ್ವರೇಶ್ವರಂ
ಸುರಾಸುರೇಶ್ವರಂ ರಮಾಪತೀಶ್ವರಂ ಮಹೇಶ್ವರಂ |
ಪ್ರಚಣ್ಡ ಚಣ್ಡಿಕೇಶ್ವರಂ ವಿನೀತ ನನ್ದಿಕೇಶ್ವರಂ
ನಮಾಮಿ ನಾಟಕೇಶ್ವರಂ ಭಜಾಮಿ ಹಾಟಕೇಶ್ವರಮ್ || ೮ ||

ಹಾಟಕೇಶಸ್ಯ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯೋ ಹಾಟಕೇಶಾಷ್ಟಕಂ ಪಠೇತ್ |
ಹಾಟಕೇಶ ಪ್ರಸಾದೇನ ಹಾಟಕೇಶತ್ವಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: "శ్రీ శివ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Facebook Comments

You may also like...

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

error: Not allowed
%d bloggers like this: