Sri Krishna Krita Sri Shiva Stotram – ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಕೃಷ್ಣ ಕೃತಂ)


ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ –
ಪ್ರಣಮ್ಯ ದೇವ್ಯಾ ಗಿರಿಶಂ ಸಭಕ್ತ್ಯಾ
ಸ್ವಾತ್ಮನ್ಯಧಾತ್ಮಾನ ಮಸೌವಿಚಿಂತ್ಯ |
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಶಾಶ್ವತ ಸರ್ವಯೋನೇ
ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿಪಂ ತ್ವಾಂ ಮುನಯೋ ವದಂತಿ || ೧ ||

ತ್ವಮೇವ ಸತ್ತ್ವಂ ಚ ರಜಸ್ತಮಶ್ಚ
ತ್ವಾಮೇವ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವದಂತಿ ಸಂತಃ |
ತತಸ್ತ್ವಮೇವಾಸಿ ಜಗದ್ವಿಧಾಯಕ-
ಸ್ತ್ವಮೇವ ಸತ್ಯಂ ಪ್ರವದಂತಿ ವೇದಾಃ || ೨ ||

ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಹರಿರಥ ವಿಶ್ವಯೋನಿರಗ್ನಿ-
ಸ್ಸಂಹರ್ತಾ ದಿನಕರ ಮಂಡಲಾಧಿವಾಸಃ |
ಪ್ರಾಣಸ್ತ್ವಂ ಹುತವಹ ವಾಸವಾದಿಭೇದ-
ಸ್ತ್ವಾಮೇಕಂ ಶರಣಮುಪೈಮಿ ದೇವಮೀಶಮ್ || ೩ ||

ಸಾಂಖ್ಯಾಸ್ತ್ವಾಮಗುಣಮಥಾಹುರೇಕರೂಪಂ
ಯೋಗಸ್ತ್ವಾಂ ಸತತಮುಪಾಸತೇ ಹೃದಿಸ್ಥಮ್ |
ದೇವಾಸ್ತ್ವಾಮಭಿದಧತೀಹ ರುದ್ರಮಗ್ನಿಂ
ತ್ವಾಮೇಕಂ ಶರಣಮುಪೈಮಿ ದೇವಮೀಶಮ್ || ೪ ||

ತ್ವತ್ಪಾದೇ ಕುಸುಮಮಥಾಪಿ ಪತ್ರಮೇಕಂ
ದತ್ವಾಸೌ ಭವತಿ ವಿಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವಬಂಧಃ |
ಸರ್ವಾಘಂ ಪ್ರಣುದತಿ ಸಿದ್ಧಯೋಗಜುಷ್ಟಂ
ಸ್ಮೃತ್ವಾ ತೇ ಪದಯುಗಳಂ ಭವತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ || ೫ ||

ಯಸ್ಯಾ ಶೇಷವಿಭಾಗಹೀನ ಮಮಲಂ ಹೃದ್ಯಂತರಾವಸ್ಥಿತಂ
ತತ್ತ್ವಂ ಜ್ಯೋತಿರನಂತಮೇಕಮಮರಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಸರ್ವಗಮ್ |
ಸ್ಥಾನಂ ಪ್ರಾಹುರನಾದಿಮಧ್ಯನಿಧನಂ ಯಸ್ಮಾದಿದಂ ಜಾಯತೇ
ನಿತ್ಯಂ ತ್ವಾಮನುಯಾಮಿ ಸತ್ಯವಿಭವಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಂ ತಂ ಶಿವಮ್ || ೬ ||

ಓಂ ನಮೋ ನೀಲಕಂಠಾಯ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಯ ಚ ರಂಹಸೇ |
ಮಹಾದೇವಾಯ ತೇ ನಿತ್ಯಮೀಶಾನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೭ ||

ನಮಃ ಪಿನಾಕಿನೇ ತುಭ್ಯಂ ನಮೋ ದಂಡಾಯ ಮುಂಡಿನೇ |
ನಮಸ್ತೇ ವಜ್ರಹಸ್ತಾಯ ದಿಗ್ವಸ್ತ್ರಾಯ ಕಪರ್ದಿನೇ || ೮ ||

ನಮೋ ಭೈರವನಾಥಾಯ ಹರಾಯ ಚ ನಿಷಂಗಿಣೇ |
ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಾಯ ನಮಸ್ತೇ ವಹ್ನಿ ತೇಜಸೇ || ೯ ||

ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಗಿರೀಶಾಯ ಸ್ವಾಹಾಕಾರಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ನಮೋ ಮುಕ್ತಾಟ್ಟಹಾಸಾಯ ಭೀಮಾಯ ಚ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೦ ||

ನಮಸ್ತೇ ಕಾಮನಾಶಾಯ ನಮಃ ಕಾಲಪ್ರಮಾಥಿನೇ |
ನಮೋ ಭೈರವರೂಪಾಯ ಕಾಲರೂಪಾಯ ದಂಷ್ಟ್ರಿಣೇ || ೧೧ ||

ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಕೃತ್ತಿವಾಸನೇ |
ನಮೋಽಂಬಿಕಾಧಿಪತಯೇ ಪಶೂನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ || ೧೨ ||

ನಮಸ್ತೇ ವ್ಯೋಮರೂಪಾಯ ವ್ಯೋಮಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ |
ನರನಾರೀಶರೀರಾಯ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗಪ್ರವರ್ತಿನೇ || ೧೩ ||

ನಮೋ ದೈವತನಾಥಾಯ ನಮೋ ದೈವತಲಿಂಗಿನೇ |
ಕುಮಾರಗುರವೇ ತುಭ್ಯಂ ದೇವದೇವಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೧೪ ||

ನಮೋ ಯಜ್ಞಾಧಿಪತಯೇ ನಮಸ್ತೇ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ |
ಮೃಗವ್ಯಾಧಾಽಧಿಪತಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ || ೧೫ ||

ನಮೋ ಭವಾಯ ವಿಶ್ವಾಯ ಮೋಹನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಯೋಗಿನೇ ಯೋಗಗಮ್ಯಾಯ ಯೋಗಮಾಯಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೧೬ ||

ನಮೋ ನಮೋ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮೋ ನಮಃ |
ಮಹ್ಯಂ ಸರ್ವಾತ್ಮನಾ ಕಾಮಾನ್ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಪರಮೇಶ್ವರ || ೧೭ ||

ಏವಂ ಹಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ದೇವೇಶಮಭಿಷ್ಟೂಯ ಚ ಮಾಧವಃ |
ಪಪಾತ ಪಾದಯೋರ್ವಿಪ್ರಾ ದೇವದೇವಸ್ಯ ದಂಡವತ್ || ೧೮ ||

ಉತ್ಥಾಪ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಸೋಮಃ ಕೃಷ್ಣಂ ಕೇಶಿನಿಷೂದನಮ್ |
ಬಭಾಷೇ ಮಧುರಂ ವಾಕ್ಯಂ ಮೇಘಗಂಭೀರನಿಸ್ಸ್ವನಮ್ || ೧೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಕೂರ್ಮಪುರಾಣೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಕೃತ ಶಿವಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed