Sri Shiva Manasika Puja Stotram – ಶ್ರೀ ಶಿವ ಮಾನಸಿಕ ಪೂಜಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಅನುಚಿತಮನುಲಪಿತಂ ಮೇ ತ್ವಯಿ ಶಂಭೋ ಶಿವ ತದಾಗಸಶ್ಶಾನ್ತ್ಯೈ |
ಅರ್ಚಾಂ ಕಥಮಪಿ ವಿಹಿತಾಮಙ್ಗೀಕುರು ಸರ್ವಮಙ್ಗಲೋಪೇತ || ೧ ||

ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಕಥಮಿವ ತ್ವಾಂ ಧೀವರ್ತ್ಮವಿದೂರ ದಿವ್ಯಮಹಿಮಾನಮ್ |
ಆವಾಹನಂ ವಿಭೋಸ್ತೇ ದೇವಾಗ್ರ್ಯ ಭವೇತ್ಪ್ರಭೋ ಕುತಃ ಸ್ಥಾನಾತ್ || ೨ ||

ಕಿಯದಾಸನಂ ಪ್ರಕಲ್ಪ್ಯಂ ಕೃತಾಸನಸ್ಯೇಹ ಸರ್ವತೋಽಪಿ ಸಹ |
ಪಾದ್ಯಂ ಕುತೋಽರ್ಘ್ಯಮಪಿ ವಾ ಪಾದ್ಯಂ ಸರ್ವತ್ರಪಾಣಿಪಾದಸ್ಯ || ೩ ||

ಆಚಮನಂ ತೇ ಸ್ಯಾದಧಿಭಗವನ್ ತೇ ಸರ್ವತೋಮುಖಸ್ಯ ಕಥಮ್ |
ಮಧುಪರ್ಕೋ ವಾ ಕಥಮಿಹ ಮಧುವೈರಿಣಿ ದರ್ಶಿತಪ್ರಸಾದಸ್ಯ || ೪ ||

ಸ್ನಾನೇನ ಕಿಂ ವಿಧೇಯಂ ಸಲಿಲಕೃತೇನೇಹ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಸ್ಯ |
ವಸ್ತ್ರೇಣಾಪಿ ನ ಕಾರ್ಯಂ ದೇವಾಧಿಪತೇ ದಿಗಂಬರಸ್ಯೇಹ || ೫ ||

ಸ್ಫುರತಿ ಹಿ ಸರ್ಪಾಭರಣಂ ಸರ್ವಾಙ್ಗೇ ಸರ್ವಮಙ್ಗಲಾಕಾರ |
ಅತಿವರ್ಣಾಶ್ರಮಿಣಸ್ತೇಽಸ್ತ್ಯುಪವೀತೇನೇಹ ಕಶ್ಚಿದುತ್ಕರ್ಷಃ || ೬ ||

ಗನ್ಧವತೀ ಹಿ ತನುಸ್ತೇ ಗನ್ಧಾಃ ಕಿಂ ನೇಶ ಪೌನರುಕ್ತಾಯ |
ಪುಷ್ಕಲಫಲದಾತಾರಂ ಪುಷ್ಕರಕುಸುಮೇನ ಪೂಜಯಾಮಿ ತ್ವಾಮ್ || ೭ ||

ಶಮಧನಮೂಲಧನಂ ತ್ವಾಂ ಸಕಲೇಶ್ವರ ಭವಸಿ ಧೂಪಿತಃ ಕೇನ |
ದೀಪಃ ಕಥಂ ಶಿಖಾವಾನ್ ದೀಪ್ಯೇತ ಪುರಃ ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶಸ್ಯ || ೮ ||

ಅಮೃತಾತ್ಮಕಮಪಿ ಭಗವನ್ನಶನಂ ಕಿನ್ನಾಮ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಸ್ಯ |
ತ್ವಯ್ಯಾಮ್ರೇಡಿತಮೇತತ್ತಾಂಬೂಲಂ ಯದಿಹ ಸುಮುಖರಾಗಾಯ || ೯ ||

ಉಪಹಾರೀಭೂಯಾದಿದಮುಮೇಶ ಯನ್ಮೇ ವಿಚೇಷ್ಟಿತಮಶೇಷಮ್ |
ನೀರಾಜಯಾಮಿ ತಮಿಮಂ ನಾನಾತ್ಮಾನಂ ಸಹಾಖಿಲೈಃ ಕರಣೈಃ || ೧೦ ||

ಸುಮನಶ್ಶೇಖರ ಭವ ತೇ ಸುಮನೋಽಞ್ಜಲಿರೇಷ ಕೋ ಭವೇಚ್ಛಂಭೋ |
ಛತ್ರಂ ದ್ಯುಮನ್ ದ್ಯುಮಾರ್ಧನ್ ಚಾಮರಮಪಿ ಕಿಂ ಜಿತಶ್ರಮಸ್ಯ ತವ || ೧೧ ||

ನೃತ್ಯಂ ಪ್ರಥತಾಂ ಕಥಮಿವ ನಾಥ ತವಾಗ್ರೇ ಮಹಾನಟಸ್ಯೇಹ |
ಗೀತಂ ಕಿಂ ಪುರವೈರಿನ್ ಗೀತಾಗಮಮೂಲದೇಶಿಕಸ್ಯ ಪುರಃ || ೧೨ ||

ವಾದ್ಯಂ ಡಮರು ಭೃತಸ್ತೇ ವಾದಯಿತುಂ ತೇ ಪುರೋಽಸ್ತಿ ಕಾ ಶಕ್ತಿಃ |
ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಸ್ಯ ಭವೇದಖಿಲೇಶ್ವರ ಕಃ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣವಿಧಿಸ್ತೇ || ೧೩ ||

ಸ್ಯುಸ್ತೇ ನಮಾಂಸಿ ಕಥಮಿವ ಶಙ್ಕರ ಪರಿತೋಽಪಿ ವಿದ್ಯಮಾನಸ್ಯ |
ವಾಚಾಮಗೋಚರೇ ತ್ವಯಿ ವಾಕ್ಪ್ರಸರೋ ಮೇ ಕಥಂ ಸುಸಂಭವತು || ೧೪ ||

ನಿತ್ಯಾನನ್ದಾಯ ನಮೋ ನಿರ್ಮಲವಿಜ್ಞಾನವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ |
ನಿರವಧಿಕರುಣಾಯ ನಮೋ ನಿರವಧಿವಿಭವಾಯ ತೇಜಸೇಽಸ್ತು ನಮಃ || ೧೫ ||

ಸರಸಿಜವಿಪಕ್ಷಚೂಡಃ ಸಗರತನೂಜನ್ಮಸುಕೃತಮೂರ್ಧಾಽಸೌ |
ದೃಕ್ಕೂಲಙ್ಕಷಕರುಣೋ ದೃಷ್ಟಿಪಥೇ ಮೇಽಸ್ತು ಧವಲಿಮಾ ಕೋಽಪಿ || ೧೬ ||

ಜಗದಾಧಾರಶರಾಸಂ ಜಗದುತ್ಪಾದಪ್ರವೀಣಯನ್ತಾರಮ್ |
ಜಗದವನಕರ್ಮಠಶರಂ ಜಗದುದ್ಧಾರಂ ಶ್ರಯಾಮಿ ಚಿತ್ಸಾರಮ್ || ೧೭ ||

ಕುವಲಯಸಹಯುಧ್ವಗಲೈಃ ಕುಲಗಿರಿಕೂಟಸ್ಥಕವಚಿತಾರ್ಧಾಙ್ಗೈಃ |
ಕಲುಷವಿದೂರೈಶ್ಚೇತಃ ಕಬಲಿತಮೇತತ್ಕೃಪಾರಸೈಃ ಕಿಞ್ಚಿತ್ || ೧೮ ||

ವಸನವತೇಕತ್ಕೃತ್ತ್ಯಾ ವಾಸವತೇ ರಜತಶೈಲಶಿಖರೇಣ |
ವಲಯವತೇ ಭೋಗಭೃತಾ ವನಿತಾರ್ಧಾಙ್ಗಾಯ ವಸ್ತುನೇಽಸ್ತು ನಮಃ || ೧೯ ||

ಸರಸಿಜಕುವಲಯ-ಜಾಗರಸಂವೇಶನ ಜಾಗರೂಕಲೋಚನತಃ |
ಸಕೃದಪಿ ನಾಹಂ ಜಾನೇ ಸುತರಾನ್ತಂ ಭಾಷ್ಯಕಾರಮಞ್ಜೀರಾತ್ || ೨೦ ||

ಆಪಾಟಲಜೂಟಾನಾ-ಮಾನೀಲಚ್ಛಾಯಕನ್ಧರಾ-ಸೀಮ್ನಾಮ್ |
ಆಪಾಣ್ಡುವಿಗ್ರಹಾಣಾಮಾದ್ರುಹಿಣಂ ಕಿಙ್ಕರಾ ವಯಂ ಮಹಸಾಮ್ || ೨೧ ||

ಮುಷಿತಸ್ಮರಾವಲೇಪೇ ಮುನಿತನಯಾಯುರ್ವದಾನ್ಯಪದಪದ್ಮೇ |
ಮಹಸಿ ಮನೋ ರಮತಾಂ ಮೇ ಮನಸಿ ದಯಾಪೂರಮೇದುರಾಪಾಙ್ಗೇ || ೨೨ ||

ಶರ್ಮಣಿ ಜಗತಾಂ ಗಿರಿಜಾನರ್ಮಣಿ ಸಪ್ರೇಮಹೃದಯಪರಿಪಾಕೇ |
ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ವಿನಮದ್ರಕ್ಷಣಕರ್ಮಣಿ ತಸ್ಮಿನ್ನುದೇತು ಭಕ್ತಿರ್ಮೇ || ೨೩ ||

ಕಸ್ಮಿನ್ನಪಿ ಸಮಯೇ ಮಮ ಕಣ್ಠಚ್ಛಾಯಾವಿಧೂತಕಾಲಾಭ್ರಮ್ |
ಅಸ್ತು ಪುರೋ ವಸ್ತು ಕಿಮಪ್ಯರ್ಧಾಙ್ಗೇದರಮುನ್ಮಿಷನ್ನಿಟಲಮ್ || ೨೪ ||

ಜಟಿಲಾಯ ಮೌಲಿಭಾಗೇ ಜಲಧರ ನೀಲಾಯ ಕನ್ಧರಾಭೋಗೇ |
ಧವಲಾಯ ವಪುಷಿ ನಿಖಿಲೇ ಧಾಮ್ನೇಸ್ಸ್ಯಾನ್ಮಾನಸೇ ನಮೋವಾಕಃ || ೨೫ ||

ಅಕರವಿರಾಜತ್ಸುಮೃಗೈ-ರವೃಷತುರಙ್ಗೈ-ರಮೌಲಿಧೃತಗಙ್ಗೈಃ |
ಅಕೃತಮನೋಭವಭಙ್ಗೈರಲಮನ್ಯೈರ್ಜಗತಿ ದೈವತಂ ಮನ್ಯೈಃ || ೨೬ ||

ಕಸ್ಮೈ ವಚ್ಮಿ ದಶಾಂ ಮೇ ಕಸ್ಯೇದೃಗ್ಘೃದಯಮಸ್ತಿ ಶಕ್ತಿರ್ವಾ |
ಕಸ್ಯ ಬಲಂ ಚೋದ್ಧರ್ತುಂ ಕ್ಲೇಶಾತ್ತ್ವಾಮನ್ತರಾ ದಯಾಸಿನ್ಧೋ || ೨೭ ||

ಯಾಚೇ ಹ್ಯನಭಿನವಂ ತೇ ಚನ್ದ್ರಕಲೋತ್ತಂಸ ಕಿಞ್ಚಿದಪಿ ವಸ್ತು |
ಮಹ್ಯಂ ಪ್ರದೇಹಿ ಭಗವನ್ ಮದೀಯಮೇವ ಸ್ವರೂಪಮಾನನ್ದಮ್ || ೨೮ ||

ಭಗವನ್ಬಾಲತಯಾ ವಾಽಭಕ್ತ್ಯಾ ವಾಽಪ್ಯಾಪದಾಕುಲತಯಾ ವಾ |
ಮೋಹಾವಿಷ್ಟತಯಾ ವಾ ಮಾಽಸ್ತು ಚ ತೇ ಮನಸಿ ಯದ್ದುರುಕ್ತಂ ಮೇ || ೨೯ ||

ಯದಿ ವಿಶ್ವಾಧಿಕತಾ ತೇ ಯದಿ ನಿಗಮಾಗಮಪುರಾಣಯಾಥಾರ್ಥ್ಯಮ್ |
ಯದಿ ವಾ ಭಕ್ತೇಷು ದಯಾ ತದಿಹ ಮಹೇಶಾಶು ಪೂರ್ಣಕಾಮಸ್ಸ್ಯಾಮ್ || ೩೦ ||

ಇತಿ ಶಿವಾನನ್ದಾವಧೂತರಚಿತ ಶಿವಮಾನಸಿಕಪೂಜಾಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed