Sri Shiva Manasika Puja Stotram – ஶ்ரீ ஶிவ மானஸிக பூஜா ஸ்தோத்ரம்


அனுசிதமனுலபிதம் மே த்வயி ஶம்போ⁴ ஶிவ ததா³க³ஸஶ்ஶாந்த்யை |
அர்சாம் கத²மபி விஹிதாமங்கீ³குரு ஸர்வமங்க³லோபேத || 1 ||

த்⁴யாயாமி கத²மிவ த்வாம் தீ⁴வர்த்மவிதூ³ர தி³வ்யமஹிமானம் |
ஆவாஹனம் விபோ⁴ஸ்தே தே³வாக்³ர்ய ப⁴வேத்ப்ரபோ⁴ குத꞉ ஸ்தா²னாத் || 2 ||

கியதா³ஸனம் ப்ரகல்ப்யம் க்ருதாஸனஸ்யேஹ ஸர்வதோ(அ)பி ஸஹ |
பாத்³யம் குதோ(அ)ர்க்⁴யமபி வா பாத்³யம் ஸர்வத்ரபாணிபாத³ஸ்ய || 3 ||

ஆசமனம் தே ஸ்யாத³தி⁴ப⁴க³வன் தே ஸர்வதோமுக²ஸ்ய கத²ம் |
மது⁴பர்கோ வா கத²மிஹ மது⁴வைரிணி த³ர்ஶிதப்ரஸாத³ஸ்ய || 4 ||

ஸ்னானேன கிம் விதே⁴யம் ஸலிலக்ருதேனேஹ நித்யஶுத்³த⁴ஸ்ய |
வஸ்த்ரேணாபி ந கார்யம் தே³வாதி⁴பதே தி³க³ம்ப³ரஸ்யேஹ || 5 ||

ஸ்பு²ரதி ஹி ஸர்பாப⁴ரணம் ஸர்வாங்கே³ ஸர்வமங்க³லாகார |
அதிவர்ணாஶ்ரமிணஸ்தே(அ)ஸ்த்யுபவீதேனேஹ கஶ்சிது³த்கர்ஷ꞉ || 6 ||

க³ந்த⁴வதீ ஹி தனுஸ்தே க³ந்தா⁴꞉ கிம் நேஶ பௌனருக்தாய |
புஷ்கலப²லதா³தாரம் புஷ்கரகுஸுமேன பூஜயாமி த்வாம் || 7 ||

ஶமத⁴னமூலத⁴னம் த்வாம் ஸகலேஶ்வர ப⁴வஸி தூ⁴பித꞉ கேன |
தீ³ப꞉ கத²ம் ஶிகா²வான் தீ³ப்யேத புர꞉ ஸ்வயம்ப்ரகாஶஸ்ய || 8 ||

அம்ருதாத்மகமபி ப⁴க³வன்னஶனம் கின்னாம நித்யத்ருப்தஸ்ய |
த்வய்யாம்ரேடி³தமேதத்தாம்பூ³லம் யதி³ஹ ஸுமுக²ராகா³ய || 9 ||

உபஹாரீபூ⁴யாதி³த³முமேஶ யன்மே விசேஷ்டிதமஶேஷம் |
நீராஜயாமி தமிமம் நானாத்மானம் ஸஹாகி²லை꞉ கரணை꞉ || 10 ||

ஸுமனஶ்ஶேக²ர ப⁴வ தே ஸுமனோ(அ)ஞ்ஜலிரேஷ கோ ப⁴வேச்ச²ம்போ⁴ |
ச²த்ரம் த்³யுமன் த்³யுமார்த⁴ன் சாமரமபி கிம் ஜிதஶ்ரமஸ்ய தவ || 11 ||

ந்ருத்யம் ப்ரத²தாம் கத²மிவ நாத² தவாக்³ரே மஹானடஸ்யேஹ |
கீ³தம் கிம் புரவைரின் கீ³தாக³மமூலதே³ஶிகஸ்ய புர꞉ || 12 ||

வாத்³யம் ட³மரு ப்⁴ருதஸ்தே வாத³யிதும் தே புரோ(அ)ஸ்தி கா ஶக்தி꞉ |
அபரிச்சி²ன்னஸ்ய ப⁴வேத³கி²லேஶ்வர க꞉ ப்ரத³க்ஷிணவிதி⁴ஸ்தே || 13 ||

ஸ்யுஸ்தே நமாம்ஸி கத²மிவ ஶங்கர பரிதோ(அ)பி வித்³யமானஸ்ய |
வாசாமகோ³சரே த்வயி வாக்ப்ரஸரோ மே கத²ம் ஸுஸம்ப⁴வது || 14 ||

நித்யானந்தா³ய நமோ நிர்மலவிஜ்ஞானவிக்³ரஹாய நம꞉ |
நிரவதி⁴கருணாய நமோ நிரவதி⁴விப⁴வாய தேஜஸே(அ)ஸ்து நம꞉ || 15 ||

ஸரஸிஜவிபக்ஷசூட³꞉ ஸக³ரதனூஜன்மஸுக்ருதமூர்தா⁴(அ)ஸௌ |
த்³ருக்கூலங்கஷகருணோ த்³ருஷ்டிபதே² மே(அ)ஸ்து த⁴வலிமா கோ(அ)பி || 16 ||

ஜக³தா³தா⁴ரஶராஸம் ஜக³து³த்பாத³ப்ரவீணயந்தாரம் |
ஜக³த³வனகர்மட²ஶரம் ஜக³து³த்³தா⁴ரம் ஶ்ரயாமி சித்ஸாரம் || 17 ||

குவலயஸஹயுத்⁴வக³லை꞉ குலகி³ரிகூடஸ்த²கவசிதார்தா⁴ங்கை³꞉ |
கலுஷவிதூ³ரைஶ்சேத꞉ கப³லிதமேதத்க்ருபாரஸை꞉ கிஞ்சித் || 18 ||

வஸனவதேகத்க்ருத்த்யா வாஸவதே ரஜதஶைலஶிக²ரேண |
வலயவதே போ⁴க³ப்⁴ருதா வனிதார்தா⁴ங்கா³ய வஸ்துனே(அ)ஸ்து நம꞉ || 19 ||

ஸரஸிஜகுவலய-ஜாக³ரஸம்வேஶன ஜாக³ரூகலோசனத꞉ |
ஸக்ருத³பி நாஹம் ஜானே ஸுதராந்தம் பா⁴ஷ்யகாரமஞ்ஜீராத் || 20 ||

ஆபாடலஜூடானா-மானீலச்சா²யகந்த⁴ரா-ஸீம்னாம் |
ஆபாண்டு³விக்³ரஹாணாமாத்³ருஹிணம் கிங்கரா வயம் மஹஸாம் || 21 ||

முஷிதஸ்மராவலேபே முனிதனயாயுர்வதா³ன்யபத³பத்³மே |
மஹஸி மனோ ரமதாம் மே மனஸி த³யாபூரமேது³ராபாங்கே³ || 22 ||

ஶர்மணி ஜக³தாம் கி³ரிஜானர்மணி ஸப்ரேமஹ்ருத³யபரிபாகே |
ப்³ரஹ்மணி வினமத்³ரக்ஷணகர்மணி தஸ்மின்னுதே³து ப⁴க்திர்மே || 23 ||

கஸ்மின்னபி ஸமயே மம கண்ட²ச்சா²யாவிதூ⁴தகாலாப்⁴ரம் |
அஸ்து புரோ வஸ்து கிமப்யர்தா⁴ங்கே³த³ரமுன்மிஷன்னிடலம் || 24 ||

ஜடிலாய மௌலிபா⁴கே³ ஜலத⁴ர நீலாய கந்த⁴ராபோ⁴கே³ |
த⁴வலாய வபுஷி நிகி²லே தா⁴ம்னேஸ்ஸ்யான்மானஸே நமோவாக꞉ || 25 ||

அகரவிராஜத்ஸும்ருகை³-ரவ்ருஷதுரங்கை³-ரமௌலித்⁴ருதக³ங்கை³꞉ |
அக்ருதமனோப⁴வப⁴ங்கை³ரலமன்யைர்ஜக³தி தை³வதம் மன்யை꞉ || 26 ||

கஸ்மை வச்மி த³ஶாம் மே கஸ்யேத்³ருக்³க்⁴ருத³யமஸ்தி ஶக்திர்வா |
கஸ்ய ப³லம் சோத்³த⁴ர்தும் க்லேஶாத்த்வாமந்தரா த³யாஸிந்தோ⁴ || 27 ||

யாசே ஹ்யனபி⁴னவம் தே சந்த்³ரகலோத்தம்ஸ கிஞ்சித³பி வஸ்து |
மஹ்யம் ப்ரதே³ஹி ப⁴க³வன் மதீ³யமேவ ஸ்வரூபமானந்த³ம் || 28 ||

ப⁴க³வன்பா³லதயா வா(அ)ப⁴க்த்யா வா(அ)ப்யாபதா³குலதயா வா |
மோஹாவிஷ்டதயா வா மா(அ)ஸ்து ச தே மனஸி யத்³து³ருக்தம் மே || 29 ||

யதி³ விஶ்வாதி⁴கதா தே யதி³ நிக³மாக³மபுராணயாதா²ர்த்²யம் |
யதி³ வா ப⁴க்தேஷு த³யா ததி³ஹ மஹேஶாஶு பூர்ணகாமஸ்ஸ்யாம் || 30 ||

இதி ஶிவானந்தா³வதூ⁴தரசித ஶிவமானஸிகபூஜாஸ்தோத்ரம் |


மேலும் ஶ்ரீ ஶிவ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed