Sri Shiva Manasika Puja Stotram – శ్రీ శివ మానసిక పూజా స్తోత్రమ్


అనుచితమనులపితం మే త్వయి శంభో శివ తదాగసశ్శాన్త్యై |
అర్చాం కథమపి విహితామఙ్గీకురు సర్వమఙ్గలోపేత || ౧ ||

ధ్యాయామి కథమివ త్వాం ధీవర్త్మవిదూర దివ్యమహిమానమ్ |
ఆవాహనం విభోస్తే దేవాగ్ర్య భవేత్ప్రభో కుతః స్థానాత్ || ౨ ||

కియదాసనం ప్రకల్ప్యం కృతాసనస్యేహ సర్వతోఽపి సహ |
పాద్యం కుతోఽర్ఘ్యమపి వా పాద్యం సర్వత్రపాణిపాదస్య || ౩ ||

ఆచమనం తే స్యాదధిభగవన్ తే సర్వతోముఖస్య కథమ్ |
మధుపర్కో వా కథమిహ మధువైరిణి దర్శితప్రసాదస్య || ౪ ||

స్నానేన కిం విధేయం సలిలకృతేనేహ నిత్యశుద్ధస్య |
వస్త్రేణాపి న కార్యం దేవాధిపతే దిగంబరస్యేహ || ౫ ||

స్ఫురతి హి సర్పాభరణం సర్వాఙ్గే సర్వమఙ్గలాకార |
అతివర్ణాశ్రమిణస్తేఽస్త్యుపవీతేనేహ కశ్చిదుత్కర్షః || ౬ ||

గన్ధవతీ హి తనుస్తే గన్ధాః కిం నేశ పౌనరుక్తాయ |
పుష్కలఫలదాతారం పుష్కరకుసుమేన పూజయామి త్వామ్ || ౭ ||

శమధనమూలధనం త్వాం సకలేశ్వర భవసి ధూపితః కేన |
దీపః కథం శిఖావాన్ దీప్యేత పురః స్వయంప్రకాశస్య || ౮ ||

అమృతాత్మకమపి భగవన్నశనం కిన్నామ నిత్యతృప్తస్య |
త్వయ్యామ్రేడితమేతత్తాంబూలం యదిహ సుముఖరాగాయ || ౯ ||

ఉపహారీభూయాదిదముమేశ యన్మే విచేష్టితమశేషమ్ |
నీరాజయామి తమిమం నానాత్మానం సహాఖిలైః కరణైః || ౧౦ ||

సుమనశ్శేఖర భవ తే సుమనోఽఞ్జలిరేష కో భవేచ్ఛంభో |
ఛత్రం ద్యుమన్ ద్యుమార్ధన్ చామరమపి కిం జితశ్రమస్య తవ || ౧౧ ||

నృత్యం ప్రథతాం కథమివ నాథ తవాగ్రే మహానటస్యేహ |
గీతం కిం పురవైరిన్ గీతాగమమూలదేశికస్య పురః || ౧౨ ||

వాద్యం డమరు భృతస్తే వాదయితుం తే పురోఽస్తి కా శక్తిః |
అపరిచ్ఛిన్నస్య భవేదఖిలేశ్వర కః ప్రదక్షిణవిధిస్తే || ౧౩ ||

స్యుస్తే నమాంసి కథమివ శఙ్కర పరితోఽపి విద్యమానస్య |
వాచామగోచరే త్వయి వాక్ప్రసరో మే కథం సుసంభవతు || ౧౪ ||

నిత్యానన్దాయ నమో నిర్మలవిజ్ఞానవిగ్రహాయ నమః |
నిరవధికరుణాయ నమో నిరవధివిభవాయ తేజసేఽస్తు నమః || ౧౫ ||

సరసిజవిపక్షచూడః సగరతనూజన్మసుకృతమూర్ధాఽసౌ |
దృక్కూలఙ్కషకరుణో దృష్టిపథే మేఽస్తు ధవలిమా కోఽపి || ౧౬ ||

జగదాధారశరాసం జగదుత్పాదప్రవీణయన్తారమ్ |
జగదవనకర్మఠశరం జగదుద్ధారం శ్రయామి చిత్సారమ్ || ౧౭ ||

కువలయసహయుధ్వగలైః కులగిరికూటస్థకవచితార్ధాఙ్గైః |
కలుషవిదూరైశ్చేతః కబలితమేతత్కృపారసైః కిఞ్చిత్ || ౧౮ ||

వసనవతేకత్కృత్త్యా వాసవతే రజతశైలశిఖరేణ |
వలయవతే భోగభృతా వనితార్ధాఙ్గాయ వస్తునేఽస్తు నమః || ౧౯ ||

సరసిజకువలయ-జాగరసంవేశన జాగరూకలోచనతః |
సకృదపి నాహం జానే సుతరాన్తం భాష్యకారమఞ్జీరాత్ || ౨౦ ||

ఆపాటలజూటానా-మానీలచ్ఛాయకన్ధరా-సీమ్నామ్ |
ఆపాణ్డువిగ్రహాణామాద్రుహిణం కిఙ్కరా వయం మహసామ్ || ౨౧ ||

ముషితస్మరావలేపే మునితనయాయుర్వదాన్యపదపద్మే |
మహసి మనో రమతాం మే మనసి దయాపూరమేదురాపాఙ్గే || ౨౨ ||

శర్మణి జగతాం గిరిజానర్మణి సప్రేమహృదయపరిపాకే |
బ్రహ్మణి వినమద్రక్షణకర్మణి తస్మిన్నుదేతు భక్తిర్మే || ౨౩ ||

కస్మిన్నపి సమయే మమ కణ్ఠచ్ఛాయావిధూతకాలాభ్రమ్ |
అస్తు పురో వస్తు కిమప్యర్ధాఙ్గేదరమున్మిషన్నిటలమ్ || ౨౪ ||

జటిలాయ మౌలిభాగే జలధర నీలాయ కన్ధరాభోగే |
ధవలాయ వపుషి నిఖిలే ధామ్నేస్స్యాన్మానసే నమోవాకః || ౨౫ ||

అకరవిరాజత్సుమృగై-రవృషతురఙ్గై-రమౌలిధృతగఙ్గైః |
అకృతమనోభవభఙ్గైరలమన్యైర్జగతి దైవతం మన్యైః || ౨౬ ||

కస్మై వచ్మి దశాం మే కస్యేదృగ్ఘృదయమస్తి శక్తిర్వా |
కస్య బలం చోద్ధర్తుం క్లేశాత్త్వామన్తరా దయాసిన్ధో || ౨౭ ||

యాచే హ్యనభినవం తే చన్ద్రకలోత్తంస కిఞ్చిదపి వస్తు |
మహ్యం ప్రదేహి భగవన్ మదీయమేవ స్వరూపమానన్దమ్ || ౨౮ ||

భగవన్బాలతయా వాఽభక్త్యా వాఽప్యాపదాకులతయా వా |
మోహావిష్టతయా వా మాఽస్తు చ తే మనసి యద్దురుక్తం మే || ౨౯ ||

యది విశ్వాధికతా తే యది నిగమాగమపురాణయాథార్థ్యమ్ |
యది వా భక్తేషు దయా తదిహ మహేశాశు పూర్ణకామస్స్యామ్ || ౩౦ ||

ఇతి శివానన్దావధూతరచిత శివమానసికపూజాస్తోత్రమ్ |


మరిన్ని శ్రీ శివ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed