Sri Shiva Stuti – ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತುತಿಃ (ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ಕೃತಂ)


ಸ್ಫುಟಂ ಸ್ಫಟಿಕಸಪ್ರಭಂ ಸ್ಫುಟಿತಹಾರಕಶ್ರೀಜಟಂ
ಶಶಾಙ್ಕದಲಶೇಖರಂ ಕಪಿಲಫುಲ್ಲನೇತ್ರತ್ರಯಮ್ |
ತರಕ್ಷುವರಕೃತ್ತಿಮದ್ಭುಜಗಭೂಷಣಂ ಭೂತಿಮ-
ತ್ಕದಾ ನು ಶಿತಿಕಣ್ಠ ತೇ ವಪುರವೇಕ್ಷತೇ ವೀಕ್ಷಣಮ್ || ೧ ||

ತ್ರಿಲೋಚನ ವಿಲೋಚನೇ ಲಸತಿ ತೇ ಲಲಾಮಾಯಿತೇ
ಸ್ಮರೋ ನಿಯಮಘಸ್ಮರೋ ನಿಯಮಿನಾಮಭೂದ್ಭಸ್ಮಸಾತ್ |
ಸ್ವಭಕ್ತಿಲತಯಾ ವಶೀಕೃತಪತೀ ಸತೀಯಂ ಸತೀ
ಸ್ವಭಕ್ತವಶತೋ ಭವಾನಪಿ ವಶೀ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಭೋ || ೨ ||

ಮಹೇಶ ಮಹಿತೋಽಸಿ ತತ್ಪುರುಷ ಪೂರುಷಾಗ್ರ್ಯೋ ಭವಾ-
ನಘೋರರಿಪುಘೋರ ತೇಽನವಮ ವಾಮದೇವಾಞ್ಜಲಿಃ |
ನಮಸ್ಸಪದಿ ಜಾತ ತೇ ತ್ವಮಿತಿ ಪಞ್ಚರೂಪೋಚಿತ-
ಪ್ರಪಞ್ಚಚಯಪಞ್ಚವೃನ್ಮಮ ಮನಸ್ತಮಸ್ತಾಡಯ || ೩ ||

ರಸಾಘನರಸಾನಲಾನಿಲವಿಯದ್ವಿವಸ್ವದ್ವಿಧು-
ಪ್ರಯಷ್ಟೃಷು ನಿವಿಷ್ಟಮಿತ್ಯಜ ಭಜಾಮಿ ಮೂರ್ತ್ಯಷ್ಟಕಮ್ |
ಪ್ರಶಾನ್ತಮುತ ಭೀಷಣಂ ಭುವನಮೋಹನಂ ಚೇತ್ಯಹೋ
ವಪೂಂಷಿ ಗುಣಭೂಷಿತೇಹಮಹಮಾತ್ಮನೋಽಹಂ ಭಿದೇ || ೪ ||

ವಿಮುಕ್ತಿಪರಮಾಧ್ವನಾಂ ತವ ಷಡಧ್ವನಾಮಾಸ್ಪದಂ
ಪದಂ ನಿಗಮವೇದಿನೋ ಜಗತಿ ವಾಮದೇವಾದಯಃ |
ಕಥಞ್ಚಿದುಪಶಿಕ್ಷಿತಾ ಭಗವತೈವ ಸಂವಿದ್ರತೇ
ವಯಂ ತು ವಿರಲಾನ್ತರಾಃ ಕಥಮುಮೇಶ ತನ್ಮನ್ಮಹೇ || ೫ ||

ಕಠೋರಿತಕುಠಾರಯಾ ಲಲಿತಶೂಲಯಾ ವಾಹಯಾ
ರಣಡ್ಡಮರುಣಾ ಸ್ಫುರದ್ಧರಿಣಯಾ ಸಖಟ್ವಾಙ್ಗಯಾ |
ಚಲಾಭಿರಚಲಾಭಿರಪ್ಯಗಣಿತಾಭಿರುನ್ಮೃತ್ಯತ-
ಶ್ಚತುರ್ದಶ ಜಗನ್ತಿ ತೇ ಜಯಜಯೇತ್ಯಯುರ್ವಿಸ್ಮಯಮ್ || ೬ ||

ಪುರಾ ತ್ರಿಪುರರನ್ಧನಂ ವಿವಿಧದೈತ್ಯವಿಧ್ವಂಸನಂ
ಪರಾಕ್ರಮಪರಮ್ಪರಾ ಅಪಿ ಪರಾ ನ ತೇ ವಿಸ್ಮಯಃ |
ಅಮರ್ಷಿಬಲಹರ್ಷಿತಕ್ಷುಭಿತವೃತ್ತನೇತ್ರೋಜ್ಜ್ವಲ-
ಜ್ಜ್ವಲಜ್ಜ್ವಲನಹೇಲಯಾ ಶಲಭಿತಂ ಹಿ ಲೋಕತ್ರಯಮ್ || ೭ ||

ಸಹಸ್ರನಯನೋ ಗುಹಸ್ಸಹಸಹಸ್ರರಶ್ಮಿರ್ವಿಧುಃ
ಬೃಹಸ್ಪತಿರುತಾಪ್ಪತಿಸ್ಸಸುರಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾಧರಾಃ |
ಭವತ್ಪದಪರಾಯಣಾಶ್ಶ್ರಿಯಮಿಮಾಂ ಯಯುಃ ಪ್ರಾರ್ಥಿತಾಂ
ಭವಾನ್ ಸುರತರುರ್ಭೃಶಂ ಶಿವ ಶಿವಾಂ ಶಿವಾವಲ್ಲಭಾಮ್ || ೮ ||

ತವ ಪ್ರಿಯತಮಾದತಿಪ್ರಿಯತಮಂ ಸದೈವಾನ್ತರಂ
ಪಯಸ್ಯುಪಹಿತಂ ಘೃತಂ ಸ್ವಯಮಿವ ಶ್ರಿಯೋ ವಲ್ಲಭಮ್ |
ವಿಬುದ್ಧ್ಯ ಲಘುಬುದ್ಧಯಸ್ಸ್ವಪರಪಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಯಾಯಿತಂ
ಪಠನ್ತಿ ಹಿ ಲುಠನ್ತಿ ತೇ ಶಠಹೃದಶ್ಶುಚಾ ಶುಣ್ಠಿತಾಃ || ೯ ||

ನಿವಾಸನಿಲಯಾಚಿತಾ ತವ ಶಿರಸ್ತತಿರ್ಮಾಲಿಕಾ
ಕಪಾಲಮಪಿ ತೇ ಕರೇ ತ್ವಮಶಿವೋಽಸ್ಯನನ್ತರ್ಧಿಯಾಮ್ |
ತಥಾಪಿ ಭವತಃ ಪದಂ ಶಿವಶಿವೇತ್ಯದೋ ಜಲ್ಪತಾ-
ಮಕಿಞ್ಚನ ನ ಕಿಞ್ಚನ ವೃಜಿನಮಸ್ತಿ ಭಸ್ಮೀ ಭವೇತ್ || ೧೦ ||

ತ್ವಮೇವ ಕಿಲ ಕಾಮಧುಕ್ಸಕಲಕಾಮಮಾಪೂರಯನ್
ಸದಾ ತ್ರಿನಯನೋ ಭವಾನ್ವಹಸಿ ಚಾತ್ರಿನೇತ್ರೋದ್ಭವಮ್ |
ವಿಷಂ ವಿಷಧರಾನ್ದಧತ್ಪಿಬಸಿ ತೇನ ಚಾನನ್ದವಾ-
ನ್ನಿರುದ್ಧಚರಿತೋಚಿತಾ ಜಗದಧೀಶ ತೇ ಭಿಕ್ಷುತಾ || ೧೧ ||

ನಮಃ ಶಿವಶಿವಾ ಶಿವಾಶಿವ ಶಿವಾರ್ಥ ಕೃನ್ತಾಶಿವಂ
ನಮೋ ಹರಹರಾ ಹರಾಹರ ಹರಾನ್ತರೀಂ ಮೇ ದೃಶಮ್ |
ನಮೋ ಭವಭವಾ ಭವಪ್ರಭವಭೂತಯೇ ಮೇ ಭವಾ-
ನ್ನಮೋ ಮೃಡ ನಮೋ ನಮೋ ನಮ ಉಮೇಶ ತುಭ್ಯಂ ನಮಃ || ೧೨ ||

ಸತಾಂ ಶ್ರವಣಪದ್ಧತಿಂ ಸರತು ಸನ್ನತೋಕ್ತೇತ್ಯಸೌ
ಶಿವಸ್ಯ ಕರುಣಾಙ್ಕುರಾತ್ಪ್ರತಿಕೃತಾತ್ಮದಾ ಸೋಚಿತಾ |
ಇತಿ ಪ್ರಥಿತಮಾನಸೋ ವ್ಯಥಿತ ನಾಮ ನಾರಾಯಣಃ
ಶಿವಸ್ತುತಿಮಿಮಾಂ ಶಿವಾಂ ಲಿಕುಚಿಸೂರಿಸೂನುಸ್ಸುಧೀಃ || ೧೩ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಲಿಕುಚಿಸೂರಿಸೂನು ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಾ ಶ್ರೀ ಶಿವಸ್ತುತಿಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed