Ardhanarishvara Ashtottara Shatanama Stotram – ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಚಾಮುಂಡಿಕಾಂಬಾ ಶ್ರೀಕಂಠಃ ಪಾರ್ವತೀ ಪರಮೇಶ್ವರಃ |
ಮಹಾರಾಜ್ಞೀ ಮಹಾದೇವಃ ಸದಾರಾಧ್ಯಾ ಸದಾಶಿವಃ || ೧ ||

ಶಿವಾರ್ಧಾಂಗೀ ಶಿವಾರ್ಧಾಂಗೋ ಭೈರವೀ ಕಾಲಭೈರವಃ |
ಶಕ್ತಿತ್ರಿತಯರೂಪಾಢ್ಯಾ ಮೂರ್ತಿತ್ರಿತಯರೂಪವಾನ್ || ೨ ||

ಕಾಮಕೋಟಿಸುಪೀಠಸ್ಥಾ ಕಾಶೀಕ್ಷೇತ್ರಸಮಾಶ್ರಯಃ |
ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ ದಕ್ಷವೈರಿ ಶೂಲಿನೀ ಶೂಲಧಾರಕಃ || ೩ ||

ಹ್ರೀಂಕಾರಪಂಜರಶುಕೀ ಹರಿಶಂಕರರೂಪವಾನ್ |
ಶ್ರೀಮದ್ಗಣೇಶಜನನೀ ಷಡಾನನಸುಜನ್ಮಭೂಃ || ೪ ||

ಪಂಚಪ್ರೇತಾಸನಾರೂಢಾ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಭೃತ್ |
ಚಂಡಮುಂಡಶಿರಶ್ಛೇತ್ರೀ ಜಲಂಧರಶಿರೋಹರಃ || ೫ ||

ಸಿಂಹವಾಹಾ ವೃಷಾರೂಢಃ ಶ್ಯಾಮಾಭಾ ಸ್ಫಟಿಕಪ್ರಭಃ |
ಮಹಿಷಾಸುರಸಂಹರ್ತ್ರೀ ಗಜಾಸುರವಿಮರ್ದನಃ || ೬ ||

ಮಹಾಬಲಾಚಲಾವಾಸಾ ಮಹಾಕೈಲಾಸವಾಸಭೂಃ |
ಭದ್ರಕಾಳೀ ವೀರಭದ್ರೋ ಮೀನಾಕ್ಷೀ ಸುಂದರೇಶ್ವರಃ || ೭ ||

ಭಂಡಾಸುರಾದಿಸಂಹರ್ತ್ರೀ ದುಷ್ಟಾಂಧಕವಿಮರ್ದನಃ |
ಮಧುಕೈಟಭಸಂಹರ್ತ್ರೀ ಮಧುರಾಪುರನಾಯಕಃ || ೮ ||

ಕಾಲತ್ರಯಸ್ವರೂಪಾಢ್ಯಾ ಕಾರ್ಯತ್ರಯವಿಧಾಯಕಃ |
ಗಿರಿಜಾತಾ ಗಿರೀಶಶ್ಚ ವೈಷ್ಣವೀ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭಃ || ೯ ||

ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ವಿಶ್ವನಾಧಃ ಪುಷ್ಪಾಸ್ತ್ರಾ ವಿಷ್ಣುಮಾರ್ಗಣಃ |
ಕೌಸುಂಭವಸನೋಪೇತಾ ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಾಂಬರಾವೃತಃ || ೧೦ ||

ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿರೂಪಾಢ್ಯಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವಾನ್ |
ರುಂಡಮಾಲಾವಿಭೂಷಾಢ್ಯಾ ಲಸದ್ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಿಕಃ || ೧೧ ||

ಮನೋರೂಪೇಕ್ಷುಕೋದಂಡಾ ಮಹಾಮೇರುಧನುರ್ಧರಃ |
ಚಂದ್ರಚೂಡಾ ಚಂದ್ರಮೌಳಿರ್ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹೇಶ್ವರಃ || ೧೨ ||

ಮಹಾಕಾಳೀ ಮಹಾಕಾಳೋ ದಿವ್ಯರೂಪಾ ದಿಗಂಬರಃ |
ಬಿಂದುಪೀಠಸುಖಾಸೀನಾ ಶ್ರೀಮದೋಂಕಾರಪೀಠಗಃ || ೧೩ ||

ಹರಿದ್ರಾಕುಂಕುಮಾಲಿಪ್ತಾ ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಳಿತವಿಗ್ರಹಃ |
ಮಹಾಪದ್ಮಾಟವೀಲೋಲಾ ಮಹಾಬಿಲ್ವಾಟವೀಪ್ರಿಯಃ || ೧೪ ||

ಸುಧಾಮಯೀ ವಿಷಧರೋ ಮಾತಂಗೀ ಮುಕುಟೇಶ್ವರಃ |
ವೇದವೇದ್ಯಾ ವೇದವಾಜೀ ಚಕ್ರೇಶೀ ವಿಷ್ಣುಚಕ್ರದಃ || ೧೫ ||

ಜಗನ್ಮಯೀ ಜಗದ್ರೂಪೋ ಮೃಡಾಣೀ ಮೃತ್ಯುನಾಶನಃ |
ರಾಮಾರ್ಚಿತಪದಾಂಭೋಜಾ ಕೃಷ್ಣಪುತ್ರವರಪ್ರದಃ || ೧೬ ||

ರಮಾವಾಣೀಸುಸಂಸೇವ್ಯಾ ವಿಷ್ಣುಬ್ರಹ್ಮಸುಸೇವಿತಃ |
ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಾಗ್ನಿನಯನಾ ತೇಜಸ್ತ್ರಯವಿಲೋಚನಃ || ೧೭ ||

ಚಿದಗ್ನಿಕುಂಡಸಂಭೂತಾ ಮಹಾಲಿಂಗಸಮುದ್ಭವಃ |
ಕಂಬುಕಂಠೀ ಕಾಲಕಂಠೋ ವಜ್ರೇಶೀ ವಜ್ರಿಪೂಜಿತಃ || ೧೮ ||

ತ್ರಿಕಂಟಕೀ ತ್ರಿಭಂಗೀಶೋ ಭಸ್ಮರಕ್ಷಾ ಸ್ಮರಾಂತಕಃ |
ಹಯಗ್ರೀವವರೋದ್ಧಾತ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯವರಪ್ರದಃ || ೧೯ ||

ಚಿಂತಾಮಣಿಗೃಹಾವಾಸಾ ಮಂದರಾಚಲಮಂದಿರಃ |
ವಿಂಧ್ಯಾಚಲಕೃತಾವಾಸಾ ವಿಂಧ್ಯಶೈಲಾರ್ಯಪೂಜಿತಃ || ೨೦ ||

ಮನೋನ್ಮನೀ ಲಿಂಗರೂಪೋ ಜಗದಂಬಾ ಜಗತ್ಪಿತಾ |
ಯೋಗನಿದ್ರಾ ಯೋಗಗಮ್ಯೋ ಭವಾನೀ ಭವಮೂರ್ತಿಮಾನ್ || ೨೧ ||

ಶ್ರೀಚಕ್ರಾತ್ಮರಥಾರೂಢಾ ಧರಣೀಧರಸಂಸ್ಥಿತಃ |
ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ವೇದ್ಯಮಹಿಮಾ ನಿಗಮಾಗಮಸಂಶ್ರಯಃ || ೨೨ ||

ದಶಶೀರ್ಷಸಮಾಯುಕ್ತಾ ಪಂಚವಿಂಶತಿಶೀರ್ಷವಾನ್ |
ಅಷ್ಟಾದಶಭುಜಾಯುಕ್ತಾ ಪಂಚಾಶತ್ಕರಮಂಡಿತಃ || ೨೩ ||

ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯಾದಿಮಾತೃಕಾರೂಪಾ ಶತಾಷ್ಟೇಕಾದಶಾತ್ಮವಾನ್ |
ಸ್ಥಿರಾ ಸ್ಥಾಣುಸ್ತಥಾ ಬಾಲಾ ಸದ್ಯೋಜಾತ ಉಮಾ ಮೃಡಃ || ೨೪ ||

ಶಿವಾ ಶಿವಶ್ಚ ರುದ್ರಾಣೀ ರುದ್ರಶ್ಚೈವೇಶ್ವರೀಶ್ವರಃ |
ಕದಂಬಕಾನನಾವಾಸಾ ದಾರುಕಾರಣ್ಯಲೋಲುಪಃ || ೨೫ ||

ನವಾಕ್ಷರೀಮನುಸ್ತುತ್ಯಾ ಪಂಚಾಕ್ಷರಮನುಪ್ರಿಯಃ |
ನವಾವರಣಸಂಪೂಜ್ಯಾ ಪಂಚಾಯತನಪೂಜಿತಃ || ೨೬ ||

ದೇಹಸ್ಥಷಟ್ಚಕ್ರದೇವೀ ದಹರಾಕಾಶಮಧ್ಯಗಃ |
ಯೋಗಿನೀಗಣಸಂಸೇವ್ಯಾ ಭೃಂಗ್ಯಾದಿಪ್ರಮಥಾವೃತಃ || ೨೭ ||

ಉಗ್ರತಾರಾ ಘೋರರೂಪಃ ಶರ್ವಾಣೀ ಶರ್ವಮೂರ್ತಿಮಾನ್ |
ನಾಗವೇಣೀ ನಾಗಭೂಷೋ ಮಂತ್ರಿಣೀ ಮಂತ್ರದೈವತಃ || ೨೮ ||

ಜ್ವಲಜ್ಜಿಹ್ವಾ ಜ್ವಲನ್ನೇತ್ರೋ ದಂಡನಾಥಾ ದೃಗಾಯುಧಃ |
ಪಾರ್ಥಾಂಜನಾಸ್ತ್ರಸಂಧಾತ್ರೀ ಪಾರ್ಥಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರದಃ || ೨೯ ||

ಪುಷ್ಪವಚ್ಚಕ್ರತಾಟಂಕಾ ಫಣಿರಾಜಸುಕುಂಡಲಃ |
ಬಾಣಪುತ್ರೀವರೋದ್ಧಾತ್ರೀ ಬಾಣಾಸುರವರಪ್ರದಃ || ೩೦ ||

ವ್ಯಾಳಕಂಚುಕಸಂವೀತಾ ವ್ಯಾಳಯಜ್ಞೋಪವೀತವಾನ್ |
ನವಲಾವಣ್ಯರೂಪಾಢ್ಯಾ ನವಯೌವನವಿಗ್ರಹಃ || ೩೧ ||

ನಾಟ್ಯಪ್ರಿಯಾ ನಾಟ್ಯಮೂರ್ತಿಸ್ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಾ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಃ |
ತಂತ್ರೋಪಚಾರಸುಪ್ರೀತಾ ತಂತ್ರಾದಿಮವಿಧಾಯಕಃ || ೩೨ ||

ನವವಲ್ಲೀಷ್ಟವರದಾ ನವವೀರಸುಜನ್ಮಭೂಃ |
ಭ್ರಮರಜ್ಯಾ ವಾಸುಕಿಜ್ಯೋ ಭೇರುಂಡಾ ಭೀಮಪೂಜಿತಃ || ೩೩ ||

ನಿಶುಂಭಶುಂಭದಮನೀ ನೀಚಾಪಸ್ಮಾರಮರ್ದನಃ |
ಸಹಸ್ರಾರಾಂಬುಜಾರೂಢಾ ಸಹಸ್ರಕಮಲಾರ್ಚಿತಃ || ೩೪ ||

ಗಂಗಾಸಹೋದರೀ ಗಂಗಾಧರೋ ಗೌರೀ ತ್ರಯಂಬಕಃ |
ಶ್ರೀಶೈಲಭ್ರಮರಾಂಬಾಖ್ಯಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಪೂಜಿತಃ || ೩೫ ||

ಭವತಾಪಪ್ರಶಮನೀ ಭವರೋಗನಿವಾರಕಃ |
ಚಂದ್ರಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಮುನಿಮಾನಸಹಂಸಕಃ || ೩೬ ||

ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಕಾಮೇಶೀ ಕಾಮರೂಪವಾನ್ |
ಸ್ವಯಂಪ್ರಭಾ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಃ ಕಾಳರಾತ್ರೀ ಕೃತಾಂತಹೃತ್ || ೩೭ ||

ಸದಾನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಭಿಕ್ಷಾಟೋ ವನದುರ್ಗಾ ವಸುಪ್ರದಃ |
ಸರ್ವಚೈತನ್ಯರೂಪಾಢ್ಯಾ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಃ || ೩೮ ||

ಸರ್ವಮಂಗಳರೂಪಾಢ್ಯಾ ಸರ್ವಕಳ್ಯಾಣದಾಯಕಃ |
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಜರಾಜಪ್ರಿಯಂಕರಃ || ೩೯ ||

ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರಸ್ಯೇದಂ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ |
ಪಠನ್ನರ್ಚನ್ ಸದಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸರ್ವಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೪೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಸ್ಕಾಂದಮಹಾಪುರಾಣೇ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed