Ardhanarishvara Ashtottara Shatanamavali – ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ


ಓಂ ಚಾಮುಂಡಿಕಾಂಬಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಕಂಠಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾರ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾರಾಜ್ಞ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದಾಶಿವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಾರ್ಧಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಾರ್ಧಾಂಗಾಯ ನಮಃ | ೧೦
ಓಂ ಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಲಭೈರವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಕ್ತಿತ್ರಿತಯರೂಪಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂರ್ತಿತ್ರಿತಯರೂಪವತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಕೋಟಿಸುಪೀಠಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಶೀಕ್ಷೇತ್ರಸಮಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾಕ್ಷಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಕ್ಷವೈರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೂಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೂಲಧಾರಕಾಯ ನಮಃ | ೨೦

ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಪಂಜರಶುಕ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರಿಶಂಕರರೂಪವತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮದ್ಗಣೇಶಜನನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಡಾನನಸುಜನ್ಮಭುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಪ್ರೇತಾಸನಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಭೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂಡಮುಂಡಶಿರಶ್ಛೇತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಲಂಧರಶಿರೋಹರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿಂಹವಾಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೃಷಾರೂಢಾಯ ನಮಃ | ೩೦
ಓಂ ಶ್ಯಾಮಾಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಫಟಿಕಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಿಷಾಸುರಸಂಹರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಜಾಸುರವಿಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಚಲಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಕೈಲಾಸವಾಸಭುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭದ್ರಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರಭದ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೀನಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಂದರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ | ೪೦

ಓಂ ಭಂಡಾಸುರಾದಿಸಂಹರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುಷ್ಟಾಂಧಕವಿಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಧುಕೈಟಭಸಂಹರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಧುರಾಪುರನಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಲತ್ರಯಸ್ವರೂಪಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾರ್ಯತ್ರಯವಿಧಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಿರಿಜಾತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಿರೀಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ | ೫೦
ಓಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವನಾಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಷ್ಪಾಸ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಮಾರ್ಗಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೌಸುಂಭವಸನೋಪೇತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಾಂಬರಾವೃತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿರೂಪಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವಾತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ರುಂಡಮಾಲಾವಿಭೂಷಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಸದ್ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಿಕಾಯ ನಮಃ | ೬೦

ಓಂ ಮನೋರೂಪೇಕ್ಷುಕೋದಂಡಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಮೇರುಧನುರ್ಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂದ್ರಚೂಡಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂದ್ರಮೌಳಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಕಾಳ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಕಾಳಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಿವ್ಯರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಿಗಂಬರಾಯ ನಮಃ | ೭೦
ಓಂ ಬಿಂದುಪೀಠಸುಖಾಸೀನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮದೋಂಕಾರಪೀಠಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರಿದ್ರಾಕುಂಕುಮಾಲಿಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಳಿತವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಪದ್ಮಾಟವೀಲೋಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಬಿಲ್ವಾಟವೀಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಧಾಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾತಂಗ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಕುಟೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ | ೮೦

ಓಂ ವೇದವೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದವಾಜಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಕ್ರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಚಕ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗನ್ಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗದ್ರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃಡಾಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃತ್ಯುನಾಶನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮಾರ್ಚಿತಪದಾಂಭೋಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಪುತ್ರವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ | ೯೦
ಓಂ ರಮಾವಾಣೀಸುಸಂಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಬ್ರಹ್ಮಸುಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಾಗ್ನಿನಯನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತೇಜಸ್ತ್ರಯವಿಲೋಚನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿದಗ್ನಿಕುಂಡಸಂಭೂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಲಿಂಗಸಮುದ್ಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಂಬುಕಂಠ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಲಕಂಠಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಜ್ರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಜ್ರಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ | ೧೦೦

ಓಂ ತ್ರಿಕಂಟಕ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಭಂಗೀಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಸ್ಮರಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಮರಾಂತಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಯಗ್ರೀವವರೋದ್ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿಂತಾಮಣಿಗೃಹಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂದರಾಚಲಮಂದಿರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಂಧ್ಯಾಚಲಕೃತಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಂಧ್ಯಶೈಲಾರ್ಯಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ | ೧೧೦
ಓಂ ಮನೋನ್ಮನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಿಂಗರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗದಂಬಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗತ್ಪಿತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗನಿದ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಾನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಮೂರ್ತಿಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರಾತ್ಮರಥಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರಣೀಧರಸಂಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ | ೧೨೦

ಓಂ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾವೇದ್ಯಮಹಿಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಗಮಾಗಮಸಂಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಶಶೀರ್ಷಸಮಾಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚವಿಂಶತಿಶೀರ್ಷವತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಷ್ಟಾದಶಭುಜಾಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಾಶತ್ಕರಮಂಡಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯಾದಿಮಾತೃಕಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತಾಷ್ಟೇಕಾದಶಾತ್ಮವತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಥಿರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಥಾಣವೇ ನಮಃ | ೧೩೦
ಓಂ ಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದ್ಯೋಜಾತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃಡಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರುದ್ರಾಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರುದ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೈವೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಈಶ್ವರಾಯ ನಮಃ | ೧೪೦

ಓಂ ಕದಂಬಕಾನನಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾರುಕಾರಣ್ಯಲೋಲುಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನವಾಕ್ಷರೀಮನುಸ್ತುತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಾಕ್ಷರಮನುಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನವಾವರಣಸಂಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಾಯತನಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇಹಸ್ಥಷಟ್ಚಕ್ರದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಹರಾಕಾಶಮಧ್ಯಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಿನೀಗಣಸಂಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೃಂಗ್ಯಾದಿಪ್ರಮಥಾವೃತಾಯ ನಮಃ | ೧೫೦
ಓಂ ಉಗ್ರತಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಘೋರರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರ್ವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರ್ವಮೂರ್ತಿಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಗವೇಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಗಭೂಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂತ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂತ್ರದೈವತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ವಲಜ್ಜಿಹ್ವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ವಲನ್ನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ | ೧೬೦

ಓಂ ದಂಡನಾಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೃಗಾಯುಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾರ್ಥಾಂಜನಾಸ್ತ್ರಸಂದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾರ್ಥಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಷ್ಪವಚ್ಚಕ್ರತಾಟಂಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಫಣಿರಾಜಸುಕುಂಡಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಾಣಪುತ್ರೀವರೋದ್ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಾಣಾಸುರವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಯಾಳಕಂಚುಕಸಂವೀತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಯಾಳಯಜ್ಞೋಪವೀತವತೇ ನಮಃ | ೧೭೦
ಓಂ ನವಲಾವಣ್ಯರೂಪಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನವಯೌವನವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಟ್ಯಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಟ್ಯಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತಂತ್ರೋಪಚಾರಸುಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಂತ್ರಾದಿಮವಿಧಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನವವಲ್ಲೀಷ್ಟವರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನವವೀರಸುಜನ್ಮಭುವೇ ನಮಃ | ೧೮೦

ಓಂ ಭ್ರಮರಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಸುಕಿಜ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೇರುಂಡಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೀಮಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಶುಂಭಶುಂಭದಮನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀಚಾಪಸ್ಮಾರಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾರಾಂಬುಜಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಹಸ್ರಕಮಲಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಗಾಸಹೋದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಗಾಧರಾಯ ನಮಃ | ೧೯೦
ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಯಂಬಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಶೈಲಭ್ರಮರಾಂಬಾಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವತಾಪಪ್ರಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವರೋಗನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂದ್ರಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುನಿಮಾನಸಹಂಸಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ | ೨೦೦

ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮರೂಪವತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಯಂಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಳರಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃತಾಂತಹೃದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದಾನ್ನಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಿಕ್ಷಾಟಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವನದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಸುಪ್ರದಾಯ ನಮಃ | ೨೧೦
ಓಂ ಸರ್ವಚೈತನ್ಯರೂಪಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಳರೂಪಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಕಳ್ಯಾಣದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಜರಾಜಪ್ರಿಯಂಕರಾಯ ನಮಃ | ೨೧೬


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಷ್ಟೋತ್ತರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed