Sri Mrityunjaya Stotram – ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ಉವಾಚ |
ಕೈಲಾಸಸ್ಯೋತ್ತರೇ ಶೃಗೇ ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕಸನ್ನಿಭೇ |
ತಮೋಗುಣವಿಹೀನೇ ತು ಜರಾಮೃತ್ಯುವಿವರ್ಜಿತೇ || ೧ ||

ಸರ್ವತೀರ್ಥಾಸ್ಪದಾಧಾರೇ ಸರ್ವಜ್ಞಾನಕೃತಾಲಯೇ |
ಕೃತಾಂಜಲಿಪುಟೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಧ್ಯಾನಶೀಲಃ ಸದಾಶಿವಮ್ || ೨ ||

ಪಪ್ರಚ್ಛ ಪ್ರಣತೋ ಭೂತ್ವಾ ಜಾನುಭ್ಯಾಮವನಿಂ ಗತಃ |
ಸರ್ವಾರ್ಥಸಂಪದಾಧಾರೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಲೋಕಪಿತಾಮಹಃ || ೩ ||

ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ |
ಕೇನೋಪಾಯೇನ ದೇವೇಶ ಚಿರಾಯುರ್ಲೋಮಶೋಽಭವತ್ |
ತನ್ಮೇ ಬ್ರೂಹಿ ಮಹೇಶಾನ ಲೋಕಾನಾಂ ಹಿತಕಾಮ್ಯಯಾ || ೪ ||

ಶ್ರೀಸದಾಶಿವ ಉವಾಚ |
ಶೃಣು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಚಿರಾಯುರ್ಮುನಿಸತ್ತಮಃ |
ಸಂಜಾತೋ ಕರ್ಮಣಾ ಯೇನ ವ್ಯಾಧಿಮೃತ್ಯುವಿವರ್ಜಿತಃ || ೫ ||

ತಸ್ಮಿನ್ನೇಕಾರ್ಣವೇ ಘೋರೇ ಸಲಿಲೌಘಪರಿಪ್ಲುತೇ |
ಕೃತಾಂತಭಯನಾಶಾಯ ಸ್ತುತೋ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಃ ಶಿವಃ || ೬ ||

ತಸ್ಯ ಸಂಕೀರ್ತನಾನ್ನಿತ್ಯಂ ಮರ್ತ್ಯೋ ಮೃತ್ಯುವಿವರ್ಜಿತಃ |
ತ್ವಮೇವ ಕೀರ್ತಯನ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಮೃತ್ಯುಂ ಜೇತುಂ ನ ಸಂಶಯಃ || ೭ ||

ಲೋಮಶ ಉವಾಚ |
ದೇವಾಧಿದೇವ ದೇವೇಶ ಸರ್ವಪ್ರಾಣಭೃತಾಂ ವರ |
ಪ್ರಾಣಿನಾಮಪಿ ನಾಥಸ್ತ್ವಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೮ ||

ದೇಹಿನಾಂ ಜೀವಭೂತೋಽಸಿ ಜೀವೋ ಜೀವಸ್ಯ ಕಾರಣಮ್ |
ಜಗತಾಂ ರಕ್ಷಕಸ್ತ್ವಂ ವೈ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೯ ||

ಹೇಮಾದ್ರಿಶಿಖರಾಕಾರ ಸುಧಾವೀಚಿಮನೋಹರ |
ಪುಂಡರೀಕ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮುತ್ಯುಂಜಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೧೦ ||

ಧ್ಯಾನಾಧಾರ ಮಹಾಜ್ಞಾನ ಸರ್ವಜ್ಞಾನೈಕಕಾರಣ |
ಪರಿತ್ರಾತಾಸಿ ಲೋಕಾನಾಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೧೧ ||

ನಿಹತಾ ಯೇನ ಕಾಲೇನ ಸದೇವಾಸುರಮಾನುಷಾಃ |
ಗಂಧರ್ವಾಪ್ಸರಸಶ್ಚೈವ ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾಧರಾಸ್ತಥಾ || ೧೨ ||

ಸಾಧ್ಯಾಶ್ಚ ವಸವೋ ರುದ್ರಾಸ್ತಥಾಶ್ವಿನಿಸುತಾವುಭೌ |
ಮರುತಶ್ಚ ದಿಶೋ ನಾಗಾಃ ಸ್ಥಾವರಾ ಜಂಗಮಾಸ್ತಥಾ || ೧೩ ||

ಅನಂಗೇನ ಮನೋಜೇನ ಪುಷ್ಪಚಾಪೇನ ಕೇವಲಮ್ |
ಜಿತಃ ಸೋಽಪಿ ತ್ವಯಾ ಧ್ಯಾನಾನ್ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೧೪ ||

ಯೇ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಪರಾಂ ಮೂರ್ತಿಂ ಪೂಜಯಂತ್ಯಮರಾಧಿಪ |
ನ ತೇ ಮೃತ್ಯುವಶಂ ಯಾಂತಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೧೫ ||

ತ್ವಮೋಂಕಾರೋಽಸಿ ವೇದಾನಾಂ ದೇವಾನಾಂ ಚ ಸದಾಶಿವಃ |
ಆಧಾರಶಕ್ತಿಃ ಶಕ್ತೀನಾಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೧೬ ||

ಸ್ಥಾವರೇ ಜಂಗಮೇ ವಾಪಿ ಯಾವತ್ತಿಷ್ಠತಿ ಮೇದಿನೀ |
ಜೀವತ್ವಿತ್ಯಾಹ ಲೋಕೋಽಯಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೧೭ ||

ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಮಧ್ಯಸ್ಥ ವ್ಯೋಮವ್ಯಾಪಿನ್ ಸದಾಶಿವಃ |
ಕಾಲತ್ರಯ ಮಹಾಕಾಲ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೧೮ ||

ಪ್ರಬುದ್ಧೇ ಚಾಪ್ರಬುದ್ಧೇ ಚ ತ್ವಮೇವ ಸೃಜಸೇ ಜಗತ್ |
ಸೃಷ್ಟಿರೂಪೇಣ ದೇವೇಶ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೧೯ ||

ವ್ಯೋಮ್ನಿ ತ್ವಂ ವ್ಯೋಮರೂಪೋಽಸಿ ತೇಜಃ ಸರ್ವತ್ರ ತೇಜಸಿ |
ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಜ್ಞಾನರೂಪೋಽಸಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೨೦ ||

ಜಗಜ್ಜೀವೋ ಜಗತ್ಪ್ರಾಣಃ ಸ್ರಷ್ಟಾ ತ್ವಂ ಜಗತಃ ಪ್ರಭುಃ |
ಕಾರಣಂ ಸರ್ವತೀರ್ಥಾನಾಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೨೧ ||

ನೇತಾ ತ್ವಮಿಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಚ ಸರ್ವಜ್ಞಾನಪ್ರಬೋಧಕಃ |
ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗಶ್ಚ ಹಂಸಶ್ಚ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೨೨ ||

ರೂಪಾತೀತಃ ಸುರೂಪಶ್ಚ ಪಿಂಡಸ್ಥಾ ಪದಮೇವ ಚ |
ಚತುರ್ಯುಗಕಲಾಧಾರ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೨೩ ||

ರೇಚಕೇ ವಹ್ನಿರೂಪೋಽಸಿ ಸೋಮರೂಪೋಽಸಿ ಪೂರಕೇ |
ಕುಂಭಕೇ ಶಿವರೂಪೋಽಸಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೨೪ ||

ಕ್ಷಯಂ ಕರೋಽಸಿ ಪಾಪಾನಾಂ ಪುಣ್ಯಾನಾಮಪಿ ವರ್ಧಸಮ್ |
ಹೇತುಸ್ತ್ವಂ ಶ್ರೇಯಸಾಂ ನಿತ್ಯಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೨೫ ||

ಸರ್ವಮಾಯಾಕಲಾತೀತ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಪರಾವರ |
ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಕಲಾಧೀಶ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೨೬ ||

ರೂಪಂ ಗಂಧೋ ರಸಃ ಸ್ಪರ್ಶಃ ಶಬ್ದಃ ಸಂಸ್ಕಾರ ಏವ ಚ |
ತ್ವತ್ತಃ ಪ್ರಕಾಶ ಏತೇಷಾಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೨೭ ||

ಚತುರ್ವಿಧಾನಾಂ ಸೃಷ್ಟೀನಾಂ ಹೇತುಸ್ತ್ವಂ ಕಾರಣೇಶ್ವರ |
ಭಾವಾಭಾವಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೨೮ ||

ತ್ವಮೇಕೋ ನಿಷ್ಕಲೋ ಲೋಕೇ ಸಕಲಂ ಭುವನತ್ರಯಮ್ |
ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿರೂಪಸ್ತ್ವಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೨೯ ||

ತ್ವಂ ಪ್ರಬೋಧಸ್ತ್ವಮಾಧಾರಸ್ತ್ವದ್ಬೀಜಂ ಭುವನತ್ರಯಮ್ |
ಸತ್ತ್ವಂ ರಜಸ್ತಮಸ್ತ್ವಂ ಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೩೦ ||

ತ್ವಂ ಸೋಮಸ್ತ್ವಂ ದಿನೇಶಶ್ಚ ತ್ವಮಾತ್ಮಾ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಪರಃ |
ಅಷ್ಟತ್ರಿಂಶತ್ಕಲಾನಾಥ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೩೧ ||

ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಣಾಮಾಧಾರಃ ಸರ್ವಭೂತಗಣಾಶ್ರಯಃ |
ಸರ್ವಜ್ಞಾನಮಯಾನಂತ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೩೨ ||

ತ್ವಮಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಗುಣಾನಾಂ ತ್ವಮಧೀಶ್ವರಃ |
ಸರ್ವಾನಂದಮಯಾಧಾರ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೩೩ ||

ತ್ವಂ ಯಜ್ಞಃ ಸರ್ವಯಜ್ಞಾನಾಂ ತ್ವಂ ಬುದ್ಧಿರ್ಬೋಧಲಕ್ಷಣಾ |
ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮ ತ್ವಮೋಂಕಾರೋ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೩೪ ||

ಶ್ರೀಸದಾಶಿವ ಉವಾಚ |
ಏವಂ ಸಂಕೀರ್ತಯೇದ್ಯಸ್ತು ಶುಚಿಸ್ತದ್ಗತಮಾನಸಃ |
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಶೃಣೋತಿ ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ನ ಸ ಮೃತ್ಯುವಶೋ ಭವೇತ್ || ೩೫ ||

ನ ಚ ಮೃತ್ಯುಭಯಂ ತಸ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಕಾಲಂ ಚ ಲಂಘಯೇತ್ |
ಅಪಮೃತ್ಯುಭಯಂ ತಸ್ಯ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ನ ಸಂಶಯಃ || ೩೬ ||

ವ್ಯಾಧಯೋ ನೋಪಪದ್ಯಂತೇ ನೋಪಸರ್ಗಭಯಂ ಭವೇತ್ |
ಪ್ರತ್ಯಾಸನ್ನಾಂತರೇ ಕಾಲೇ ಶತೈಕಾವರ್ತನೇ ಕೃತೇ || ೩೭ ||

ಮೃತ್ಯುರ್ನ ಜಾಯತೇ ತಸ್ಯ ರೋಗಾನ್ಮುಂಚತಿ ನಿಶ್ಚಿತಮ್ |
ಪಂಚಮ್ಯಾಂ ವಾ ದಶಮ್ಯಾಂ ವಾ ಪೌರ್ಣಮಾಸ್ಯಾಮಥಾಪಿ ವಾ || ೩೮ ||

ಶತಮಾವರ್ತಯೇದ್ಯಸ್ತು ಶತವರ್ಷಂ ಸ ಜೀವತಿ |
ತೇಜಸ್ವೀ ಬಲಸಂಪನ್ನೋ ಲಭತೇ ಶ್ರಿಯಮುತ್ತಮಾಮ್ || ೩೯ ||

ತ್ರಿವಿಧಂ ನಾಶಯೇತ್ಪಾಪಂ ಮನೋವಾಕ್ಕಾಯಸಂಭವಮ್ |
ಅಭಿಚಾರಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣ್ಯಾಥರ್ವಣಾನಿ ಚ |
ಕ್ಷೀಯಂತೇ ನಾತ್ರ ಸಂದೇಹೋ ದುಃಸ್ವಪ್ನಂ ಚ ವಿನಶ್ಯತಿ || ೪೦ ||

ಇದಂ ರಹಸ್ಯಂ ಪರಮಂ ದೇವದೇವಸ್ಯ ಶೂಲಿನಃ |
ದುಃಖಪ್ರಣಾಶನಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವವಿಘ್ನವಿನಾಶನಮ್ || ೪೧ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವಬ್ರಹ್ಮಸಂವಾದೇ ಶ್ರೀಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed