Sri Mrityunjaya Stotram – శ్రీ మృత్యుంజయ స్తోత్రం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ శివ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది.]

నందికేశ్వర ఉవాచ |
కైలాసస్యోత్తరే శృగే శుద్ధస్ఫటికసన్నిభే |
తమోగుణవిహీనే తు జరామృత్యువివర్జితే || ౧ ||

సర్వతీర్థాస్పదాధారే సర్వజ్ఞానకృతాలయే |
కృతాంజలిపుటో బ్రహ్మా ధ్యానశీలః సదాశివమ్ || ౨ ||

పప్రచ్ఛ ప్రణతో భూత్వా జానుభ్యామవనిం గతః |
సర్వార్థసంపదాధారో బ్రహ్మా లోకపితామహః || ౩ ||

బ్రహ్మోవాచ |
కేనోపాయేన దేవేశ చిరాయుర్లోమశోఽభవత్ |
తన్మే బ్రూహి మహేశాన లోకానాం హితకామ్యయా || ౪ ||

శ్రీసదాశివ ఉవాచ |
శృణు బ్రహ్మన్ ప్రవక్ష్యామి చిరాయుర్మునిసత్తమః |
సంజాతో కర్మణా యేన వ్యాధిమృత్యువివర్జితః || ౫ ||

తస్మిన్నేకార్ణవే ఘోరే సలిలౌఘపరిప్లుతే |
కృతాంతభయనాశాయ స్తుతో మృత్యుంజయః శివః || ౬ ||

తస్య సంకీర్తనాన్నిత్యం మర్త్యో మృత్యువివర్జితః |
త్వమేవ కీర్తయన్ బ్రహ్మన్ మృత్యుం జేతుం న సంశయః || ౭ ||

లోమశ ఉవాచ |
దేవాధిదేవ దేవేశ సర్వప్రాణభృతాం వర |
ప్రాణినామపి నాథస్త్వం మృత్యుంజయ నమోఽస్తు తే || ౮ ||

దేహినాం జీవభూతోఽసి జీవో జీవస్య కారణమ్ |
జగతాం రక్షకస్త్వం వై మృత్యుంజయ నమోఽస్తు తే || ౯ ||

హేమాద్రిశిఖరాకార సుధావీచిమనోహర |
పుండరీక పరం జ్యోతిర్ముత్యుంజయ నమోఽస్తు తే || ౧౦ ||

ధ్యానాధార మహాజ్ఞాన సర్వజ్ఞానైకకారణ |
పరిత్రాతాసి లోకానాం మృత్యుంజయ నమోఽస్తు తే || ౧౧ ||

నిహతా యేన కాలేన సదేవాసురమానుషాః |
గంధర్వాప్సరసశ్చైవ సిద్ధవిద్యాధరాస్తథా || ౧౨ ||

సాధ్యాశ్చ వసవో రుద్రాస్తథాశ్వినిసుతావుభౌ |
మరుతశ్చ దిశో నాగాః స్థావరా జంగమాస్తథా || ౧౩ ||

అనంగేన మనోజేన పుష్పచాపేన కేవలమ్ |
జితః సోఽపి త్వయా ధ్యానాన్మృత్యుంజయ నమోఽస్తు తే || ౧౪ ||

యే ధ్యాయంతి పరాం మూర్తిం పూజయంత్యమరాధిప |
న తే మృత్యువశం యాంతి మృత్యుంజయ నమోఽస్తు తే || ౧౫ ||

త్వమోంకారోఽసి వేదానాం దేవానాం చ సదాశివః |
ఆధారశక్తిః శక్తీనాం మృత్యుంజయ నమోఽస్తు తే || ౧౬ ||

స్థావరే జంగమే వాపి యావత్తిష్ఠతి మేదినీ |
జీవత్విత్యాహ లోకోఽయం మృత్యుంజయ నమోఽస్తు తే || ౧౭ ||

సోమసూర్యాగ్నిమధ్యస్థ వ్యోమవ్యాపిన్ సదాశివః |
కాలత్రయ మహాకాల మృత్యుంజయ నమోఽస్తు తే || ౧౮ ||

ప్రబుద్ధే చాప్రబుద్ధే చ త్వమేవ సృజసే జగత్ |
సృష్టిరూపేణ దేవేశ మృత్యుంజయ నమోఽస్తు తే || ౧౯ ||

వ్యోమ్ని త్వం వ్యోమరూపోఽసి తేజః సర్వత్ర తేజసి |
ప్రాణినాం జ్ఞానరూపోఽసి మృత్యుంజయ నమోఽస్తు తే || ౨౦ ||

జగజ్జీవో జగత్ప్రాణః స్రష్టా త్వం జగతః ప్రభుః |
కారణం సర్వతీర్థానాం మృత్యుంజయ నమోఽస్తు తే || ౨౧ ||

నేతా త్వమింద్రియాణాం చ సర్వజ్ఞానప్రబోధకః |
సాంఖ్యయోగశ్చ హంసశ్చ మృత్యుంజయ నమోఽస్తు తే || ౨౨ ||

రూపాతీతః సురూపశ్చ పిండస్థా పదమేవ చ |
చతుర్యుగకలాధార మృత్యుంజయ నమోఽస్తు తే || ౨౩ ||

రేచకే వహ్నిరూపోఽసి సోమరూపోఽసి పూరకే |
కుంభకే శివరూపోఽసి మృత్యుంజయ నమోఽస్తు తే || ౨౪ ||

క్షయం కరోఽసి పాపానాం పుణ్యానామపి వర్ధసమ్ |
హేతుస్త్వం శ్రేయసాం నిత్యం మృత్యుంజయ నమోఽస్తు తే || ౨౫ ||

సర్వమాయాకలాతీత సర్వేంద్రియపరావర |
సర్వేంద్రియకలాధీశ మృత్యుంజయ నమోఽస్తు తే || ౨౬ ||

రూపం గంధో రసః స్పర్శః శబ్దః సంస్కార ఏవ చ |
త్వత్తః ప్రకాశ ఏతేషాం మృత్యుంజయ నమోఽస్తు తే || ౨౭ ||

చతుర్విధానాం సృష్టీనాం హేతుస్త్వం కారణేశ్వర |
భావాభావపరిచ్ఛిన్న మృత్యుంజయ నమోఽస్తు తే || ౨౮ ||

త్వమేకో నిష్కలో లోకే సకలం భువనత్రయమ్ |
అతిసూక్ష్మాతిరూపస్త్వం మృత్యుంజయ నమోఽస్తు తే || ౨౯ ||

త్వం ప్రబోధస్త్వమాధారస్త్వద్బీజం భువనత్రయమ్ |
సత్త్వం రజస్తమస్త్వం హి మృత్యుంజయ నమోఽస్తు తే || ౩౦ ||

త్వం సోమస్త్వం దినేశశ్చ త్వమాత్మా ప్రకృతేః పరః |
అష్టత్రింశత్కలానాథ మృత్యుంజయ నమోఽస్తు తే || ౩౧ ||

సర్వేంద్రియాణామాధారః సర్వభూతగణాశ్రయః |
సర్వజ్ఞానమయానంత మృత్యుంజయ నమోఽస్తు తే || ౩౨ ||

త్వమాత్మా సర్వభూతానాం గుణానాం త్వమధీశ్వరః |
సర్వానందమయాధార మృత్యుంజయ నమోఽస్తు తే || ౩౩ ||

త్వం యజ్ఞః సర్వయజ్ఞానాం త్వం బుద్ధిర్బోధలక్షణా |
శబ్దబ్రహ్మ త్వమోంకారో మృత్యుంజయ నమోఽస్తు తే || ౩౪ ||

శ్రీసదాశివ ఉవాచ |
ఏవం సంకీర్తయేద్యస్తు శుచిస్తద్గతమానసః |
భక్త్యా శృణోతి యో బ్రహ్మన్ న స మృత్యువశో భవేత్ || ౩౫ ||

న చ మృత్యుభయం తస్య ప్రాప్తకాలం చ లంఘయేత్ |
అపమృత్యుభయం తస్య ప్రణశ్యతి న సంశయః || ౩౬ ||

వ్యాధయో నోపపద్యంతే నోపసర్గభయం భవేత్ |
ప్రత్యాసన్నాంతరే కాలే శతైకావర్తనే కృతే || ౩౭ ||

మృత్యుర్న జాయతే తస్య రోగాన్ముంచతి నిశ్చితమ్ |
పంచమ్యాం వా దశమ్యాం వా పౌర్ణమాస్యామథాపి వా || ౩౮ ||

శతమావర్తయేద్యస్తు శతవర్షం స జీవతి |
తేజస్వీ బలసంపన్నో లభతే శ్రియముత్తమామ్ || ౩౯ ||

త్రివిధం నాశయేత్పాపం మనోవాక్కాయసంభవమ్ |
అభిచారాణి కర్మాణి కర్మాణ్యాథర్వణాని చ |
క్షీయంతే నాత్ర సందేహో దుఃస్వప్నం చ వినశ్యతి || ౪౦ ||

ఇదం రహస్యం పరమం దేవదేవస్య శూలినః |
దుఃఖప్రణాశనం పుణ్యం సర్వవిఘ్నవినాశనమ్ || ౪౧ ||

ఇతి శ్రీశివబ్రహ్మసంవాదే శ్రీమృత్యుంజయ స్తోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ శివ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ శివ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Sri Mrityunjaya Stotram – శ్రీ మృత్యుంజయ స్తోత్రం

స్పందించండి

error: Not allowed