Sri Mrityunjaya Stotram – ஶ்ரீ ம்ருத்யுஞ்ஜய ஸ்தோத்ரம்


நந்தி³கேஶ்வர உவாச ।
கைலாஸஸ்யோத்தரே ஶ்ருகே³ ஶுத்³த⁴ஸ்ப²டிகஸந்நிபே⁴ ।
தமோகு³ணவிஹீநே து ஜராம்ருத்யுவிவர்ஜிதே ॥ 1 ॥

ஸர்வதீர்தா²ஸ்பதா³தா⁴ரே ஸர்வஜ்ஞாநக்ருதாலயே ।
க்ருதாஞ்ஜலிபுடோ ப்³ரஹ்மா த்⁴யாநஶீல꞉ ஸதா³ஶிவம் ॥ 2 ॥

பப்ரச்ச² ப்ரணதோ பூ⁴த்வா ஜாநுப்⁴யாமவநிம் க³த꞉ ।
ஸர்வார்த²ஸம்பதா³தா⁴ரோ ப்³ரஹ்மா லோகபிதாமஹ꞉ ॥ 3 ॥

ப்³ரஹ்மோவாச ।
கேநோபாயேந தே³வேஶ சிராயுர்லோமஶோ(அ)ப⁴வத் ।
தந்மே ப்³ரூஹி மஹேஶாந லோகாநாம் ஹிதகாம்யயா ॥ 4 ॥

ஶ்ரீஸதா³ஶிவ உவாச ।
ஶ்ருணு ப்³ரஹ்மன் ப்ரவக்ஷ்யாமி சிராயுர்முநிஸத்தம꞉ ।
ஸஞ்ஜாதோ கர்மணா யேந வ்யாதி⁴ம்ருத்யுவிவர்ஜித꞉ ॥ 5 ॥

தஸ்மிந்நேகார்ணவே கோ⁴ரே ஸலிலௌக⁴பரிப்லுதே ।
க்ருதாந்தப⁴யநாஶாய ஸ்துதோ ம்ருத்யுஞ்ஜய꞉ ஶிவ꞉ ॥ 6 ॥

தஸ்ய ஸங்கீர்தநாந்நித்யம் மர்த்யோ ம்ருத்யுவிவர்ஜித꞉ ।
த்வமேவ கீர்தயன் ப்³ரஹ்மன் ம்ருத்யும் ஜேதும் ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 7 ॥

லோமஶ உவாச ।
தே³வாதி⁴தே³வ தே³வேஶ ஸர்வப்ராணப்⁴ருதாம் வர ।
ப்ராணிநாமபி நாத²ஸ்த்வம் ம்ருத்யுஞ்ஜய நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 8 ॥

தே³ஹிநாம் ஜீவபூ⁴தோ(அ)ஸி ஜீவோ ஜீவஸ்ய காரணம் ।
ஜக³தாம் ரக்ஷகஸ்த்வம் வை ம்ருத்யுஞ்ஜய நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 9 ॥

ஹேமாத்³ரிஶிக²ராகார ஸுதா⁴வீசிமநோஹர ।
புண்ட³ரீக பரம் ஜ்யோதிர்முத்யுஞ்ஜய நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 10 ॥

த்⁴யாநாதா⁴ர மஹாஜ்ஞாந ஸர்வஜ்ஞாநைககாரண ।
பரித்ராதாஸி லோகாநாம் ம்ருத்யுஞ்ஜய நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 11 ॥

நிஹதா யேந காலேந ஸதே³வாஸுரமாநுஷா꞉ ।
க³ந்த⁴ர்வாப்ஸரஸஶ்சைவ ஸித்³த⁴வித்³யாத⁴ராஸ்ததா² ॥ 12 ॥

ஸாத்⁴யாஶ்ச வஸவோ ருத்³ராஸ்ததா²ஶ்விநிஸுதாவுபௌ⁴ ।
மருதஶ்ச தி³ஶோ நாகா³꞉ ஸ்தா²வரா ஜங்க³மாஸ்ததா² ॥ 13 ॥

அநங்கே³ந மநோஜேந புஷ்பசாபேந கேவலம் ।
ஜித꞉ ஸோ(அ)பி த்வயா த்⁴யாநாந்ம்ருத்யுஞ்ஜய நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 14 ॥

யே த்⁴யாயந்தி பராம் மூர்திம் பூஜயந்த்யமராதி⁴ப ।
ந தே ம்ருத்யுவஶம் யாந்தி ம்ருத்யுஞ்ஜய நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 15 ॥

த்வமோங்காரோ(அ)ஸி வேதா³நாம் தே³வாநாம் ச ஸதா³ஶிவ꞉ ।
ஆதா⁴ரஶக்தி꞉ ஶக்தீநாம் ம்ருத்யுஞ்ஜய நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 16 ॥

ஸ்தா²வரே ஜங்க³மே வாபி யாவத்திஷ்ட²தி மேதி³நீ ।
ஜீவத்வித்யாஹ லோகோ(அ)யம் ம்ருத்யுஞ்ஜய நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 17 ॥

ஸோமஸூர்யாக்³நிமத்⁴யஸ்த² வ்யோமவ்யாபின் ஸதா³ஶிவ꞉ ।
காலத்ரய மஹாகால ம்ருத்யுஞ்ஜய நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 18 ॥

ப்ரபு³த்³தே⁴ சாப்ரபு³த்³தே⁴ ச த்வமேவ ஸ்ருஜஸே ஜக³த் ।
ஸ்ருஷ்டிரூபேண தே³வேஶ ம்ருத்யுஞ்ஜய நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 19 ॥

வ்யோம்நி த்வம் வ்யோமரூபோ(அ)ஸி தேஜ꞉ ஸர்வத்ர தேஜஸி ।
ப்ராணிநாம் ஜ்ஞாநரூபோ(அ)ஸி ம்ருத்யுஞ்ஜய நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 20 ॥

ஜக³ஜ்ஜீவோ ஜக³த்ப்ராண꞉ ஸ்ரஷ்டா த்வம் ஜக³த꞉ ப்ரபு⁴꞉ ।
காரணம் ஸர்வதீர்தா²நாம் ம்ருத்யுஞ்ஜய நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 21 ॥

நேதா த்வமிந்த்³ரியாணாம் ச ஸர்வஜ்ஞாநப்ரபோ³த⁴க꞉ ।
ஸாங்க்²யயோக³ஶ்ச ஹம்ஸஶ்ச ம்ருத்யுஞ்ஜய நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 22 ॥

ரூபாதீத꞉ ஸுரூபஶ்ச பிண்ட³ஸ்தா² பத³மேவ ச ।
சதுர்யுக³கலாதா⁴ர ம்ருத்யுஞ்ஜய நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 23 ॥

ரேசகே வஹ்நிரூபோ(அ)ஸி ஸோமரூபோ(அ)ஸி பூரகே ।
கும்ப⁴கே ஶிவரூபோ(அ)ஸி ம்ருத்யுஞ்ஜய நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 24 ॥

க்ஷயம் கரோ(அ)ஸி பாபாநாம் புண்யாநாமபி வர்த⁴ஸம் ।
ஹேதுஸ்த்வம் ஶ்ரேயஸாம் நித்யம் ம்ருத்யுஞ்ஜய நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 25 ॥

ஸர்வமாயாகலாதீத ஸர்வேந்த்³ரியபராவர ।
ஸர்வேந்த்³ரியகலாதீ⁴ஶ ம்ருத்யுஞ்ஜய நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 26 ॥

ரூபம் க³ந்தோ⁴ ரஸ꞉ ஸ்பர்ஶ꞉ ஶப்³த³꞉ ஸம்ஸ்கார ஏவ ச ।
த்வத்த꞉ ப்ரகாஶ ஏதேஷாம் ம்ருத்யுஞ்ஜய நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 27 ॥

சதுர்விதா⁴நாம் ஸ்ருஷ்டீநாம் ஹேதுஸ்த்வம் காரணேஶ்வர ।
பா⁴வாபா⁴வபரிச்சி²ந்ந ம்ருத்யுஞ்ஜய நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 28 ॥

த்வமேகோ நிஷ்களோ லோகே ஸகலம் பு⁴வநத்ரயம் ।
அதிஸூக்ஷ்மாதிரூபஸ்த்வம் ம்ருத்யுஞ்ஜய நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 29 ॥

த்வம் ப்ரபோ³த⁴ஸ்த்வமாதா⁴ரஸ்த்வத்³பீ³ஜம் பு⁴வநத்ரயம் ।
ஸத்த்வம் ரஜஸ்தமஸ்த்வம் ஹி ம்ருத்யுஞ்ஜய நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 30 ॥

த்வம் ஸோமஸ்த்வம் தி³நேஶஶ்ச த்வமாத்மா ப்ரக்ருதே꞉ பர꞉ ।
அஷ்டத்ரிம்ஶத்கலாநாத² ம்ருத்யுஞ்ஜய நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 31 ॥

ஸர்வேந்த்³ரியாணாமாதா⁴ர꞉ ஸர்வபூ⁴தக³ணாஶ்ரய꞉ ।
ஸர்வஜ்ஞாநமயாநந்த ம்ருத்யுஞ்ஜய நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 32 ॥

த்வமாத்மா ஸர்வபூ⁴தாநாம் கு³ணாநாம் த்வமதீ⁴ஶ்வர꞉ ।
ஸர்வாநந்த³மயாதா⁴ர ம்ருத்யுஞ்ஜய நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 33 ॥

த்வம் யஜ்ஞ꞉ ஸர்வயஜ்ஞாநாம் த்வம் பு³த்³தி⁴ர்போ³த⁴ளக்ஷணா ।
ஶப்³த³ப்³ரஹ்ம த்வமோங்காரோ ம்ருத்யுஞ்ஜய நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 34 ॥

ஶ்ரீஸதா³ஶிவ உவாச ।
ஏவம் ஸங்கீர்தயேத்³யஸ்து ஶுசிஸ்தத்³க³தமாநஸ꞉ ।
ப⁴க்த்யா ஶ்ருணோதி யோ ப்³ரஹ்மன் ந ஸ ம்ருத்யுவஶோ ப⁴வேத் ॥ 35 ॥

ந ச ம்ருத்யுப⁴யம் தஸ்ய ப்ராப்தகாலம் ச லங்க⁴யேத் ।
அபம்ருத்யுப⁴யம் தஸ்ய ப்ரணஶ்யதி ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 36 ॥

வ்யாத⁴யோ நோபபத்³யந்தே நோபஸர்க³ப⁴யம் ப⁴வேத் ।
ப்ரத்யாஸந்நாந்தரே காலே ஶதைகாவர்தநே க்ருதே ॥ 37 ॥

ம்ருத்யுர்ந ஜாயதே தஸ்ய ரோகா³ந்முஞ்சதி நிஶ்சிதம் ।
பஞ்சம்யாம் வா த³ஶம்யாம் வா பௌர்ணமாஸ்யாமதா²பி வா ॥ 38 ॥

ஶதமாவர்தயேத்³யஸ்து ஶதவர்ஷம் ஸ ஜீவதி ।
தேஜஸ்வீ ப³லஸம்பந்நோ லப⁴தே ஶ்ரியமுத்தமாம் ॥ 39 ॥

த்ரிவித⁴ம் நாஶயேத்பாபம் மநோவாக்காயஸம்ப⁴வம் ।
அபி⁴சாராணி கர்மாணி கர்மாண்யாத²ர்வணாநி ச ।
க்ஷீயந்தே நாத்ர ஸந்தே³ஹோ து³꞉ஸ்வப்நம் ச விநஶ்யதி ॥ 40 ॥

இத³ம் ரஹஸ்யம் பரமம் தே³வதே³வஸ்ய ஶூலிந꞉ ।
து³꞉க²ப்ரணாஶநம் புண்யம் ஸர்வவிக்⁴நவிநாஶநம் ॥ 41 ॥

இதி ஶ்ரீஶிவப்³ரஹ்மஸம்வாதே³ ஶ்ரீம்ருத்யுஞ்ஜய ஸ்தோத்ரம் ।


மேலும் ஶ்ரீ ஶிவ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed