Anamaya Stotram – ಅನಾಮಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ತೃಷ್ಣಾತನ್ತ್ರೇ ಮನಸಿ ತಮಸಾ ದುರ್ದಿನೇ ಬನ್ಧುವರ್ತೀ
ಮಾದೃಗ್ಜನ್ತುಃ ಕಥಮಧಿಕರೋತ್ಯೈಶ್ವರಂ ಜ್ಯೋತಿರಗ್ರ್ಯಮ್ |
ವಾಚಃ ಸ್ಫೀತಾ ಭಗವತಿ ಹರೇಸ್ಸನ್ನಿಕೃಷ್ಟಾತ್ಮರೂಪಾ-
ಸ್ಸ್ತುತ್ಯಾತ್ಮಾನಸ್ಸ್ವಯಮಿವಮುಖಾದಸ್ಯ ಮೇ ನಿಷ್ಪತನ್ತಿ || ೧ ||

ವೇಧಾ ವಿಷ್ಣುರ್ವರುಣಧನದೌ ವಾಸವೋ ಜೀವಿತೇಶ-
ಶ್ಚನ್ದ್ರಾದಿತ್ಯೌ ವಸವ ಇತಿ ಯಾ ದೇವತಾ ಭಿನ್ನಕಕ್ಷ್ಯಾಃ |
ಮನ್ಯೇ ತಾಸಾಮಪಿ ನ ಭಜತೇ ಭಾರತೀ ತೇ ಸ್ವರೂಪಂ
ಸ್ಥೂಲೇ ತ್ವಂಶೇ ಸ್ಪೃಶತಿ ಸದೃಶಂ ತತ್ಪುನರ್ಮಾದೃಶೋಽಪಿ || ೨ ||

ತನ್ನಸ್ಥಾಣೋಸ್ಸ್ತುತಿರತಿಭರಾ ಭಕ್ತಿರುಚ್ಚೈರ್ಮುಖೀ ಚೇ-
ದ್ಗ್ರಾಮ್ಯಸ್ತೋತಾ ಭವತಿ ಪುರುಷಃ ಕಶ್ಚಿದಾರಣ್ಯಕೋ ವಾ |
ನೋ ಚೇದ್ಭಕ್ತಿಸ್ತ್ವಯಿ ಚ ಯದಿ ವಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾತ್ವಧೀತೇ
ನಾನುಧ್ಯೇಯಸ್ತವ ಪಶುರಸಾವಾತ್ಮಕರ್ಮಾನಭಿಜ್ಞಃ || ೩ ||

ವಿಶ್ವಂ ಪ್ರಾದುರ್ಭವತಿ ಲಭತೇ ತ್ವಾಮಧಿಷ್ಠಾಯಕಂ ಚೇ-
ನ್ನೇಹ್ಯುತ್ಪತ್ತಿರ್ಯದಿ ಜನಯಿತಾ ನಾಸ್ತಿ ಚೈತನ್ಯಯುಕ್ತಃ |
ಕ್ಷಿತ್ಯಾದೀನಾಂ ಭವ ನಿಜಕಲಾವತ್ತಯಾ ಜನ್ಮವತ್ತಾ
ಸಿಧ್ಯತ್ಯೇವಂ ಸತಿ ಭಗವತಸ್ಸರ್ವಲೋಕಾಧಿಪತ್ಯಮ್ || ೪ ||

ಭೋಗ್ಯಾಮಾಹುಃ ಪ್ರಕೃತಿಮೃಷಯಶ್ಚೇತನಾಶಕ್ತಿಶೂನ್ಯಾಂ
ಭೋಕ್ತಾ ಚೈನಾಂ ಪರಿಣಮಯಿತುಂ ಬುದ್ಧಿವರ್ತೀ ಸಮರ್ಥಃ |
ಭೋಗೋಪ್ಯಸ್ಮಿನ್ ಭವತಿ ಮಿಥುನೇ ಪುಷ್ಕಲಸ್ತತ್ರ ಹೇತು-
ರ್ನೀಲಗ್ರೀವ ತ್ವಮಸಿ ಭುವನಸ್ಥಾಪನಾಸೂತ್ರಧಾರಃ || ೫ ||

ಭಿನ್ನಾವಸ್ಥಂ ಜಗತಿ ಬಹುನಾ ದೇಶಕಾಲಪ್ರಭೇದಾ-
ದ್ದ್ವಾಭ್ಯಾಂ ಪಾಪಾನ್ಯಭಿಗಿರಿ ಹರನ್ ಯೋನವದ್ಯಃ ಕ್ರಮಾಭ್ಯಾಮ್ |
ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯಾರೂಢಸ್ಸೃಜತಿ ನಿಯಮಾದಸ್ಯ ಸರ್ವಂ ಹಿ ಯತ್ತ-
ತ್ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಂ ತ್ರಿಭುವನ ಸೃಜಾ ಯತ್ರ ಸೂತ್ರಂ ನ ಕಿಞ್ಚಿತ್ || ೬ ||

ಚಾರೂದ್ರೇಕೇ ರಜಸಿ ಜಗತಾಂ ಜನ್ಮಸತ್ವೇ ಪ್ರಕೃಷ್ಟೇ
ಯಾತ್ರಾಂ ಭೂಯಸ್ತಮಸಿ ಬಹುಲೇ ಬಿಭ್ರತಸ್ಸಂಹೃತಿಂ ಚ |
ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯೈತತ್ಪ್ರಕೃತಿಗಹನಂ ಸ್ತಂಭಪರ್ಯನ್ತಮಾಸೀ-
ತ್ಕ್ರೀಡಾವಸ್ತು ತ್ರಿನಯನ ಮನೋವೃತ್ತಿಮಾತ್ರಾನುಗಂ ತೇ || ೭ ||

ಕೃತ್ತಿಶ್ಚಿತ್ರಾ ನಿವಸನಪದೇ ಕಲ್ಪಿತಾ ಪೌಣ್ಡರೀಕೀ
ವಾಸಾಗಾರಂ ಪಿತೃವನಭುವಂ ವಾಹನಂ ಕಶ್ಚಿದುಕ್ಷಾ |
ಏವಂ ಪ್ರಾಹುಃ ಪ್ರಲಘುಹೃದಯಾ ಯದ್ಯಪಿ ಸ್ವಾರ್ಥಪೋಷಂ
ತ್ವಾಂ ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ಧ್ವನತಿ ಭಗವನ್ನೀಶ ಇತ್ಯೇಷ ಶಬ್ದಃ || ೮ ||

ಕ್ಲೃಪ್ತಾಕಲ್ಪಃ ಕಿಮಯಮಶಿವೈರಸ್ಥಿಮುಖ್ಯೈಃ ಪದಾರ್ಥೈಃ
ಕಸ್ಸ್ಯಾದಸ್ಯ ಸ್ತನಕಲಶಯೋರ್ಭಾರನಮ್ರಾ ಭವಾನೀ |
ಪಾಣೌ ಖಣ್ಡಃ ಪರಶುರಿದಮಪ್ಯಕ್ಷಸೂತ್ರಂ ಕಿಮಸ್ಯೇ-
ತ್ಯಾ ಚಕ್ಷಾಣೋ ಹರ ಕೃತಧಿಯಾಮಸ್ತು ಹಾಸ್ಯೈಕವೇದ್ಯಃ || ೯ ||

ಯತ್ಕಾಪಾಲವ್ರತಮಪಿ ಮಹದ್ದೃಷ್ಟಮೇಕಾನ್ತಘೋರಂ
ಮುಕ್ತೇರಧ್ವಾ ಸ ಪುನರಮಲಃ ಪಾವನಃ ಕಿಂ ನ ಜಾತಃ |
ದಾಕ್ಷಾಯಣ್ಯಾಂ ಪ್ರಿಯತಮತಯಾ ವರ್ತತೇ ಯೋಗಮಾಯಾ
ಸಾ ಸ್ಯಾದ್ಧತ್ತೇ ಮಿಥುನಚರಿತಂ ವೃದ್ಧಿಮೂಲಂ ಪ್ರಜಾನಾಮ್ || ೧೦ ||

ಕಶ್ಚಿನ್ಮರ್ತ್ಯಃ ಕ್ರತುಕೃಶತನುರ್ನೀಲಕಣ್ಠ ತ್ವಯಾ ಚೇ-
ದ್ದೃಷ್ಟಿಸ್ನಿಗ್ಧಸ್ಸ ಪುನರಮರಸ್ತ್ರೀಭುಜಗ್ರಾಹ್ಯಕಣ್ಠಃ |
ಅಪ್ಯಾರೂಢಸ್ಸುರಪರಿವೃತಂ ಸ್ಥಾನಮಾಖಣ್ಡಲೀಯಂ
ತ್ವಂ ಚೇತ್ಕ್ರುದ್ಧಸ್ಸ ಪತತಿ ನಿರಾಲಂಬನೋ ಧ್ವಾನ್ತಜಾಲೇ || ೧೧ ||

ಶಶ್ವದ್ಬಾಲ್ಯಂ ಶರವಣಭವಂ ಷಣ್ಮುಖಂ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷಂ
ತೇಜೋ ಯತ್ತೇ ಕನಕನಲಿನೀಪದ್ಮಪತ್ರಾವದಾತಮ್ |
ವಿಸ್ಮಾರ್ಯನ್ತೇ ಸುರಯುವತಯಸ್ತೇನ ಸೇನ್ದ್ರಾವರೋಧಾ
ದೈತ್ಯೇನ್ದ್ರಾಣಾಮಸುರಜಯಿನಾಂ ಬನ್ಧನಾಗಾರವಾಸಮ್ || ೧೨ ||

ವೇಗಾಕೃಷ್ಟಗ್ರಹರವಿಶಶಿವ್ಯಶ್ನುವಾನಂ ದಿಗನ್ತಾ-
ನ್ನ್ಯಕ್ಕುರ್ವಾಣಂ ಪ್ರಲಯಪಯಸಾಮೂರ್ಮಿಭಙ್ಗಾವಲೇಪಮ್ |
ಮುಕ್ತಾಕಾರಂ ಹರ ತವ ಜಟಾಬದ್ಧಸಂಸ್ಪರ್ಶಿ ಸದ್ಯೋ
ಜಜ್ಞೇ ಚೂಡಾ ಕುಸುಮಸುಭಗಂ ವಾರಿ ಭಾಗೀರಥೀಯಮ್ || ೧೩ ||

ಕಲ್ಮಾಷಸ್ತೇ ಮರಕತಶಿಲಾಭಙ್ಗಕಾನ್ತಿರ್ನ ಕಣ್ಠೇ
ನ ವ್ಯಾಚಷ್ಟೇ ಭುವನವಿಷಯಾಂ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಪ್ರವೃತ್ತಿಮ್ |
ವಾರಾಂ ಗರ್ಭಸ್ಸಹಿ ವಿಷಮಯೋ ಮನ್ದರಕ್ಷೋಭಜನ್ಮಾ
ನೈವಂ ರುದ್ಧೋ ಯದಿ ನ ಭವತಿ ಸ್ಥಾವರಂ ಜಙ್ಗಮಂ ವಾ || ೧೪ ||

ಸನ್ಧಾಯಾಸ್ತ್ರಂ ಧನುಷಿ ನಿಯಮೋನ್ಮಾಥಿ ಸಮ್ಮೋಹನಾಖ್ಯಂ
ಪಾರ್ಶ್ವೇ ತಿಷ್ಠನ್ ಗಿರಿಶಸದೃಶೇ ಪಞ್ಚಬಾಣೋ ಮುಹೂರ್ತಮ್ |
ತಸ್ಮಾದೂರ್ಧ್ವಂ ದಹನಪರಿಧೌ ರೋಷದೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಸೂತೇ
ರಕ್ತಾಶೋಕಸ್ತಬಕಿತ ಇವ ಪ್ರಾನ್ತಧೂಮದ್ವಿರೇಫಃ || ೧೫ ||

ಲಙ್ಕಾನಾಥಂ ಲವಣಜಲಧಿಸ್ಥೂಲವೇಲೋರ್ಮಿದೀರ್ಘೈಃ
ಕೈಲಾಸಂ ತೇ ನಿಲಯನಗರೀಂ ಬಾಹುಭಿಃ ಕಮ್ಪಯನ್ತಮ್ |
ಆಕ್ರೋಶದ್ಭಿರ್ವಮಿತರುಧಿರೈರಾನನೈರಾಪ್ಲುತಾಕ್ಷೈ-
ರಾಪಾತಾಲಾನಯದಲಸಾಬದ್ಧಮಙ್ಗುಷ್ಠಕರ್ಮ || ೧೬ ||

ಐಶ್ವರ್ಯಂ ತೇಽಪ್ಯವೃಣತಪತನ್ನೇಕಮೂರ್ಧಾವಶೇಷಃ
ಪಾದದ್ವನ್ದ್ವೇ ದಶಮುಖಶಿರಃ ಪುಣ್ಡರೀಕೋಪಹಾರಃ |
ಯೇನೈವಾಸಾವಧಿಗತಫಲೋ ರಾಕ್ಷಸಶ್ರೀವಿಧೇಯ-
ಶ್ಚಕ್ರೇ ದೇವಾಸುರಪರಿಷದೋ ಲೋಕಪಾಲೈಕಶತ್ರುಃ || ೧೭ ||

ಭಕ್ತಿರ್ಬಾಣಾ ಸುರಮಪಿ ಭವತ್ಪಾದಪದ್ಮಂ ಸ್ಪೃಶನ್ತಂ
ಸ್ಥಾನಂ ಚನ್ದ್ರಾಭರಣ ಗಮಯಾಮಾಸ ಲೋಕಸ್ಯ ಮೂರ್ಧ್ನಿ |
ಸಹ್ಯಸ್ಯಾಪಿ ಭ್ರುಕುಟಿನಯನಾದಗ್ನಿದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲಂ
ದ್ರಷ್ಟುಂ ಕಶ್ಚಿದ್ವದನಮಶಕದ್ದೇವದೈತ್ಯೇಶ್ವರೇಷು || ೧೮ ||

ಪಾದನ್ಯಾಸಾನ್ನಮತಿ ವಸುಧಾ ಪನ್ನಗಸ್ಕನ್ಧಲಗ್ನಾ
ಬಾಹುಕ್ಷೇಪಾದ್ಗ್ರಹಗಣಯುತಂ ಘೂರ್ಣತೇ ಮೇಘಬೃನ್ದಮ್ |
ಉತ್ಸಾದ್ಯನ್ತೇ ಕ್ಷಣಮಿವ ದಿಶೋ ಹುಙ್ಕೃತೇನಾತಿಮಾತ್ರಂ
ಭಿನ್ನಾವಸ್ಥಂ ಭವತಿ ಭುವನಂ ತ್ವಯ್ಯುಪಕ್ರಾನ್ತನೃತ್ತೇ || ೧೯ ||

ನೋರ್ಧ್ವಂ ಗಮ್ಯಂ ಸರಸಿಜಭುವೋ ನಾಪ್ಯಧಶ್ಶಾರ್ಙ್ಗಪಾಣೇ-
ರಾಸೀದನ್ತಸ್ತವ ಹುತವಹಸ್ತಂ ಭಮೂರ್ತ್ಯಾ ಸ್ಥಿತಸ್ಯ |
ಭೂಯಸ್ತಾಭ್ಯಾಮುಪರಿ ಲಘುನಾ ವಿಸ್ಮಯೇನ ಸ್ತುವದ್ಭ್ಯಾಂ
ಕಣ್ಠೇ ಕಾಲಂ ಕಪಿಲನಯನಂ ರೂಪಮಾವಿರ್ಬಭೂವ || ೨೦ ||

ಶ್ಲಾಘ್ಯಾಂ ದೃಷ್ಟಿಂ ದುಹಿತರಿ ಗಿರೇರ್ನ್ಯಸ್ಯ ಚಾಪೋರ್ಧ್ವಕೋಟ್ಯಾಂ
ಕೃತ್ವಾ ಬಾಹುಂ ತ್ರಿಪುರವಿಜಯಾನನ್ತರಂ ತೇ ಸ್ಥಿತಸ್ಯ |
ಮನ್ದಾರಾಣಾಂ ಮಧುರಸುರಭಯೋ ವೃಷ್ಟಯಃ ಪೇತುರಾರ್ದ್ರಾ-
ಸ್ಸ್ವರ್ಗೋದ್ಯಾನಭ್ರಮರವನಿತಾದತ್ತದೀರ್ಘಾನುಯಾತಾಃ || ೨೧ ||

ಉದ್ಧೃತ್ಯೈಕಂ ನಯನಮರುಣಂ ಸ್ನಿಗ್ಧತಾರಾಪರಾಗಂ
ಪೂರ್ಣೇಥಾದ್ಯಃ ಪರಮಸುಲಭೇ ದುಷ್ಕರಾಣಾಂ ಸಹಸ್ರೇ |
ಚಕ್ರಂ ಭೇಜೇ ದಹನಜಟಿಲಂ ದಕ್ಷಿಣಂ ತಸ್ಯ ಹಸ್ತಂ
ಬಾಲಸ್ಯೇವ ದ್ಯೂತಿವಲಯಿತಂ ಮಣ್ಡಲಂ ಭಾಸ್ಕರಸ್ಯ || ೨೨ ||

ವಿಷ್ಣುಶ್ಚಕ್ರೇ ಕರತಲಗತೇ ವಿಷ್ಟಪಾನಾಂ ತ್ರಯಾಣಾಂ
ದತ್ತಾಶ್ವಾಸೋ ದನುಸುತಶಿರಶ್ಛೇದದೀಕ್ಷಾಂ ಬಬನ್ಧ |
ಪ್ರತ್ಯಾಸನ್ನಂ ತದಪಿ ನಯನಂ ಪುಣ್ಡರೀಕಾನುಕಾರಿ
ಶ್ಲಾಘ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಸ್ತ್ರಿನಯನ ಭವತ್ಯರ್ಪಿತಾ ಕಿಂ ನ ಸೂತೇ || ೨೩ ||

ಸವ್ಯೇ ಶೂಲಂ ತ್ರಿಶಿಖಮಪರೇ ದೋಷ್ಣಿ ಭಿಕ್ಷಾಕಪಾಲಂ
ಸೋಮೋ ಮುಗ್ಧಶ್ಶಿರಸಿ ಭುಜಗಃ ಕಶ್ಚಿದಂಸೋತ್ತರೀಯಃ |
ಕೋಽಯಂ ವೇಷಸ್ತ್ರಿನಯನ ಕುತೋ ದೃಷ್ಟ ಇತ್ಯದ್ರಿಕನ್ಯಾ
ಪ್ರಾಯೇಣ ತ್ವಾಂ ಹಸತಿ ಭಗವನ್ ಪ್ರೇಮನಿರ್ಯನ್ತ್ರಿತಾತ್ಮಾ || ೨೪ ||

ಆರ್ದ್ರಂ ನಾಗಾಜಿನಮವಯವಗ್ರನ್ಥಿಮದ್ಬಿಭ್ರದಂಸೇ
ರೂಪಂ ಪ್ರಾವೃಡ್ಘನರುಚಿಮಹಾಭೈರವಂ ದರ್ಶಯಿತ್ವಾ |
ಪಶ್ಯನ್ ಗೌರೀಂ ಭಯಚಲ ಕರಾಲಂಬಿತ ಸ್ಕನ್ಧಹಸ್ತಾಂ
ಮನ್ಯೇ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ದೃಢ ಇತಿ ಭವಾನ್ ವಜ್ರದೇಹೇಽಪಿ ಜಾತಃ || ೨೫ ||

ವ್ಯಾಲಾಕಲ್ಪಾ ವಿಷಮನಯನಾ ವಿದ್ರುಮಾತಾಮ್ರಭಾಸೋ
ಜಾಯಾಮಿಶ್ರಾ ಜಟಿಲಶಿರಸಶ್ಚನ್ದ್ರರೇಖಾವತಂಸಾಃ |
ನಿತ್ಯಾನನ್ದಾ ನಿಯತಲಲಿತಾಸ್ಸ್ನಿಗ್ಧಕಲ್ಮಾಷಕಣ್ಠಾಃ
ದೇವಾ ರುದ್ರಾ ಧೃತಪರಶವಸ್ತೇ ಭವಿಷ್ಯನ್ತಿ ಭಕ್ತಾಃ || ೨೬ ||

ಮನ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸೋ ನಿಯಮವಿಧಯಸ್ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾನುರೋಧೋ
ಗ್ರಾಮೇ ಭಿಕ್ಷಾಚರಣಮುಟಜೇ ಬೀಜವೃತ್ತಿರ್ವನೇ ವಾ
ಇತ್ಯಾಯಾಸೇ ಮಹತಿ ರಮತಾಮಪ್ರಗಲ್ಭಃ ಫಲಾರ್ಥೇ
ಸ್ಮೃತ್ವೇವಾಹಂ ತವಚರಣಯೋರ್ನಿರ್ವೃತಿಂ ಸಾಧಯಾಮಿ || ೨೭ ||

ಆಸ್ತಾಂ ತಾವತ್ಸ್ನಪನಮುಪರಿಕ್ಷೀರಧಾರಾಪ್ರವಾಹೈ-
ಸ್ಸ್ನೇಹಾಭ್ಯಙ್ಗೋ ಭವನಕರಣಂ ಗನ್ಧಧೂಪಾರ್ಪಣಂ ವಾ |
ಯಸ್ತೇ ಕಶ್ಚಿತ್ಕಿರತಿ ಕುಸುಮಾನ್ಯುದ್ದಿಶನ್ ಪಾದಪೀಠಂ
ಭೂಯೋ ನೈಷ ಭ್ರಮತಿ ಜನನೀಗರ್ಭಕಾರಾಗೃಹೇಷು || ೨೮ ||

ಮುಕ್ತಾಕಾರಂ ಮುನಿಭಿರನಿಶಂ ಚೇತಸಿ ಧ್ಯಾಯಮಾನಂ
ಮುಕ್ತಾಗೌರಂ ಶಿರಸಿಜಟಿಲೇ ಜಾಹ್ನವೀಮುದ್ವಹನ್ತಮ್ |
ನಾನಾಕಾರಂ ನವಶಶಿಕಲಾಶೇಖರಂ ನಾಗಹಾರಂ
ನಾರೀಮಿಶ್ರಂ ಧೃತನರತಿರೋಮಾಲ್ಯಮೀಶಂ ನಮಾಮಿ || ೨೯ ||

ತಿರ್ಯಗ್ಯೋನೌ ತ್ರಿದಶನಿಲಯೇ ಮಾನುಷೇ ರಾಕ್ಷಸೇ ವಾ
ಯಕ್ಷಾವಾಸೇ ವಿಷಧರಪುರೇ ದೇವ ವಿದ್ಯಾಧರೇ ವಾ |
ಯಸ್ಮಿನ್ ಕಸ್ಮಿಂತ್ಸುಕೃತನಿಲಯೇ ಜನ್ಮನಿ ಶ್ರೇಯಸೇ ವಾ
ಭೂಯಾದ್ಯುಷ್ಮಚ್ಚರಣಕಮಲಧ್ಯಾಯಿನೀ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಃ || ೩೦ ||

ವನ್ದೇ ರುದ್ರಂ ವರದಮಮಲಂ ದಣ್ಡಿನಂ ಮುಣ್ಡಧಾರಿಂ
ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನಂ ತ್ರಿಪುರದಹನಂ ಶಙ್ಕರಂ ಶೂಲಪಾಣಿಮ್ |
ತೇಜೋರಾಶಿಂ ತ್ರಿಭುವನಗುರುಂ ತೀರ್ಥಮೌಲಿಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ
ಕೈಲಾಸಸ್ಥಂ ಧನಪತಿಸಖಂ ಪಾರ್ವತೀನಾಥಮೀಶಮ್ || ೩೧ ||

ಯೋಗೀ ಭೋಗೀ ವಿಷಭುಗಮೃತಶ್ಶಸ್ತ್ರಪಾಣಿಃ ತಪಸ್ವೀ
ಶಾನ್ತಃ ಕ್ರೂರಃ ಶಮಿತವಿಷಯಃ ಶೈಲಕನ್ಯಾಸಹಾಯಃ |
ಭಿಕ್ಷಾವೃತ್ತಿಸ್ತ್ರಿಭುವನಪತಿಃ ಶುದ್ಧಿಮಾನಸ್ಥಿಮಾಲೀ
ಶಕ್ಯೋ ಜ್ಞಾತುಂ ಕಥಮಿವ ಶಿವ ತ್ವಂ ವಿರುದ್ಧಸ್ವಭಾವಃ || ೩೨ ||

ಉಪದಿಶತೀ ಯದುಚ್ಚೈರ್ಜ್ಯೋತಿರಾಮ್ನಾಯವಿದ್ಯಾಂ
ಪರಮ ಪರಮದೂರಂ ದೂರಮಾದ್ಯನ್ತಶೂನ್ಯಾಮ್ |
ತ್ರಿಪುರಜಯಿನೀ ತಸ್ಮಿನ್ ದೇವದೇವೇ ನಿವಿಷ್ಟಾಂ
ಭಗವತಿ ಪರಿವರ್ತೋನ್ಮಾದಿನೀ ಭಕ್ತಿರಸ್ತು || ೩೩ ||

ಇತಿ ವಿರಚಿತಮೇತಚ್ಚಾರುಚನ್ದ್ರಾರ್ಧಮೌಲೇ-
ರ್ಲಲಿತಪದಮುದಾರಂ ದಣ್ಡಿನಾ ಪಣ್ಡಿತೇನ |
ಸ್ತವನಮವನಕಾಮೇನಾತ್ಮನೋಽನಾಮಯಾಖ್ಯಂ
ಭವತಿ ವಿಗತರೋಗೋ ಜನ್ತುರೇತಜ್ಜಪೇನ || ೩೪ ||

ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಯಕ್ಪರಮವಿದುಷಾ ದಣ್ಡಿನಾ ವಾಚ್ಯವೃತ್ತಾ-
ನ್ಮನ್ದಾಕ್ರಾನ್ತಾನ್ ತ್ರಿಭುವನಗುರೋಃ ಪಾರ್ವತೀವಲ್ಲಭಸ್ಯ |
ಕೃತ್ವಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯದಿ ಸುಭಗಮಾಪ್ನೋತಿ ನಿತ್ಯಂ ಹಿ ಪುಣ್ಯಂ
ತೇನ ವ್ಯಾಧಿಂ ಹರ ಹರ ನೃಣಾಂ ಸ್ತೋತ್ರಪಾಠೇನ ಸತ್ಯಮ್ || ೩೫ ||

ಇತಿ ದಣ್ಡಿವಿರಚಿತಂ ಅನಾಮಯಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed
%d bloggers like this: