Anamaya Stotram – அனாமய ஸ்தோத்ரம்


த்ருஷ்ணாதந்த்ரே மனஸி தமஸா து³ர்தி³னே ப³ந்து⁴வர்தீ
மாத்³ருக்³ஜந்து꞉ கத²மதி⁴கரோத்யைஶ்வரம் ஜ்யோதிரக்³ர்யம் ।
வாச꞉ ஸ்பீ²தா ப⁴க³வதி ஹரேஸ்ஸன்னிக்ருஷ்டாத்மரூபா-
ஸ்ஸ்துத்யாத்மானஸ்ஸ்வயமிவமுகா²த³ஸ்ய மே நிஷ்பதந்தி ॥ 1 ॥

வேதா⁴ விஷ்ணுர்வருணத⁴னதௌ³ வாஸவோ ஜீவிதேஶ-
ஶ்சந்த்³ராதி³த்யௌ வஸவ இதி யா தே³வதா பி⁴ன்னகக்ஷ்யா꞉ ।
மன்யே தாஸாமபி ந ப⁴ஜதே பா⁴ரதீ தே ஸ்வரூபம்
ஸ்தூ²லே த்வம்ஶே ஸ்ப்ருஶதி ஸத்³ருஶம் தத்புனர்மாத்³ருஶோ(அ)பி ॥ 2 ॥

தன்னஸ்தா²ணோஸ்ஸ்துதிரதிப⁴ரா ப⁴க்திருச்சைர்முகீ² சே-
த்³க்³ராம்யஸ்தோதா ப⁴வதி புருஷ꞉ கஶ்சிதா³ரண்யகோ வா ।
நோ சேத்³ப⁴க்திஸ்த்வயி ச யதி³ வா ப்³ரஹ்மவித்³யாத்வதீ⁴தே
நானுத்⁴யேயஸ்தவ பஶுரஸாவாத்மகர்மானபி⁴ஜ்ஞ꞉ ॥ 3 ॥

விஶ்வம் ப்ராது³ர்ப⁴வதி லப⁴தே த்வாமதி⁴ஷ்டா²யகம் சே-
ந்னேஹ்யுத்பத்திர்யதி³ ஜனயிதா நாஸ்தி சைதன்யயுக்த꞉ ।
க்ஷித்யாதீ³னாம் ப⁴வ நிஜகலாவத்தயா ஜன்மவத்தா
ஸித்⁴யத்யேவம் ஸதி ப⁴க³வதஸ்ஸர்வலோகாதி⁴பத்யம் ॥ 4 ॥

போ⁴க்³யாமாஹு꞉ ப்ரக்ருதிம்ருஷயஶ்சேதனாஶக்திஶூன்யாம்
போ⁴க்தா சைனாம் பரிணமயிதும் பு³த்³தி⁴வர்தீ ஸமர்த²꞉ ।
போ⁴கோ³ப்யஸ்மின் ப⁴வதி மிது²னே புஷ்கலஸ்தத்ர ஹேது-
ர்னீலக்³ரீவ த்வமஸி பு⁴வனஸ்தா²பனாஸூத்ரதா⁴ர꞉ ॥ 5 ॥

பி⁴ன்னாவஸ்த²ம் ஜக³தி ப³ஹுனா தே³ஶகாலப்ரபே⁴தா³-
த்³த்³வாப்⁴யாம் பாபான்யபி⁴கி³ரி ஹரன் யோனவத்³ய꞉ க்ரமாப்⁴யாம் ।
ப்ரேக்ஷ்யாரூட⁴ஸ்ஸ்ருஜதி நியமாத³ஸ்ய ஸர்வம் ஹி யத்த-
த்ஸர்வஜ்ஞத்வம் த்ரிபு⁴வன ஸ்ருஜா யத்ர ஸூத்ரம் ந கிஞ்சித் ॥ 6 ॥

சாரூத்³ரேகே ரஜஸி ஜக³தாம் ஜன்மஸத்வே ப்ரக்ருஷ்டே
யாத்ராம் பூ⁴யஸ்தமஸி ப³ஹுலே பி³ப்⁴ரதஸ்ஸம்ஹ்ருதிம் ச ।
ப்³ரஹ்மாத்³யைதத்ப்ரக்ருதிக³ஹனம் ஸ்தம்ப⁴பர்யந்தமாஸீ-
த்க்ரீடா³வஸ்து த்ரினயன மனோவ்ருத்திமாத்ரானுக³ம் தே ॥ 7 ॥

க்ருத்திஶ்சித்ரா நிவஸனபதே³ கல்பிதா பௌண்ட³ரீகீ
வாஸாகா³ரம் பித்ருவனபு⁴வம் வாஹனம் கஶ்சிது³க்ஷா ।
ஏவம் ப்ராஹு꞉ ப்ரலகு⁴ஹ்ருத³யா யத்³யபி ஸ்வார்த²போஷம்
த்வாம் ப்ரத்யேகம் த்⁴வனதி ப⁴க³வன்னீஶ இத்யேஷ ஶப்³த³꞉ ॥ 8 ॥

க்ல்ருப்தாகல்ப꞉ கிமயமஶிவைரஸ்தி²முக்²யை꞉ பதா³ர்தை²꞉
கஸ்ஸ்யாத³ஸ்ய ஸ்தனகலஶயோர்பா⁴ரனம்ரா ப⁴வானீ ।
பாணௌ க²ண்ட³꞉ பரஶுரித³மப்யக்ஷஸூத்ரம் கிமஸ்யே-
த்யா சக்ஷாணோ ஹர க்ருததி⁴யாமஸ்து ஹாஸ்யைகவேத்³ய꞉ ॥ 9 ॥

யத்காபாலவ்ரதமபி மஹத்³த்³ருஷ்டமேகாந்தகோ⁴ரம்
முக்தேரத்⁴வா ஸ புனரமல꞉ பாவன꞉ கிம் ந ஜாத꞉ ।
தா³க்ஷாயண்யாம் ப்ரியதமதயா வர்ததே யோக³மாயா
ஸா ஸ்யாத்³த⁴த்தே மிது²னசரிதம் வ்ருத்³தி⁴மூலம் ப்ரஜானாம் ॥ 10 ॥

கஶ்சின்மர்த்ய꞉ க்ரதுக்ருஶதனுர்னீலகண்ட² த்வயா சே-
த்³த்³ருஷ்டிஸ்னிக்³த⁴ஸ்ஸ புனரமரஸ்த்ரீபு⁴ஜக்³ராஹ்யகண்ட²꞉ ।
அப்யாரூட⁴ஸ்ஸுரபரிவ்ருதம் ஸ்தா²னமாக²ண்ட³லீயம்
த்வம் சேத்க்ருத்³த⁴ஸ்ஸ பததி நிராலம்ப³னோ த்⁴வாந்தஜாலே ॥ 11 ॥

ஶஶ்வத்³பா³ல்யம் ஶரவணப⁴வம் ஷண்முக²ம் த்³வாத³ஶாக்ஷம்
தேஜோ யத்தே கனகனலினீபத்³மபத்ராவதா³தம் ।
விஸ்மார்யந்தே ஸுரயுவதயஸ்தேன ஸேந்த்³ராவரோதா⁴
தை³த்யேந்த்³ராணாமஸுரஜயினாம் ப³ந்த⁴னாகா³ரவாஸம் ॥ 12 ॥

வேகா³க்ருஷ்டக்³ரஹரவிஶஶிவ்யஶ்னுவானம் தி³க³ந்தா-
ந்ன்யக்குர்வாணம் ப்ரலயபயஸாமூர்மிப⁴ங்கா³வலேபம் ।
முக்தாகாரம் ஹர தவ ஜடாப³த்³த⁴ஸம்ஸ்பர்ஶி ஸத்³யோ
ஜஜ்ஞே சூடா³ குஸுமஸுப⁴க³ம் வாரி பா⁴கீ³ரதீ²யம் ॥ 13 ॥

கல்மாஷஸ்தே மரகதஶிலாப⁴ங்க³காந்திர்ன கண்டே²
ந வ்யாசஷ்டே பு⁴வனவிஷயாம் த்வத்ப்ரஸாத³ப்ரவ்ருத்திம் ।
வாராம் க³ர்ப⁴ஸ்ஸஹி விஷமயோ மந்த³ரக்ஷோப⁴ஜன்மா
நைவம் ருத்³தோ⁴ யதி³ ந ப⁴வதி ஸ்தா²வரம் ஜங்க³மம் வா ॥ 14 ॥

ஸந்தா⁴யாஸ்த்ரம் த⁴னுஷி நியமோன்மாதி² ஸம்மோஹனாக்²யம்
பார்ஶ்வே திஷ்ட²ன் கி³ரிஶஸத்³ருஶே பஞ்சபா³ணோ முஹூர்தம் ।
தஸ்மாதூ³ர்த்⁴வம் த³ஹனபரிதௌ⁴ ரோஷத்³ருஷ்டி ப்ரஸூதே
ரக்தாஶோகஸ்தப³கித இவ ப்ராந்ததூ⁴மத்³விரேப²꞉ ॥ 15 ॥

லங்கானாத²ம் லவணஜலதி⁴ஸ்தூ²லவேலோர்மிதீ³ர்கை⁴꞉
கைலாஸம் தே நிலயனக³ரீம் பா³ஹுபி⁴꞉ கம்பயந்தம் ।
ஆக்ரோஶத்³பி⁴ர்வமிதருதி⁴ரைரானநைராப்லுதாக்ஷை-
ராபாதாலானயத³லஸாப³த்³த⁴மங்கு³ஷ்ட²கர்ம ॥ 16 ॥

ஐஶ்வர்யம் தே(அ)ப்யவ்ருணதபதன்னேகமூர்தா⁴வஶேஷ꞉
பாத³த்³வந்த்³வே த³ஶமுக²ஶிர꞉ புண்ட³ரீகோபஹார꞉ ।
யேனைவாஸாவதி⁴க³தப²லோ ராக்ஷஸஶ்ரீவிதே⁴ய-
ஶ்சக்ரே தே³வாஸுரபரிஷதோ³ லோகபாலைகஶத்ரு꞉ ॥ 17 ॥

ப⁴க்திர்பா³ணா ஸுரமபி ப⁴வத்பாத³பத்³மம் ஸ்ப்ருஶந்தம்
ஸ்தா²னம் சந்த்³ராப⁴ரண க³மயாமாஸ லோகஸ்ய மூர்த்⁴னி ।
ஸஹ்யஸ்யாபி ப்⁴ருகுடினயனாத³க்³னித³ம்ஷ்ட்ராகராலம்
த்³ரஷ்டும் கஶ்சித்³வத³னமஶகத்³தே³வதை³த்யேஶ்வரேஷு ॥ 18 ॥

பாத³ன்யாஸான்னமதி வஸுதா⁴ பன்னக³ஸ்கந்த⁴லக்³னா
பா³ஹுக்ஷேபாத்³க்³ரஹக³ணயுதம் கூ⁴ர்ணதே மேக⁴ப்³ருந்த³ம் ।
உத்ஸாத்³யந்தே க்ஷணமிவ தி³ஶோ ஹுங்க்ருதேனாதிமாத்ரம்
பி⁴ன்னாவஸ்த²ம் ப⁴வதி பு⁴வனம் த்வய்யுபக்ராந்தன்ருத்தே ॥ 19 ॥

நோர்த்⁴வம் க³ம்யம் ஸரஸிஜபு⁴வோ நாப்யத⁴ஶ்ஶார்ங்க³பாணே-
ராஸீத³ந்தஸ்தவ ஹுதவஹஸ்தம் ப⁴மூர்த்யா ஸ்தி²தஸ்ய ।
பூ⁴யஸ்தாப்⁴யாமுபரி லகு⁴னா விஸ்மயேன ஸ்துவத்³ப்⁴யாம்
கண்டே² காலம் கபிலனயனம் ரூபமாவிர்ப³பூ⁴வ ॥ 20 ॥

ஶ்லாக்⁴யாம் த்³ருஷ்டிம் து³ஹிதரி கி³ரேர்ன்யஸ்ய சாபோர்த்⁴வகோட்யாம்
க்ருத்வா பா³ஹும் த்ரிபுரவிஜயானந்தரம் தே ஸ்தி²தஸ்ய ।
மந்தா³ராணாம் மது⁴ரஸுரப⁴யோ வ்ருஷ்டய꞉ பேதுரார்த்³ரா-
ஸ்ஸ்வர்கோ³த்³யானப்⁴ரமரவனிதாத³த்ததீ³ர்கா⁴னுயாதா꞉ ॥ 21 ॥

உத்³த்⁴ருத்யைகம் நயனமருணம் ஸ்னிக்³த⁴தாராபராக³ம்
பூர்ணேதா²த்³ய꞉ பரமஸுலபே⁴ து³ஷ்கராணாம் ஸஹஸ்ரே ।
சக்ரம் பே⁴ஜே த³ஹனஜடிலம் த³க்ஷிணம் தஸ்ய ஹஸ்தம்
பா³லஸ்யேவ த்³யூதிவலயிதம் மண்ட³லம் பா⁴ஸ்கரஸ்ய ॥ 22 ॥

விஷ்ணுஶ்சக்ரே கரதலக³தே விஷ்டபானாம் த்ரயாணாம்
த³த்தாஶ்வாஸோ த³னுஸுதஶிரஶ்சே²த³தீ³க்ஷாம் ப³ப³ந்த⁴ ।
ப்ரத்யாஸன்னம் தத³பி நயனம் புண்ட³ரீகானுகாரி
ஶ்லாக்⁴யா ப⁴க்திஸ்த்ரினயன ப⁴வத்யர்பிதா கிம் ந ஸூதே ॥ 23 ॥

ஸவ்யே ஶூலம் த்ரிஶிக²மபரே தோ³ஷ்ணி பி⁴க்ஷாகபாலம்
ஸோமோ முக்³த⁴ஶ்ஶிரஸி பு⁴ஜக³꞉ கஶ்சித³ம்ஸோத்தரீய꞉ ।
கோ(அ)யம் வேஷஸ்த்ரினயன குதோ த்³ருஷ்ட இத்யத்³ரிகன்யா
ப்ராயேண த்வாம் ஹஸதி ப⁴க³வன் ப்ரேமனிர்யந்த்ரிதாத்மா ॥ 24 ॥

ஆர்த்³ரம் நாகா³ஜினமவயவக்³ரந்தி²மத்³பி³ப்⁴ரத³ம்ஸே
ரூபம் ப்ராவ்ருட்³க⁴னருசிமஹாபை⁴ரவம் த³ர்ஶயித்வா ।
பஶ்யன் கௌ³ரீம் ப⁴யசல கராலம்பி³த ஸ்கந்த⁴ஹஸ்தாம்
மன்யே ப்ரீத்யா த்³ருட⁴ இதி ப⁴வான் வஜ்ரதே³ஹே(அ)பி ஜாத꞉ ॥ 25 ॥

வ்யாலாகல்பா விஷமனயனா வித்³ருமாதாம்ரபா⁴ஸோ
ஜாயாமிஶ்ரா ஜடிலஶிரஸஶ்சந்த்³ரரேகா²வதம்ஸா꞉ ।
நித்யானந்தா³ நியதலலிதாஸ்ஸ்னிக்³த⁴கல்மாஷகண்டா²꞉
தே³வா ருத்³ரா த்⁴ருதபரஶவஸ்தே ப⁴விஷ்யந்தி ப⁴க்தா꞉ ॥ 26 ॥

மந்த்ராப்⁴யாஸோ நியமவித⁴யஸ்தீர்த²யாத்ரானுரோதோ⁴
க்³ராமே பி⁴க்ஷாசரணமுடஜே பீ³ஜவ்ருத்திர்வனே வா
இத்யாயாஸே மஹதி ரமதாமப்ரக³ல்ப⁴꞉ ப²லார்தே²
ஸ்ம்ருத்வேவாஹம் தவசரணயோர்னிர்வ்ருதிம் ஸாத⁴யாமி ॥ 27 ॥

ஆஸ்தாம் தாவத்ஸ்னபனமுபரிக்ஷீரதா⁴ராப்ரவாஹை-
ஸ்ஸ்னேஹாப்⁴யங்கோ³ ப⁴வனகரணம் க³ந்த⁴தூ⁴பார்பணம் வா ।
யஸ்தே கஶ்சித்கிரதி குஸுமான்யுத்³தி³ஶன் பாத³பீட²ம்
பூ⁴யோ நைஷ ப்⁴ரமதி ஜனநீக³ர்ப⁴காராக்³ருஹேஷு ॥ 28 ॥

முக்தாகாரம் முனிபி⁴ரனிஶம் சேதஸி த்⁴யாயமானம்
முக்தாகௌ³ரம் ஶிரஸிஜடிலே ஜாஹ்னவீமுத்³வஹந்தம் ।
நானாகாரம் நவஶஶிகலாஶேக²ரம் நாக³ஹாரம்
நாரீமிஶ்ரம் த்⁴ருதனரதிரோமால்யமீஶம் நமாமி ॥ 29 ॥

திர்யக்³யோனௌ த்ரித³ஶனிலயே மானுஷே ராக்ஷஸே வா
யக்ஷாவாஸே விஷத⁴ரபுரே தே³வ வித்³யாத⁴ரே வா ।
யஸ்மின் கஸ்மிந்த்ஸுக்ருதனிலயே ஜன்மனி ஶ்ரேயஸே வா
பூ⁴யாத்³யுஷ்மச்சரணகமலத்⁴யாயினீ சித்தவ்ருத்தி꞉ ॥ 30 ॥

வந்தே³ ருத்³ரம் வரத³மமலம் த³ண்டி³னம் முண்ட³தா⁴ரிம்
தி³வ்யஜ்ஞானம் த்ரிபுரத³ஹனம் ஶங்கரம் ஶூலபாணிம் ।
தேஜோராஶிம் த்ரிபு⁴வனகு³ரும் தீர்த²மௌலிம் த்ரினேத்ரம்
கைலாஸஸ்த²ம் த⁴னபதிஸக²ம் பார்வதீனாத²மீஶம் ॥ 31 ॥

யோகீ³ போ⁴கீ³ விஷபு⁴க³ம்ருதஶ்ஶஸ்த்ரபாணி꞉ தபஸ்வீ
ஶாந்த꞉ க்ரூர꞉ ஶமிதவிஷய꞉ ஶைலகன்யாஸஹாய꞉ ।
பி⁴க்ஷாவ்ருத்திஸ்த்ரிபு⁴வனபதி꞉ ஶுத்³தி⁴மானஸ்தி²மாலீ
ஶக்யோ ஜ்ஞாதும் கத²மிவ ஶிவ த்வம் விருத்³த⁴ஸ்வபா⁴வ꞉ ॥ 32 ॥

உபதி³ஶதீ யது³ச்சைர்ஜ்யோதிராம்னாயவித்³யாம்
பரம பரமதூ³ரம் தூ³ரமாத்³யந்தஶூன்யாம் ।
த்ரிபுரஜயினீ தஸ்மின் தே³வதே³வே நிவிஷ்டாம்
ப⁴க³வதி பரிவர்தோன்மாதி³னீ ப⁴க்திரஸ்து ॥ 33 ॥

இதி விரசிதமேதச்சாருசந்த்³ரார்த⁴மௌலே-
ர்லலிதபத³முதா³ரம் த³ண்டி³னா பண்டி³தேன ।
ஸ்தவனமவனகாமேனாத்மனோ(அ)னாமயாக்²யம்
ப⁴வதி விக³தரோகோ³ ஜந்துரேதஜ்ஜபேன ॥ 34 ॥

ஸ்தோத்ரம் ஸம்யக்பரமவிது³ஷா த³ண்டி³னா வாச்யவ்ருத்தா-
ந்மந்தா³க்ராந்தான் த்ரிபு⁴வனகு³ரோ꞉ பார்வதீவல்லப⁴ஸ்ய ।
க்ருத்வா ஸ்தோத்ரம் யதி³ ஸுப⁴க³மாப்னோதி நித்யம் ஹி புண்யம்
தேன வ்யாதி⁴ம் ஹர ஹர ந்ருணாம் ஸ்தோத்ரபாடே²ன ஸத்யம் ॥ 35 ॥

இதி த³ண்டி³விரசிதம் அனாமயஸ்தோத்ரம் ।


மேலும் ஶ்ரீ ஶிவ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed