Upamanyu Krutha Shiva Stotram – ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಉಪಮನ್ಯು ಕೃತಂ)


ಜಯ ಶಂಕರ ಪಾರ್ವತೀಪತೇ ಮೃಡ ಶಂಭೋ ಶಶಿಖಂಡಮಂಡನ |
ಮದನಾಂತಕ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಪ್ರಿಯಕೈಲಾಸ ದಯಾಸುಧಾಂಬುಧೇ || ೧ ||

ಸದುಪಾಯಕಥಾಸ್ವಪಂಡಿತೋ ಹೃದಯೇ ದುಃಖಶರೇಣ ಖಂಡಿತಃ |
ಶಶಿಖಂಡಶಿಖಂಡಮಂಡನಂ ಶರಣಂ ಯಾಮಿ ಶರಣ್ಯಮೀಶ್ವರಮ್ || ೨ ||

ಮಹತಃ ಪರಿತಃ ಪ್ರಸರ್ಪತಸ್ತಮಸೋ ದರ್ಶನಭೇದಿನೋ ಭಿದೇ |
ದಿನನಾಥ ಇವ ಸ್ವತೇಜಸಾ ಹೃದಯವ್ಯೋಮ್ನಿ ಮನಾಗುದೇಹಿ ನಃ || ೩ ||

ನ ವಯಂ ತವ ಚರ್ಮಚಕ್ಷುಷಾ ಪದವೀಮಪ್ಯುಪವೀಕ್ಷಿತುಂ ಕ್ಷಮಾಃ |
ಕೃಪಯಾಽಭಯದೇನ ಚಕ್ಷುಷಾ ಸಕಲೇನೇಶ ವಿಲೋಕಯಾಶು ನಃ || ೪ ||

ತ್ವದನುಸ್ಮೃತಿರೇವ ಪಾವನೀ ಸ್ತುತಿಯುಕ್ತಾ ನ ಹಿ ವಕ್ತುಮೀಶ ಸಾ |
ಮಧುರಂ ಹಿ ಪಯಃ ಸ್ವಭಾವತೋ ನನು ಕೀದೃಕ್ಸಿತಶರ್ಕರಾನ್ವಿತಮ್ || ೫ ||

ಸವಿಷೋಽಪ್ಯಮೃತಾಯತೇ ಭವಾಂಛವಮುಂಡಾಭರಣೋಽಪಿ ಪಾವನಃ |
ಭವ ಏವ ಭವಾಂತಕಃ ಸತಾಂ ಸಮದೃಷ್ಟಿರ್ವಿಷಮೇಕ್ಷಣೋಽಪಿ ಸನ್ || ೬ ||

ಅಪಿ ಶೂಲಧರೋ ನಿರಾಮಯೋ ದೃಢವೈರಾಗ್ಯರತೋಽಪಿ ರಾಗವಾನ್ |
ಅಪಿ ಭೈಕ್ಷ್ಯಚರೋ ಮಹೇಶ್ವರಶ್ಚರಿತಂ ಚಿತ್ರಮಿದಂ ಹಿ ತೇ ಪ್ರಭೋ || ೭ ||

ವಿತರತ್ಯಭಿವಾಂಛಿತಂ ದೃಶಾ ಪರಿದೃಷ್ಟಃ ಕಿಲ ಕಲ್ಪಪಾದಪಃ |
ಹೃದಯೇ ಸ್ಮೃತ ಏವ ಧೀಮತೇ ನಮತೇಽಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದೋ ಭವಾನ್ || ೮ ||

ಸಹಸೈವ ಭುಜಂಗಪಾಶವಾನ್ವಿನಿಗೃಹ್ಣಾತಿ ನ ಯಾವದಂತಕಃ |
ಅಭಯಂ ಕುರು ತಾವದಾಶು ಮೇ ಗತಜೀವಸ್ಯ ಪುನಃ ಕಿಮೌಷಧೈಃ || ೯ ||

ಸವಿಷೈರಿವ ಭೀಮಪನ್ನಗೈರ್ವಿಷಯೈರೇಭಿರಲಂ ಪರಿಕ್ಷತಮ್ |
ಅಮೃತೈರಿವ ಸಂಭ್ರಮೇಣ ಮಾಮಭಿಷಿಂಚಾಶು ದಯಾವಲೋಕನೈಃ || ೧೦ ||

ಮುನಯೋ ಬಹವೋಽದ್ಯ ಧನ್ಯತಾಂ ಗಮಿತಾಃ ಸ್ವಾಭಿಮತಾರ್ಥದರ್ಶಿನಃ |
ಕರುಣಾಕರ ಯೇನ ತೇನ ಮಾಮವಸನ್ನಂ ನನು ಪಶ್ಯ ಚಕ್ಷುಷಾ || ೧೧ ||

ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಥ ಯಾಮಿ ಚಾಪರಂ ಶರಣಂ ಕಂ ಕೃಪಣಾಭಯಪ್ರದಮ್ |
ವಿರಹೀವ ವಿಭೋ ಪ್ರಿಯಾಮಯಂ ಪರಿಪಶ್ಯಾಮಿ ಭವನ್ಮಯಂ ಜಗತ್ || ೧೨ ||

ಬಹವೋ ಭವತಾಽನುಕಂಪಿತಾಃ ಕಿಮಿತೀಶಾನ ನ ಮಾನುಕಂಪಸೇ |
ದಧತಾ ಕಿಮು ಮಂದರಾಚಲಂ ಪರಮಾಣುಃ ಕಮಠೇನ ದುರ್ಧರಃ || ೧೩ ||

ಅಶುಚಿಂ ಯದಿ ಮಾನುಮನ್ಯಸೇ ಕಿಮಿದಂ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಕಪಾಲದಾಮ ತೇ |
ಉತ ಶಾಠ್ಯಮಸಾಧುಸಂಗಿನಂ ವಿಷಲಕ್ಷ್ಮಾಸಿ ನ ಕಿಂ ದ್ವಿಜಿಹ್ವಧೃಕ್ || ೧೪ ||

ಕ್ವ ದೃಶಂ ವಿದಧಾಮಿ ಕಿಂ ಕರೋಮ್ಯನುತಿಷ್ಠಾಮಿ ಕಥಂ ಭಯಾಕುಲಃ |
ಕ್ವ ನು ತಿಷ್ಠಸಿ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಮಾಮಯಿ ಶಂಭೋ ಶರಣಾಗತೋಽಸ್ಮಿ ತೇ || ೧೫ ||

ವಿಲುಠಾಮ್ಯವನೌ ಕಿಮಾಕುಲಃ ಕಿಮುರೋ ಹನ್ಮಿ ಶಿರಶ್ಛಿನದ್ಮಿ ವಾ |
ಕಿಮು ರೋದಿಮಿ ರಾರಟೀಮಿ ಕಿಂ ಕೃಪಣಂ ಮಾಂ ನ ಯದೀಕ್ಷಸೇ ಪ್ರಭೋ || ೧೬ ||

ಶಿವ ಸರ್ವಗ ಶರ್ವ ಶರ್ಮದ ಪ್ರಣತೋ ದೇವ ದಯಾಂ ಕುರುಷ್ವ ಮೇ |
ನಮ ಈಶ್ವರ ನಾಥ ದಿಕ್ಪತೇ ಪುನರೇವೇಶ ನಮೋ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೧೭ ||

ಶರಣಂ ತರುಣೇಂದುಶೇಖರಃ ಶರಣಂ ಮೇ ಗಿರಿರಾಜಕನ್ಯಕಾ |
ಶರಣಂ ಪುನರೇವ ತಾವುಭೌ ಶರಣಂ ನಾನ್ಯದುಪೈಮಿ ದೈವತಮ್ || ೧೮ ||

ಉಪಮನ್ಯುಕೃತಂ ಸ್ತವೋತ್ತಮಂ ಜಪತಃ ಶಂಭುಸಮೀಪವರ್ತಿನಃ |
ಅಭಿವಾಂಛಿತಭಾಗ್ಯಸಂಪದಃ ಪರಮಾಯುಃ ಪ್ರದದಾತಿ ಶಂಕರಃ || ೧೯ ||

ಉಪಮನ್ಯುಕೃತಂ ಸ್ತವೋತ್ತಮಂ ಪ್ರಜಪೇದ್ಯಸ್ತು ಶಿವಸ್ಯ ಸನ್ನಿಧೌ |
ಶಿವಲೋಕಮವಾಪ್ಯ ಸೋಽಚಿರಾತ್ಸಹ ತೇನೈವ ಶಿವೇನ ಮೋದತೇ || ೨೦ ||

ಇತ್ಯುಪಮನ್ಯುಕೃತಂ ಶಿವಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed