Shiva Tandava Stotram – ಶ್ರೀ ಶಿವ ತಾಂಡವ ಸ್ತೋತ್ರಂ


(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಸ್ತೋತ್ರವು “ಪ್ರಭಾತ ಸ್ತೋತ್ರನಿಧಿ” ಪಾರಾಯಣ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇದೆ. Click here to buy.)

ಜಟಾಟವೀ ಗಲಜ್ಜಲ ಪ್ರವಾಹ ಪಾವಿತಸ್ಥಲೇ
ಗಲೇವಲಂಬ್ಯ ಲಂಬಿತಾಂ ಭುಜಂಗತುಂಗಮಾಲಿಕಾಮ್ |
ಡಮಡ್ಡಮಡ್ಡಮಡ್ಡಮನ್ನಿನಾದವಡ್ಡಮರ್ವಯಂ
ಚಕಾರ ಚಂಡತಾಂಡವಂ ತನೋತು ನಃ ಶಿವಃ ಶಿವಮ್ || ೧ ||

ಜಟಾಕಟಾಹಸಂಭ್ರಮಭ್ರಮನ್ನಿಲಿಂಪನಿರ್ಝರೀ
ವಿಲೋಲವೀಚಿವಲ್ಲರೀ ವಿರಾಜಮಾನಮೂರ್ಧನಿ |
ಧಗದ್ಧಗದ್ಧಗಜ್ಜ್ವಲಲ್ಲಲಾಟ ಪಟ್ಟಪಾವಕೇ
ಕಿಶೋರಚಂದ್ರಶೇಖರೇ ರತಿಃ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣಂ ಮಮ || ೨ ||

ಧರಾಧರೇಂದ್ರ ನಂದಿನೀ ವಿಲಾಸಬಂಧು ಬಂಧುರ
ಸ್ಫುರದ್ದಿಗಂತ ಸಂತತಿ ಪ್ರಮೋದ ಮಾನಮಾನಸೇ |
ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಧೋರಣೀ ನಿರುದ್ಧ ದುರ್ಧರಾಪದಿ
ಕ್ವಚಿದ್ದಿಗಂಬರೇ ಮನೋವಿನೋದಮೇತು ವಸ್ತುನಿ || ೩ ||

ಜಟಾಭುಜಂಗ ಪಿಂಗಳ ಸ್ಫುರತ್ಫಣಾ ಮಣಿಪ್ರಭಾ
ಕದಂಬ ಕುಂಕುಮ ದ್ರವ ಪ್ರಲಿಪ್ತ ದಿಗ್ವಧೂಮುಖೇ |
ಮದಾಂಧ ಸಿಂಧುರ ಸ್ಫುರತ್ತ್ವಗುತ್ತರೀಯಮೇದುರೇ
ಮನೋ ವಿನೋದಮದ್ಭುತಂ ಬಿಭರ್ತು ಭೂತಭರ್ತರಿ || ೪ ||

ಸಹಸ್ರಲೋಚನ ಪ್ರಭೃತ್ಯಶೇಷಲೇಖ ಶೇಖರ
ಪ್ರಸೂನಧೂಳಿ ಧೋರಣೀ ವಿಧೂಸರಾಂಘ್ರಿ ಪೀಠಭೂಃ |
ಭುಜಂಗರಾಜಮಾಲಯಾ ನಿಬದ್ಧ ಜಾಟಜೂಟಕಃ
ಶ್ರಿಯೈ ಚಿರಾಯ ಜಾಯತಾಂ ಚಕೋರಬಂಧು ಶೇಖರಃ || ೫ ||

ಲಲಾಟ ಚತ್ವರಜ್ವಲದ್ಧನಂಜಯ ಸ್ಫುಲಿಂಗಭಾ
ನಿಪೀತ ಪಂಚಸಾಯಕಂ ನಮನ್ನಿಲಿಂಪನಾಯಕಮ್ |
ಸುಧಾಮಯೂಖಲೇಖಯಾ ವಿರಾಜಮಾನ ಶೇಖರಂ
ಮಹಾಕಪಾಲಿ ಸಂಪದೇ ಶಿರೋಜಟಾಲಮಸ್ತು ನಃ || ೬ ||

ಕರಾಳ ಫಾಲಪಟ್ಟಿಕಾ ಧಗದ್ಧಗದ್ಧಗಜ್ಜ್ವಲ-
-ದ್ಧನಂಜಯಾಹುತೀಕೃತ ಪ್ರಚಂಡ ಪಂಚಸಾಯಕೇ |
ಧರಾಧರೇಂದ್ರ ನಂದಿನೀ ಕುಚಾಗ್ರ ಚಿತ್ರಪತ್ರಕ-
-ಪ್ರಕಲ್ಪನೈಕಶಿಲ್ಪಿನಿ ತ್ರಿಲೋಚನೇ ರತಿರ್ಮಮ || ೭ ||

ನವೀನಮೇಘಮಂಡಲೀ ನಿರುದ್ಧ ದುರ್ಧರ ಸ್ಫುರತ್
ಕುಹೂ ನಿಶೀಥಿನೀ ತಮಃ ಪ್ರಬಂಧ ಬದ್ಧ ಕಂಧರಃ |
ನಿಲಿಂಪ ನಿರ್ಝರೀಧರಸ್ತನೋತು ಕೃತ್ತಿಸಿಂಧುರಃ
ಕಳಾನಿಧಾನ ಬಂಧುರಃ ಶ್ರಿಯಂ ಜಗದ್ಧುರಂಧರಃ || ೮ ||

ಪ್ರಫುಲ್ಲ ನೀಲ ಪಂಕಜ ಪ್ರಪಂಚ ಕಾಲಿಮಪ್ರಭಾ-
-ವಲಂಬಿ ಕಂಠ ಕಂದಲೀ ರುಚಿ ಪ್ರಬದ್ಧ ಕಂಧರಮ್ |
ಸ್ಮರಚ್ಛಿದಂ ಪುರಚ್ಛಿದಂ ಭವಚ್ಛಿದಂ ಮಖಚ್ಛಿದಂ
ಗಜಚ್ಛಿದಾಂಧಕಚ್ಛಿದಂ ತಮಂತಕಚ್ಛಿದಂ ಭಜೇ || ೯ ||

ಅಖರ್ವ ಸರ್ವಮಂಗಳಾ ಕಳಾಕದಂಬಮಂಜರೀ
ರಸಪ್ರವಾಹ ಮಾಧುರೀ ವಿಜೃಂಭಣಾ ಮಧುವ್ರತಮ್ |
ಸ್ಮರಾಂತಕಂ ಪುರಾಂತಕಂ ಭವಾಂತಕಂ ಮಖಾಂತಕಂ
ಗಜಾಂತಕಾಂಧಕಾಂತಕಂ ತಮಂತಕಾಂತಕಂ ಭಜೇ || ೧೦ ||

ಜಯತ್ವದಭ್ರ ವಿಭ್ರಮ ಭ್ರಮದ್ಭುಜಂಗಮಶ್ವಸ-
-ದ್ವಿನಿರ್ಗಮತ್ ಕ್ರಮಸ್ಫುರತ್ ಕರಾಳ ಫಾಲಹವ್ಯವಾಟ್ |
ಧಿಮಿದ್ಧಿಮಿದ್ಧಿಮಿಧ್ವನನ್ ಮೃದಂಗ ತುಂಗ ಮಂಗಳ-
-ಧ್ವನಿಕ್ರಮ ಪ್ರವರ್ತಿತ ಪ್ರಚಂಡ ತಾಂಡವಃ ಶಿವಃ || ೧೧ ||

ದೃಷದ್ವಿಚಿತ್ರ ತಲ್ಪಯೋರ್ಭುಜಂಗ ಮೌಕ್ತಿಕ ಸ್ರಜೋ-
-ರ್ಗರಿಷ್ಠ ರತ್ನಲೋಷ್ಠಯೋಃ ಸುಹೃದ್ವಿಪಕ್ಷ ಪಕ್ಷಯೋಃ |
ತೃಣಾರವಿಂದ ಚಕ್ಷುಷೋಃ ಪ್ರಜಾಮಹೀ ಮಹೇಂದ್ರಯೋಃ
ಸಮಪ್ರವೃತ್ತಿಕಃ ಕದಾ ಸದಾಶಿವಂ ಭಜಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧೨ ||

ಕದಾ ನಿಲಿಂಪನಿರ್ಝರೀ ನಿಕುಂಜಕೋಟರೇ ವಸನ್
ವಿಮುಕ್ತ ದುರ್ಮತಿಃ ಸದಾ ಶಿರಸ್ಥಮಂಜಲಿಂ ವಹನ್ |
ವಿಲೋಲ ಲೋಲಲೋಚನೋ ಲಲಾಮಫಾಲಲಗ್ನಕಃ
ಶಿವೇತಿ ಮಂತ್ರಮುಚ್ಚರನ್ ಕದಾ ಸುಖೀ ಭವಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧೩ ||

ಇಮಂ ಹಿ ನಿತ್ಯಮೇವಮುಕ್ತಮುತ್ತಮೋತ್ತಮಂ ಸ್ತವಂ
ಪಠನ್ ಸ್ಮರನ್ ಬ್ರುವನ್ನರೋ ವಿಶುದ್ಧಿಮೇತಿ ಸಂತತಮ್ |
ಹರೇ ಗುರೌ ಸುಭಕ್ತಿಮಾಶು ಯಾತಿ ನಾನ್ಯಥಾ ಗತಿಂ
ವಿಮೋಹನಂ ಹಿ ದೇಹಿನಾಂ ಸುಶಂಕರಸ್ಯ ಚಿಂತನಮ್ || ೧೪ ||

ಪೂಜಾವಸಾನಸಮಯೇ ದಶವಕ್ತ್ರಗೀತಂ
ಯಃ ಶಂಭುಪೂಜನಪರಂ ಪಠತಿ ಪ್ರದೋಷೇ |
ತಸ್ಯ ಸ್ಥಿರಾಂ ರಥಗಜೇಂದ್ರ ತುರಂಗಯುಕ್ತಾಂ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಸದೈವ ಸುಮುಖೀಂ ಪ್ರದದಾತಿ ಶಂಭುಃ || ೧೫ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀದಶಕಂಠರಾವಣ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀ ಶಿವ ತಾಂಡವ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸ್ತೋತ್ರವು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಇದೆ.

ಪ್ರಭಾತ ಸ್ತೋತ್ರನಿಧಿ

(ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ ಗ್ರಂಥ)

Click here to buy


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Shiva Tandava Stotram – ಶ್ರೀ ಶಿವ ತಾಂಡವ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed
%d bloggers like this: