Sri Swarna Akarshana Bhairava Stotram – ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣಾಕರ್ಷಣ ಭೈರವ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣಾಕರ್ಷಣ ಭೈರವ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣಾಕರ್ಷಣ ಭೈರವೋ ದೇವತಾ ಹ್ರೀಂ ಬೀಜಂ ಕ್ಲೀಂ ಶಕ್ತಿಃ ಸಃ ಕೀಲಕಂ ಮಮ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ನಾಶಾರ್ಥೇ ಪಾಠೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಋಷ್ಯಾದಿ ನ್ಯಾಸಃ |
ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಯೇ ನಮಃ ಶಿರಸಿ |
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಸೇ ನಮಃ ಮುಖೇ |
ಸ್ವರ್ಣಾಕರ್ಷಣ ಭೈರವಾಯ ನಮಃ ಹೃದಿ |
ಹ್ರೀಂ ಬೀಜಾಯ ನಮಃ ಗುಹ್ಯೇ |
ಕ್ಲೀಂ ಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ಪಾದಯೋಃ |
ಸಃ ಕೀಲಕಾಯ ನಮಃ ನಾಭೌ |
ವಿನಿಯೊಗಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವಾಂಗೇ |
ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೂಂ ಇತಿ ಕರ ಷಡಂಗನ್ಯಾಸಃ ||

ಧ್ಯಾನಂ |
ಪಾರಿಜಾತದ್ರುಮ ಕಾಂತಾರೇ ಸ್ಥಿತೇ ಮಾಣಿಕ್ಯಮಂಡಪೇ |
ಸಿಂಹಾಸನಗತಂ ವಂದೇ ಭೈರವಂ ಸ್ವರ್ಣದಾಯಕಮ್ ||

ಗಾಂಗೇಯ ಪಾತ್ರಂ ಡಮರೂಂ ತ್ರಿಶೂಲಂ
ವರಂ ಕರಃ ಸಂದಧತಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಮ್ |
ದೇವ್ಯಾಯುತಂ ತಪ್ತ ಸುವರ್ಣವರ್ಣ
ಸ್ವರ್ಣಾಕರ್ಷಣಭೈರವಮಾಶ್ರಯಾಮಿ ||

ಮಂತ್ರಃ |
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಐಂ ಶ್ರೀಂ ಆಪದುದ್ಧಾರಣಾಯ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೂಂ ಅಜಾಮಲವಧ್ಯಾಯ ಲೋಕೇಶ್ವರಾಯ ಸ್ವರ್ಣಾಕರ್ಷಣಭೈರವಾಯ ಮಮ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ವಿದ್ವೇಷಣಾಯ ಮಹಾಭೈರವಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಐಮ್ |

ಸ್ತೋತ್ರಂ |
ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಭೈರವಾಯ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮನೇ |
ನಮಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಂದ್ಯಾಯ ವರದಾಯ ಪರಾತ್ಮನೇ || ೧ ||

ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಾಯ ದಿವ್ಯಾಭರಣಶೋಭಿನೇ |
ದಿವ್ಯಮಾಲ್ಯವಿಭೂಷಾಯ ನಮಸ್ತೇ ದಿವ್ಯಮೂರ್ತಯೇ || ೨ ||

ನಮಸ್ತೇಽನೇಕಹಸ್ತಾಯ ಹ್ಯನೇಕಶಿರಸೇ ನಮಃ |
ನಮಸ್ತೇಽನೇಕನೇತ್ರಾಯ ಹ್ಯನೇಕವಿಭವೇ ನಮಃ || ೩ ||

ನಮಸ್ತೇಽನೇಕಕಂಠಾಯ ಹ್ಯನೇಕಾಂಶಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ನಮೋಸ್ತ್ವನೇಕೈಶ್ವರ್ಯಾಯ ಹ್ಯನೇಕದಿವ್ಯತೇಜಸೇ || ೪ ||

ಅನೇಕಾಯುಧಯುಕ್ತಾಯ ಹ್ಯನೇಕಸುರಸೇವಿನೇ |
ಅನೇಕಗುಣಯುಕ್ತಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೫ ||

ನಮೋ ದಾರಿದ್ರ್ಯಕಾಲಾಯ ಮಹಾಸಂಪತ್ಪ್ರದಾಯಿನೇ |
ಶ್ರೀಭೈರವೀಪ್ರಯುಕ್ತಾಯ ತ್ರಿಲೋಕೇಶಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೬ ||

ದಿಗಂಬರ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ದಿಗೀಶಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ನಮೋಽಸ್ತು ದೈತ್ಯಕಾಲಾಯ ಪಾಪಕಾಲಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೭ ||

ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತೇ ದಿವ್ಯಚಕ್ಷುಷೇ |
ಅಜಿತಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಜಿತಾಮಿತ್ರಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೮ ||

ನಮಸ್ತೇ ರುದ್ರಪುತ್ರಾಯ ಗಣನಾಥಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ನಮಸ್ತೇ ವೀರವೀರಾಯ ಮಹಾವೀರಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೯ ||

ನಮೋಽಸ್ತ್ವನಂತವೀರ್ಯಾಯ ಮಹಾಘೋರಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ನಮಸ್ತೇ ಘೋರಘೋರಾಯ ವಿಶ್ವಘೋರಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೧೦ ||

ನಮಃ ಉಗ್ರಾಯ ಶಾಂತಾಯ ಭಕ್ತೇಭ್ಯಃ ಶಾಂತಿದಾಯಿನೇ |
ಗುರವೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ನಮಃ ಪ್ರಣವ ರೂಪಿಣೇ || ೧೧ ||

ನಮಸ್ತೇ ವಾಗ್ಭವಾಖ್ಯಾಯ ದೀರ್ಘಕಾಮಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ನಮಸ್ತೇ ಕಾಮರಾಜಾಯ ಯೋಷಿತ್ಕಾಮಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೧೨ ||

ದೀರ್ಘಮಾಯಾಸ್ವರೂಪಾಯ ಮಹಾಮಾಯಾಪತೇ ನಮಃ |
ಸೃಷ್ಟಿಮಾಯಾಸ್ವರೂಪಾಯ ವಿಸರ್ಗಾಯ ಸಮ್ಯಾಯಿನೇ || ೧೩ ||

ರುದ್ರಲೋಕೇಶಪೂಜ್ಯಾಯ ಹ್ಯಾಪದುದ್ಧಾರಣಾಯ ಚ |
ನಮೋಽಜಾಮಲಬದ್ಧಾಯ ಸುವರ್ಣಾಕರ್ಷಣಾಯ ತೇ || ೧೪ ||

ನಮೋ ನಮೋ ಭೈರವಾಯ ಮಹಾದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶಿನೇ |
ಉನ್ಮೂಲನಕರ್ಮಠಾಯ ಹ್ಯಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾ ಸರ್ವದಾ ನಮಃ || ೧೫ ||

ನಮೋ ಲೋಕತ್ರಯೇಶಾಯ ಸ್ವಾನಂದನಿಹಿತಾಯ ತೇ |
ನಮಃ ಶ್ರೀಬೀಜರೂಪಾಯ ಸರ್ವಕಾಮಪ್ರದಾಯಿನೇ || ೧೬ ||

ನಮೋ ಮಹಾಭೈರವಾಯ ಶ್ರೀರೂಪಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಶರಣ್ಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೭ ||

ನಮಃ ಪ್ರಸನ್ನರೂಪಾಯ ಹ್ಯಾದಿದೇವಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ನಮಸ್ತೇ ಮಂತ್ರರೂಪಾಯ ನಮಸ್ತೇ ರತ್ನರೂಪಿಣೇ || ೧೮ ||

ನಮಸ್ತೇ ಸ್ವರ್ಣರೂಪಾಯ ಸುವರ್ಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ನಮಃ ಸುವರ್ಣವರ್ಣಾಯ ಮಹಾಪುಣ್ಯಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೧೯ ||

ನಮಃ ಶುದ್ಧಾಯ ಬುದ್ಧಾಯ ನಮಃ ಸಂಸಾರತಾರಿಣೇ |
ನಮೋ ದೇವಾಯ ಗುಹ್ಯಾಯ ಪ್ರಬಲಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೨೦ ||

ನಮಸ್ತೇ ಬಲರೂಪಾಯ ಪರೇಷಾಂ ಬಲನಾಶಿನೇ |
ನಮಸ್ತೇ ಸ್ವರ್ಗಸಂಸ್ಥಾಯ ನಮೋ ಭೂರ್ಲೋಕವಾಸಿನೇ || ೨೧ ||

ನಮಃ ಪಾತಾಳವಾಸಾಯ ನಿರಾಧಾರಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ನಮೋ ನಮಃ ಸ್ವತಂತ್ರಾಯ ಹ್ಯನಂತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೨೨ ||

ದ್ವಿಭುಜಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಭುಜತ್ರಯಸುಶೋಭಿನೇ |
ನಮೋಽಣಿಮಾದಿಸಿದ್ಧಾಯ ಸ್ವರ್ಣಹಸ್ತಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೨೩ ||

ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಪ್ರತೀಕಾಶವದನಾಂಭೋಜಶೋಭಿನೇ |
ನಮಸ್ತೇ ಸ್ವರ್ಣರೂಪಾಯ ಸ್ವರ್ಣಾಲಂಕಾರಶೋಭಿನೇ || ೨೪ ||

ನಮಃ ಸ್ವರ್ಣಾಕರ್ಷಣಾಯ ಸ್ವರ್ಣಾಭಾಯ ಚ ತೇ ನಮಃ |
ನಮಸ್ತೇ ಸ್ವರ್ಣಕಂಠಾಯ ಸ್ವರ್ಣಾಲಂಕಾರಧಾರಿಣೇ || ೨೫ ||

ಸ್ವರ್ಣಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಾಯ ಸ್ವರ್ಣಪಾದಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ನಮಃ ಸ್ವರ್ಣಾಭಪಾರಾಯ ಸ್ವರ್ಣಕಾಂಚೀಸುಶೋಭಿನೇ || ೨೬ ||

ನಮಸ್ತೇ ಸ್ವರ್ಣಜಂಘಾಯ ಭಕ್ತಕಾಮದುಘಾತ್ಮನೇ |
ನಮಸ್ತೇ ಸ್ವರ್ಣಭಕ್ತಾನಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಸ್ವರೂಪಿಣೇ || ೨೭ ||

ಚಿಂತಾಮಣಿಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಸೇವಿನೇ |
ಕಲ್ಪದ್ರುಮಾಧಃಸಂಸ್ಥಾಯ ಬಹುಸ್ವರ್ಣಪ್ರದಾಯಿನೇ || ೨೮ ||

ನಮೋ ಹೇಮಾದಿಕರ್ಷಾಯ ಭೈರವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಸ್ತವೇನಾನೇನ ಸಂತುಷ್ಟೋ ಭವ ಲೋಕೇಶಭೈರವ || ೨೯ ||

ಪಶ್ಯ ಮಾಂ ಕರುಣಾವಿಷ್ಟ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲ |
ಶ್ರೀಭೈರವ ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣಂ ತ್ವಾಂ ಭಜಾಮ್ಯಹಮ್ |
ಪ್ರಸೀದ ಸಕಲಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಮಮ ಸರ್ವದಾ || ೩೦ ||

– ಫಲಶ್ರುತಿಃ –
ಶ್ರೀಮಹಾಭೈರವಸ್ಯೇದಂ ಸ್ತೋತ್ರಸೂಕ್ತಂ ಸುದುರ್ಲಭಮ್ |
ಮಂತ್ರಾತ್ಮಕಂ ಮಹಾಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯಕಮ್ || ೩೧ ||

ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಮೇಕಾಗ್ರಂ ಪಾತಕೈಃ ಸ ವಿಮುಚ್ಯತೇ |
ಲಭತೇ ಚಾಮಲಾಲಕ್ಷ್ಮೀಮಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೩೨ ||

ಚಿಂತಾಮಣಿಮವಾಪ್ನೋತಿ ಧೇನು ಕಲ್ಪತರುಂ ಧೃವಮ್ |
ಸ್ವರ್ಣರಾಶಿಮವಾಪ್ನೋತಿ ಸಿದ್ಧಿಮೇವ ಸ ಮಾನವಃ || ೩೩ ||

ಸಂಧ್ಯಾಯಾಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ ದಶಾವೃತ್ಯಾ ನರೋತ್ತಮೈಃ |
ಸ್ವಪ್ನೇ ಶ್ರೀಭೈರವಸ್ತಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಭೂತ್ವಾ ಜಗದ್ಗುರುಃ || ೩೪ ||

ಸ್ವರ್ಣರಾಶಿ ದದಾತ್ಯೇವ ತತ್‍ಕ್ಷಣಾನ್ನಾಸ್ತಿ ಸಂಶಯಃ |
ಸರ್ವದಾ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಭೈರವಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ || ೩೫ ||

ಲೋಕತ್ರಯಂ ವಶೀಕುರ್ಯಾದಚಲಾಂ ಶ್ರಿಯಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ನ ಭಯಂ ಲಭತೇ ಕ್ವಾಪಿ ವಿಘ್ನಭೂತಾದಿಸಂಭವ || ೩೬ ||

ಮ್ರಿಯಂತೇ ಶತ್ರವೋಽವಶ್ಯಮಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಶಮಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ಅಕ್ಷಯಂ ಲಭತೇ ಸೌಖ್ಯಂ ಸರ್ವದಾ ಮಾನವೋತ್ತಮಃ || ೩೭ ||

ಅಷ್ಟಪಂಚಾಶತಾಣಢ್ಯೋ ಮಂತ್ರರಾಜಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ |
ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖಶಮನಂ ಸ್ವರ್ಣಾಕರ್ಷಣಕಾರಕಃ || ೩೮ ||

ಯ ಯೇನ ಸಂಜಪೇತ್ ಧೀಮಾನ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ ವಾ ಪ್ರಪಠೇತ್ ಸದಾ |
ಮಹಾಭೈರವಸಾಯುಜ್ಯಂ ಸ್ವಾಂತಕಾಲೇ ಭವೇದ್ಧ್ರುವಮ್ || ೩೯ ||

ಇತಿ ರುದ್ರಯಾಮಲ ತಂತ್ರೇ ಸ್ವರ್ಣಾಕರ್ಷಣ ಭೈರವ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed
%d bloggers like this: