Sri Hari Ashtakam (Prahlada Krutam) – ಶ್ರೀ ಹರ್ಯಷ್ಟಕಂ (ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಕೃತಂ)


ಹರಿರ್ಹರತಿ ಪಾಪಾನಿ ದುಷ್ಟಚಿತ್ತೈರಪಿ ಸ್ಮೃತಃ |
ಅನಿಚ್ಛಯಾಽಪಿ ಸಂಸ್ಪೃಷ್ಟೋ ದಹತ್ಯೇವ ಹಿ ಪಾವಕಃ || ೧ ||

ಸ ಗಂಗಾ ಸ ಗಯಾ ಸೇತುಃ ಸ ಕಾಶೀ ಸ ಚ ಪುಷ್ಕರಮ್ |
ಜಿಹ್ವಾಗ್ರೇ ವರ್ತತೇ ಯಸ್ಯ ಹರಿರಿತ್ಯಕ್ಷರದ್ವಯಮ್ || ೨ ||

ವಾರಾಣಸ್ಯಾಂ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ನೈಮಿಶಾರಣ್ಯ ಏವ ಚ |
ಯತ್ಕೃತಂ ತೇನ ಯೇನೋಕ್ತಂ ಹರಿರಿತ್ಯಕ್ಷರದ್ವಯಮ್ || ೩ ||

ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ಯಾನಿ ತೀರ್ಥಾನಿ ಪುಣ್ಯಾನ್ಯಾಯತನಾನಿ ಚ |
ತಾನಿ ಸರ್ವಾಣ್ಯಶೇಷಾಣಿ ಹರಿರಿತ್ಯಕ್ಷರದ್ವಯಮ್ || ೪ ||

ಗವಾಂ ಕೋಟಿಸಹಸ್ರಾಣಿ ಹೇಮಕನ್ಯಾಸಹಸ್ರಕಮ್ |
ದತ್ತಂ ಸ್ಯಾತ್ತೇನ ಯೇನೋಕ್ತಂ ಹರಿರಿತ್ಯಕ್ಷರದ್ವಯಮ್ || ೫ ||

ಋಗ್ವೇದೋಽಥ ಯಜುರ್ವೇದಃ ಸಾಮವೇದೋಽಪ್ಯಥರ್ವಣಃ |
ಅಧೀತಸ್ತೇನ ಯೇನೋಕ್ತಂ ಹರಿರಿತ್ಯಕ್ಷರದ್ವಯಮ್ || ೬ ||

ಅಶ್ವಮೇಧೈರ್ಮಹಾಯಜ್ಞೈರ್ನರಮೇಧೈಸ್ತಥೈವ ಚ |
ಇಷ್ಟಂ ಸ್ಯಾತ್ತೇನ ಯೇನೋಕ್ತಂ ಹರಿರಿತ್ಯಕ್ಷರದ್ವಯಮ್ || ೭ ||

ಪ್ರಾಣಃ ಪ್ರಯಾಣ ಪಾಥೇಯಂ ಸಂಸಾರವ್ಯಾಧಿನಾಶನಮ್ |
ದುಃಖಾತ್ಯಂತ ಪರಿತ್ರಾಣಂ ಹರಿರಿತ್ಯಕ್ಷರದ್ವಯಮ್ || ೮ ||

ಬದ್ಧಃ ಪರಿಕರಸ್ತೇನ ಮೋಕ್ಷಾಯ ಗಮನಂ ಪ್ರತಿ |
ಸಕೃದುಚ್ಚಾರಿತಂ ಯೇನ ಹರಿರಿತ್ಯಕ್ಷರದ್ವಯಮ್ || ೯ ||

ಹರ್ಯಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಯಃ ಪಠೇತ್ |
ಆಯುಷ್ಯಂ ಬಲಮಾರೋಗ್ಯಂ ಯಶೋ ವೃದ್ಧಿಃ ಶ್ರಿಯಾವಹಮ್ || ೧೦ ||

ಪ್ರಹ್ಲಾದೇನ ಕೃತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ದುಃಖಸಾಗರಶೋಷಣಮ್ |
ಯಃ ಪಠೇತ್ಸ ನರೋ ಯಾತಿ ತದ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಮಂ ಪದಮ್ || ೧೧ ||

ಇತಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದಕೃತ ಶ್ರೀ ಹರ್ಯಷ್ಟಕಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed