Sri Garuda Dandakam – ಶ್ರೀ ಗರುಡ ದಂಡಕಂ


ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೇಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಃ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕಕೇಸರೀ |
ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯವರ್ಯೋ ಮೇ ಸನ್ನಿಧತ್ತಾಂ ಸದಾಹೃದಿ ||

ನಮಃ ಪನ್ನಗನದ್ಧಾಯ ವೈಕುಂಠವಶವರ್ತಿನೇ |
ಶ್ರುತಿಸಿಂಧುಸುಧೋತ್ಪಾದಮಂದರಾಯ ಗರುತ್ಮತೇ ||

ಗರುಡಮಖಿಲವೇದನೀಡಾಧಿರೂಢಂ ದ್ವಿಷತ್ಪೀಡನೋತ್ಕಂಠಿತಾಕುಂಠ ವೈಕುಂಠಪೀಠೀಕೃತ ಸ್ಕಂಧಮೀಡೇ ಸ್ವನೀಡಾ ಗತಿಪ್ರೀತರುದ್ರಾ ಸುಕೀರ್ತಿಸ್ತನಾಭೋಗ ಗಾಢೋಪಗೂಢಂ ಸ್ಫುರತ್ಕಂಟಕ ವ್ರಾತ ವೇಧವ್ಯಥಾ ವೇಪಮಾನ ದ್ವಿಜಿಹ್ವಾಧಿಪಾ ಕಲ್ಪವಿಷ್ಫಾರ್ಯಮಾಣ ಸ್ಫಟಾವಾಟಿಕಾ ರತ್ನರೋಚಿಶ್ಛಟಾ ರಾಜಿನೀರಾಜಿತಂ ಕಾಂತಿಕಲ್ಲೋಲಿನೀ ರಾಜಿತಮ್ || ೧ ||

ಜಯ ಗರುಡ ಸುಪರ್ಣ ದರ್ವೀಕರಾಹಾರ ದೇವಾಧಿಪಾ ಹಾರಹಾರಿನ್ ದಿವೌಕಸ್ಪತಿ ಕ್ಷಿಪ್ತದಂಭೋಳಿ ಧಾರಾಕಿಣಾ ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಾಂತ ವಾತೂಲ ಕಲ್ಪೋದಯಾನಲ್ಪ ವೀರಾಯಿತೋದ್ಯತ್ ಚಮತ್ಕಾರ ದೈತ್ಯಾರಿ ಜೈತ್ರಧ್ವಜಾರೋಹ ನಿರ್ಧಾರಿತೋತ್ಕರ್ಷ ಸಂಕರ್ಷಣಾತ್ಮನ್ ಗರುತ್ಮನ್ ಮರುತ್ಪಂಚಕಾಧೀಶ ಸತ್ಯಾದಿಮೂರ್ತೇ ನ ಕಶ್ಚಿತ್ ಸಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಪುನಸ್ತೇ ನಮಃ || ೨ ||

ನಮ ಇದಮಜಹತ್ ಸಪರ್ಯಾಯ ಪರ್ಯಾಯನಿರ್ಯಾತ ಪಕ್ಷಾನಿಲಾಸ್ಫಾಲನೋದ್ವೇಲಪಾಥೋಧಿ ವೀಚೀ ಚಪೇಟಾಹತಾ ಗಾಧ ಪಾತಾಳ ಭಾಂಕಾರ ಸಂಕ್ರುದ್ಧ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪೀಡಾ ಸೃಣೀಭಾವ ಭಾಸ್ವನ್ನಖಶ್ರೇಣಯೇ ಚಂಡ ತುಂಡಾಯ ನೃತ್ಯದ್ಭುಜಂಗಭ್ರುವೇ ವಜ್ರಿಣೇ ದಂಷ್ಟ್ರಯಾ ತುಭ್ಯಮಧ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯಾ ವಿಧೇಯಾ ವಿಧೇಯಾ ಭವದ್ದಾಸ್ಯಮಾಪಾದಯೇಥಾ ದಯೇಥಾಶ್ಚ ಮೇ || ೩ ||

ಮನುರನುಗತ ಪಕ್ಷಿವಕ್ತ್ರ ಸ್ಫುರತ್ತಾರಕಸ್ತಾವಕಶ್ಚಿತ್ರಭಾನುಪ್ರಿಯಾ ಶೇಖರಸ್ತ್ರಾಯತಾಂ ನಸ್ತ್ರಿವರ್ಗಾಪವರ್ಗ ಪ್ರಸೂತಿಃ ಪರವ್ಯೋಮಧಾಮನ್ ವಲದ್ವೇಷಿದರ್ಪ ಜ್ವಲದ್ವಾಲಖಿಲ್ಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವತೀರ್ಣ ಸ್ಥಿರಾಂ ತತ್ತ್ವಬುದ್ಧಿಂ ಪರಾಂ ಭಕ್ತಿಧೇನುಂ ಜಗನ್ಮೂಲಕಂದೇ ಮುಕುಂದೇ ಮಹಾನಂದದೋಗ್ಧ್ರೀಂ ದಧೀಥಾ ಮುಧಾ ಕಾಮಹೀನಾಮಹೀನಾಮಹೀನಾಂತಕ || ೪ ||

ಷಟ್ತ್ರಿಂಶದ್ಗಣಚರಣೋ ನರಪರಿಪಾಟೀನವೀನಗುಂಭಗಣಃ |
ವಿಷ್ಣುರಥದಂಡಕೋಽಯಂ ವಿಘಟಯತು ವಿಪಕ್ಷವಾಹಿನೀವ್ಯೂಹಮ್ || ೫ ||

ವಿಚಿತ್ರಸಿದ್ಧಿದಃ ಸೋಽಯಂ ವೇಂಕಟೇಶವಿಪಶ್ಚಿತಾ |
ಗರುಡಧ್ವಜತೋಷಾಯ ಗೀತೋ ಗರುಡದಂಡಕಃ || ೬ ||

ಕವಿತಾರ್ಕಿಕಸಿಂಹಾಯ ಕಳ್ಯಾಣಗುಣಶಾಲಿನೇ |
ಶ್ರೀಮತೇ ವೇಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತಗುರವೇ ನಮಃ ||

ಶ್ರೀಮತೇ ನಿಗಮಾಂತಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ |

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಗರುಡ ದಂಡಕಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed