Sri Garuda Dandakam – శ్రీ గరుడ దండకం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో లో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

శ్రీమాన్ వేంకటనాథార్యః కవితార్కికకేసరీ |
వేదాంతాచార్యవర్యో మే సన్నిధత్తాం సదాహృది ||

నమః పన్నగనద్ధాయ వైకుంఠవశవర్తినే |
శ్రుతిసింధుసుధోత్పాదమందరాయ గరుత్మతే ||

గరుడమఖిలవేదనీడాధిరూఢం ద్విషత్పీడనోత్కంఠితాకుంఠ వైకుంఠపీఠీకృత స్కంధమీడే స్వనీడా గతిప్రీతరుద్రా సుకీర్తిస్తనాభోగ గాఢోపగూఢం స్ఫురత్కంటక వ్రాత వేధవ్యథా వేపమాన ద్విజిహ్వాధిపా కల్పవిష్ఫార్యమాణ స్ఫటావాటికా రత్నరోచిశ్ఛటా రాజినీరాజితం కాంతికల్లోలినీ రాజితమ్ || ౧ ||

జయ గరుడ సుపర్ణ దర్వీకరాహార దేవాధిపా హారహారిన్ దివౌకస్పతి క్షిప్తదంభోళి ధారాకిణా కల్పకల్పాంత వాతూల కల్పోదయానల్ప వీరాయితోద్యత్ చమత్కార దైత్యారి జైత్రధ్వజారోహ నిర్ధారితోత్కర్ష సంకర్షణాత్మన్ గరుత్మన్ మరుత్పంచకాధీశ సత్యాదిమూర్తే న కశ్చిత్ సమస్తే నమస్తే పునస్తే నమః || ౨ ||

నమ ఇదమజహత్ సపర్యాయ పర్యాయనిర్యాత పక్షానిలాస్ఫాలనోద్వేలపాథోధి వీచీ చపేటాహతా గాధ పాతాళ భాంకార సంక్రుద్ధ నాగేంద్ర పీడా సృణీభావ భాస్వన్నఖశ్రేణయే చండ తుండాయ నృత్యద్భుజంగభ్రువే వజ్రిణే దంష్ట్రయా తుభ్యమధ్యాత్మవిద్యా విధేయా విధేయా భవద్దాస్యమాపాదయేథా దయేథాశ్చ మే || ౩ ||

మనురనుగత పక్షివక్త్ర స్ఫురత్తారకస్తావకశ్చిత్రభానుప్రియా శేఖరస్త్రాయతాం నస్త్రివర్గాపవర్గ ప్రసూతిః పరవ్యోమధామన్ వలద్వేషిదర్ప జ్వలద్వాలఖిల్య ప్రతిజ్ఞావతీర్ణ స్థిరాం తత్త్వబుద్ధిం పరాం భక్తిధేనుం జగన్మూలకందే ముకుందే మహానందదోగ్ధ్రీం దధీథా ముధా కామహీనామహీనామహీనాంతక || ౪ ||

షట్త్రింశద్గణచరణో నరపరిపాటీనవీనగుంభగణః |
విష్ణురథదండకోఽయం విఘటయతు విపక్షవాహినీవ్యూహమ్ || ౫ ||

విచిత్రసిద్ధిదః సోఽయం వేంకటేశవిపశ్చితా |
గరుడధ్వజతోషాయ గీతో గరుడదండకః || ౬ ||

కవితార్కికసింహాయ కళ్యాణగుణశాలినే |
శ్రీమతే వేంకటేశాయ వేదాంతగురవే నమః ||

శ్రీమతే నిగమాంతమహాదేశికాయ నమః |

ఇతి శ్రీ గరుడ దండకమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ విష్ణు స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని నాగదేవత స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

2 thoughts on “Sri Garuda Dandakam – శ్రీ గరుడ దండకం

స్పందించండి

error: Not allowed