Sri Sudarshana Kavacham 2 – శ్రీ సుదర్శన కవచం – 2


[గమనిక: ఈ స్తోత్రం “శ్రీ నరసింహ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

అస్య శ్రీసుదర్శనకవచ మహామంత్రస్య అహిర్బుధ్న్య ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః సుదర్శనరూపీ పరమాత్మా దేవతా సహస్రారం ఇతి బీజం సుదర్శనం ఇతి శక్తిః చక్రరాడితి కీలకం మమ సర్వరక్షార్థే జపే వినియోగః |

కరన్యాసః –
ఆచక్రాయ స్వాహా – అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
విచక్రాయ స్వాహా – తర్జనీభ్యాం నమః |
సుచక్రాయ స్వాహా – మధ్యమాభ్యాం నమః |
ధీచక్రాయ స్వాహా – అనామికాభ్యాం నమః |
సంచక్రాయ స్వాహా – కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
జ్వాలాచక్రాయ స్వాహా – కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

అంగన్యాసః –
ఆచక్రాయ స్వాహా – హృదయాయ నమః |
విచక్రాయ స్వాహా – శిరసే స్వాహా |
సుచక్రాయ స్వాహా – శిఖాయై వషట్ |
ధీచక్రాయ స్వాహా – కవచాయ హుమ్ |
సంచక్రాయ స్వాహా – నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
జ్వాలాచక్రాయ స్వాహా – అస్త్రాయ ఫట్ |

ధ్యానమ్ |
శంఖం శార్ఙ్గం సుఖేటం హలపరశుగదాపాశమంతర్దధానే
సవ్యే వామేఽథ చక్రేఽప్యసిముసల లసద్వజ్రహస్తం త్రిశూలమ్ |
జ్వాలాకేశం చ పాశం జ్వలదనలశిఖా విద్యుద్దృఙ్మండలస్థం
ప్రత్యాలీఢం త్రిణేత్రం పురగణమథనం భావయే మంత్రరాజమ్ ||

అథ మూలమంత్రమ్ |
ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం సహస్రార హుం ఫట్ స్వాహా |

అథ కవచమ్ |
మస్తకం మే సహస్రారం పాతు ఫాలం సుదర్శనమ్ |
భ్రూమధ్యే చక్రరాట్ పాతు నేత్రేఽగ్న్యర్కేందులోచనః || ౧ ||

కర్ణౌ వేదస్తవః పాతు ఘ్రాణం పాతు విభీషణః |
మహాదేవః కపోలం మే చక్షూ రుద్రో వరప్రదః || ౨ ||

దంతాన్ పాతు జగద్వంద్యో రసనాం మమ సర్వదః |
సర్వవిద్యాం నృపః పాతు గిరం వాగీశ్వరోఽవతు || ౩ ||

వీరసింహో ముఖం పాతు చిబుకం భక్తవత్సలః |
సర్వదా పృష్ఠదేశే మే దేవానామభయప్రదః || ౪ ||

నాభిం షట్కోణగః పాతు ఘంటారావః కటిం తథా |
ఊరూ పాతు మహాశూరో జానునీ భీమవిక్రమః || ౫ ||

జంఘే పాతు మహావేగో గుల్ఫావదితిరంజనః |
పాతు పాదతలద్వంద్వం విశ్వభారో నిరంతరమ్ || ౬ ||

సుదర్శననృసింహో మే శరీరం పాతు సర్వదా |
పాతు సర్వాంగకాంతిం మే కల్పాంతాగ్నిసమప్రభః || ౭ ||

మమ సర్వాంగరోమాణి జ్వాలాకేశస్తు రక్షతు |
అంతర్బహిశ్చ మే పాతు విశ్వాత్మా సర్వతోముఖః || ౮ ||

రక్షాహీనం చ యత్స్థానం ప్రచండస్తత్ర రక్షతు |
సర్వతో దిక్షు మే పాతు జ్వాలాసాహస్రసంస్తుతమ్ || ౯ ||

ఇతి సౌదర్శనం దివ్యం కవచం సర్వకామదమ్ |
సర్వపాపోపశమనం సర్వవ్యాధినివారణమ్ || ౧౦ ||

సర్వశత్రుక్షయకరం సర్వమంగళదాయకమ్ |
త్రిసంధ్యం జపతాం నౄణాం సర్వదా సర్వకామదమ్ || ౧౧ ||

ప్రాతరుత్థాయ యో భక్త్యా పఠేదేతత్సదా నరః |
తస్య కార్యేషు సర్వేషు విఘ్నః కోఽపి న జాయతే || ౧౨ ||

యక్షరాక్షసవేతాలపిశాచాశ్చ వినాయకః |
శాకినీ డాకినీ మాలా కాలికా చండికాదయః || ౧౩
భూతప్రేతపిశాచాశ్చ యేఽన్యే దుష్టగ్రహా అపి |
కవచస్య ప్రభావేన దృష్టిమాత్రేణ తేఽఖిలాః || ౧౪ ||

పలాయంతే యథా నాగాః పక్షిరాజస్య దర్శనాత్ |
అస్యాయుతం పురశ్చర్యా దశాంశం తిలసర్పిషా || ౧౫ ||

హవనం తత్సమం చైవ తర్పణం గంధవారిణా |
పుష్పాంజలిం దశాంశేన మృష్టాన్నైః సుఘృతప్లుతైః || ౧౬ ||

చతుర్వింశద్ద్విజా భోజ్యాస్తతః కార్యాణి సాధయేత్ |
విన్యస్య జవనో ధీరో యుద్ధార్థం యోఽధిగచ్ఛతి || ౧౭ ||

క్షణాజ్జిత్వాఽఖిలాన్ శత్రూన్ విజయీ భవతి ధ్రువమ్ |
మంత్రితాంబు త్రివారం వై పిబేత్సప్తదినావధి || ౧౮ ||

వ్యాధయః ప్రశమం యాంతి సకలాః కుక్షిసంభవాః |
ముఖరోగాక్షిరోగాణాం నాశనం పరమం మతమ్ || ౧౯ ||

భీతానామభిషేకాచ్చ మహాభయనివారణమ్ |
సప్తాభిమంత్రితానేన తులసీమూలమృత్తికా || ౨౦ ||

లింపేన్నశ్యంతి తద్రోగాః సప్త కృచ్ఛ్రాదయోఽఖిలాః |
లలాటే తిలకం నౄణాం మోహనం సర్వవశ్యకృత్ || ౨౧ ||

పరేషాం మంత్రతంత్రాది నాశనం పరమం మతమ్ |
అగ్నిసర్పాదిసర్వేషాం విషాణాం హరణం పరమ్ || ౨౨ ||

సౌవర్ణే రాజతే వాపి పత్రే భూర్జాదికేఽపి వా |
లిఖిత్వా పూజయేద్భక్త్యా స శ్రీమాన్భవతి ధ్రువమ్ || ౨౩ ||

బహునా కిమిహోక్తేన యద్యద్వాంఛతి మానవః |
సకలం ప్రాప్నుయాదస్య కవచస్య ప్రభావతః || ౨౪ ||

ఇతి శ్రీ సుదర్శన కవచమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ నరసింహ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ సుదర్శన స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని శ్రీ విష్ణు స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed