Sri Sudarshana Kavacham 2 – ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ಕವಚಂ 2


ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಸುದರ್ಶನಕವಚ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನ್ಯ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ಸುದರ್ಶನರೂಪೀ ಪರಮಾತ್ಮಾ ದೇವತಾ ಸಹಸ್ರಾರಂ ಇತಿ ಬೀಜಂ ಸುದರ್ಶನಂ ಇತಿ ಶಕ್ತಿಃ ಚಕ್ರರಾಡಿತಿ ಕೀಲಕಂ ಮಮ ಸರ್ವರಕ್ಷಾರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಕರನ್ಯಾಸಃ –
ಆಚಕ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ – ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ವಿಚಕ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ – ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಸುಚಕ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ – ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಧೀಚಕ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ – ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಸಂಚಕ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ – ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಜ್ವಾಲಾಚಕ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ – ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ –
ಆಚಕ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ – ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ವಿಚಕ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ – ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಸುಚಕ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ – ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಧೀಚಕ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ – ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಸಂಚಕ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ – ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಜ್ವಾಲಾಚಕ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ – ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |

ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಶಂಖಂ ಶಾರ್ಙ್ಗಂ ಸುಖೇಟಂ ಹಲಪರಶುಗದಾಪಾಶಮಂತರ್ದಧಾನೇ
ಸವ್ಯೇ ವಾಮೇಽಥ ಚಕ್ರೇಽಪ್ಯಸಿಮುಸಲ ಲಸದ್ವಜ್ರಹಸ್ತಂ ತ್ರಿಶೂಲಮ್ |
ಜ್ವಾಲಾಕೇಶಂ ಚ ಪಾಶಂ ಜ್ವಲದನಲಶಿಖಾ ವಿದ್ಯುದ್ದೃಙ್ಮಂಡಲಸ್ಥಂ
ಪ್ರತ್ಯಾಲೀಢಂ ತ್ರಿಣೇತ್ರಂ ಪುರಗಣಮಥನಂ ಭಾವಯೇ ಮಂತ್ರರಾಜಮ್ ||

ಅಥ ಮೂಲಮಂತ್ರಮ್ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಸಹಸ್ರಾರ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ |

ಅಥ ಕವಚಮ್ |
ಮಸ್ತಕಂ ಮೇ ಸಹಸ್ರಾರಂ ಪಾತು ಫಾಲಂ ಸುದರ್ಶನಮ್ |
ಭ್ರೂಮಧ್ಯೇ ಚಕ್ರರಾಟ್ ಪಾತು ನೇತ್ರೇಽಗ್ನ್ಯರ್ಕೇಂದುಲೋಚನಃ || ೧ ||

ಕರ್ಣೌ ವೇದಸ್ತವಃ ಪಾತು ಘ್ರಾಣಂ ಪಾತು ವಿಭೀಷಣಃ |
ಮಹಾದೇವಃ ಕಪೋಲಂ ಮೇ ಚಕ್ಷೂ ರುದ್ರೋ ವರಪ್ರದಃ || ೨ ||

ದಂತಾನ್ ಪಾತು ಜಗದ್ವಂದ್ಯೋ ರಸನಾಂ ಮಮ ಸರ್ವದಃ |
ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಂ ನೃಪಃ ಪಾತು ಗಿರಂ ವಾಗೀಶ್ವರೋಽವತು || ೩ ||

ವೀರಸಿಂಹೋ ಮುಖಂ ಪಾತು ಚಿಬುಕಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ |
ಸರ್ವದಾ ಪೃಷ್ಠದೇಶೇ ಮೇ ದೇವಾನಾಮಭಯಪ್ರದಃ || ೪ ||

ನಾಭಿಂ ಷಟ್ಕೋಣಗಃ ಪಾತು ಘಂಟಾರಾವಃ ಕಟಿಂ ತಥಾ |
ಊರೂ ಪಾತು ಮಹಾಶೂರೋ ಜಾನುನೀ ಭೀಮವಿಕ್ರಮಃ || ೫ ||

ಜಂಘೇ ಪಾತು ಮಹಾವೇಗೋ ಗುಲ್ಫಾವದಿತಿರಂಜನಃ |
ಪಾತು ಪಾದತಲದ್ವಂದ್ವಂ ವಿಶ್ವಭಾರೋ ನಿರಂತರಮ್ || ೬ ||

ಸುದರ್ಶನನೃಸಿಂಹೋ ಮೇ ಶರೀರಂ ಪಾತು ಸರ್ವದಾ |
ಪಾತು ಸರ್ವಾಂಗಕಾಂತಿಂ ಮೇ ಕಲ್ಪಾಂತಾಗ್ನಿಸಮಪ್ರಭಃ || ೭ ||

ಮಮ ಸರ್ವಾಂಗರೋಮಾಣಿ ಜ್ವಾಲಾಕೇಶಸ್ತು ರಕ್ಷತು |
ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ಮೇ ಪಾತು ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ಸರ್ವತೋಮುಖಃ || ೮ ||

ರಕ್ಷಾಹೀನಂ ಚ ಯತ್ಸ್ಥಾನಂ ಪ್ರಚಂಡಸ್ತತ್ರ ರಕ್ಷತು |
ಸರ್ವತೋ ದಿಕ್ಷು ಮೇ ಪಾತು ಜ್ವಾಲಾಸಾಹಸ್ರಸಂಸ್ತುತಮ್ || ೯ ||

ಇತಿ ಸೌದರ್ಶನಂ ದಿವ್ಯಂ ಕವಚಂ ಸರ್ವಕಾಮದಮ್ |
ಸರ್ವಪಾಪೋಪಶಮನಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿನಿವಾರಣಮ್ || ೧೦ ||

ಸರ್ವಶತ್ರುಕ್ಷಯಕರಂ ಸರ್ವಮಂಗಳದಾಯಕಮ್ |
ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಜಪತಾಂ ನೄಣಾಂ ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವಕಾಮದಮ್ || ೧೧ ||

ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಯೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠೇದೇತತ್ಸದಾ ನರಃ |
ತಸ್ಯ ಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವೇಷು ವಿಘ್ನಃ ಕೋಽಪಿ ನ ಜಾಯತೇ || ೧೨ ||

ಯಕ್ಷರಾಕ್ಷಸವೇತಾಲಪಿಶಾಚಾಶ್ಚ ವಿನಾಯಕಃ |
ಶಾಕಿನೀ ಡಾಕಿನೀ ಮಾಲಾ ಕಾಲಿಕಾ ಚಂಡಿಕಾದಯಃ || ೧೩
ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಾಶ್ಚ ಯೇಽನ್ಯೇ ದುಷ್ಟಗ್ರಹಾ ಅಪಿ |
ಕವಚಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವೇನ ದೃಷ್ಟಿಮಾತ್ರೇಣ ತೇಽಖಿಲಾಃ || ೧೪ ||

ಪಲಾಯಂತೇ ಯಥಾ ನಾಗಾಃ ಪಕ್ಷಿರಾಜಸ್ಯ ದರ್ಶನಾತ್ |
ಅಸ್ಯಾಯುತಂ ಪುರಶ್ಚರ್ಯಾ ದಶಾಂಶಂ ತಿಲಸರ್ಪಿಷಾ || ೧೫ ||

ಹವನಂ ತತ್ಸಮಂ ಚೈವ ತರ್ಪಣಂ ಗಂಧವಾರಿಣಾ |
ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಂ ದಶಾಂಶೇನ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನೈಃ ಸುಘೃತಪ್ಲುತೈಃ || ೧೬ ||

ಚತುರ್ವಿಂಶದ್ದ್ವಿಜಾ ಭೋಜ್ಯಾಸ್ತತಃ ಕಾರ್ಯಾಣಿ ಸಾಧಯೇತ್ |
ವಿನ್ಯಸ್ಯ ಜವನೋ ಧೀರೋ ಯುದ್ಧಾರ್ಥಂ ಯೋಽಧಿಗಚ್ಛತಿ || ೧೭ ||

ಕ್ಷಣಾಜ್ಜಿತ್ವಾಽಖಿಲಾನ್ ಶತ್ರೂನ್ ವಿಜಯೀ ಭವತಿ ಧ್ರುವಮ್ |
ಮಂತ್ರಿತಾಂಬು ತ್ರಿವಾರಂ ವೈ ಪಿಬೇತ್ಸಪ್ತದಿನಾವಧಿ || ೧೮ ||

ವ್ಯಾಧಯಃ ಪ್ರಶಮಂ ಯಾಂತಿ ಸಕಲಾಃ ಕುಕ್ಷಿಸಂಭವಾಃ |
ಮುಖರೋಗಾಕ್ಷಿರೋಗಾಣಾಂ ನಾಶನಂ ಪರಮಂ ಮತಮ್ || ೧೯ ||

ಭೀತಾನಾಮಭಿಷೇಕಾಚ್ಚ ಮಹಾಭಯನಿವಾರಣಮ್ |
ಸಪ್ತಾಭಿಮಂತ್ರಿತಾನೇನ ತುಲಸೀಮೂಲಮೃತ್ತಿಕಾ || ೨೦ ||

ಲಿಂಪೇನ್ನಶ್ಯಂತಿ ತದ್ರೋಗಾಃ ಸಪ್ತ ಕೃಚ್ಛ್ರಾದಯೋಽಖಿಲಾಃ |
ಲಲಾಟೇ ತಿಲಕಂ ನೄಣಾಂ ಮೋಹನಂ ಸರ್ವವಶ್ಯಕೃತ್ || ೨೧ ||

ಪರೇಷಾಂ ಮಂತ್ರತಂತ್ರಾದಿ ನಾಶನಂ ಪರಮಂ ಮತಮ್ |
ಅಗ್ನಿಸರ್ಪಾದಿಸರ್ವೇಷಾಂ ವಿಷಾಣಾಂ ಹರಣಂ ಪರಮ್ || ೨೨ ||

ಸೌವರ್ಣೇ ರಾಜತೇ ವಾಪಿ ಪತ್ರೇ ಭೂರ್ಜಾದಿಕೇಽಪಿ ವಾ |
ಲಿಖಿತ್ವಾ ಪೂಜಯೇದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ ಶ್ರೀಮಾನ್ಭವತಿ ಧ್ರುವಮ್ || ೨೩ ||

ಬಹುನಾ ಕಿಮಿಹೋಕ್ತೇನ ಯದ್ಯದ್ವಾಂಛತಿ ಮಾನವಃ |
ಸಕಲಂ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾದಸ್ಯ ಕವಚಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವತಃ || ೨೪ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ಕವಚಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed