Sri Sudarshana Kavacham 1 (Bhrigu Samhita) – ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ಕವಚಂ 1 (ಭೃಗುಸಂಹಿತೇ)


ಪ್ರಸೀದ ಭಗವನ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸರ್ವಮಂತ್ರಜ್ಞ ನಾರದ |
ಸೌದರ್ಶನಂ ತು ಕವಚಂ ಪವಿತ್ರಂ ಬ್ರೂಹಿ ತತ್ವತಃ || ೧ ||

ನಾರದ ಉವಾಚ |
ಶೃಣುಷ್ವೇಹ ದ್ವಿಜಶ್ರೇಷ್ಠ ಪವಿತ್ರಂ ಪರಮಾದ್ಭುತಮ್ |
ಸೌದರ್ಶನಂ ತು ಕವಚಂ ದೃಷ್ಟಾಽದೃಷ್ಟಾರ್ಥಸಾಧಕಮ್ || ೨ ||

ಕವಚಸ್ಯಾಸ್ಯ ಋಷಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಛಂದೋಽನುಷ್ಟುಪ್ ತಥಾ ಸ್ಮೃತಮ್ |
ಸುದರ್ಶನಮಹಾವಿಷ್ಣುರ್ದೇವತಾ ಸಂಪ್ರಚಕ್ಷತೇ || ೩ ||

ಹ್ರಾಂ ಬೀಜಂ ಶಕ್ತಿರತ್ರೋಕ್ತಾ ಹ್ರೀಂ ಕ್ರೋಂ ಕೀಲಕಮಿಷ್ಯತೇ |
ಶಿರಃ ಸುದರ್ಶನಃ ಪಾತು ಲಲಾಟಂ ಚಕ್ರನಾಯಕಃ || ೪ ||

ಘ್ರಾಣಂ ಪಾತು ಮಹಾದೈತ್ಯರಿಪುರವ್ಯಾದ್ದೃಶೌ ಮಮ |
ಸಹಸ್ರಾರಃ ಶೃತಿಂ ಪಾತು ಕಪೋಲಂ ದೇವವಲ್ಲಭಃ || ೫ ||

ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ಪಾತು ಮೇ ವಕ್ತ್ರಂ ಜಿಹ್ವಾಂ ವಿದ್ಯಾಮಯೋ ಹರಿಃ |
ಕಂಠಂ ಪಾತು ಮಹಾಜ್ವಾಲಃ ಸ್ಕಂಧೌ ದಿವ್ಯಾಯುಧೇಶ್ವರಃ || ೬ ||

ಭುಜೌ ಮೇ ಪಾತು ವಿಜಯೀ ಕರೌ ಕೈಟಭನಾಶನಃ |
ಷಟ್ಕೋಣಸಂಸ್ಥಿತಃ ಪಾತು ಹೃದಯಂ ಧಾಮ ಮಾಮಕಮ್ || ೭ ||

ಮಧ್ಯಂ ಪಾತು ಮಹಾವೀರ್ಯಃ ತ್ರಿನೇತ್ರೋ ನಾಭಿಮಂಡಲಮ್ |
ಸರ್ವಯುಧಮಯಃ ಪಾತು ಕಟಿಂ ಶ್ರೋಣಿಂ ಮಹಾದ್ಯುತಿಃ || ೮ ||

ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿನಯನಃ ಊರೂ ಪಾತು ಚ ಮಾಮಕೌ |
ಗುಹ್ಯಂ ಪಾತು ಮಹಾಮಾಯೋ ಜಾನುನೀ ತು ಜಗತ್ಪತಿಃ || ೯ ||

ಜಂಘೇ ಪಾತು ಮಮಾಜಸ್ರಂ ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನ್ಯಃ ಸುಪೂಜಿತಃ |
ಗುಲ್ಫೌ ಪಾತು ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಪಾದೌ ಪರಪುರಂಜಯಃ || ೧೦ ||

ಸಕಲಾಯುಧಸಂಪೂರ್ಣೋ ನಿಖಿಲಾಂಗಂ ಸುದರ್ಶನಃ |
ಯ ಇದಂ ಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ಪರಮಾನಂದದಾಯಿನಮ್ || ೧೧ ||

ಸೌದರ್ಶನಮಿದಂ ಯೋ ವೈ ಸದಾ ಶುದ್ಧಃ ಪಠೇನ್ನರಃ |
ತಸ್ಯಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿರ್ವಿಪುಲಾ ಕರಸ್ಥಾ ಭವತಿ ಧ್ರುವಮ್ || ೧೨ ||

ಕೂಶ್ಮಾಂಡಚಂಡಭೂತಾದ್ಯಾಃ ಯೇ ಚ ದುಷ್ಟಾ ಗ್ರಹಾಃ ಸ್ಮೃತಾಃ |
ಪಲಾಯಂತೇಽನಿಶಂ ಭೀತಾಃ ವರ್ಮಣೋಽಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವತಃ || ೧೩ ||

ಕುಷ್ಟಾಪಸ್ಮಾರಗುಲ್ಮಾದ್ಯಾಃ ವ್ಯಾಧಯಃ ಕರ್ಮಹೇತುಕಾಃ |
ನಶ್ಯಂತ್ಯೇತನ್ಮಂತ್ರಿತಾಂಬುಪಾನಾತ್ ಸಪ್ತದಿನಾವಧಿ || ೧೪ ||

ಅನೇನ ಮಂತ್ರಿತಾಂ ಮೃತ್ಸ್ನಾಂ ತುಲಸೀಮೂಲಸಂಸ್ಥಿತಾಮ್ |
ಲಲಾಟೇ ತಿಲಕಂ ಕೃತ್ವಾ ಮೋಹಯೇತ್ ತ್ರಿಜಗನ್ನರಃ |
ವರ್ಮಣೋಽಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವೇನ ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧೫ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಭೃಗುಸಂಹಿತೇ ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ಕವಚಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed