Sri Adisesha Stavam – ಶ್ರೀ ಆದಿಶೇಷ ಸ್ತವಂ

ಶ್ರೀಮದ್ವಿಷ್ಣುಪದಾಂಭೋಜ ಪೀಠಾಯುತ ಫಣಾತಲಮ್ |
ಶೇಷತ್ವೈಕ ಸ್ವರೂಪಂ ತಂ ಆದಿಶೇಷಮುಪಾಸ್ಮಹೇ || ೧

ಅನಂತಾಂ ದಧತಂ ಶೀರ್ಷೈಃ ಅನಂತಶಯನಾಯಿತಮ್ |
ಅನಂತೇ ಚ ಪದೇ ಭಾನ್ತಂ ತಂ ಅನಂತಮುಪಾಸ್ಮಹೇ || ೨

ಶೇಷೇ ಶ್ರಿಯಃಪತಿಸ್ತಸ್ಯ ಶೇಷ ಭೂತಂ ಚರಾಚರಮ್ |
ಪ್ರಥಮೋದಾಹೃತಿಂ ತತ್ರ ಶ್ರೀಮನ್ತಂ ಶೇಷಮಾಶ್ರಯೇ || ೩

ವಂದೇ ಸಹಸ್ರಸ್ಥೂಣಾಖ್ಯ ಶ್ರೀಮಹಾಮಣಿಮಂಡಪಮ್ |
ಫಣಾ ಸಹಸ್ರರತ್ನೌಘೈಃ ದೀಪಯನ್ತಂ ಫಣೀಶ್ವರಮ್ || ೪

ಶೇಷಃ ಸಿಂಹಾಸನೀ ಭೂತ್ವಾ ಛತ್ರಯಿತ್ವಾ ಫಣಾವಳಿಮ್ |
ವೀರಾಸನೇನೋಪವಿಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಶೇಽಸ್ಮಿನ್ನಧಿಕಂ ಬಭೌ || ೫

ಪರ್ಯಂಕೀಕೃತ್ಯ ಭೋಗಂ ಸ್ವಂ ಸ್ವಪನ್ತಂ ತತ್ರ ಮಾಧವಮ್ |
ಸೇವಮಾನಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಂ ನಾಗರಾಜಮುಪಾಸ್ಮಹೇ || ೬

ಶರದಭ್ರರುಚಿಃ ಸ್ವಾಂಕ ಶಯಿತ ಶ್ಯಾಮಸುಂದರಾ |
ಶೇಷಸ್ಯ ಮೂರ್ತಿರಾಭಾತಿ ಚೈತ್ರಪರ್ವ ಶಶಾಂಕವತ್ || ೭

ಸೌಮಿತ್ರೀ ಭೂಯ ರಾಮಸ್ಯ ಗುಣೈರ್ದಾಸ್ಯಮುಪಾಗತಃ |
ಶೇಷತ್ವಾನುಗುಣಂ ಶೇಷಃ ತಸ್ಯಾಸೀನ್ನಿತ್ಯಕಿಂಕರಃ || ೮

ಅತ್ತ್ವಾಲೋಕಾನ್ ಲಯಾಂಬೋಧೌ ಯದಾ ಶಿಶಯಿಷುರ್ಹರಿಃ |
ವಟಪತ್ರತನುಃ ಶೇಷಃ ತಲ್ಪಂ ತಸ್ಯಾಭವತ್ತದಾ || ೯

ಪಾದುಕೀಭೂತ ರಾಮಸ್ಯ ತದಾಜ್ಞಾಂ ಪರಿಪಾಲಯನ್ |
ಪಾರತಂತ್ರ್ಯೇಽತಿ ಶೇಷೇ ತ್ವಂ ಶೇಷ ತಾಂ ಜಾನಕೀಮಪಿ || ೧೦

ಚಿರಂ ವಿಹೃತ್ಯ ವಿಪಿನೇ ಸುಖಂ ಸ್ವಪಿತುಮಿಚ್ಛತೋಃ |
ಸೀತಾರಾಘವಯೋರಾಸೇದುಪಧಾನಾಂ ಫಣೀಶ್ವರಃ || ೧೧

ದೇವಕೀಗರ್ಭಮಾವಿಶ್ಯ ಹರೇಸ್ತ್ರಾತಾಸಿ ಶೇಷ ಭೋಃ |
ಸತ್ಸಂತಾನಾರ್ಥಿನಸ್ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವತ್ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಂ ವಿತನ್ವತೇ || ೧೨

ಗೃಹೀತ್ವಾ ಸ್ವಶಿಶುಂ ಯಾತಿ ವಸುದೇವೇ ವ್ರಜಂ ದ್ರುತಮ್ |
ವರ್ಷ ತ್ರೀ ಭೂಯ ಶೇಷ ತ್ವಂ ತಂ ರಿರಕ್ಷಿಷುರನ್ವಗಾಃ || ೧೩

ಪ್ರಸೂನದ್ಭಿಃ ಫಣಾರತ್ನೈಃ ನಿಕುಂಜೇ ಭೂಯ ಭೋಗಿರಾಟ್ |
ರಾಧಾಮಾಧವಯೋರಾಸೀತ್ ಸಂಕೇತಸ್ಥಾನಮುತ್ತಮಮ್ || ೧೪

ಭಗವಚ್ಛೇಷಭೂತೈಸ್ತ್ವಂ ಅಶೇಷೈಃ ಶೇಷ ಗೀಯಸೇ |
ಆದಿಶೇಷ ಇತಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸಾರ್ಥಕಂ ನಾಮ ತೇ ತತಃ || ೧೫

ಅನಂತಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ನಾಗಾನಾಂ ಇತಿ ಗೀತಾಸು ಸನ್ನುತಃ |
ಅನಂತೋಽನಂತಕೈಂಕರ್ಯ ಸಂಪದಾಪ್ಯೇತ್ಯನಂತ ತಾಮ್ || ೧೬

ಅಹೋ ವಿವಿಧರೋಽಪ್ಯೇಷಃ ಶೇಷಃ ಶ್ರೀಪತಿ ಸೇವನಾತ್ |
ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷ್ಯೋಽನಂತೋಽಭೂತ್ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ || ೧೭

ಹರೇಃ ಶ್ರೀಪಾದ ಚಿಹ್ನಾನಿ ಧತ್ತೇ ಶೀರ್ಷೈಃ ಫಣೀಶ್ವರಃ |
ಚಿಹ್ನಾನಿ ಸ್ವಾಮಿನೋ ದಾಸೈಃ ಧರ್ತವ್ಯಾನಿತಿ ಬೋಧಯನ್ || ೧೮

ಅನಂತ ಸೇವಿನಸ್ಸರ್ವೇ ಜೀರ್ಣಾಂ ತ್ವಚಮಿವೋರಗಃ |
ವಿಮುಚ್ಯ ವಿಷಯಾಸಕ್ತಿಂ ಶೇಷತ್ವೇ ಕುರ್ವತೇ ರತಿಮ್ || ೧೯

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಶನಾಯ ಸಾಹಸ್ರೀಂ ಯುಗಪತ್ಪರಿಕೀರ್ತಯನ್ |
ಸಹಸ್ರವದನಃ ಶೇಷೋ ನೂನಂ ದ್ವಿರಸನೋಽಭವತ್ || ೨೦

ಅನ್ಯೋನ್ಯ ವೈರಮುತ್ಸೃಜ್ಯ ಫಣೀಶ್ವರ ಖಗೇಶ್ವರೌ |
ಶಯನಂ ವಾಹನಂ ವಿಷ್ಣೋಃ ಅಭೂತಾಂ ತ್ವತ್ಪದಾಶ್ರಯೌ || ೨೧

ವಪುಶ್ಶಬ್ದಮನೋದೋಷಾನ್ವಿರಸ್ಯ ಶೃತಿಗೋಚರಮ್ |
ದರ್ಶಯನ್ತಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಂ ತಂ ಶೇಷಂ ಸಮುಪಾಸ್ಮಹೇ || ೨೨

ಶೇಷತಲ್ಪೇನ ರಂಗೇಶಃ ಶೇಷಾದ್ರೌ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರಃ |
ಹಸ್ತಿ ಕಾಳೇಶ್ವರಃ ಶೇಷ ಭೂಷಣೇನ ವಿರಾಜತೇ || ೨೩

ಭವತ್ಪಾದುಕಾತ್ವಂ ತೇ ಮಹತ್ತ್ವಾ ಪಾದುಕೋ ಗುಣಃ |
ಶಿರಸಾ ಧಾರಯಂತಿ ತ್ವಾಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಶೇಷಯಸ್ಸ ಮೇ || ೨೪

ಭಾಗವತ ಶೇಷತಾಯಾಃ ಮಹತ್ತ್ವಮಾವೇದಯನ್ನಯಂ ಶೇಷಃ ||
ಗುರುರಸ್ಯ ವಾಮಪಾದೇ ವಿಷ್ಣೋರ್ವಾಹಸ್ಯ ವೀರಕಟಕಮಾಭೂತ್ || ೨೫

ಶೇಷಃ ಪೀತಾಂಬರಂ ವಿಷ್ಣೋಃ ತದ್ವಿಷ್ಣುಧೃತಮಂಬರಮ್ |
ಶೇಷವಸ್ತ್ರಮಿತಿ ಖ್ಯಾತ್ಯಾ ಭಕ್ತ ಸಮ್ಮಾನ್ಯತಾಂ ಗತಮ್ || ೨೬

ದುರ್ಮತಿಂ ಜನನೀಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಶ್ರೀಪತಿಂ ಶರಣಂ ಗತಃ |
ತೇನ ದತ್ತ್ವಾಭಯೋಽನಂತಃ ತಸ್ಯಾಸೇನ್ನಿತ್ಯಕಿಂಕರಃ || ೨೭

ಗರ್ಗಾಯ ಮುನಯೇ ಜ್ಯೋತಿರ್ವಿದ್ಯಾಂ ಯಸ್ಸಮುಪಾದಿಶತ್ |
ದೇವರ್ಷಿಗಣಸಂಪೂಜ್ಯಂ ತಂ ಅನಂತಮುಪಾಸ್ಮಹೇ || ೨೮

ವಂದೇಽನಂತಂ ಮುದಾಭಾಂತಂ ರುಚಾ ಶ್ವೇತಂ ಸುರಾರ್ಚಿತಮ್ |
ಹರಿಪಾದಾಬ್ಜ ಶರಣಂ ತದೀಯಾಸ್ಯಾಬ್ಜ ತೋಷಣಮ್ || ೨೯

ಶ್ರೀಮತೇ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಾಯ ಶಂಖಚಕ್ರಾದಿಧಾರಿಣೇ |
ವಾರುಣೀ ಕೀರ್ತಿ ಸಹಿತಾಯಾನಂತಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಮ್ || ೩೦

ಇಮಂ ಸ್ತುತಿಂ ಅನಂತಸ್ಯ ಭಕ್ತ್ಯಾ ನಿತ್ಯಂ ಪಠಂತಿ ಯೇ |
ಸರ್ಪಬಾಧಾ ನ ತೇಷಾಂ ಸ್ಯಾತ್ ಪುತ್ರಣಸ್ಸ್ಯುಃ ಹರೇಃ ಪ್ರಿಯಾಃ || ೩೧

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಆದಿಶೇಷ ಸ್ತವಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Facebook Comments

You may also like...

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

error: Not allowed
%d bloggers like this: