Sri Adisesha Stavam – శ్రీ ఆదిశేష స్తవం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది.]

శ్రీమద్విష్ణుపదాంభోజ పీఠాయుత ఫణాతలమ్ |
శేషత్వైక స్వరూపం తం ఆదిశేషముపాస్మహే || ౧ ||

అనంతాం దధతం శీర్షైః అనంతశయనాయితమ్ |
అనంతే చ పదే భాంతం తం అనంతముపాస్మహే || ౨ ||

శేషే శ్రియఃపతిస్తస్య శేషభూతం చరాచరమ్ |
ప్రథమోదాహృతిం తత్ర శ్రీమంతం శేషమాశ్రయే || ౩ ||

వందే సహస్రస్థూణాఖ్య శ్రీమహామణిమండపమ్ |
ఫణా సహస్రరత్నౌఘైః దీపయంతం ఫణీశ్వరమ్ || ౪ ||

శేషః సింహాసనీ భూత్వా ఛత్రయిత్వా ఫణావళిమ్ |
వీరాసనేనోపవిష్టే శ్రీశేఽస్మిన్నధికం బభౌ || ౫ ||

పర్యంకీకృత్య భోగం స్వం స్వపంతం తత్ర మాధవమ్ |
సేవమానం సహస్రాక్షం నాగరాజముపాస్మహే || ౬ ||

శరదభ్రరుచిః స్వాంక శయిత శ్యామసుందరా |
శేషస్య మూర్తిరాభాతి చైత్రపర్వ శశాంకవత్ || ౭ ||

సౌమిత్రీ భూయ రామస్య గుణైర్దాస్యముపాగతః |
శేషత్వానుగుణం శేషః తస్యాసీన్నిత్యకింకరః || ౮ ||

అత్త్వాలోకాన్ లయాంబోధౌ యదా శిశయిషుర్హరిః |
వటపత్రతనుః శేషః తల్పం తస్యాభవత్తదా || ౯ ||

పాదుకీభూత రామస్య తదాజ్ఞాం పరిపాలయన్ |
పారతంత్ర్యేఽతి శేషే త్వం శేష తాం జానకీమపి || ౧౦ ||

చిరం విహృత్య విపినే సుఖం స్వపితుమిచ్ఛతోః |
సీతారాఘవయోరాసేదుపధానాం ఫణీశ్వరః || ౧౧ ||

దేవకీగర్భమావిశ్య హరేస్త్రాతాసి శేష భోః |
సత్సంతానార్థినస్తస్మాత్ త్వత్ప్రతిష్టాం వితన్వతే || ౧౨ ||

గృహీత్వా స్వశిశుం యాతి వసుదేవే వ్రజం ద్రుతమ్ |
వర్ష త్రీ భూయ శేష త్వం తం రిరక్షిషురన్వగాః || ౧౩ ||

ప్రసూనద్భిః ఫణారత్నైః నికుంజే భూయ భోగిరాట్ |
రాధామాధవయోరాసీత్ సంకేతస్థానముత్తమమ్ || ౧౪ ||

భగవచ్ఛేషభూతైస్త్వం అశేషైః శేష గీయసే |
ఆదిశేష ఇతి శ్రీమాన్ సార్థకం నామ తే తతః || ౧౫ ||

అనంతశ్చాస్మి నాగానాం ఇతి గీతాసు సన్నుతః |
అనంతోఽనంతకైంకర్య సంపదాప్యేత్యనంత తామ్ || ౧౬ ||

అహో వివిధరోఽప్యేషః శేషః శ్రీపతి సేవనాత్ |
సహస్రశీర్ష్యోఽనంతోఽభూత్ సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ || ౧౭ ||

హరేః శ్రీపాద చిహ్నాని ధత్తే శీర్షైః ఫణీశ్వరః |
చిహ్నాని స్వామినో దాసైః ధర్తవ్యానితి బోధయన్ || ౧౮ ||

అనంత సేవినః సర్వే జీర్ణాం త్వచమివోరగః |
విముచ్య విషయాసక్తిం శేషత్వే కుర్వతే రతిమ్ || ౧౯ ||

శ్రీ శ్రీశనాయ సాహస్రీం యుగపత్పరికీర్తయన్ |
సహస్రవదనః శేషో నూనం ద్విరసనోఽభవత్ || ౨౦ ||

అన్యోన్య వైరముత్సృజ్య ఫణీశ్వర ఖగేశ్వరౌ |
శయనం వాహనం విష్ణోః అభూతాం త్వత్పదాశ్రయౌ || ౨౧ ||

వపుః శబ్దమనోదోషాన్విరస్య శృతిగోచరమ్ |
దర్శయంతం పరబ్రహ్మం తం శేషం సముపాస్మహే || ౨౨ ||

శేషతల్పేన రంగేశః శేషాద్రౌ వేంకటేశ్వరః |
హస్తి కాళేశ్వరః శేష భూషణేన విరాజతే || ౨౩ ||

భవత్పాదుకాత్వం తే మహత్త్వా పాదుకో గుణః |
శిరసా ధారయంతి త్వాం భక్త్యా శేషయః స మే || ౨౪ ||

భాగవత శేషతాయాః మహత్త్వమావేదయన్నయం శేషః |
గురురస్య వామపాదే విష్ణోర్వాహస్య వీరకటకమాభూత్ || ౨౫ ||

శేషః పీతాంబరం విష్ణోః తద్విష్ణుధృతమంబరమ్ |
శేషవస్త్రమితి ఖ్యాత్యా భక్త సమ్మాన్యతాం గతమ్ || ౨౬ ||

దుర్మతిం జననీం త్యక్త్వా శ్రీపతిం శరణం గతః |
తేన దత్త్వాభయోఽనంతః తస్యాసేన్నిత్యకింకరః || ౨౭ ||

గర్గాయ మునయే జ్యోతిర్విద్యాం యః సముపాదిశత్ |
దేవర్షిగణసంపూజ్యం తం అనంతముపాస్మహే || ౨౮ ||

వందేఽనంతం ముదాభాంతం రుచా శ్వేతం సురార్చితమ్ |
హరిపాదాబ్జ శరణం తదీయాస్యాబ్జ తోషణమ్ || ౨౯ ||

శ్రీమతే విష్ణుభక్తాయ శంఖచక్రాదిధారిణే |
వారుణీ కీర్తి సహితాయానంతాయాస్తు మంగళమ్ || ౩౦ ||

ఇమం స్తుతిం అనంతస్య భక్త్యా నిత్యం పఠంతి యే |
సర్పబాధా న తేషాం స్యాత్ పుత్రిణః స్యుః హరేః ప్రియాః || ౩౧ ||

ఇతి శ్రీఆదిశేష స్తవమ్ ||


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని నాగదేవత స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని శ్రీ విష్ణు స్తోత్రాలు చూడండి.

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు.

error: Not allowed
%d bloggers like this: