Sri Adisesha Stavam – శ్రీ ఆదిశేష స్తవం

శ్రీమద్విష్ణుపదాంభోజ పీఠాయుత ఫణాతలమ్ |
శేషత్వైక స్వరూపం తం ఆదిశేషముపాస్మహే || ౧

అనంతాం దధతం శీర్షైః అనంతశయనాయితమ్ |
అనంతే చ పదే భాన్తం తం అనంతముపాస్మహే || ౨

శేషే శ్రియఃపతిస్తస్య శేష భూతం చరాచరమ్ |
ప్రథమోదాహృతిం తత్ర శ్రీమన్తం శేషమాశ్రయే || ౩

వందే సహస్రస్థూణాఖ్య శ్రీమహామణిమండపమ్ |
ఫణా సహస్రరత్నౌఘైః దీపయన్తం ఫణీశ్వరమ్ || ౪

శేషః సింహాసనీ భూత్వా ఛత్రయిత్వా ఫణావళిమ్ |
వీరాసనేనోపవిష్టే శ్రీశేఽస్మిన్నధికం బభౌ || ౫

పర్యంకీకృత్య భోగం స్వం స్వపన్తం తత్ర మాధవమ్ |
సేవమానం సహస్రాక్షం నాగరాజముపాస్మహే || ౬

శరదభ్రరుచిః స్వాంక శయిత శ్యామసుందరా |
శేషస్య మూర్తిరాభాతి చైత్రపర్వ శశాంకవత్ || ౭

సౌమిత్రీ భూయ రామస్య గుణైర్దాస్యముపాగతః |
శేషత్వానుగుణం శేషః తస్యాసీన్నిత్యకింకరః || ౮

అత్త్వాలోకాన్ లయాంబోధౌ యదా శిశయిషుర్హరిః |
వటపత్రతనుః శేషః తల్పం తస్యాభవత్తదా || ౯

పాదుకీభూత రామస్య తదాజ్ఞాం పరిపాలయన్ |
పారతంత్ర్యేఽతి శేషే త్వం శేష తాం జానకీమపి || ౧౦

చిరం విహృత్య విపినే సుఖం స్వపితుమిచ్ఛతోః |
సీతారాఘవయోరాసేదుపధానాం ఫణీశ్వరః || ౧౧

దేవకీగర్భమావిశ్య హరేస్త్రాతాసి శేష భోః |
సత్సంతానార్థినస్తస్మాత్ త్వత్ప్రతిష్టాం వితన్వతే || ౧౨

గృహీత్వా స్వశిశుం యాతి వసుదేవే వ్రజం ద్రుతమ్ |
వర్ష త్రీ భూయ శేష త్వం తం రిరక్షిషురన్వగాః || ౧౩

ప్రసూనద్భిః ఫణారత్నైః నికుంజే భూయ భోగిరాట్ |
రాధామాధవయోరాసీత్ సంకేతస్థానముత్తమమ్ || ౧౪

భగవచ్ఛేషభూతైస్త్వం అశేషైః శేష గీయసే |
ఆదిశేష ఇతి శ్రీమాన్ సార్థకం నామ తే తతః || ౧౫

అనంతశ్చాస్మి నాగానాం ఇతి గీతాసు సన్నుతః |
అనంతోఽనంతకైంకర్య సంపదాప్యేత్యనంత తామ్ || ౧౬

అహో వివిధరోఽప్యేషః శేషః శ్రీపతి సేవనాత్ |
సహస్రశీర్ష్యోఽనంతోఽభూత్ సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ || ౧౭

హరేః శ్రీపాద చిహ్నాని ధత్తే శీర్షైః ఫణీశ్వరః |
చిహ్నాని స్వామినో దాసైః ధర్తవ్యానితి బోధయన్ || ౧౮

అనంత సేవినస్సర్వే జీర్ణాం త్వచమివోరగః |
విముచ్య విషయాసక్తిం శేషత్వే కుర్వతే రతిమ్ || ౧౯

శ్రీ శ్రీశనాయ సాహస్రీం యుగపత్పరికీర్తయన్ |
సహస్రవదనః శేషో నూనం ద్విరసనోఽభవత్ || ౨౦

అన్యోన్య వైరముత్సృజ్య ఫణీశ్వర ఖగేశ్వరౌ |
శయనం వాహనం విష్ణోః అభూతాం త్వత్పదాశ్రయౌ || ౨౧

వపుశ్శబ్దమనోదోషాన్విరస్య శృతిగోచరమ్ |
దర్శయన్తం పరబ్రహ్మం తం శేషం సముపాస్మహే || ౨౨

శేషతల్పేన రంగేశః శేషాద్రౌ వేంకటేశ్వరః |
హస్తి కాళేశ్వరః శేష భూషణేన విరాజతే || ౨౩

భవత్పాదుకాత్వం తే మహత్త్వా పాదుకో గుణః |
శిరసా ధారయంతి త్వాం భక్త్యా శేషయస్స మే || ౨౪

భాగవత శేషతాయాః మహత్త్వమావేదయన్నయం శేషః ||
గురురస్య వామపాదే విష్ణోర్వాహస్య వీరకటకమాభూత్ || ౨౫

శేషః పీతాంబరం విష్ణోః తద్విష్ణుధృతమంబరమ్ |
శేషవస్త్రమితి ఖ్యాత్యా భక్త సమ్మాన్యతాం గతమ్ || ౨౬

దుర్మతిం జననీం త్యక్త్వా శ్రీపతిం శరణం గతః |
తేన దత్త్వాభయోఽనంతః తస్యాసేన్నిత్యకింకరః || ౨౭

గర్గాయ మునయే జ్యోతిర్విద్యాం యస్సముపాదిశత్ |
దేవర్షిగణసంపూజ్యం తం అనంతముపాస్మహే || ౨౮

వందేఽనంతం ముదాభాంతం రుచా శ్వేతం సురార్చితమ్ |
హరిపాదాబ్జ శరణం తదీయాస్యాబ్జ తోషణమ్ || ౨౯

శ్రీమతే విష్ణుభక్తాయ శంఖచక్రాదిధారిణే |
వారుణీ కీర్తి సహితాయానంతాయాస్తు మంగళమ్ || ౩౦

ఇమం స్తుతిం అనంతస్య భక్త్యా నిత్యం పఠంతి యే |
సర్పబాధా న తేషాం స్యాత్ పుత్రణస్స్యుః హరేః ప్రియాః || ౩౧

ఇతి శ్రీ ఆదిశేష స్తవమ్ ||


మరిన్ని నాగదేవత స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని శ్రీ విష్ణు స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: "శ్రీగణేశ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము..

Facebook Comments

You may also like...

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు.

error: Not allowed
%d bloggers like this: