Sri Ranganatha Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ವೇದವ್ಯಾಸೋ ಭಗವಾನೃಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣುರ್ದೇವತಾ, ಶ್ರೀರಂಗಶಾಯೀತಿ ಬೀಜಂ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಇತಿ ಶಕ್ತಿಃ ಶ್ರೀಪ್ರದ ಇತಿ ಕೀಲಕಂ ಮಮ ಸಮಸ್ತಪಾಪನಾಶಾರ್ಥೇ ಶ್ರೀರಂಗರಾಜಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಧೌಮ್ಯ ಉವಾಚ |
ಶ್ರೀರಂಗಶಾಯೀ ಶ್ರೀಕಾಂತಃ ಶ್ರೀಪ್ರದಃ ಶ್ರಿತವತ್ಸಲಃ |
ಅನಂತೋ ಮಾಧವೋ ಜೇತಾ ಜಗನ್ನಾಥೋ ಜಗದ್ಗುರುಃ || ೧ ||

ಸುರವರ್ಯಃ ಸುರಾರಾಧ್ಯಃ ಸುರರಾಜಾನುಜಃ ಪ್ರಭುಃ |
ಹರಿರ್ಹತಾರಿರ್ವಿಶ್ವೇಶಃ ಶಾಶ್ವತಃ ಶಂಭುರವ್ಯಯಃ || ೨ ||

ಭಕ್ತಾರ್ತಿಭಂಜನೋ ವಾಗ್ಮೀ ವೀರೋ ವಿಖ್ಯಾತಕೀರ್ತಿಮಾನ್ |
ಭಾಸ್ಕರಃ ಶಾಸ್ತ್ರತತ್ತ್ವಜ್ಞೋ ದೈತ್ಯಶಾಸ್ತಾಽಮರೇಶ್ವರಃ || ೩ ||

ನಾರಾಯಣೋ ನರಹರಿರ್ನೀರಜಾಕ್ಷೋ ನರಪ್ರಿಯಃ |
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಕೃದ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಗೋ ಬ್ರಹ್ಮಪೂಜಿತಃ || ೪ ||

ಕೃಷ್ಣಃ ಕೃತಜ್ಞೋ ಗೋವಿಂದೋ ಹೃಷೀಕೇಶೋಽಘನಾಶನಃ |
ವಿಷ್ಣುರ್ಜಿಷ್ಣುರ್ಜಿತಾರಾತಿಃ ಸಜ್ಜನಪ್ರಿಯ ಈಶ್ವರಃ || ೫ ||

ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಸ್ತ್ರಿಲೋಕೇಶಃ ತ್ರಯ್ಯರ್ಥಸ್ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಃ |
ಕಾಕುತ್ಸ್ಥಃ ಕಮಲಾಕಾಂತಃ ಕಾಳೀಯೋರಗಮರ್ದನಃ || ೬ ||

ಕಾಲಾಂಬುದಶ್ಯಾಮಲಾಂಗಃ ಕೇಶವಃ ಕ್ಲೇಶನಾಶನಃ |
ಕೇಶಿಪ್ರಭಂಜನಃ ಕಾಂತೋ ನಂದಸೂನುರರಿಂದಮಃ || ೭ ||

ರುಕ್ಮಿಣೀವಲ್ಲಭಃ ಶೌರಿರ್ಬಲಭದ್ರೋ ಬಲಾನುಜಃ |
ದಾಮೋದರೋ ಹೃಷೀಕೇಶೋ ವಾಮನೋ ಮಧುಸೂದನಃ || ೮ ||

ಪೂತಃ ಪುಣ್ಯಜನಧ್ವಂಸೀ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಶಿಖಾಮಣಿಃ |
ಆದಿಮೂರ್ತಿರ್ದಯಾಮೂರ್ತಿಃ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿರಮೂರ್ತಿಮಾನ್ || ೯ ||

ಪರಂಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂಧಾಮ ಪಾವನಃ ಪವನೋ ವಿಭುಃ |
ಚಂದ್ರಶ್ಛಂದೋಮಯೋ ರಾಮಃ ಸಂಸಾರಾಂಬುಧಿತಾರಕಃ || ೧೦ ||

ಆದಿತೇಯೋಽಚ್ಯುತೋ ಭಾನುಃ ಶಂಕರಶ್ಶಿವ ಊರ್ಜಿತಃ |
ಮಹೇಶ್ವರೋ ಮಹಾಯೋಗೀ ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ಮಹತ್ಪ್ರಿಯಃ || ೧೧ ||

ದುರ್ಜನಧ್ವಂಸಕೋಽಶೇಷಸಜ್ಜನೋಪಾಸ್ತಸತ್ಫಲಮ್ |
ಪಕ್ಷೀಂದ್ರವಾಹನೋಽಕ್ಷೋಭ್ಯಃ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಶಯನೋ ವಿಧುಃ || ೧೨ ||

ಜನಾರ್ದನೋ ಜಗದ್ಧೇತುರ್ಜಿತಮನ್ಮಥವಿಗ್ರಹಃ |
ಚಕ್ರಪಾಣಿಃ ಶಂಖಧಾರೀ ಶಾರ್ಙ್ಗೀ ಖಡ್ಗೀ ಗದಾಧರಃ || ೧೩ ||

ಏವಂ ವಿಷ್ಣೋಶ್ಶತಂ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಮಿಹೇರಿತಮ್ |
ಸ್ತೋತ್ರಾಣಾಮುತ್ತಮಂ ಗುಹ್ಯಂ ನಾಮರತ್ನಸ್ತವಾಭಿಧಮ್ || ೧೪ ||

ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವರೋಗಘ್ನಂ ಚಿಂತಿತಾರ್ಥಫಲಪ್ರದಮ್ |
ತ್ವಂ ತು ಶೀಘ್ರಂ ಮಹಾರಾಜ ಗಚ್ಛ ರಂಗಸ್ಥಲಂ ಶುಭಮ್ || ೧೫ ||

ಸ್ನಾತ್ವಾ ತುಲಾರ್ಕೇ ಕಾವೇರ್ಯಾಂ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ಶ್ರವಣಂ ಕುರು |
ಗವಾಶ್ವವಸ್ತ್ರಧಾನ್ಯಾನ್ನಭೂಮಿಕನ್ಯಾಪ್ರದೋ ಭವ || ೧೬ ||

ದ್ವಾದಶ್ಯಾಂ ಪಾಯಸಾನ್ನೇನ ಸಹಸ್ರಂ ದಶ ಭೋಜಯ |
ನಾಮರತ್ನಸ್ತವಾಖ್ಯೇನ ವಿಷ್ಣೋರಷ್ಟಶತೇನ ಚ |
ಸ್ತುತ್ವಾ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥಂ ತ್ವಮಭೀಷ್ಟಫಲಮಾಪ್ನುಹಿ || ೧೭ ||

ಇತಿ ತುಲಾಕಾವೇರೀಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೇ ಶಂತನುಂ ಪ್ರತಿ ಧೌಮ್ಯೋಪದಿಷ್ಟ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed