Sri Ranganatha Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ రంగనాథ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం


శ్రీరంగనాథాష్టోత్తరశతనామావళిః >>

అస్య శ్రీరంగనాథాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమహామంత్రస్య వేదవ్యాసో భగవానృషిః అనుష్టుప్ఛందః భగవాన్ శ్రీమహావిష్ణుర్దేవతా, శ్రీరంగశాయీతి బీజం శ్రీకాంత ఇతి శక్తిః శ్రీప్రద ఇతి కీలకం మమ సమస్తపాపనాశార్థే శ్రీరంగరాజప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |

ధౌమ్య ఉవాచ |
శ్రీరంగశాయీ శ్రీకాంతః శ్రీప్రదః శ్రితవత్సలః |
అనంతో మాధవో జేతా జగన్నాథో జగద్గురుః || ౧ ||

సురవర్యః సురారాధ్యః సురరాజానుజః ప్రభుః |
హరిర్హతారిర్విశ్వేశః శాశ్వతః శంభురవ్యయః || ౨ ||

భక్తార్తిభంజనో వాగ్మీ వీరో విఖ్యాతకీర్తిమాన్ |
భాస్కరః శాస్త్రతత్త్వజ్ఞో దైత్యశాస్తాఽమరేశ్వరః || ౩ ||

నారాయణో నరహరిర్నీరజాక్షో నరప్రియః |
బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మకృద్బ్రహ్మా బ్రహ్మాంగో బ్రహ్మపూజితః || ౪ ||

కృష్ణః కృతజ్ఞో గోవిందో హృషీకేశోఽఘనాశనః |
విష్ణుర్జిష్ణుర్జితారాతిః సజ్జనప్రియ ఈశ్వరః || ౫ ||

త్రివిక్రమస్త్రిలోకేశః త్రయ్యర్థస్త్రిగుణాత్మకః |
కాకుత్స్థః కమలాకాంతః కాళీయోరగమర్దనః || ౬ ||

కాలాంబుదశ్యామలాంగః కేశవః క్లేశనాశనః |
కేశిప్రభంజనః కాంతో నందసూనురరిందమః || ౭ ||

రుక్మిణీవల్లభః శౌరిర్బలభద్రో బలానుజః |
దామోదరో హృషీకేశో వామనో మధుసూదనః || ౮ ||

పూతః పుణ్యజనధ్వంసీ పుణ్యశ్లోకశిఖామణిః |
ఆదిమూర్తిర్దయామూర్తిః శాంతమూర్తిరమూర్తిమాన్ || ౯ ||

పరంబ్రహ్మ పరంధామ పావనః పవనో విభుః |
చంద్రశ్ఛందోమయో రామః సంసారాంబుధితారకః || ౧౦ ||

ఆదితేయోఽచ్యుతో భానుః శంకరశ్శివ ఊర్జితః |
మహేశ్వరో మహాయోగీ మహాశక్తిర్మహత్ప్రియః || ౧౧ ||

దుర్జనధ్వంసకోఽశేషసజ్జనోపాస్తసత్ఫలమ్ |
పక్షీంద్రవాహనోఽక్షోభ్యః క్షీరాబ్ధిశయనో విధుః || ౧౨ ||

జనార్దనో జగద్ధేతుర్జితమన్మథవిగ్రహః |
చక్రపాణిః శంఖధారీ శార్ఙ్గీ ఖడ్గీ గదాధరః || ౧౩ ||

ఏవం విష్ణోశ్శతం నామ్నామష్టోత్తరమిహేరితమ్ |
స్తోత్రాణాముత్తమం గుహ్యం నామరత్నస్తవాభిధమ్ || ౧౪ ||

సర్వదా సర్వరోగఘ్నం చింతితార్థఫలప్రదమ్ |
త్వం తు శీఘ్రం మహారాజ గచ్ఛ రంగస్థలం శుభమ్ || ౧౫ ||

స్నాత్వా తులార్కే కావేర్యాం మాహాత్మ్య శ్రవణం కురు |
గవాశ్వవస్త్రధాన్యాన్నభూమికన్యాప్రదో భవ || ౧౬ ||

ద్వాదశ్యాం పాయసాన్నేన సహస్రం దశ భోజయ |
నామరత్నస్తవాఖ్యేన విష్ణోరష్టశతేన చ |
స్తుత్వా శ్రీరంగనాథం త్వమభీష్టఫలమాప్నుహి || ౧౭ ||

ఇతి తులాకావేరీమాహాత్మ్యే శంతనుం ప్రతి ధౌమ్యోపదిష్ట శ్రీరంగనాథాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్ |


మరిన్ని శ్రీ విష్ణు స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed