Sri Ranganatha Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీరంగనాథాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్

అస్య శ్రీరంగనాథాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమహామంత్రస్య వేదవ్యాసో భగవానృషిః అనుష్టుప్ఛందః భగవాన్ శ్రీమహావిష్ణుర్దేవతా, శ్రీరంగశాయీతి బీజం శ్రీకాన్త ఇతి శక్తిః శ్రీప్రద ఇతి కీలకం
మమ సమస్తపాపనాశార్థే శ్రీరంగరాజప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |

ధౌమ్య ఉవాచ –
శ్రీరంగశాయీ శ్రీకాన్తః శ్రీప్రదః శ్రితవత్సలః |
అనన్తో మాధవో జేతా జగన్నాథో జగద్గురుః || ౧ ||

సురవర్యః సురారాధ్యః సురరాజానుజః ప్రభుః |
హరిర్హతారిర్విశ్వేశః శాశ్వతః శమ్భురవ్యయః || ౨ ||

భక్తార్తిభంజనో వాగ్మీ వీరో విఖ్యాతకీర్తిమాన్ |
భాస్కరః శాస్త్రతత్త్వజ్ఞో దైత్యశాస్తాఽమరేశ్వరః || ౩ ||

నారాయణో నరహరిర్నీరజాక్షో నరప్రియః |
బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మకృద్బ్రహ్మా బ్రహ్మాంగో బ్రహ్మపూజితః || ౪ ||

కృష్ణః కృతజ్ఞో గోవిన్దో హృషీకేశోఽఘనాశనః |
విష్ణుర్జిష్ణుర్జితారాతిః సజ్జనప్రియ ఈశ్వరః || ౫ ||

త్రివిక్రమస్త్రిలోకేశః త్రయ్యర్థస్త్రిగుణాత్మకః |
కాకుత్స్థః కమలాకాన్తః కాళీయోరగమర్దనః || ౬ ||

కాలామ్బుదశ్యామలాంగః కేశవః క్లేశనాశనః |
కేశిప్రభంజనః కాన్తో నన్దసూనురరిన్దమః || ౭ ||

రుక్మిణీవల్లభః శౌరిః బలభద్రో బలానుజః |
దామోదరో హృషీకేశో వామనో మధుసూదనః || ౮ ||

పూతః పుణ్యజనధ్వంసీ పుణ్యశ్లోకశిఖామణిః |
ఆదిమూర్తిర్దయామూర్తిః శాన్తమూర్తిరమూర్తిమాన్ || ౯ ||

పరంబ్రహ్మ పరంధామ పావనః పవనో విభుః |
చంద్రశ్ఛన్దోమయో రామః సంసారామ్బుధితారకః || ౧౦ ||

ఆదితేయోఽచ్యుతో భానుః శంకరశ్శివ ఊర్జితః |
మహేశ్వరో మహాయోగీ మహాశక్తిర్మహత్ప్రియః || ౧౧ ||

దుర్జనధ్వంసకోఽశేషసజ్జనోపాస్తసత్ఫలం |
పక్షీన్ద్రవాహనోఽక్షోభ్యః క్షీరాబ్ధిశయనో విధుః || ౧౨ ||

జనార్దనో జగద్ధేతుర్జితమన్మథవిగ్రహః |
చక్రపాణిః శంఖధారీ శార్ఙ్గీ ఖడ్గీ గదాధరః || ౧౩ ||

ఏవం విష్ణోశ్శతం నామ్నామష్టోత్తరమిహేరితమ్ |
స్తోత్రాణాముత్తమం గుహ్యం నామరత్నస్తవాభిధమ్ || ౧౪ ||

సర్వదా సర్వరోగఘ్నం చిన్తితార్థఫలప్రదమ్ |
త్వం తు శీఘ్రం మహారాజ గచ్ఛ రంగస్థలం శుభమ్ || ౧౫ ||

స్నాత్వా తులార్కే కావేర్యాం మాహాత్మ్యశ్రవణం కురు |
గవాశ్వవస్త్రధాన్యాన్నభూమికన్యాప్రదో భవ || ౧౬ ||

ద్వాదశ్యాం పాయసాన్నేన సహస్రం దశ భోజయ |
నామరత్నస్తవాఖ్యేన విష్ణోస్సాష్టశతేన చ |
స్తుత్వా శ్రీరంగనాథం త్వమభీష్టఫలమాప్నుహి || ౧౭ ||

ఇతి తులాకావేరీమాహాత్మ్యే శన్తనుం ప్రతి ధౌమ్యోపదిష్ట శ్రీరంగనాథాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ |

Facebook Comments

You may also like...

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు. తప్పనిసరి ఖాళీలు *‌తో గుర్తించబడ్డాయి

error: Download Stotra Nidhi mobile app