Maha Narayana Upanishat – ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್


ಹ॒ರಿ॒: ಓಮ್ ॥

ಶಂ ನೋ॑ ಮಿ॒ತ್ರಃ ಶಂ ವರು॑ಣಃ ।
ಶಂ ನೋ॑ ಭವತ್ವರ್ಯ॒ಮಾ ।
ಶಂ ನ॒ ಇನ್ದ್ರೋ॒ ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿ॑: ।
ಶಂ ನೋ॒ ವಿಷ್ಣು॑ರುರುಕ್ರ॒ಮಃ ॥

ನಮೋ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣೇ । ನಮ॑ಸ್ತೇ ವಾಯೋ ।
ತ್ವಮೇ॒ವ ಪ್ರ॒ತ್ಯಕ್ಷಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮಾ॑ಸಿ ।
ತ್ವಾಮೇ॒ವ ಪ್ರ॒ತ್ಯಕ್ಷಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ।
ಋ॒ತಂ ವ॑ದಿಷ್ಯಾಮಿ । ಸ॒ತ್ಯಂ ವ॑ದಿಷ್ಯಾಮಿ ।
ತನ್ಮಾಮ॑ವತು । ತದ್ವಕ್ತಾರ॑ಮವತು॒ ।
ಅವ॑ತು॒ ಮಾಮ್ । ಅವ॑ತು ವ॒ಕ್ತಾರ᳚ಮ್ ॥

ಓಂ ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॑: ॥

ಓಂ ಸ॒ಹ ನಾ॑ವವತು । ಸ॒ಹ ನೌ॑ ಭುನಕ್ತು ।
ಸ॒ಹ ವೀ॒ರ್ಯಂ॑ ಕರವಾವಹೈ ।
ತೇ॒ಜ॒ಸ್ವಿ ನಾ॒ವಧೀ॑ತಮಸ್ತು॒ । ಮಾ ವಿ॑ದ್ವಿಷಾ॒ವಹೈ᳚ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॑: ॥

ಪ್ರಥಮೋಽನುವಾಕಃ ।
ಅಮ್ಭ॑ಸ್ಯಪಾ॒ರೇ ಭುವ॑ನಸ್ಯ॒ ಮಧ್ಯೇ॒ ನಾಕ॑ಸ್ಯ ಪೃ॒ಷ್ಠೇ ಮ॑ಹ॒ತೋ ಮಹೀ॑ಯಾನ್ ।
ಶು॒ಕ್ರೇಣ॒ ಜ್ಯೋತೀಗ್ಂ॑ಷಿ ಸಮನು॒ಪ್ರವಿ॑ಷ್ಟಃ ಪ್ರ॒ಜಾಪ॑ತಿಶ್ಚರತಿ॒ ಗರ್ಭೇ॑ ಅ॒ನ್ತಃ ॥ 1 ॥

ಯಸ್ಮಿ॑ನ್ನಿ॒ದಗ್ಂ ಸಂ ಚ॒ ವಿ ಚೈತಿ॒ ಸರ್ವಂ॒ ಯಸ್ಮಿ॑ನ್ ದೇ॒ವಾ ಅಧಿ॒ ವಿಶ್ವೇ॑ ನಿಷೇ॒ದುಃ ।
ತದೇ॒ವ ಭೂ॒ತಂ ತದು॒ ಭವ್ಯ॑ಮಾ ಇ॒ದಂ ತದ॒ಕ್ಷರೇ॑ ಪರ॒ಮೇ ವ್ಯೋ॑ಮನ್ ॥ 2 ॥

ಯೇನಾ॑ವೃ॒ತಂ ಖಂ ಚ॒ ದಿವಂ॑ ಮ॒ಹೀಂ ಚ॒ ಯೇನಾ॑ದಿ॒ತ್ಯಸ್ತಪ॑ತಿ॒ ತೇಜ॑ಸಾ॒ ಭ್ರಾಜ॑ಸಾ ಚ ।
ಯಮ॒ನ್ತಃ ಸ॑ಮು॒ದ್ರೇ ಕ॒ವಯೋ॒ ವಯ॑ನ್ತಿ॒ ಯದ॒ಕ್ಷರೇ॑ ಪರ॒ಮೇ ಪ್ರ॒ಜಾಃ ॥ 3 ॥

ಯತ॑: ಪ್ರಸೂ॒ತಾ ಜ॒ಗತ॑: ಪ್ರಸೂತೀ॒ ತೋಯೇ॑ನ ಜೀ॒ವಾನ್ ವ್ಯಚ॑ಸರ್ಜ॒ ಭೂಮ್ಯಾ॑ಮ್ ।
ಯದೋಷ॑ಧೀಭಿಃ ಪು॒ರುಷಾ᳚ನ್ ಪ॒ಶೂಗ್ಂಶ್ಚ॒ ವಿವೇಶ॑ ಭೂ॒ತಾನಿ॑ ಚರಾಚ॒ರಾಣಿ॑ ॥ 4 ॥

ಅತಃ ಪರಂ॒ ನಾನ್ಯ॒ದಣೀ॑ಯಸಗ್ಂ ಹಿ॒ ಪರಾ॑ತ್ಪರಂ॒ ಯನ್ಮಹ॑ತೋ ಮ॒ಹಾನ್ತ॑ಮ್ ।
ಯದೇ॑ಕಮ॒ವ್ಯಕ್ತ॒ಮನ॑ನ್ತರೂಪಂ॒ ವಿಶ್ವಂ॑ ಪುರಾ॒ಣಂ ತಮ॑ಸ॒: ಪರ॑ಸ್ತಾತ್ ॥ 5 ॥

ತದೇ॒ವರ್ತಂ ತದು॑ ಸ॒ತ್ಯಮಾ॑ಹು॒ಸ್ತದೇ॒ವ ಬ್ರಹ್ಮ॑ ಪರ॒ಮಂ ಕ॑ವೀ॒ನಾಮ್ ।
ಇ॒ಷ್ಟಾ॒ಪೂ॒ರ್ತಂ ಬ॑ಹು॒ಧಾ ಜಾ॒ತಂ ಜಾಯ॑ಮಾನಂ ವಿ॒ಶ್ವಂ ಬಿ॑ಭರ್ತಿ॒ ಭುವ॑ನಸ್ಯ॒ ನಾಭಿ॑: ॥ 6 ॥

ತದೇ॒ವಾಗ್ನಿಸ್ತದ್ವಾ॒ಯುಸ್ತತ್ಸೂರ್ಯ॒ಸ್ತದು॑ ಚನ್ದ್ರಮಾ᳚: ।
ತದೇ॒ವ ಶು॒ಕ್ರಮ॒ಮೃತಂ॒ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ॒ ತದಾಪ॒: ಸ॒ ಪ್ರ॒ಜಾಪ॑ತಿಃ ॥ 7 ॥

ಸರ್ವೇ॑ ನಿಮೇ॒ಷಾ ಜ॒ಜ್ಞಿರೇ॑ ವಿ॒ದ್ಯುತ॒: ಪುರು॑ಷಾ॒ದಧಿ॑ ।
ಕ॒ಲಾ ಮು॑ಹೂ॒ರ್ತಾಃ ಕಾಷ್ಠಾ᳚ಶ್ಚಾಹೋರಾ॒ತ್ರಾಶ್ಚ॑ ಸರ್ವ॒ಶಃ ॥ 8 ॥

ಅ॒ರ್ಧ॒ಮಾ॒ಸಾ ಮಾಸಾ॑ ಋ॒ತವ॑: ಸಂವತ್ಸ॒ರಶ್ಚ॑ ಕಲ್ಪನ್ತಾಮ್ ।
ಸ ಆಪ॑: ಪ್ರದು॒ಧೇ ಉ॒ಭೇ ಇ॒ಮೇ ಅ॒ನ್ತರಿ॑ಕ್ಷ॒ಮಥೋ॒ ಸುವ॑: ॥ 9 ॥

ನೈನ॑ಮೂ॒ರ್ಧ್ವಂ ನ ತಿ॒ರ್ಯಞ್ಚಂ॒ ನ ಮಧ್ಯೇ॒ ಪರಿ॑ಜಗ್ರಭತ್ ।
ನ ತಸ್ಯೇ॑ಶೇ॒ ಕಶ್ಚ॒ನ ತಸ್ಯ ನಾಮ ಮ॒ಹದ್ಯಶ॑: ॥ 10 ॥

ನ ಸ॒ನ್ದೃಶೇ॑ ತಿಷ್ಠತಿ॒ ರೂಪ॑ಮಸ್ಯ॒ ನ ಚಕ್ಷು॑ಷಾ ಪಶ್ಯತಿ॒ ಕಶ್ಚ॒ನೈನ᳚ಮ್ ।
ಹೃ॒ದಾ ಮ॑ನೀ॒ಷಾ ಮನ॑ಸಾ॒ಭಿಕ್ಲೃ॑ಪ್ತೋ॒ ಯ ಏ॑ನಂ ವಿ॒ದುರಮೃ॑ತಾ॒ಸ್ತೇ ಭ॑ವನ್ತಿ ॥ 11 ॥

(ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸೂಕ್ತ)
ಅ॒ದ್ಭ್ಯಃ ಸಮ್ಭೂ॑ತೋ ಹಿರಣ್ಯಗ॒ರ್ಭ ಇತ್ಯ॒ಷ್ಟೌ ॥

ಅ॒ದ್ಭ್ಯಃ ಸಮ್ಭೂ॑ತಃ ಪೃಥಿ॒ವ್ಯೈ ರಸಾ॑ಚ್ಚ ।
ವಿ॒ಶ್ವಕ॑ರ್ಮಣ॒: ಸಮ॑ವ॒ರ್ತತಾಧಿ॑ ।
ತಸ್ಯ॒ ತ್ವಷ್ಟಾ॑ ವಿ॒ದಧ॑ದ್ರೂ॒ಪಮೇ॑ತಿ ।
ತತ್ಪುರು॑ಷಸ್ಯ॒ ವಿಶ್ವ॒ಮಾಜಾ॑ನ॒ಮಗ್ರೇ᳚ । 1

ವೇದಾ॒ಹಮೇ॒ತಂ ಪುರು॑ಷಂ ಮ॒ಹಾನ್ತ॑ಮ್ ।
ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯವ॑ರ್ಣಂ॒ ತಮ॑ಸ॒: ಪರ॑ಸ್ತಾತ್ ।
ತಮೇ॒ವಂ ವಿ॒ದ್ವಾನ॒ಮೃತ॑ ಇ॒ಹ ಭ॑ವತಿ । 2
ನಾನ್ಯಃ ಪನ್ಥಾ॑ ವಿದ್ಯ॒ತೇಯ॑ಽನಾಯ ।

ಪ್ರ॒ಜಾಪ॑ತಿಶ್ಚರತಿ॒ ಗರ್ಭೇ॑ ಅ॒ನ್ತಃ ।
ಅ॒ಜಾಯ॑ಮಾನೋ ಬಹು॒ಥಾ ವಿಜಾಯತೇ ।
ತಸ್ಯ॒ ಧೀರಾ॒: ಪರಿ॑ಜಾನನ್ತಿ॒ ಯೋನಿ॑ಮ್ ।
ಮರೀ॑ಚೀನಾಂ ಪ॒ದಮಿ॑ಚ್ಛನ್ತಿ ವೇ॒ಧಸ॑: । 3

ಯೋ ದೇ॒ವೇಭ್ಯ॒ ಆತ॑ಪತಿ ।
ಯೋ ದೇ॒ವಾನಾಂ᳚ ಪು॒ರೋಹಿ॑ತಃ ।
ಪೂರ್ವೋ॒ ಯೋ ದೇ॒ವೇಭ್ಯೋ॑ ಜಾ॒ತಃ ।
ನಮೋ॑ ರು॒ಚಾಯ॒ ಬ್ರಾಹ್ಮ॑ಯೇ । 4

ರುಚಂ॑ ಬ್ರಾ॒ಹ್ಮಂ ಜ॒ನಯ॑ನ್ತಃ ।
ದೇ॒ವಾ ಅಗ್ರೇ॒ ತದ॑ಬ್ರುವನ್ ।
ಯಸ್ತ್ವೈ॒ವಂ ಬ್ರಾ॑ಹ್ಮ॒ಣೋ ವಿ॒ದ್ಯಾತ್ ।
ತಸ್ಯ॑ ದೇ॒ವಾ ಅಸ॒ನ್ ವಶೇ॑ ।

ಹ್ರೀಶ್ಚ॑ ತೇ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ॒ ಪತ್ನ್ಯೌ॑ ।
ಅ॒ಹೋ॒ರಾ॒ತ್ರೇ ಪಾ॒ರ್ಶ್ವೇ । ನಕ್ಷ॑ತ್ರಾಣಿ ರೂ॒ಪಮ್ ।
ಅ॒ಶ್ವಿನೌ॒ ವ್ಯಾತ್ತ॑ಮ್ । ಇ॒ಷ್ಟಂ ಮ॑ನಿಷಾಣ ।
ಅ॒ಮುಂ ಮ॑ನಿಷಾಣ । ಸರ್ವಂ॑ ಮನಿಷಾಣ ।

(ಇತಿ ಉತ್ತರನಾರಾಯಣಾನುವಾಕಃ)

ಹಿ॒ರ॒ಣ್ಯ॒ಗ॒ರ್ಭಃ ಸಮ॑ವರ್ತ॒ತಾಗ್ರೇ॑ ಭೂ॒ತಸ್ಯ॑ ಜಾ॒ತಃ ಪತಿ॒ರೇಕ॑ ಆಸೀತ್ ।
ಸ ದಾ॑ಧಾರ ಪೃಥಿ॒ವೀಂ ದ್ಯಾಮು॒ತೇಮಾಂ ಕಸ್ಮೈ॑ ದೇ॒ವಾಯ॑ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ವಿಧೇಮ ॥ 1 ॥

ಯಃ ಪ್ರಾ॑ಣ॒ತೋ ನಿ॑ಮಿಷ॒ತೋ ಮ॑ಹಿ॒ತ್ವೈಕ॒ ಇದ್ರಾಜಾ॒ ಜಗ॑ತೋ ಬ॒ಭೂವ॑ ।
ಯ ಈಶೇ ಅ॒ಸ್ಯ ದ್ವಿ॒ಪದ॒ಶ್ಚತು॑ಷ್ಪದ॒: ಕಸ್ಮೈ॑ ದೇ॒ವಾಯ॑ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ವಿಧೇಮ ॥ 2 ॥

ಯ ಆ॑ತ್ಮ॒ದಾ ಬ॑ಲ॒ನ್ದಾ ಯಸ್ಯ॒ ವಿಶ್ವ॑ ಉ॒ಪಾಸ॑ತೇ ಪ್ರ॒ಶಿಷಂ॒ ಯಸ್ಯ॑ ದೇ॒ವಾಃ ।
ಯಸ್ಯ॑ ಛಾ॒ಯಾಮೃತಂ॒ ಯಸ್ಯ॑ ಮೃ॒ತ್ಯುಃ ಕಸ್ಮೈ॑ ದೇ॒ವಾಯ॑ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ವಿಧೇಮ ॥ 3 ॥

ಯಸ್ಯೇ॒ಮೇ ಹಿ॒ಮವ॑ನ್ತೋ ಮಹಿ॒ತ್ವಾ ಯಸ್ಯ॑ ಸಮು॒ದ್ರಗ್ಂ ರಸಯಾ॑ ಸ॒ಹಾಹುಃ ।
ಯಸ್ಯೇ॒ಮಾಃ ಪ್ರ॒ದಿಶೋ॒ ಯಸ್ಯ॑ ಬಾ॒ಹೂ ಕಸ್ಮೈ॑ ದೇ॒ವಾಯ॑ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ವಿಧೇಮ ॥ 4 ॥

ಯಂ ಕ್ರನ್ದ॑ಸೀ॒ ಅವ॑ಸಾ ತಸ್ತಭಾ॒ನೇ ಅ॒ಸ್ಯೈಕ್ಷೇ॑ತಾಂ॒ ಮನ॑ಸಾ॒ ರೇಜ॑ಮಾನೇ ।
ಯತ್ರಾಧಿ॒ ಸೂರ॒ ಉದಿ॑ತೌ॒ ವ್ಯೇತಿ॒ ಕಸ್ಮೈ॑ ದೇ॒ವಾಯ॑ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ವಿಧೇಮ ॥ 5 ॥

ಯೇನ॒ ದ್ಯೌರು॒ಗ್ರಾ ಪೃ॑ಥಿ॒ವೀ ಚ॑ ದೃಢೇ॒ ಯೇನ॒ ಸುವ॑: ಸ್ತಭಿ॒ತಂ ಯೇನ॒ ನಾಕ॑: ।
ಯೋ ಅ॒ನ್ತರಿ॑ಕ್ಷೇ॒ ರಜ॑ಸೋ ವಿ॒ಮಾನ॒: ಕಸ್ಮೈ॑ ದೇ॒ವಾಯ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ವಿಧೇಮ ॥ 6 ॥

ಆಪೋ॑ ಹ॒ ಯನ್ಮ॑ಹ॒ತೀರ್ವಿಶ್ವ॒ಮಾಯಂ॒ ದಕ್ಷಂ॒ ದಧಾನಾ ಜ॒ನಯ॑ನ್ತೀರ॒ಗ್ನಿಮ್ ।
ತತೋ॑ ದೇ॒ವಾನಾಂ॒ ನಿರ॑ವರ್ತ॒ತಾಸು॒ರೇಕ॒: ಕಸ್ಮೈ॑ ದೇ॒ವಾಯ॑ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ವಿಧೇಮ ॥ 7 ॥

ಯಶ್ಚಿ॒ದಾಪೋ॑ ಮಹಿ॒ನಾ ಪ॒ರ್ಯಪ॑ಶ್ಯ॒ದ್ದಕ್ಷಂ॒ ದಧಾ॑ನಾ ಜ॒ನಯ॑ನ್ತೀರ॒ಗ್ನಿಮ್ ।
ಯೋ ದೇ॒ವೇಷ್ವಧಿ॑ ದೇ॒ವ ಏ॒ಕ ಆಸೀ॒ತ್ ಕಸ್ಮೈ॑ ದೇ॒ವಾಯ॑ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ವಿಧೇಮ ॥ 8 ॥

ಏ॒ಷ ಹಿ ದೇ॒ವಃ ಪ್ರ॒ದಿಶೋಽನು॒ ಸರ್ವಾ॒:
ಪೂರ್ವೋ॑ ಹಿ ಜಾ॒ತಃ ಸ ಉ॒ ಗರ್ಭೇ॑ ಅ॒ನ್ತಃ ।
ಸ ವಿ॒ಜಾಯ॑ಮಾನಃ ಸ ಜನಿ॒ಷ್ಯಮಾ॑ಣಃ
ಪ್ರ॒ತ್ಯಙ್ಮುಖಾ᳚ಸ್ತಿಷ್ಠತಿ ವಿ॒ಶ್ವತೋ॑ಮುಖಃ ॥ 12 ॥

ವಿ॒ಶ್ವತ॑ಶ್ಚಕ್ಷುರು॒ತ ವಿ॒ಶ್ವತೋ॑ ಮುಖೋ ವಿ॒ಶ್ವತೋ॑ ಹಸ್ತ ಉ॒ತ ವಿ॒ಶ್ವತ॑ಸ್ಪಾತ್ ।
ಸಂ ಬಾ॒ಹುಭ್ಯಾಂ ನಮ॑ತಿ॒ ಸಂ ಪತ॑ತ್ರೈರ್ದ್ಯಾವಾ॑ಪೃಥಿ॒ವೀ ಜ॒ನಯ॑ನ್ ದೇ॒ವ ಏಕ॑: ॥ 13 ॥

ವೇ॒ನಸ್ತತ್ ಪಶ್ಯ॒ನ್ ವಿಶ್ವಾ॒ ಭುವ॑ನಾನಿ ವಿ॒ದ್ವಾನ್ ಯತ್ರ॒ ವಿಶ್ವಂ॒ ಭವ॒ತ್ಯೇಕ॑ನೀಡಮ್ ।
ಯಸ್ಮಿ॑ನ್ನಿ॒ದಗ್ಂಸಂ ಚ॒ ವಿ ಚೈಕ॒ಗ್ಂಸ ಓತಃ ಪ್ರೋತ॑ಶ್ಚ ವಿ॒ಭುಃ ಪ್ರ॒ಜಾಸು॑ ॥ 14 ॥

ಪ್ರ ತದ್ವೋ॑ಚೇ ಅ॒ಮೃತಂ॒ ನು ವಿ॒ದ್ವಾನ್ ಗ॑ನ್ಧ॒ರ್ವೋ ನಾಮ॒ ನಿಹಿ॑ತಂ॒ ಗುಹಾ॑ಸು ।
ತ್ರೀಣಿ॑ ಪ॒ದಾ ನಿಹಿ॑ತಾ॒ ಗುಹಾ॑ಸು॒ ಯಸ್ತದ್ವೇದ॑ ಸವಿ॒ತುಃ ಪಿ॒ತಾ ಸ॑ತ್ ॥ 15 ॥

ಸ ನೋ॒ ಬನ್ಧು॑ರ್ಜನಿ॒ತಾ ಸ ವಿ॑ಧಾ॒ತಾ ಧಾಮಾ॑ನಿ॒ ವೇದ॒ ಭುವ॑ನಾನಿ॒ ವಿಶ್ವಾ᳚ ।
ಯತ್ರ॑ ದೇ॒ವಾ ಅ॒ಮೃತ॑ಮಾನಶಾ॒ನಾಸ್ತೃ॒ತೀಯೇ॒ ಧಾಮಾ᳚ನ್ಯ॒ಭ್ಯೈರ॑ಯನ್ತ ॥ 16 ॥

ಪರಿ॒ ದ್ಯಾವಾ॑ಪೃಥಿ॒ವೀ ಯ॑ನ್ತಿ ಸ॒ದ್ಯಃ ಪರಿ॑ ಲೋ॒ಕಾನ್ ಪರಿ॒ ದಿಶ॒: ಪರಿ॒ ಸುವ॑: ।
ಋ॒ತಸ್ಯ॒ ತನ್ತುಂ॑ ವಿತತಂ ವಿ॒ಚೃತ್ಯ॒ ತದ॑ಪಶ್ಯ॒ತ್ ತದ॑ಭವತ್ ಪ್ರ॒ಜಾಸು॑ ॥ 17 ॥

ಪ॒ರೀತ್ಯ॑ ಲೋ॒ಕಾನ್ ಪ॒ರೀತ್ಯ॑ ಭೂ॒ತಾನಿ॑ ಪ॒ರೀತ್ಯ॒ ಸರ್ವಾ᳚: ಪ್ರ॒ದಿಶೋ॒ ದಿಶ॑ಶ್ಚ ।
ಪ್ರ॒ಜಾಪ॑ತಿಃ ಪ್ರಥಮ॒ಜಾ ಋ॒ತಸ್ಯಾ॒ತ್ಮನಾ॒ತ್ಮಾನ॑ಮ॒ಭಿಸಮ್ಬಭೂವ ॥ 18 ॥

ಸದ॑ಸ॒ಸ್ಪತಿ॒ಮದ್ಭು॑ತಂ ಪ್ರಿ॒ಯಮಿನ್ದ್ರ॑ಸ್ಯ॒ ಕಾಮ್ಯ᳚ಮ್ ।
ಸನಿಂ॑ ಮೇ॒ಧಾಮ॑ಯಾಸಿಷಮ್ ॥ 19 ॥

ಉದ್ದೀ᳚ಪ್ಯಸ್ವ ಜಾತವೇದೋಽಪ॒ಘ್ನನ್ನಿರೃ॑ತಿಂ॒ ಮಮ॑ ।
ಪ॒ಶೂಗ್ಂಶ್ಚ॒ ಮಹ್ಯ॒ಮಾವ॑ಹ॒ ಜೀವ॑ನಂ ಚ॒ ದಿಶೋ॑ ದಿಶ ॥ 20 ॥

ಮಾ ನೋ॑ ಹಿಗ್ಂಸೀಜ್ಜಾತವೇದೋ॒ ಗಾಮಶ್ವಂ॒ ಪುರು॑ಷಂ॒ ಜಗ॑ತ್ ।
ಅಬಿ॑ಭ್ರ॒ದಗ್ನ॒ ಆಗ॑ಹಿ ಶ್ರಿ॒ಯಾ ಮಾ॒ ಪರಿ॑ಪಾತಯ ॥ 21 ॥

ಪುರು॑ಷಸ್ಯ ವಿದ್ಮ ಸಹಸ್ರಾ॒ಕ್ಷಸ್ಯ॑ ಮಹಾದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ರುದ್ರಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥ 22 ॥

ಗಾಯತ್ರ್ಯಾಃ ।
ತತ್ಪುರು॑ಷಾಯ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಮಹಾದೇ॒ವಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ರುದ್ರಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥ 23 ॥

ತತ್ಪುರು॑ಷಾಯ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ವಕ್ರತು॒ಣ್ಡಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ದನ್ತಿಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥ 24 ॥

ತತ್ಪುರು॑ಷಾಯ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಚಕ್ರತು॒ಣ್ಡಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ನನ್ದಿಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥ 25 ॥

ತತ್ಪುರು॑ಷಾಯ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಮಹಾಸೇ॒ನಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನಃ ಷಣ್ಮುಖಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥ 26 ॥

ತತ್ಪುರು॑ಷಾಯ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಸುವರ್ಣಪ॒ಕ್ಷಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ಗರುಡಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥ 27 ॥

ವೇ॒ದಾ॒ತ್ಮ॒ನಾಯ॑ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಹಿರಣ್ಯಗ॒ರ್ಭಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥ 28 ॥

ನಾ॒ರಾ॒ಯ॒ಣಾಯ॑ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ವಾಸುದೇ॒ವಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ವಿಷ್ಣುಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥ 29 ॥

ವ॒ಜ್ರ॒ನ॒ಖಾಯ॑ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ತೀಕ್ಷ್ಣದ॒ಗ್ಂಷ್ಟ್ರಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ನಾರಸಿಗ್ಂಹಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥ 30 ॥

ಭಾ॒ಸ್ಕ॒ರಾಯ॑ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಮಹದ್ದ್ಯುತಿಕ॒ರಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ಆದಿತ್ಯಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥ 31 ॥

ವೈ॒ಶ್ವಾ॒ನ॒ರಾಯ॑ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಲಾಲೀ॒ಲಾಯ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ಅಗ್ನಿಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥ 32 ॥

ಕಾ॒ತ್ಯಾ॒ಯ॒ನಾಯ॑ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಕನ್ಯಕು॒ಮಾರಿ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ದುರ್ಗಿಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥ 33 ॥

ಸ॒ಹ॒ಸ್ರ॒ಪರ॑ಮಾ ದೇ॒ವೀ॒ ಶ॒ತಮೂ॑ಲಾ ಶ॒ತಾಙ್ಕು॑ರಾ ।
ಸ॒ರ್ವಗ್ಂಹರತು॑ ಮೇ ಪಾ॒ಪಂ॒ ದೂ॒ರ್ವಾ ದು॑:ಸ್ವಪ್ನ॒ನಾಶಿ॑ನೀ ॥ 34 ॥

ಕಾಣ್ಡಾ᳚ತ್ ಕಾಣ್ಡಾತ್ ಪ್ರ॒ರೋಹ॑ನ್ತೀ॒ ಪರು॑ಷಃ ಪರುಷ॒: ಪರಿ॑ ।
ಏ॒ವಾ ನೋ॑ ದೂರ್ವೇ॒ ಪ್ರತ॑ನು ಸ॒ಹಸ್ರೇ॑ಣ ಶ॒ತೇನ॑ ಚ ॥ 35 ॥

ಯಾ ಶ॒ತೇನ॑ ಪ್ರತ॒ನೋಷಿ॑ ಸ॒ಹಸ್ರೇ॑ಣ ವಿ॒ರೋಹ॑ಸಿ ।
ತಸ್ಯಾ॑ಸ್ತೇ ದೇವೀಷ್ಟಕೇ ವಿ॒ಧೇಮ॑ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ವ॒ಯಮ್ ॥ 36 ॥

ಅಶ್ವಕ್ರಾ॒ನ್ತೇ ರ॑ಥಕ್ರಾ॒ನ್ತೇ॒ ವಿ॒ಷ್ಣುಕ್ರಾ᳚ನ್ತೇ ವ॒ಸುನ್ಧ॑ರಾ ।
ಶಿರಸಾ॑ ಧಾರ॑ಯಿಷ್ಯಾ॒ಮಿ॒ ರ॒ಕ್ಷ॒ಸ್ವ ಮಾಂ᳚ ಪದೇ॒ ಪದೇ ॥ 37 ॥

ಭೂಮಿರ್ಧೇನುರ್ಧರಣೀ ಲೋಕ॑ಧಾ॒ರಿಣೀ ।
ಉ॒ದ್ಧೃತಾ॑ಸಿ ವ॑ರಾಹೇ॒ಣ॒ ಕೃ॒ಷ್ಣೇ॒ನ ಶ॑ತಬಾ॒ಹುನಾ ॥ 38 ॥

ಮೃ॒ತ್ತಿಕೇ॑ ಹನ॑ ಪಾ॒ಪಂ॒ ಯ॒ನ್ಮ॒ಯಾ ದು॑ಷ್ಕೃತಂ॒ ಕೃತಮ್ ।
ಮೃತ್ತಿಕೇ᳚ ಬ್ರಹ್ಮ॑ದತ್ತಾ॒ಸಿ॒ ಕಾ॒ಶ್ಯಪೇ॑ನಾಭಿ॒ಮನ್ತ್ರಿ॑ತಾ ।
ಮೃ॒ತ್ತಿಕೇ॑ ದೇಹಿ॑ ಮೇ ಪು॒ಷ್ಟಿಂ॒ ತ್ವ॒ಯಿ ಸರ್ವಂ॑ ಪ್ರ॒ತಿಷ್ಠಿ॑ತಮ್ ॥ 39 ॥

ಮೃ॒ತ್ತಿಕೇ᳚ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿ॑ತೇ ಸ॒ರ್ವಂ॒ ತ॒ನ್ಮೇ ನಿ॑ರ್ಣುದ॒ ಮೃತ್ತಿ॑ಕೇ ।
ತ್ವಯಾ॑ ಹ॒ತೇನ॑ ಪಾಪೇ॒ನ॒ ಗ॒ಚ್ಛಾ॒ಮಿ ಪ॑ರಮಾಂ॒ ಗತಿಮ್ ॥ 40 ॥

ಯತ॑ ಇನ್ದ್ರ॒ ಭಯಾ॑ಮಹೇ॒ ತತೋ॑ ನೋ॒ ಅಭ॑ಯಂ ಕೃಧಿ ।
ಮಘ॑ವಞ್ಛ॒ಗ್ಧಿ ತವ॒ ತನ್ನ॑ ಊ॒ತಯೇ॒ ವಿದ್ವಿಷೋ॒ ವಿಮೃಧೋ᳚ ಜಹಿ ॥ 41 ॥

ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ॒ದಾ ವಿ॒ಶಸ್ಪತಿ॑ರ್ವೃತ್ರ॒ಹಾ ವಿಮೃಧೋ॑ ವ॒ಶೀ ।
ವೃಷೇನ್ದ್ರ॑: ಪು॒ರ ಏ॑ತು ನಃ ಸ್ವಸ್ತಿ॒ದಾ ಅ॑ಭಯಙ್ಕ॒ರಃ ॥ 42 ॥

ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನ॒ ಇನ್ದ್ರೋ॑ ವೃ॒ದ್ಧಶ್ರ॑ವಾಃ ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನ॑: ಪೂ॒ಷಾ ವಿ॒ಶ್ವವೇ॑ದಾಃ ।
ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನ॒ಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋ॒ ಅರಿ॑ಷ್ಟನೇಮಿಃ ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನೋ॒ ಬೃಹಸ್ಪತಿ॑ರ್ದಧಾತು ॥ 43 ॥

ಆಪಾ᳚ನ್ತಮನ್ಯುಸ್ತೃ॒ಪಲ॑ಪ್ರಭರ್ಮಾ॒ ಧುನಿ॒: ಶಿಮೀ॑ವಾ॒ಞ್ಛರುಮಾ॑ಗ್ಂಋಜೀ॒ಷೀ ।
ಸೋಮೋ॒ ವಿಶ್ವಾ᳚ನ್ಯತ॒ಸಾವನಾ॑ನಿ॒ ನಾರ್ವಾಗಿನ್ದ್ರಂ॑ ಪ್ರತಿ॒ಮಾನಾ॑ನಿ ದೇಭುಃ ॥ 44 ॥

ಬ್ರಹ್ಮ॑ಜಜ್ಞಾ॒ನಂ ಪ್ರ॑ಥ॒ಮಂ ಪು॒ರಸ್ತಾ॒ದ್ವಿ ಸೀ॑ಮ॒ತಃ ಸು॒ರುಚೋ॑ ವೇ॒ನ ಆ॑ವಃ ।
ಸ ಬು॒ಧ್ನಿಯಾ॑ ಉಪ॒ಮಾ ಅ॑ಸ್ಯ ವಿ॒ಷ್ಠಾಃ ಸ॒ತಶ್ಚ॒ ಯೋನಿ॒ಮಸ॑ತಶ್ಚ॒ ವಿವ॑: ॥ 45 ॥

ಸ್ಯೋ॒ನಾ ಪೃ॑ಥಿವಿ॒ ಭವಾ॑ ನೃಕ್ಷ॒ರಾ ನಿ॒ವೇಶ॑ನೀ ।
ಯಚ್ಛಾ॑ ನ॒: ಶರ್ಮ॑ ಸ॒ಪ್ರಥಾ᳚: ॥ 46 ॥

ಗ॒ನ್ಧ॒ದ್ವಾ॒ರಾಂ ದು॑ರಾಧ॒ರ್ಷಾಂ॒ ನಿ॒ತ್ಯಪು॑ಷ್ಟಾಂ ಕರೀ॒ಷಿಣೀ᳚ಮ್ ।
ಈ॒ಶ್ವರೀಗ್ಂ॑ ಸರ್ವ॑ಭೂತಾ॒ನಾಂ॒ ತಾಮಿ॒ಹೋಪ॑ಹ್ವಯೇ॒ ಶ್ರಿಯಮ್ ॥ 47 ॥

ಶ್ರೀ᳚ರ್ಮೇ ಭ॒ಜತು ಅಲಕ್ಷ್ಮೀ᳚ರ್ಮೇ ನ॒ಶ್ಯತು ।
ವಿಷ್ಣು॑ಮುಖಾ॒ ವೈ ದೇ॒ವಾಶ್ಛನ್ದೋ॑ಭಿರಿ॒ಮಾಂ॑ಲ್ಲೋ॒ಕಾನ॑ನಪಜ॒ಯ್ಯಮ॒ಭ್ಯ॑ಜಯನ್ ।
ಮ॒ಹಾಗ್ಂ ಇನ್ದ್ರೋ॒ ವಜ್ರ॑ಬಾಹುಃ ಷೋಡ॒ಶೀ ಶರ್ಮ॑ ಯಚ್ಛತು ॥ 48 ॥

ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನೋ॑ ಮ॒ಘವಾ॑ ಕರೋತು॒ ।
ಹನ್ತು॑ ಪಾ॒ಪ್ಮಾನಂ॒ ಯೋ᳚ಽಸ್ಮಾನ್ ದ್ವೇಷ್ಟಿ॑ ॥ 49 ॥

ಸೋ॒ಮಾನ॒ಗ್ಂ ಸ್ವರ॑ಣಂ ಕೃಣು॒ಹಿ ಬ್ರ॑ಹ್ಮಣಸ್ಪತೇ ಕ॒ಕ್ಷೀವ॑ನ್ತಂ॒ ಯ ಔ॑ಶಿ॒ಜಮ್ ।
ಶರೀ॑ರಂ ಯಜ್ಞಶಮ॒ಲಂ ಕುಸೀ॑ದಂ ತಸ್ಮಿ᳚ನ್ತ್ಸೀದತು॒ ಯೋ᳚ಽಸ್ಮಾನ್ ದ್ವೇಷ್ಟಿ॑ ॥ 50 ॥

ಚರ॑ಣಂ ಪ॒ವಿತ್ರಂ॒ ವಿತ॑ತಂ ಪುರಾ॒ಣಂ ಯೇನ॑ ಪೂ॒ತಸ್ತರ॑ತಿ ದುಷ್ಕೃ॒ತಾನಿ॑ ।
ತೇನ॑ ಪ॒ವಿತ್ರೇ॑ಣ ಶು॒ದ್ಧೇನ॑ ಪೂ॒ತಾ ಅತಿ॑ ಪಾ॒ಪ್ಮಾನ॒ಮರಾ॑ತಿಂ ತರೇಮ ॥ 51 ॥

ಸ॒ಜೋಷಾ॑ ಇನ್ದ್ರ ಸಗ॑ಣೋ ಮ॒ರುದ್ಭಿ॒: ಸೋಮಂ॑ ಪಿಬ ವೃತ್ರಹಞ್ಛೂರ ವಿ॒ದ್ವಾನ್ ।
ಜ॒ಹಿ ಶ॒ತ್ರೂ॒ಗ್ಂರಪ॒ ಮೃಧೋ॑ ನುದ॒ಸ್ವಾಥಾಭ॑ಯಂ ಕೃಣುಹಿ ವಿ॒ಶ್ವತೋ॑ ನಃ ॥ 52 ॥

ಸು॒ಮಿ॒ತ್ರಾ ನ॒ ಆಪ॒ ಓಷ॑ಧಯಃ ಸನ್ತು ।
ದುರ್ಮಿ॒ತ್ರಾಸ್ತಸ್ಮೈ॑ ಭೂಯಾಸು᳚ರ್ಯೋಽಸ್ಮಾನ್ ದ್ವೇಷ್ಟಿ॒ ಯಂ ಚ॑ ವಯಂ ದ್ವಿ॒ಷ್ಮಃ ॥ 53 ॥

ಆಪೋ॒ ಹಿಷ್ಠಾ ಮ॑ಯೋ॒ಭುವ॒ಸ್ತಾ ನ॑ ಊ॒ರ್ಜೇ ದ॑ಧಾತನ ।
ಮ॒ಹೇರಣಾ॑ಯ॒ ಚಕ್ಷ॑ಸೇ ।
ಯೋ ವ॑: ಶಿ॒ವತ॑ಮೋ ರಸ॒ಸ್ತಸ್ಯ॑ ಭಾಜಯತೇ॒ಽಹ ನ॑: ।
ಉ॒ಶ॒ತೀರಿ॑ವ ಮಾ॒ತ॑ರಃ ।
ತಸ್ಮಾ॒ ಅರ॑ಙ್ಗಮಾಮವೋ॒ ಯಸ್ಯ॒ ಕ್ಷಯಾ॑ಯ॒ ಜಿನ್ವ॑ಥ ।
ಆಪೋ॑ ಜ॒ನಯ॑ಥಾ ಚ ನಃ ॥ 54 ॥

ಹಿರ॑ಣ್ಯಶೃಙ್ಗಂ॒ ವರು॑ಣಂ॒ ಪ್ರಪ॑ದ್ಯೇ ತೀ॒ರ್ಥ ಮೇ॑ ದೇಹಿ॒ ಯಾಚಿ॑ತಃ ।
ಯ॒ನ್ಮಯಾ॑ ಭು॒ಕ್ತಮ॒ಸಾಧೂ॑ನಾಂ ಪಾ॒ಪೇಭ್ಯ॑ಶ್ಚ ಪ್ರ॒ತಿಗ್ರ॑ಹಃ ॥ 55 ॥

ಯನ್ಮೇ॒ ಮನ॑ಸಾ ವಾ॒ಚಾ॒ ಕ॒ರ್ಮ॒ಣಾ ವಾ ದು॑ಷ್ಕೃತಂ॒ ಕೃತಮ್ ।
ತನ್ನ॒ ಇನ್ದ್ರೋ॒ ವರು॑ಣೋ॒ ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿ॑: ಸವಿ॒ತಾ ಚ॑ ಪುನನ್ತು॒ ಪುನ॑: ಪುನಃ ॥ 56 ॥

ನಮೋ॒ಽಗ್ನಯೇ᳚ಽಪ್ಸು॒ಮತೇ॒ ನಮ॒ ಇನ್ದ್ರಾ॑ಯ॒ ನಮೋ॒ ವರು॑ಣಾಯ॒ ನಮೋ ವಾರುಣ್ಯೈ᳚ ನಮೋ॒ಽದ್ಭ್ಯಃ ॥ 57 ॥

ಯದ॒ಪಾಂ ಕ್ರೂ॒ರಂ ಯದ॑ಮೇ॒ಧ್ಯಂ ಯದ॑ಶಾ॒ನ್ತಂ ತದಪ॑ಗಚ್ಛತಾತ್ ॥ 58 ॥

ಅ॒ತ್ಯಾ॒ಶ॒ನಾದ॑ತೀಪಾ॒ನಾ॒ದ್ ಯ॒ಚ್ಚ ಉ॒ಗ್ರಾತ್ ಪ್ರ॑ತಿ॒ಗ್ರಹಾ᳚ತ್ ।
ತನ್ಮೇ॒ ವರು॑ಣೋ ರಾ॒ಜಾ॒ ಪಾ॒ಣಿನಾ᳚ ಹ್ಯವ॒ಮರ್ಶ॑ತು ॥ 59 ॥

ಸೋ॑ಽಹಮ॑ಪಾ॒ಪೋ ವಿ॒ರಜೋ॒ ನಿರ್ಮು॒ಕ್ತೋ ಮು॑ಕ್ತಕಿಲ್ಬಿಷಃ ।
ನಾಕ॑ಸ್ಯ ಪೃ॒ಷ್ಠಮಾರು॑ಹ್ಯ॒ ಗಚ್ಛೇ॒ದ್ಬ್ರಹ್ಮ॑ಸಲೋ॒ಕತಾಮ್ ॥ 60 ॥

ಯಶ್ಚಾ॒ಪ್ಸು ವರು॑ಣ॒: ಸ ಪು॒ನಾತ್ವ॑ಘಮರ್ಷ॒ಣಃ ॥ 61 ॥

ಇ॒ಮಂ ಮೇ॑ ಗಙ್ಗೇ ಯಮುನೇ ಸರಸ್ವತಿ॒ ಶುತು॑ದ್ರಿ॒ ಸ್ತೋಮಗ್ಂ॑ ಸಚತಾ॒ ಪರು॒ಷ್ಣಿಯಾ ।
ಅ॒ಸಿ॒ಕ್ನಿ॒ಯಾ ಮ॑ರುದ್ವೃಧೇ ವಿ॒ತಸ್ತ॒ಯಾರ್ಜೀ॑ಕೀಯೇ ಶೃಣು॒ಹ್ಯಾ ಸು॒ಷೋಮ॑ಯಾ ॥ 62 ॥

ಋ॒ತಂ ಚ॑ ಸ॒ತ್ಯಂ ಚಾ॒ಭೀ᳚ದ್ಧಾ॒ತ್ತಪ॒ಸೋಽಧ್ಯ॑ಜಾಯತ ।
ತತೋ॒ ರಾತ್ರಿ॑ರಜಾಯತ॒ ತತ॑: ಸಮು॒ದ್ರೋ ಅ॑ರ್ಣ॒ವಃ ॥ 63 ॥

ಸ॒ಮು॒ದ್ರಾದ॑ರ್ಣ॒ವಾದಧಿ॑ ಸಂವತ್ಸ॒ರೋ ಅಜಾಯತ ।
ಅ॒ಹೋ॒ರಾ॒ತ್ರಾಣಿ॑ ವಿ॒ದಧ॒ದ್ವಿಶ್ವ॑ಸ್ಯ ಮಿಷ॒ತೋ ವ॒ಶೀ ॥ 64 ॥

ಸೂ॒ರ್ಯಾ॒ಚ॒ನ್ದ್ರ॒ಮಸೌ॑ ಧಾ॒ತಾ ಯ॑ಥಾಪೂ॒ರ್ವಮ॑ಕಲ್ಪಯತ್ ।
ದಿವಂ॑ ಚ ಪೃಥಿ॒ವೀಂ ಚಾ॒ನ್ತರಿ॑ಕ್ಷ॒ಮಥೋ॒ ಸುವ॑: ॥ 65 ॥

ಯತ್ಪೃ॑ಥಿ॒ವ್ಯಾಗ್ಂ ರಜ॑: ಸ್ವ॒ಮಾನ್ತರಿ॑ಕ್ಷೇ ವಿ॒ರೋದ॑ಸೀ ।
ಇ॒ಮಾಗ್ಂಸ್ತದಾ॒ಪೋ ವ॑ರುಣಃ ಪು॒ನಾತ್ವ॑ಘಮರ್ಷ॒ಣಃ ॥

ಪು॒ನನ್ತು॒ ವಸ॑ವಃ ಪು॒ನಾತು॒ ವರು॑ಣಃ ಪು॒ನಾತ್ವ॑ಘಮರ್ಷ॒ಣಃ ।
ಏ॒ಷ ಭೂ॒ತಸ್ಯ॑ ಮ॒ಧ್ಯೇ ಭುವ॑ನಸ್ಯ ಗೋ॒ಪ್ತಾ ॥

ಏ॒ಷ ಪು॒ಣ್ಯಕೃ॑ತಾಂ ಲೋ॒ಕಾ॒ನೇ॒ಷ ಮೃ॒ತ್ಯೋರ್ಹಿ॑ರ॒ಣ್ಮಯ᳚ಮ್ ।
ದ್ಯಾವಾ॑ಪೃಥಿ॒ವ್ಯೋರ್ಹಿರ॒ಣ್ಮಯ॒ಗ್ಂ ಸಗ್ಂ ಶ್ರಿ॑ತ॒ಗ್ಂ ಸುವ॑: ।
ಸ ನ॒: ಸುವ॒: ಸಗ್ಂ ಶಿ॑ಶಾಧಿ ॥ 66 ॥

ಆರ್ದ್ರಂ॒ ಜ್ವಲ॑ತಿ॒ಜ್ಯೋತಿ॑ರ॒ಹಮ॑ಸ್ಮಿ ।
ಜ್ಯೋತಿ॒ರ್ಜ್ವಲ॑ತಿ॒ ಬ್ರಹ್ಮಾ॒ಹಮಸ್ಮಿ ।
ಯೋ॑ಽಹಮ॑ಸ್ಮಿ॒ ಬ್ರಹ್ಮಾ॒ಹಮ॑ಸ್ಮಿ ।
ಅ॒ಹಮ॑ಸ್ಮಿ॒ ಬ್ರಹ್ಮಾ॒ಹಮ॑ಸ್ಮಿ ।
ಅ॒ಹಮೇ॒ವಾಹಂ ಮಾಂ ಜು॑ಹೋಮಿ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ॥ 67 ॥

ಅ॒ಕಾ॒ರ್ಯ॒ಕಾ॒ರ್ಯ॑ವಕೀ॒ರ್ಣೀ ಸ್ತೇ॒ನೋ ಭ್ರೂ॑ಣ॒ಹಾ ಗು॑ರುತ॒ಲ್ಪಗಃ ।
ವರು॑ಣೋ॒ಽಪಾಮ॑ಘಮರ್ಷ॒ಣಸ್ತಸ್ಮಾ॑ತ್ ಪಾ॒ಪಾತ್ ಪ್ರಮು॑ಚ್ಯತೇ ॥ 68 ॥

ರ॒ಜೋಭೂಮಿ॑ಸ್ತ್ವ॒ ಮಾಗ್ಂ ರೋದ॑ಯಸ್ವ॒ ಪ್ರವ॑ದನ್ತಿ॒ ಧೀರಾ᳚: ॥ 69 ॥

ಆಕ್ರಾ᳚ನ್ತ್ಸಮು॒ದ್ರಃ ಪ್ರಥ॒ಮೇ ವಿಧ॑ರ್ಮಞ್ಜ॒ನಯ॑ನ್ಪ್ರ॒ಜಾ ಭುವ॑ನಸ್ಯ॒ ರಾಜಾ॑ ।
ವೃಷಾ॑ ಪ॒ವಿತ್ರೇ ಅಧಿ॒ ಸಾನೋ॒ ಅವ್ಯೇ॑ ಬೃ॒ಹತ್ಸೋಮೋ॑ ವಾವೃಧೇ ಸುವಾ॒ನ ಇನ್ದು॑: ॥ 70 ॥

**********
ದ್ವಿತೀಯೋಽವಾನುಕಃ ।

ಓಂ ಜಾ॒ತವೇ॑ದಸೇ ಸುನವಾಮ॒ ಸೋಮ॑ ಮರಾತೀಯ॒ತೋ ನಿದ॑ಹಾತಿ॒ ವೇದ॑: ।
ಸ ನ॑: ಪರ್ಷ॒ದತಿ॑ ದು॒ರ್ಗಾಣಿ॒ ವಿಶ್ವಾ॑ ನಾ॒ವೇವ॒ ಸಿನ್ಧುಂ॑ ದುರಿ॒ತಾಽತ್ಯ॒ಗ್ನಿಃ ॥ 1

ತಾಮ॒ಗ್ನಿವ॑ರ್ಣಾಂ॒ ತಪ॑ಸಾ ಜ್ವಲ॒ನ್ತೀಂ ವೈ॑ರೋಚ॒ನೀಂ ಕ॑ರ್ಮಫ॒ಲೇಷು॒ ಜುಷ್ಟಾ᳚ಮ್ ।
ದು॒ರ್ಗಾಂ ದೇ॒ವೀಗ್ಂ ಶರ॑ಣಮ॒ಹಂ ಪ್ರಪ॑ದ್ಯೇ ಸು॒ತರ॑ಸಿ ತರಸೇ॒ ನಮ॑: ॥ 2

ಅಗ್ನೇ॒ ತ್ವಂ॑ ಪಾ॑ರಯಾ॒ ನವ್ಯೋ॑ ಅ॒ಸ್ಮಾನ್ ಸ್ವ॒ಸ್ತಿಭಿ॒ರತಿ॑ ದು॒ರ್ಗಾಣಿ॒ ವಿಶ್ವಾ᳚ ।
ಪೂಶ್ಚ॑ ಪೃ॒ಥ್ವೀ ಬ॑ಹು॒ಲಾ ನ॑ ಉ॒ರ್ವೀ ಭವಾ॑ ತೋ॒ಕಾಯ॒ ತನ॑ಯಾಯ॒ ಶಮ್ಯೋಃ ॥ 3

ವಿಶ್ವಾ॑ನಿ ನೋ ದು॒ರ್ಗಹಾ॑ ಜಾತವೇದ॒: ಸಿನ್ಧುಂ॒ ನ ನಾ॒ವಾ ದುರಿ॒ತಾಽತಿ॑ಪರ್ಷಿ ।
ಅಗ್ನೇ॑ ಅತ್ರಿ॒ವನ್ಮನ॑ಸಾ ಗೃಣಾ॒ನೋ᳚ಽಸ್ಮಾಕಂ॑ ಬೋಧ್ಯವಿ॒ತಾ ತ॒ನೂನಾ᳚ಮ್ ॥ 4

ಪೃ॒ತ॒ನಾ॒ಜಿತ॒ಗ್ಂ ಸಹ॑ಮಾನಮು॒ಗ್ರಮ॒ಗ್ನಿಗ್ಂ ಹು॑ವೇಮ ಪರ॒ಮಾಥ್ಸ॒ಧಸ್ಥಾ᳚ತ್ ।
ಸ ನ॑: ಪರ್ಷ॒ದತಿ॑ ದು॒ರ್ಗಾಣಿ॒ ವಿಶ್ವಾ॒ ಕ್ಷಾಮ॑ದ್ದೇವೋ॒ ಅತಿ॑ ದುರಿ॒ತಾಽತ್ಯ॒ಗ್ನಿಃ ॥ 5

ಪ್ರ॒ತ್ನೋಷಿ॑ ಕ॒ಮೀಡ್ಯೋ॑ ಅಧ್ವ॒ರೇಷು॑ ಸನಾಚ್ಚ॒ ಹೋತಾ॒ ನವ್ಯ॑ಶ್ಚ॒ ಸತ್ಸಿ॑ ।
ಸ್ವಾಂ ಚಾ᳚ಽಗ್ನೇ ತ॒ನುವಂ॑ ಪಿ॒ಪ್ರಯ॑ಸ್ವಾ॒ಸ್ಮಭ್ಯಂ॑ ಚ॒ ಸೌಭ॑ಗ॒ಮಾಯ॑ಜಸ್ವ ॥ 6

ಗೋಭಿ॒ರ್ಜುಷ್ಟ॑ಮ॒ಯುಜೋ॒ ನಿಷಿ॑ಕ್ತಂ॒ ತವೇ᳚ನ್ದ್ರ ವಿಷ್ಣೋ॒ರನು॒ಸಞ್ಚ॑ರೇಮ ।
ನಾಕ॑ಸ್ಯ ಪೃ॒ಷ್ಠಮಭಿ ಸಂ॒ವಸಾ॑ನೋ॒ ವೈಷ್ಣ॑ವೀಂ ಲೋ॒ಕ ಇ॒ಹ ಮಾ॑ದಯನ್ತಾಮ್ ॥ 7

**********
ತೃತೀಯೋಽನುವಾಕಃ ।

ಭೂರನ್ನ॑ಮ॒ಗ್ನಯೇ॑ ಪೃಥಿ॒ವ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾ॒
ಭುವೋಽನ್ನಂ॑ ವಾ॒ಯವೇ॒ಽನ್ತರಿ॑ಕ್ಷಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ॒
ಸುವ॒ರನ್ನ॑ಮಾದಿ॒ತ್ಯಾಯ॑ ದಿ॒ವೇ ಸ್ವಾಹಾ॒
ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॒ರನ್ನಂ॑ ಚ॒ನ್ದ್ರಮ॑ಸೇ ದಿ॒ಗ್ಭ್ಯಃ ಸ್ವಾಹಾ॒
ನಮೋ॑ ದೇ॒ವೇಭ್ಯ॑: ಸ್ವ॒ಧಾ ಪಿ॒ತೃಭ್ಯೋ॒ ಭೂರ್ಭುವ॒: ಸುವರನ್ನ॒ಮೋಮ್ ॥ 1 ॥

**********
ಚತುರ್ಥೋಽನುವಾಕಃ ।

ಭೂರ॒ಗ್ನಯೇ॑ ಪೃಥಿ॒ವ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾ॒
ಭುವೋ॑ ವಾ॒ಯವೇ॒ಽನ್ತರಿ॑ಕ್ಷಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ॒
ಸುವ॑ರಾದಿ॒ತ್ಯಾಯ॑ ದಿ॒ವೇ ಸ್ವಾಹಾ॒
ಭುರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॑ಶ್ಚ॒ನ್ದ್ರಮ॑ಸೇ ದಿ॒ಗ್ಭ್ಯಃ ಸ್ವಾಹಾ॒
ನಮೋ॑ ದೇ॒ವೇಭ್ಯ॑: ಸ್ವ॒ಧಾ ಪಿ॒ತೃಭ್ಯೋ॒ ಭೂರ್ಭುವ॒:ಸುವ॒ರಗ್ನ॒ ಓಮ್ ॥ 1 ॥

**********
ಪಞ್ಚಮೋಽನುವಾಕಃ ।

ಭೂರ॒ಗ್ನಯೇ॑ ಚ ಪೃಥಿ॒ವ್ಯೈ ಚ॑ ಮಹ॒ತೇ ಚ॒ ಸ್ವಾಹಾ॒
ಭುವೋ॑ ವಾ॒ಯವೇ॑ ಚಾ॒ನ್ತರಿ॑ಕ್ಷಾಯ ಚ ಮಹ॒ತೇ ಚ॒ ಸ್ವಾಹಾ॒
ಸುವ॑ರಾದಿ॒ತ್ಯಾಯ॑ ಚ ದಿ॒ವೇ ಚ॑ ಮಹ॒ತೇ ಚ॒ ಸ್ವಾಹಾ॒
ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವಶ್ಚ॒ನ್ದ್ರಮ॑ಸೇ ಚ॒ ನಕ್ಷ॑ತ್ರೇಭ್ಯಶ್ಚ ದಿ॒ಗ್ಭ್ಯಶ್ಚ॑ ಮಹ॒ತೇ ಚ॒ ಸ್ವಾಹಾ॒
ನಮೋ॑ ದೇವೇಭ್ಯ॑: ಸ್ವ॒ಧಾ ಪಿ॒ತೃಭ್ಯೋ॒ ಭುರ್ಭುವ॒: ಸುವ॒ರ್ಮಹ॒ರೋಮ್ ॥ 1 ॥

**********
ಷಷ್ಠೋಽನುವಾಕಃ ।

ಪಾಹಿ ನೋ ಅಗ್ನ ಏನ॑ಸೇ॒ ಸ್ವಾ॒ಹಾ
ಪಾಹಿ ನೋ ವಿಶ್ವವೇದ॑ಸೇ ಸ್ವಾ॒ಹಾ
ಯಜ್ಞಂ ಪಾಹಿ ವಿಭಾವ॑ಸೋ ಸ್ವಾ॒ಹಾ
ಸರ್ವಂ ಪಾಹಿ ಶತಕ್ರ॑ತೋ ಸ್ವಾ॒ಹಾ ॥ 1 ॥

**********
ಸಪ್ತಮೋಽನುವಾಕಃ ।

ಪಾ॒ಹಿ ನೋ॑ ಅಗ್ನ॒ ಏಕ॑ಯಾ
ಪಾ॒ಹ್ಯು॑ತ ದ್ವಿತೀಯ॑ಯಾ
ಪಾ॒ಹ್ಯೂರ್ಜ॑ ತೃ॒ತೀಯ॑ಯಾ
ಪಾ॒ಹಿ ಗೀ॒ರ್ಭಿಶ್ಚ॑ತಸೃಭಿ॑ರ್ವಸೋ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ॥ 1 ॥

**********
ಅಷ್ಟಮೋಽನುವಾಕಃ ।

ಯಶ್ಛನ್ದ॑ಸಾಮೃಷ॒ಭೋ ವಿ॒ಶ್ವರೂ॑ಪ॒ಶ್ಛನ್ದೋ᳚ಭ್ಯ॒ಶ್ಚನ್ದಾ॑ಗ್ಂಸ್ಯಾವಿ॒ವೇಶ॑ ।
ಸತಾಗ್ಂಶಿಕ್ಯಃ ಪ್ರೋವಾಚೋ॑ಪನಿ॒ಷದಿನ್ದ್ರೋ᳚ ಜ್ಯೇ॒ಷ್ಠ ಇ॑ನ್ದ್ರಿ॒ಯಾಯ॒ ಋಷಿ॑ಭ್ಯೋ॒ ನಮೋ॑
ದೇ॒ವೇಭ್ಯ॑: ಸ್ವ॒ಧಾ ಪಿ॒ತೃಭ್ಯೋ॒ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॒ಶ್ಛನ್ದ॒ ಓಮ್ ॥ 1 ॥

**********
ನವಮೋಽನುವಾಕಃ ।

ನಮೋ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣೇ ಧಾರಣಂ॑ ಮೇ ಅ॒ಸ್ತ್ವನಿ॑ರಾಕರಣಂ ಧಾ॒ರಯಿ॑ತಾ ಭೂಯಾಸಂ॒
ಕರ್ಣ॑ಯೋಃ ಶ್ರು॒ತಂ ಮಾ ಚ್ಯೋ᳚ಢಂ ಮಮಾ॒ಮುಷ್ಯ॒ ಓಮ್ ॥ 1 ॥

**********
ದಶಮೋಽನುವಾಕಃ ।

ಋ॒ತಂ ತಪ॑: ಸ॒ತ್ಯಂ ತಪ॑: ಶ್ರುತಂ॒ ತಪ॑: ಶಾ॒ನ್ತಂ ತಪೋ॒ ದಮ॒ಸ್ತಪ॒:
ಶಮ॒ಸ್ತಪೋ॒ ದಾನಂ॒ ತಪೋ॒ ಯಜ್ಞಂ॒ ತಪೋ॒ ಭೂರ್ಭುವ॒:
ಸುವ॒ರ್ಬ್ರಹ್ಮೈ॒ತದುಪಾ᳚ಸ್ವೈ॒ತತ್ತಪ॑: ॥ 1 ॥

**********
ಏಕಾದಶೋಽನುವಾಕಃ ।

ಯಥಾ॑ ವೃ॒ಕ್ಷಸ್ಯ॑ ಸ॒ಮ್ಪುಷ್ಪಿ॑ತಸ್ಯ ದೂ॒ರಾದ್ಗ॒ನ್ಧೋ ವಾ᳚ತ್ಯೇವಂ ಪುಣ್ಯ॑ಸ್ಯ
ಕ॒ರ್ಮಣೋ॑ ದೂ॒ರಾ॒ದ್ಗ॒ನ್ಧೋ ವಾ॑ತಿ॒ ಯಥಾ॑ಸಿಧಾ॒ರಾಂ ಕ॒ರ್ತೇಽವ॑ಹಿತಮವ॒ಕ್ರಾಮೇ॒
ಯದ್ಯುವೇ॒ ಯುವೇ॒ ಹವಾ॑ ವಿ॒ಹ್ವಯಿ॑ಷ್ಯಾಮಿ ಕ॒ರ್ತಂ ಪ॑ತಿಷ್ಯಾ॒ಮೀತ್ಯೇ॒ವಮ॒ಮೃತಾ॑ದಾ॒ತ್ಮಾನಂ॑
ಜು॒ಗುಪ್ಸೇ᳚ತ್ ॥ 1 ॥

**********
ದ್ವಾದಶೋಽನುವಾಕಃ ।

ಅ॒ಣೋರಣೀ॑ಯಾನ್ ಮಹ॒ತೋ ಮಹೀ॑ಯಾನಾ॒ತ್ಮಾ ಗುಹಾ॑ಯಾಂ॒ ನಿಹಿ॑ತೋಽಸ್ಯ ಜ॒ನ್ತೋಃ ।
ತಮ॑ಕ್ರತುಂ ಪಶ್ಯತಿ ವೀತಶೋ॒ಕೋ ಧಾ॒ತುಃ ಪ್ರ॒ಸಾದಾ᳚ನ್ಮಹಿ॒ಮಾನ॑ಮೀಶಮ್ ॥ 1 ॥

ಸ॒ಪ್ತ ಪ್ರಾ॒ಣಾ ಪ್ರ॒ಭ॑ವನ್ತಿ॒ ತಸ್ಮಾ᳚ತ್ ಸ॒ಪ್ತಾರ್ಚಿಷ॑: ಸ॒ಮಿಧ॑: ಸ॒ಪ್ತ ಜಿ॒ಹ್ವಾಃ ।
ಸ॒ಪ್ತ ಇ॒ಮೇ ಲೋ॒ಕಾ ಯೇಷು॒ ಚರ॑ನ್ತಿ ಪ್ರಾ॒ಣಾ ಗು॒ಹಾಶ॑ಯಾ॒ನ್ನಿಹಿ॑ತಾಃ ಸ॒ಪ್ತ ಸ॑ಪ್ತ ॥ 2 ॥

ಅತ॑: ಸಮು॒ದ್ರಾ ಗಿ॒ರಯಶ್ಚ॒ ಸರ್ವೇ॒ಽಸ್ಮಾತ್ಸ್ಯನ್ದ॑ನ್ತೇ॒ ಸಿನ್ಧ॑ವ॒: ಸರ್ವ॑ರೂಪಾಃ ।
ಅತ॑ಶ್ಚ॒ ವಿಶ್ವಾ॒ ಓಷ॑ಧಯೋ॒ ರಸಾ᳚ಶ್ಚ॒ ಯೇನೈ॑ಷ ಭೂ॒ತಸ್ತಿ॑ಷ್ಠತ್ಯನ್ತರಾ॒ತ್ಮಾ ॥ 3 ॥

ಬ್ರ॒ಹ್ಮಾ ದೇವಾನಾಂ᳚ ಪದ॒ವೀಃ ಕ॑ವೀ॒ನಾಮೃಷಿ॒ರ್ವಿಪ್ರಾ॑ಣಾಂ ಮಹಿಷೋ ಮೃ॒ಗಾಣಾ᳚ಮ್ ।
ಶ್ಯೇ॒ನೋ ಗೃಧ್ರಾ॑ಣಾ॒ಗ್ಂಸ್ವಧಿ॑ತಿ॒ರ್ವನಾ॑ನಾಗ್ಂಸೋಮ॑: ಪ॒ವಿತ್ರ॒ಮತ್ಯೇ॑ತಿ॒ರೇಭನ್॑ ॥ 4 ॥

ಅ॒ಜಾಮೇಕಾಂ॒ ಲೋಹಿ॑ತಶುಕ್ಲಕೃ॒ಷ್ಣಾಂ ಬ॒ಹ್ವೀಂ ಪ್ರ॒ಜಾಂ ಜ॒ನಯ॑ನ್ತೀ॒ಗ್ಂ ಸರೂ॑ಪಾಮ್ ।
ಅ॒ಜೋ ಹ್ಯೇಕೋ॑ ಜು॒ಷಮಾ॑ಣೋಽನು॒ಶೇತೇ॒ ಜಹಾ᳚ತ್ಯೇ॒ನಾಂ ಭು॒ಕ್ತಭೋ॑ಗಾ॒ಮಜೋ᳚ಽನ್ಯಃ ॥ 5 ॥

ಹಂ॒ಸಃ ಶು॑ಚಿ॒ಷದ್ವಸು॑ರನ್ತರಿಕ್ಷ॒ಸದ್ಧೋತಾ॑ ವೇದಿ॒ಷದತಿ॑ಥಿರ್ದುರೋಣ॒ಸತ್ ।
ನೃ॒ಷದ್ವ॑ರ॒ಸದೃ॑ತ॒ಸದ್ವ್ಯೋ॑ಮ॒ಸದ॒ಬ್ಜಾ ಗೋ॒ಜಾ ಋ॑ತ॒ಜಾ ಅ॑ದ್ರಿ॒ಜಾ ಋ॒ತಂ ಬೃ॒ಹತ್ ॥ 6 ॥

ಯಸ್ಮಾ᳚ಜ್ಜಾ॒ತಾ ನ ಪ॒ರಾ ನೈವ॒ ಕಿಞ್ಚ॒ನಾಸ॒ ಯ ಆ॑ವಿ॒ವೇಶ॒ ಭುವ॑ನಾನಿ॒ ವಿಶ್ವಾ᳚ ।
ಪ್ರ॒ಜಾಪ॑ತಿಃ ಪ್ರ॒ಜಯಾ॑ ಸಂವಿದಾ॒ನಸ್ತ್ರೀಣಿ॒ ಜ್ಯೋತೀ॑ಗ್ಂಷಿ ಸಚತೇ॒ ಸ ಷೋಡ॑ಶೀ ॥ 6ಕ ॥

ವಿ॒ಧ॒ರ್ತಾರಗ್ಂ॑ ಹವಾಮಹೇ॒ ವಸೋ᳚: ಕು॒ವಿದ್ವ॒ನಾತಿ॑ ನಃ ।
ಸ॒ವಿ॒ತಾರಂ॑ ನೃ॒ಚಕ್ಷ॑ಸಮ್ ॥ 6ಖ ॥

ಘೃ॒ತಂ ಮಿ॑ಮಿಕ್ಷಿರೇ ಘೃ॒ತಮ॑ಸ್ಯ॒ ಯೋನಿ॑ರ್ಘೃ॒ತೇ ಶ್ರಿ॒ತೋ ಘೃ॒ತಮು॑ವಸ್ಯ॒ ಧಾಮ॑ ।
ಅ॒ನು॒ಷ್ವ॒ಧಮಾವ॑ಹ ಮಾ॒ದಯ॑ಸ್ವ॒ ಸ್ವಾಹಾ॑ಕೃತಂ ವೃಷಭ ವಕ್ಷಿ ಹ॒ವ್ಯಮ್ ॥ 7 ॥

ಸ॒ಮು॒ದ್ರಾದೂ॒ರ್ಮಿರ್ಮಧು॑ಮಾ॒ಗ್ಂ ಉದಾ॑ರದುಪಾ॒ಗ್ಂಶುನಾ॒ ಸಮ॑ಮೃತ॒ತ್ವಮಾ॑ನಟ್ ।
ಘೃ॒ತಸ್ಯ॒ ನಾಮ॒ ಗುಹ್ಯಂ॒ ಯದಸ್ತಿ॑ ಜಿ॒ಹ್ವಾ ದೇ॒ವಾನಾ॑ಮ॒ಮೃತ॑ಸ್ಯ॒ ನಾಭಿ॑: ॥ 8 ॥

ವ॒ಯಂ ನಾಮ॒ ಪ್ರಬ್ರ॑ವಾಮಾ ಘೃ॒ತೇನಾ॒ಸ್ಮಿನ್ ಯ॒ಜ್ಞೇ ಧಾ॑ರಯಾಮಾ॒ ನಮೋ॑ಭಿಃ ।
ಉಪ॑ ಬ್ರ॒ಹ್ಮಾ ಶೃ॑ಣವಚ್ಛ॒ಸ್ಯಮಾ॑ನ॒ ಚತು॑:ಶೃಙ್ಗೋಽವಮೀದ್ಗೌ॒ರ ಏ॒ತತ್ ॥ 9 ॥

ಚ॒ತ್ವಾರಿ॒ ಶೃಙ್ಗಾ॒ ತ್ರಯೋ॑ ಅಸ್ಯ॒ ಪಾದಾ॒ ದ್ವೇಶೀ॒ರ್ಷೇ ಸ॒ಪ್ತ ಹಸ್ತಾ॑ಸೋ ಅ॒ಸ್ಯ ।
ತ್ರಿಧಾ॑ ಬ॒ದ್ಧೋ ವೃ॑ಷ॒ಭೋ ರೋ॑ರವೀತಿ ಮ॒ಹೋ ದೇ॒ವೋ ಮರ್ತ್ಯಾ॒ಗ್ಂ ಆವಿ॑ವೇಶ ॥ 10 ॥

ತ್ರಿಧಾ॑ ಹಿ॒ತಂ ಪ॒ಣಿಭಿ॑ರ್ಗು॒ಹ್ಯಮಾ॑ನಂ॒ ಗವಿ॑ ದೇ॒ವಾಸೋ॑ ಘೃ॒ತಮನ್ವ॑ವಿನ್ದನ್ ।
ಇನ್ದ್ರ॒ ಏಕ॒ಗ್ಂ ಸೂರ್ಯ॒ ಏಕಂ॑ ಜಜಾನ ವೇ॒ನಾದೇಕಗ್ಂ॑ ಸ್ವ॒ಧಯಾ॒ ನಿಷ್ಟ॑ತಕ್ಷುಃ ॥ 11 ॥

ಯೋ ದೇ॒ವಾನಾಂ᳚ ಪ್ರಥ॒ಮಂ ಪು॒ರಸ್ತಾ॒ದ್ವಿಶ್ವಾ॒ಧಿಕೋ॑ ರು॒ದ್ರೋ ಮ॒ಹರ್ಷಿ॑: ।
ಹಿ॒ರ॒ಣ್ಯ॒ಗ॒ರ್ಭಂ ಪ॑ಶ್ಯತ॒ ಜಾಯ॑ಮಾನ॒ಗ್ಂ ಸ ನೋ॑ ದೇ॒ವಃ ಶು॒ಭಯಾ॒ಸ್ಮೃತ್ಯಾ॒ ಸಮ್ಯು॑ನಕ್ತು ॥ 12 ॥

ಯಸ್ಮಾ॒ತ್ಪರಂ ನಾಪ॑ರ॒ಮಸ್ತಿ॒ ಕಿಞ್ಚಿ॒ತ್ ಯಸ್ಮಾ॒ನ್ನಾಣೀ॑ಯೋ॒ ನ ಜ್ಯಾಯೋ॑ಽಸ್ತಿ॒ ಕಶ್ಚಿ॑ತ್ ।
ವೃ॒ಕ್ಷ ಇ॑ವ ಸ್ತ॒ಬ್ಧೋ ದಿ॒ವಿ ತಿ॑ಷ್ಠ॒ತ್ಯೇಕ॒ಸ್ತೇನೇ॒ದಂ ಪೂ॒ರ್ಣಂ ಪುರು॑ಷೇಣ॒ ಸರ್ವಮ್᳚ ॥ 13 ॥

ನ ಕರ್ಮ॑ಣಾ ನ ಪ್ರ॒ಜಯಾ॒ ಧನೇ॑ನ॒ ತ್ಯಾಗೇ॑ನೈಕೇ ಅಮೃತ॒ತ್ವಮಾ॑ನ॒ಶುಃ ।
ಪರೇ॑ಣ॒ ನಾಕಂ॒ ನಿಹಿ॑ತಂ॒ ಗುಹಾ॑ಯಾಂ ಬಿ॒ಭ್ರಾಜ॑ತೇ॒ ಯದ್ಯತ॑ಯೋ ವಿ॒ಶನ್ತಿ॑ ॥ 14 ॥

ವೇ॒ದಾ॒ನ್ತ॒ವಿ॒ಜ್ಞಾನ॒ವಿನಿ॑ಶ್ಚಿತಾ॒ರ್ಥಾಃ ಸಂನ್ಯಾ॑ಸಯೋ॒ಗಾದ್ಯತ॑ಯಃ ಶುದ್ಧ॒ಸತ್ತ್ವಾ॑: ।
ತೇ ಬ್ರ॑ಹ್ಮಲೋ॒ಕೇ ತು॒ ಪರಾನ್ತಕಾಲೇ॒ ಪರಾ॑ಮೃತಾ॒: ಪರಿ॑ಮುಚ್ಯನ್ತಿ॒ ಸರ್ವೇ॑ ॥ 15 ॥

ದ॒ಹ್ರಂ॒ ವಿ॒ಪಾ॒ಪಂ ವ॒ರವೇ᳚ಶ್ಮಭೂತ॒ ಯತ್ ಪು॑ಣ್ಡರೀ॒ಕಂ ಪು॒ರಮ॑ಧ್ಯಸ॒ಗ್ಂಸ್ಥಮ್ ।
ತತ್ರಾ॑ಪಿ ದಹ್ರೇ ಗ॒ಗನಂ॑ ವಿಶೋಕಂ ತಸ್ಮಿ॑ನ್ ಯದ॒ನ್ತಸ್ತದುಪಾ॑ಸಿತ॒ವ್ಯಮ್ ॥ 16 ॥

ಯೋ ವೇದಾದೌ ಸ್ವ॑ರಃ ಪ್ರೋ॒ಕ್ತೋ॒ ವೇದಾನ್ತೇ॑ ಚ ಪ್ರ॒ತಿಷ್ಠಿ॑ತಃ ।
ತಸ್ಯ॑ ಪ್ರ॒ಕೃತಿ॑ಲೀನ॒ಸ್ಯ॒ ಯ॒: ಪರ॑: ಸ ಮ॒ಹೇಶ್ವ॑ರಃ ॥ 17 ॥

**********
ತ್ರಯೋದಶೋಽನುವಾಕಃ ।

ಸ॒ಹ॒ಸ್ರ॒ಶೀ॑ರ್ಷಂ ದೇ॒ವಂ॒ ವಿ॒ಶ್ವಾಕ್ಷಂ॑ ವಿ॒ಶ್ವಶ॑ಮ್ಭುವಮ್ ।
ವಿಶ್ವಂ॑ ನಾ॒ರಾಯ॑ಣಂ ದೇ॒ವ॒ಮ॒ಕ್ಷರಂ॑ ಪರ॒ಮಂ ಪ್ರ॒ಭುಮ್ ॥ 1

ವಿ॒ಶ್ವತ॒: ಪರ॑ಮಂ ನಿ॒ತ್ಯ॒ ವಿ॒ಶ್ವಂ ನಾ॑ರಾಯ॒ಣಗ್ಂ ಹ॑ರಿಮ್ ।
ವಿಶ್ವ॑ಮೇ॒ವೇದಂ ಪುರು॑ಷ॒ಸ್ತದ್ವಿಶ್ವ॒ಮುಪ॑ಜೀವತಿ ॥ 2

ಪತಿಂ॒ ವಿಶ್ವ॑ಸ್ಯಾ॒ತ್ಮೇಶ್ವ॑ರ॒ಗ್ಂ ಶಾಶ್ವ॑ತಗ್ಂ ಶಿ॒ವಮ॑ಚ್ಯುತಮ್ ।
ನಾ॒ರಾಯ॒ಣಂ ಮ॑ಹಾಜ್ಞೇ॒ಯಂ॒ ವಿ॒ಶ್ವಾತ್ಮಾ॑ನಂ ಪ॒ರಾಯ॑ಣಮ್ ॥ 3

ನಾರಾ॑ಯ॒ಣಃ ಪ॑ರಂ ಬ್ರ॒ಹ್ಮ॒ ತ॒ತ್ತ್ವಂ ನಾ॑ರಾಯ॒ಣಃ ಪ॑ರಃ ।
ನಾರಾ॑ಯ॒ಣಃ ಪ॑ರೋ ಜ್ಯೋ॒ತಿ॒ರಾ॒ತ್ಮಾ ನಾ॑ರಾಯ॒ಣಃ ಪ॑ರಃ ॥ 4
(ನಾ॒ರಾಯ॒ಣಃ ಪ॑ರೋ ಧ್ಯಾ॒ತಾ॒ ಧ್ಯಾ॒ನಂ ನಾ॑ರಾಯ॒ಣಃ ಪ॑ರಃ ।)

ಯಚ್ಚ॑ ಕಿ॒ಞ್ಚಿಜ್ಜ॑ಗತ್ಯ॒ಸ್ಮಿ॒ನ್ ದೃ॒ಶ್ಯತೇ᳚ ಶ್ರೂಯ॒ತೇಽಪಿ॑ ವಾ ।
ಅನ್ತ॑ರ್ಬ॒ಹಿಶ್ಚ॑ ತತ್ಸ॒ರ್ವಂ॒ ವ್ಯಾ॒ಪ್ಯ ನಾ॑ರಾಯ॒ಣಃ ಸ್ಥಿ॑ತಃ ॥ 5

ಅನ॑ನ್ತ॒ಮವ್ಯ॑ಯಂ ಕ॒ವಿಗ್ಂ ಸ॑ಮು॒ದ್ರೇಽನ್ತಂ॑ ವಿ॒ಶ್ವಶ॑ಮ್ಭುವಮ್ ।
ಪ॒ದ್ಮ॒ಕೋ॒ಶಪ್ರ॑ತೀಕಾ॒ಶ॒ಗ್ಂ ಹೃ॒ದಯಂ॑ ಚಾಪ್ಯ॒ಧೋಮು॑ಖಮ್ ॥ 6

ಅಧೋ॑ ನಿ॒ಷ್ಟ್ಯಾ ವಿ॑ತಸ್ತ್ಯಾ॒ನ್ತೇ॒ ನಾ॒ಭ್ಯಾಮು॑ಪರಿ॒ ತಿಷ್ಠ॑ತಿ ।
ಹೃ॒ದಯಂ॑ ತದ್ವಿ॑ಜಾನೀ॒ಯಾ॒ದ್ವಿ॒ಶ್ವಸ್ಯಾ॑ಯತ॒ನಂ ಮ॑ಹತ್ ॥ 7

ಸನ್ತ॑ತಗ್ಂ ಸಿ॒ರಾಭಿ॑ಸ್ತು॒ ಲಮ್ಬ॑ತ್ಯಾಕೋಶ॒ಸನ್ನಿ॑ಭಮ್ ।
ತಸ್ಯಾನ್ತೇ॑ ಸುಷಿ॒ರಗ್ಂ ಸೂ॒ಕ್ಷ್ಮಂ ತಸ್ಮಿನ್᳚ ಸ॒ರ್ವಂ ಪ್ರತಿ॑ಷ್ಠಿತಮ್ ॥ 8

ತಸ್ಯ॒ ಮಧ್ಯೇ॑ ಮ॒ಹಾನ॑ಗ್ನಿರ್ವಿ॒ಶ್ವಾರ್ಚಿ॑ರ್ವಿ॒ಶ್ವತೋ॑ಮುಖಃ ।
ಸೋಽಗ್ರ॑ಭು॒ಗ್ವಿಭ॑ಜನ್ತಿ॒ಷ್ಠ॒ನ್ನಾಹಾ॑ರಮಜ॒ರಃ ಕ॒ವಿಃ ॥ 9
(ತಿ॒ರ್ಯ॒ಗೂ॒ರ್ಧ್ವಮ॑ಧಃಶಾ॒ಯೀ ರ॒ಶ್ಮಯ॑ಸ್ತಸ್ಯ॒ ಸನ್ತ॑ತಾ ।)

ಸ॒ನ್ತಾ॒ಪಯ॑ತಿ ಸ್ವಂ ದೇ॒ಹಮಾಪಾ॑ದತಲ॒ಮಸ್ತ॑ಕಮ್ ।
ತಸ್ಯ॒ ಮಧ್ಯೇ॒ ವಹ್ನಿ॑ಶಿಖಾ ಅ॒ಣೀಯೋ᳚ರ್ಧ್ವಾ ವ್ಯ॒ವಸ್ಥಿ॑ತಾ ॥ 10

ನೀ॒ಲತೋ॑ಯದ॑ಮಧ್ಯ॒ಸ್ಥಾ॒ ವಿ॒ದ್ಯುಲ್ಲೇ॑ಖೇವ॒ ಭಾಸ್ವ॑ರಾ ।
ನೀ॒ವಾರ॒ಶೂಕ॑ವತ್ತ॒ನ್ವೀ॒ ಪೀ॒ತಾ ಭಾ᳚ಸ್ವತ್ಯ॒ಣೂಪ॑ಮಾ ॥ 11

ತಸ್ಯಾ᳚: ಶಿಖಾ॒ಯಾ ಮ॑ಧ್ಯೇ ಪ॒ರಮಾ᳚ತ್ಮಾ ವ್ಯ॒ವಸ್ಥಿ॑ತಃ ।
ಸ ಬ್ರಹ್ಮ॒ ಸ ಶಿವ॒: (ಸ ಹರಿ॒:) ಸೇನ್ದ್ರ॒: ಸೋಽಕ್ಷ॑ರಃ ಪರ॒ಮಃ ಸ್ವ॒ರಾಟ್ ॥ 12

**********
ಚತುರ್ದಶೋಽನುವಾಕಃ ।

ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯೋ ವಾ ಏ॒ಷ ಏ॒ತನ್ಮ॒ಣ್ಡಲಂ ತಪ॑ತಿ॒ ತತ್ರ॒ ತಾ ಋಚ॒ಸ್ತದೃ॒ಚಾ ಮ॑ಣ್ಡಲ॒ಗ್ಂ ಸ ಋ॒ಚಾಂ ಲೋ॒ಕೋಽಥ॒ ಯ ಏ॒ಷ ಏತಸ್ಮಿ॑ನ್ಮ॒ಣ್ಡಲೇಽರ್ಚಿರ್ದೀ॒ಪ್ಯತೇ॒ ತಾನಿ॒ ಸಾಮಾ॑ನಿ॒ ಸ ಸಾ॒ಮ್ನಾಂ ಲೋ॒ಕೋಽಥ॒ ಯ ಏ॒ಷ ಏ॒ತಸ್ಮಿ॑ನ್ಮ॒ಣ್ಡಲೇ॒ಽರ್ಚಿಷಿ॒ ಪುರು॑ಷ॒ಸ್ತಾನಿ॒ ಯಜೂ॑ಗ್ಂಷಿ॒ ಸ ಯಜು॑ಷಾ ಮಣ್ಡಲ॒ಗ್ಂ ಸ ಯಜು॑ಷಾಂ ಲೋ॒ಕಃ ಸೈಷಾ ತ್ರ॒ಯ್ಯೇವ॑ ವಿ॒ದ್ಯಾ ತ॑ಪತಿ॒ ಯ॑ ಏ॒ಷೋ᳚ಽನ್ತರಾ॑ದಿ॒ತ್ಯೇ ಹಿ॑ರ॒ಣ್ಮಯ॒: ಪುರು॑ಷಃ ॥ 1 ॥

**********
ಪಞ್ಚದಶೋಽನುವಾಕಃ ।

ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯೋ ವೈ ತೇಜ॒ ಓಜೋ॒ ಬಲಂ ಯಶ॒ಶ್ಚಕ್ಷು॒: ಶ್ರೋತ್ರ॑ಮಾ॒ತ್ಮಾ ಮನೋ ಮ॒ನ್ಯುರ್ಮ॒ನು॑ರ್ಮೃ॒ತ್ಯುಃ
ಸ॒ತ್ಯೋ ಮಿ॒ತ್ರೋ ವಾ॒ಯುರಾ॑ಕಾ॒ಶಃ ಪ್ರಾ॒ಣೋ ಲೋ॑ಕಪಾ॒ಲಃ ಕಃ ಕಿಂ ಕಂ ತತ್ಸ॒ತ್ಯಮನ್ನ॑ಮ॒ಮೃತೋ॑
ಜೀ॒ವೋ ವಿಶ್ವ॑: ಕತ॒ಮಃ ಸ್ವಯ॒ಮ್ಭು ಬ್ರಹ್ಮೈ॒ತದಮೃ॑ತ ಏ॒ಷ ಪುರು॑ಷ ಏ॒ಷ ಭೂ॒ತಾನಾ॒ಮಧಿ॑ಪತಿ॒ರ್ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣ॒: ಸಾಯು॑ಜ್ಯಗ್ಂ ಸಲೋ॒ಕತಾ॑ಮಾಪ್ನೋತ್ಯೇ॒ತಾಸಾ॑ಮೇ॒ವ
ದೇ॒ವತಾ॑ನಾ॒ಗ್ಂ ಸಾಯು॑ಜ್ಯಗ್ಂ ಸಾ॒ರ್ಷ್ಟಿತಾ॑ಗ್ಂ ಸಮಾನಲೋ॒ಕತಾ॑ಮಾಪ್ನೋತಿ॒ ಯ ಏ॒ವಂ ವೇದೇ᳚ತ್ಯುಪ॒ನಿಷತ್ ॥ 1 ॥

ಘೃಣಿ॒: ಸೂರ್ಯ॑ ಆದಿ॒ತ್ಯೋಮ॑ರ್ಚಯನ್ತಿ॒ ತಪ॑: ಸ॒ತ್ಯಂ ಮಧು॑ ಕ್ಷರನ್ತಿ॒ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ॒ ತದಾಪ॒ ಆಪೋ॒ ಜ್ಯೋತೀ॒ ರಸೋ॒ಽಮೃತಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॒ ಭೂರ್ಭುವ॒: ಸುವ॒ರೋಮ್ ॥ 2 ॥

**********
ಷೋಡಶೋಽನುವಾಕಃ ।

ನಿಧ॑ನಪತಯೇ॒ ನಮಃ । ನಿಧ॑ನಪತಾನ್ತಿಕಾಯ॒ ನಮಃ ।
ಊರ್ಧ್ವಾಯ॒ ನಮಃ । ಊರ್ಧ್ವಲಿಙ್ಗಾಯ॒ ನಮಃ ।
ಹಿರಣ್ಯಾಯ॒ ನಮಃ । ಹಿರಣ್ಯಲಿಙ್ಗಾಯ॒ ನಮಃ ।
ಸುವರ್ಣಾಯ॒ ನಮಃ । ಸುವರ್ಣಲಿಙ್ಗಾಯ॒ ನಮಃ ।
ದಿವ್ಯಾಯ॒ ನಮಃ । ದಿವ್ಯಲಿಙ್ಗಾಯ॒ ನಮಃ ।
ಭವಾಯ॒ ನಮಃ । ಭವಲಿಙ್ಗಾಯ॒ ನಮಃ ।
ಶರ್ವಾಯ॒ ನಮಃ । ಶರ್ವಲಿಙ್ಗಾಯ॒ ನಮಃ ।
ಶಿವಾಯ॒ ನಮಃ । ಶಿವಲಿಙ್ಗಾಯ॒ ನಮಃ ।
ಜ್ವಲಾಯ॒ ನಮಃ । ಜ್ವಲಲಿಙ್ಗಾಯ॒ ನಮಃ ।
ಆತ್ಮಾಯ॒ ನಮಃ । ಆತ್ಮಲಿಙ್ಗಾಯ॒ ನಮಃ ।
ಪರಮಾಯ॒ ನಮಃ । ಪರಮಲಿಙ್ಗಾಯ॒ ನಮಃ ।
ಏತತ್ಸೋಮಸ್ಯ॑ ಸೂರ್ಯ॒ಸ್ಯ॒ ಸರ್ವಲಿಙ್ಗ॑ಗ್ಂ ಸ್ಥಾಪ॒ಯ॒ತಿ॒ ಪಾಣಿಮನ್ತ್ರಂ॑ ಪವಿ॒ತ್ರಮ್ ॥ 1 ॥

**********
ಸಪ್ತದಶೋಽನುವಾಕಃ ।

ಸ॒ದ್ಯೋಜಾ॒ತಂ ಪ್ರ॑ಪದ್ಯಾ॒ಮಿ॒ ಸ॒ದ್ಯೋಜಾ॒ತಾಯ॒ ವೈ ನಮೋ॒ ನಮ॑: ।
ಭ॒ವೇ ಭ॑ವೇ॒ ನಾತಿ॑ಭವೇ ಭವಸ್ವ॒ ಮಾಮ್ । ಭ॒ವೋದ್ಭ॑ವಾಯ॒ ನಮ॑: ॥ 1 ॥

**********
ಅಷ್ಟದಶೋಽನುವಾಕಃ ।

ವಾ॒ಮ॒ದೇ॒ವಾಯ॒ ನಮೋ॑ ಜ್ಯೇ॒ಷ್ಠಾಯ॒ ನಮ॑: ಶ್ರೇ॒ಷ್ಠಾಯ॒ ನಮೋ॑ ರು॒ದ್ರಾಯ॒ ನಮ॒: ಕಾಲಾ॑ಯ॒ ನಮ॒: ಕಲ॑ವಿಕರಣಾಯ॒ ನಮೋ॒ ಬಲ॑ವಿಕರಣಾಯ॒ ನಮೋ॒ ಬಲಾ॑ಯ॒ ನಮೋ॒ ಬಲ॑ಪ್ರಮಥನಾಯ॒ ನಮ॒: ಸರ್ವ॑ಭೂತದಮನಾಯ॒ ನಮೋ॑ ಮ॒ನೋನ್ಮ॑ನಾಯ॒ ನಮ॑: ॥ 1 ॥

**********
ಏಕೋನವಿಂಶೋಽನುವಾಕಃ ।

ಅ॒ಘೋರೇ᳚ಭ್ಯೋಽಥ॒ ಘೋರೇ᳚ಭ್ಯೋ॒ ಘೋರ॒ಘೋರ॑ತರೇಭ್ಯಃ ।
ಸ॒ರ್ವತ॑: ಶರ್ವ॒ ಸರ್ವೇ᳚ಭ್ಯೋ॒ ನಮ॑ಸ್ತೇ ಅಸ್ತು ರು॒ದ್ರರೂ॑ಪೇಭ್ಯಃ ॥ 1 ॥

**********
ವಿಂಶೋಽನುವಾಕಃ ।

ತತ್ಪುರು॑ಷಾಯ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಮಹಾದೇ॒ವಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ರುದ್ರಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥ 1 ॥

**********
ಏಕವಿಂಶೋಽನುವಾಕಃ ।

ಈಶಾನಃ ಸರ್ವ॑ವಿದ್ಯಾ॒ನಾ॒ಮೀಶ್ವರಃ ಸರ್ವ॑ಭೂತಾ॒ನಾಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮಾಽಧಿ॑ಪತಿ॒ರ್ಬ್ರಹ್ಮ॒ಣೋಽಧಿ॑ಪತಿ॒ರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ॑ ಶಿ॒ವೋ ಮೇ॑ ಅಸ್ತು ಸದಾಶಿ॒ವೋಮ್ ॥ 1 ॥

**********
ದ್ವಾವಿಂಶೋಽನುವಾಕಃ ।

ನಮೋ ಹಿರಣ್ಯಬಾಹವೇ ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾಯ ಹಿರಣ್ಯರೂಪಾಯ ಹಿರಣ್ಯಪತಯೇಽಮ್ಬಿಕಾಪತಯ ಉಮಾಪತಯೇ ಪಶುಪತಯೇ॑ ನಮೋ॒ ನಮಃ ॥ 1 ॥

**********
ತ್ರಯೋವಿಂಶೋಽನುವಾಕಃ ।

ಋ॒ತಗ್ಂ ಸ॒ತ್ಯಂ ಪ॑ರಂ ಬ್ರ॒ಹ್ಮ॒ ಪು॒ರುಷಂ॑ ಕೃಷ್ಣ॒ಪಿಙ್ಗ॑ಲಮ್ ।
ಊ॒ರ್ಧ್ವರೇ॑ತಂ ವಿ॑ರೂಪಾ॒ಕ್ಷಂ॒ ವಿ॒ಶ್ವರೂ॑ಪಾಯ॒ ವೈ ನಮೋ॒ ನಮ॑: ॥ 1 ॥

**********
ಚತುರ್ವಿಂಶೋಽನುವಾಕಃ ।

ಸರ್ವೋ॒ ವೈ ರು॒ದ್ರಸ್ತಸ್ಮೈ॑ ರು॒ದ್ರಾಯ॒ ನಮೋ॑ ಅಸ್ತು ।
ಪುರು॑ಷೋ॒ ವೈ ರು॒ದ್ರಃ ಸನ್ಮ॒ಹೋ ನಮೋ॒ ನಮ॑: ।
ವಿಶ್ವಂ॑ ಭೂ॒ತಂ ಭುವ॑ನಂ ಚಿ॒ತ್ರಂ ಬ॑ಹು॒ಧಾ ಜಾ॒ತಂ ಜಾಯ॑ಮಾನಂ ಚ॒ ಯತ್ ।
ಸರ್ವೋ॒ ಹ್ಯೇ॑ಷ ರು॒ದ್ರಸ್ತಸ್ಮೈ॑ ರು॒ದ್ರಾಯ॒ ನಮೋ॑ ಅಸ್ತು ॥ 1 ॥

**********
ಪಞ್ಚವಿಂಶೋಽನುವಾಕಃ ।

ಕದ್ರು॒ದ್ರಾಯ॒ ಪ್ರಚೇ॑ತಸೇ ಮೀ॒ಢುಷ್ಟ॑ಮಾಯ॒ ತವ್ಯ॑ಸೇ।
ವೋ॒ಚೇಮ॒ ಶನ್ತ॑ಮಗ್ಂ ಹೃ॒ದೇ ॥

ಸರ್ವೋ॒ಹ್ಯೇ॑ಷ ರು॒ದ್ರಸ್ತಸ್ಮೈ॑ ರು॒ದ್ರಾಯ॒ ನಮೋ॑ ಅಸ್ತು ॥ 1 ॥

**********
ಷಡ್ವಿಂಶೋಽನುವಾಕಃ ।

ಯಸ್ಯ॒ ವೈಕ॑ಙ್ಕತ್ಯಗ್ನಿಹೋತ್ರ॒ಹವ॑ಣೀ ಭವತಿ॒ (ಪ್ರತಿ॑ಷ್ಠಿತಾ॒:) ಪ್ರತ್ಯೇ॒ವಾಸ್ಯಾಹು॑ತಯಸ್ತಿಷ್ಠ॒ನ್ತ್ಯಥೋ॒ ಪ್ರತಿ॑ಷ್ಠಿತ್ಯೈ ॥ 1 ॥

**********
ಸಪ್ತವಿಂಶೋಽನುವಾಕಃ ।

ಕೃ॒ಣು॒ಷ್ವ ಪಾಜ॒ ಇತಿ॒ ಪಞ್ಚ॑ ।
ಕೃ॒ಣು॒ಷ್ವ ಪಾಜ॒: ಪ್ರಸಿ॑ತಿಂ॒ ನ ಪೃ॒ಥ್ವೀಂ ಯಾ॒ಹಿ ರಾಜೇ॒ವಾಮ॑ವಾ॒ಁ ಇಭೇ॑ನ ।
ತೃ॒ಷ್ವೀಮನು॒ ಪ್ರಸಿ॑ತಿಂ ದ್ರೂಣಾ॒ನೋಽಸ್ತಾ॑ಸಿ॒ ವಿಧ್ಯ॑ ರ॒ಕ್ಷಸ॒ಸ್ತಪಿ॑ಷ್ಠೈಃ ॥ 1 ॥

ತವ॑ ಭ್ರ॒ಮಾಸ॑ ಆಶು॒ಯಾ ಪ॑ತ॒ನ್ತ್ಯನು॑ ಸ್ಪೃಶ ಧೃಷ॒ತಾ ಶೋಶು॑ಚಾನಃ ।
ತಪೂಂ॑ಷ್ಯಗ್ನೇ ಜು॒ಹ್ವಾ॑ ಪತ॒ಙ್ಗಾನಸ॑ನ್ದಿತೋ॒ ವಿ ಸೃ॑ಜ॒ ವಿಷ್ವ॑ಗು॒ಲ್ಕಾಃ ॥ 2 ॥

ಪ್ರತಿ॒ ಸ್ಪಶೋ॒ ವಿಸೃ॑ಜ॒ ತೂರ್ಣಿ॑ತಮೋ॒ ಭವಾ॑ ಪಾ॒ಯುರ್ವಿ॒ಶೀ ಅ॒ಸ್ಯಾ ಅದ॑ಬ್ಧಃ ।
ಯೋ ನೋ॑ ದೂ॒ರೇ ಅ॒ಘಶಂ॑ ಸೋ॒ ಯೋ ಅನ್ತ್ಯಗ್ನೇ॒ ಮಾಕಿ॑ಷ್ಟೇ॒ ವ್ಯಥಿ॒ರಾದ॑ಧರ್ಷೀತ್ ॥ 3 ॥

ಉದ॑ಗ್ನೇ ತಿಷ್ಠ॒ ಪ್ರತ್ಯಾ ತ॑ನುಷ್ವ॒ ನ್ಯ॑ಮಿತ್ರಾ॑ಁ ಓಷತಾತ್ತಿಗ್ಮಹೇತೇ ।
ಯೋ ನೋ॒ ಅರಾ॑ತಿಂ ಸಮಿಧಾನ ಚ॒ಕ್ರೇ ನೀ॒ಚಾತಂ ಧ॑ಕ್ಷ್ಯತ॒ಸಂ ನ ಶುಷ್ಕ॑ಮ್ ॥ 4 ॥

ಊ॒ರ್ಧ್ವೋ ಭ॑ವ॒ ಪ್ರತಿಂ॑ ವಿ॒ಧ್ಯಾಧ್ಯ॒ಸ್ಮದಾ॒ವಿಷ್ಕೃ॑ಣುಷ್ವ॒ ದೈವ್ಯಾ॑ನ್ಯಗ್ನೇ ।
ಅವ॑ಸ್ಥಿ॒ರಾ ತ॑ನುಹಿ ಯಾತು॒ಜೂನಾಂ॑ ಜಾ॒ಮಿಮಜಾ॑ಮಿಂ॒ ಪ್ರಮೃ॑ಣೀಹಿ॒ ಶತ್ರೂ॑ನ್ ॥ 5 ॥

********
ಅಷ್ಟಾವಿಂಶೋಽನುವಾಕಃ ।

ಅದಿ॑ತಿರ್ದೇ॒ವಾ ಗ॑ನ್ಧ॒ರ್ವಾ ಮ॑ನು॒ಷ್ಯಾ॑: ಪಿ॒ತರೋಽಸು॑ರಾ॒ಸ್ತೇಷಾಗ್ಂ॑ ಸರ್ವಭೂ॒ತಾನಾಂ᳚ ಮಾ॒ತಾ ಮೇ॒ದಿನೀ॑ ಮಹ॒ತೀ ಮ॒ಹೀ ಸಾ॑ವಿ॒ತ್ರೀ ಗಾ॑ಯ॒ತ್ರೀ ಜಗ॑ತ್ಯು॒ರ್ವೀ ಪೃ॒ಥ್ವೀ ಬ॑ಹು॒ಲಾ ವಿಶ್ವಾ॑ ಭೂ॒ತಾ ಕ॑ತ॒ಮಾ ಕಾಯಾ ಸಾ ಸ॒ತ್ಯೇತ್ಯ॒ಮೃತೇತಿ॑ ವಾಸಿ॒ಷ್ಠಃ ॥ 1 ॥

**********
ಏಕೋನತ್ರಿಂಶೋಽನುವಾಕಃ ।

ಆಪೋ॒ ವಾ ಇ॒ದಗ್ಂ ಸರ್ವಂ॒ ವಿಶ್ವಾ॑ ಭೂ॒ತಾನ್ಯಾಪ॑:
ಪ್ರಾ॒ಣಾ ವಾ ಆಪ॑: ಪ॒ಶವ॒ ಆಪೋಽನ್ನ॒ಮಾಪೋಽಮೃ॑ತ॒ಮಾಪ॑:
ಸ॒ಮ್ರಾಡಾಪೋ॑ ವಿ॒ರಾಡಾಪ॑: ಸ್ವ॒ರಾಡಾಪ॒ಶ್ಛನ್ದಾ॒ಗ್॒ಸ್ಯಾಪೋ॒
ಜ್ಯೋತೀ॒ಗ್॒ಷ್ಯಾಪೋ॒ ಯಜೂ॒ಗ್॒ಷ್ಯಾಪ॑: ಸ॒ತ್ಯಮಾಪ॒:
ಸರ್ವಾ॑ ದೇ॒ವತಾ॒ ಆಪೋ॒ ಭೂರ್ಭುವ॒: ಸುವ॒ರಾಪ॒ ಓಮ್ ॥ 1 ॥

**********
ತ್ರಿಂಶೋಽನುವಾಕಃ ।

ಆಪ॑: ಪುನನ್ತು ಪೃಥಿ॒ವೀಂ ಪೃಥಿ॒ವೀ ಪೂ॒ತಾ ಪು॑ನಾತು॒ ಮಾಮ್ ।
ಪು॒ನನ್ತು॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣ॒ಸ್ಪತಿ॒ರ್ಬ್ರಹ್ಮ॑ಪೂ॒ತಾ ಪು॑ನಾತು ಮಾಮ್ ॥ 1 ॥

ಯದುಚ್ಛಿ॑ಷ್ಟಮಭೋ᳚ಜ್ಯಂ॒ ಯದ್ವಾ॑ ದು॒ಶ್ಚರಿ॑ತಂ॒ ಮಮ॑ ।
ಸರ್ವಂ॑ ಪುನನ್ತು॒ ಮಾಮಾಪೋ॑ಽಸ॒ತಾಂ ಚ॑ ಪ್ರತಿ॒ಗ್ರಹ॒ಗ್ಂ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ॥ 2 ॥

**********
ಏಕತ್ರಿಂಶೋಽನುವಾಕಃ ।

ಅಗ್ನಿಶ್ಚ ಮಾ ಮನ್ಯುಶ್ಚ ಮನ್ಯುಪತಯಶ್ಚ ಮನ್ಯು॑ಕೃತೇ॒ಭ್ಯಃ ।
ಪಾಪೇಭ್ಯೋ॑ ರಕ್ಷ॒ನ್ತಾಮ್ । ಯದಹ್ನಾ ಪಾಪ॑ಮಕಾ॒ರ್ಷಮ್ ।
ಮನಸಾ ವಾಚಾ॑ ಹಸ್ತಾ॒ಭ್ಯಾಮ್ । ಪದ್ಭ್ಯಾಮುದರೇ॑ಣ ಶಿ॒ಶ್ನಾ ।
ಅಹ॒ಸ್ತದ॑ವಲು॒ಮ್ಪತು । ಯತ್ಕಿಞ್ಚ॑ ದುರಿ॒ತಂ ಮಯಿ॑ ।
ಇ॒ದಮ॒ಹಂ ಮಾಮಮೃತ॑ಯೋ॒ನೌ ।
ಸತ್ಯೇ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಜುಹೋ॑ಮಿ ಸ್ವಾ॒ಹಾ ॥ 1 ॥

**********
ದ್ವಾತ್ರಿಂಶೋಽನುವಾಕಃ ।

ಸೂರ್ಯಶ್ಚ ಮಾ ಮನ್ಯುಶ್ಚ ಮನ್ಯುಪತಯಶ್ಚ ಮನ್ಯು॑ಕೃತೇ॒ಭ್ಯಃ ।
ಪಾಪೇಭ್ಯೋ॑ ರಕ್ಷ॒ನ್ತಾಮ್ । ಯದ್ರಾತ್ರಿಯಾ ಪಾಪ॑ಮಕಾ॒ರ್ಷಮ್ ।
ಮನಸಾ ವಾಚಾ॑ ಹಸ್ತಾ॒ಭ್ಯಾಮ್ । ಪದ್ಭ್ಯಾಮುದರೇ॑ಣ ಶಿ॒ಶ್ನಾ ।
ರಾತ್ರಿ॒ಸ್ತದ॑ವಲು॒ಮ್ಪತು । ಯತ್ಕಿಞ್ಚ॑ ದುರಿ॒ತಂ ಮಯಿ॑ ।
ಇ॒ದಮ॒ಹಂ ಮಾಮಮೃತ॑ಯೋ॒ನೌ ।
ಸೂರ್ಯೇ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಜುಹೋ॑ಮಿ ಸ್ವಾ॒ಹಾ ॥ 1 ॥

**********
ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶೋಽನುವಾಕಃ ।

ಓಮಿತ್ಯೇಕಾಕ್ಷ॑ರಂ ಬ್ರ॒ಹ್ಮ । ಅಗ್ನಿರ್ದೇವತಾ ಬ್ರಹ್ಮ॑ ಇತ್ಯಾ॒ರ್ಷಮ್ ।
ಗಾಯತ್ರಂ ಛನ್ದಮ್ । ಪರಮಾತ್ಮಂ॑ ಸರೂ॒ಪಮ್ ।
ಸಾಯುಜ್ಯಂ ವಿ॑ನಿಯೋ॒ಗಮ್ ॥ 1 ॥

**********
ಚತುಸ್ತ್ರಿಂಶೋಽನುವಾಕಃ ।

ಆಯಾ॑ತು॒ ವರ॑ದಾ ದೇ॒ವೀ॒ ಅ॒ಕ್ಷರಂ॑ ಬ್ರಹ್ಮ॒ ಸಂಮಿ॑ತಮ್ ।
ಗಾ॒ಯ॒ತ್ರೀಂ᳚ ಛನ್ದ॑ಸಾಂ ಮಾ॒ತೇ॒ದಂ ಬ್ರ॑ಹ್ಮ ಜು॒ಷಸ್ವ॑ ನಃ ॥ 1

ಯದಹ್ನಾ᳚ತ್ಕುರು॑ತೇ ಪಾ॒ಪಂ॒ ತದಹ್ನಾ᳚ತ್ಪ್ರತಿ॒ಮುಚ್ಯ॑ತೇ ।
ಯದ್ರಾತ್ರಿಯಾ᳚ತ್ಕುರು॑ತೇ ಪಾ॒ಪಂ॒ ತದ್ರಾತ್ರಿಯಾ᳚ತ್ಪ್ರತಿ॒ಮುಚ್ಯ॑ತೇ ।
ಸರ್ವ॑ವ॒ರ್ಣೇ ಮ॑ಹಾದೇ॒ವಿ॒ ಸ॒ನ್ಧ್ಯಾವಿ॑ದ್ಯೇ ಸ॒ರಸ್ವ॑ತಿ ॥ 2

**********
ಪಞ್ಚತ್ರಿಂಶೋಽನುವಾಕಃ ।

ಓಜೋ॑ಽಸಿ॒ ಸಹೋ॑ಽಸಿ॒ ಬಲಮ॑ಸಿ॒ ಭ್ರಾಜೋ॑ಽಸಿ ದೇ॒ವಾನಾಂ॒ ಧಾಮ॒ನಾಮಾ॑ಸಿ ವಿಶ್ವ॑ಮಸಿ ವಿ॒ಶ್ವಾಯು॒: ಸರ್ವ॑ಮಸಿ ಸ॒ರ್ವಾಯುರಭಿಭೂರೋಮ್ ।
ಗಾಯತ್ರೀಮಾವಾ॑ಹಯಾ॒ಮಿ॒ । ಸಾವಿತ್ರೀಮಾವಾ॑ಹಯಾ॒ಮಿ॒ । ಸರಸ್ವತೀಮಾವಾ॑ಹಯಾ॒ಮಿ॒ । ಛನ್ದರ್ಷೀನಾವಾ॑ಹಯಾ॒ಮಿ॒ । ಶ್ರಿಯಮಾವಾ॑ಹಯಾ॒ಮಿ॒ ॥

ಗಾ॒ಯತ್ರಿಯಾ ಗಾಯತ್ರೀ ಛನ್ದೋ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಋಷಿಃ ಸವಿತಾ ದೇವತಾ ಅಗ್ನಿರ್ಮುಖಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಶಿರೋ ವಿಷ್ಣುರ್ಹೃದಯಗ್ಂ ರುದ್ರಃ ಶಿಖಾ ಪೃಥಿವೀ ಯೋನಿಃ ಪ್ರಾಣಾಪಾನವ್ಯಾನೋದಾನ ಸಮಾನಾ ಸಪ್ರಾಣಾ ಶ್ವೇತವರ್ಣಾ ಸಾಙ್ಖ್ಯಾಯನ ಸಗೋತ್ರಾ ಗಾಯತ್ರೀ ಚತುರ್ವಿಂಶತ್ಯಕ್ಷರಾ ತ್ರಿಪದಾ॑ ಷಟ್ಕು॒ಕ್ಷಿ॒: ಪಞ್ಚಶೀರ್ಷೋಪನಯನೇ ವಿ॑ನಿಯೋ॒ಗ॒: ॥

ಓಂ ಭೂಃ । ಓಂ ಭುವಃ । ಓಗ್ಂ ಸುವಃ । ಓಂ ಮಹಃ । ಓಂ ಜನಃ । ಓಂ ತಪಃ । ಓಗ್ಂ ಸತ್ಯಮ್ ।
ಓಂ ತತ್ಸ॑ವಿ॒ತುರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯ॒ಮ್ । ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನ॑: ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ।
ಓಮಾಪೋ॒ ಜ್ಯೋತೀ॒ ರಸೋ॒ಽಮೃತಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॒ ಭೂರ್ಭುವ॒: ಸುವ॒ರೋಮ್ ॥ 2 ॥

**********
ಷಟ್ತ್ರಿಂಶೋಽನುವಾಕಃ ।

ಉ॒ತ್ತಮೇ॑ ಶಿಖ॑ರೇ ಜಾ॒ತೇ॒ ಭೂ॒ಮ್ಯಾಂ ಪ॑ರ್ವತ॒ಮೂರ್ಧ॑ನಿ
ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ᳚ಭ್ಯೋಽಭ್ಯ॑ನುಜ್ಞಾ॒ತಾ॒ ಗ॒ಚ್ಛ ದೇ॑ವಿ ಯ॒ಥಾಸು॑ಖಮ್ ॥ 1

ಸ್ತುತೋ ಮಯಾ ವರದಾ ವೇ॑ದಮಾ॒ತಾ॒ ಪ್ರಚೋದಯನ್ತೀ ಪವನೇ᳚ ದ್ವಿಜಾ॒ತಾ ।
ಆಯುಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ದ್ರವಿಣಂ ಬ್ರ॑ಹ್ಮವ॒ರ್ಚ॒ಸಂ॒
ಮಹ್ಯಂ ದತ್ವಾ ಪ್ರಜಾತುಂ ಬ್ರ॑ಹ್ಮಲೋ॒ಕಮ್ ॥ 2

ಸ್ತು॒ತಾ ಮಯಾ॑ ವರ॒ದಾ ವೇ॑ದಮಾ॒ತಾ
ಪ್ರಚೋ॑ದಯನ್ತಾಂ ಪಾವಮಾ॒ನೀ ದ್ವಿ॒ಜಾನಾ॑ಮ್ ।
ಆಯು॑: ಪ್ರಾ॒ಣಂ ಪ್ರ॒ಜಾಂ ಪ॒ಶುಂ ಕೀ॒ರ್ತಿಂ ದ್ರವಿ॑ಣಂ
ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚ॒ಸಂ ಮಹ್ಯಂ॑ ದ॒ತ್ವಾ ವ್ರ॑ಜತ ಬ್ರಹ್ಮಲೋ॒ಕಮ್ ॥

**********
ಸಪ್ತತ್ರಿಂಶೋಽನುವಾಕಃ ।

ಘೃಣಿ॒: ಸೂರ್ಯ॑ ಆದಿ॒ತ್ಯೋ ನ ಪ್ರಭಾ॑ ವಾ॒ತ್ಯಕ್ಷ॑ರಮ್ । ಮಧು॑ ಕ್ಷರನ್ತಿ॒ ತದ್ರ॑ಸಮ್ ।
ಸ॒ತ್ಯಂ ವೈ ತದ್ರಸ॒ಮಾಪೋ॒ ಜ್ಯೋತೀ॒ ರಸೋ॒ಽಮೃತಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॒ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸುವ॒ರೋಮ್ ॥ 1 ॥

**********
ಅಷ್ಟತ್ರಿಂಶೋಽನುವಾಕಃ ।

ಬ್ರಹ್ಮ॑ಮೇತು॒ ಮಾಮ್ । ಮಧು॑ಮೇತು॒ ಮಾಮ್ । ಬ್ರಹ್ಮ॑ಮೇ॒ವ ಮಧು॑ಮೇತು॒ ಮಾಮ್ ।
ಯಾಸ್ತೇ ಸೋ॑ಮ ಪ್ರ॒ಜಾ ವ॒ತ್ಸೋಽಭಿ॒ ಸೋ ಅ॒ಹಮ್ । ದುಃಷ್ವಪ್ನ॒ಹನ್ ದು॑ರುಷ್ಷಹ ।
ಯಾಸ್ತೇ॑ ಸೋಮ ಪ್ರಾ॒ಣಾಗ್ಂ ಸ್ತಾಞ್ಜು॑ಹೋಮಿ ॥ 1 ॥

ತ್ರಿಸು॑ಪರ್ಣ॒ಮಯಾ॑ಚಿತಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ॒ಣಾಯ॑ ದದ್ಯಾತ್ । ಬ್ರ॒ಹ್ಮ॒ಹ॒ತ್ಯಾಂ ವಾ ಏ॒ತೇ ಘ್ನ॑ನ್ತಿ ।
ಯೇ ಬ್ರಾ᳚ಹ್ಮ॒ಣಾಸ್ತ್ರಿಸು॑ಪರ್ಣಂ॒ ಪಠ॑ನ್ತಿ । ತೇ ಸೋಮಂ॒ ಪ್ರಾಪ್ನು॑ವನ್ತಿ ।
ಆ॒ ಸ॒ಹ॒ಸ್ರಾತ್ ಪ॒ಙ್ಕ್ತಿಂ ಪುನ॑ನ್ತಿ । ಓಮ್ ॥ 2 ॥

**********
ಏಕೋನಚತ್ವಾರಿಂಶೋಽನುವಾಕಃ ।

ಬ್ರಹ್ಮ॑ ಮೇ॒ಧಯಾ᳚ । ಮಧು॑ ಮೇ॒ಧಯಾ᳚ । ಬ್ರಹ್ಮ॑ಮೇ॒ವ ಮಧು॑ ಮೇ॒ಧಯಾ᳚ ॥ 1 ॥

ಅ॒ದ್ಯಾನೋ॑ ದೇವ ಸವಿತಃ ಪ್ರ॒ಜಾವ॑ತ್ಸಾವೀ॒: ಸೌಭ॑ಗಮ್ ।
ಪರಾ᳚ ದುಃಷ್ವಪ್ನಿ॑ಯಗ್ಂ ಸುವ ॥ 2 ॥

ವಿಶ್ವಾ॑ನಿ ದೇವ ಸವಿತರ್ದುರಿ॒ತಾನಿ॒ ಪರಾ॑ಸುವ ।
ಯದ್ಭ॒ದ್ರಂ ತನ್ಮ॒ ಆಸು॑ವ ॥
ಮಧು॒ವಾತಾ॑ ಋತಾಯ॒ತೇ ಮಧು॑ಕ್ಷರನ್ತಿ॒ ಸಿನ್ಧ॑ವಃ ।
ಮಾಧ್ವೀ᳚ರ್ನಃ ಸ॒ನ್ತ್ವೌಷ॑ಧೀಃ ॥

ಮಧು॒ ನಕ್ತ॑ಮು॒ತೋಷ॑ಸಿ॒ ಮಧು॑ಮ॒ತ್ಪಾರ್ಥಿ॑ವಗ್ಂ ರಜ॑: ।
ಮಧು॒ದ್ಯೌರ॑ಸ್ತು ನಃ ಪಿ॒ತಾ ॥

ಮಧು॑ಮಾನ್ನೋ॒ ವನ॒ಸ್ಪತಿ॒ರ್ಮಧು॑ಮಾಗ್ಂ ಅಸ್ತು॒ ಸೂರ್ಯ॑: ।
ಮಾಧ್ವೀ॒ರ್ಗಾವೋ॑ ಭವನ್ತು ನಃ ॥

ಯಾಂ ಮೇ॒ಧಾಂ ದೇ॑ವಗ॒ಣಾಃ ಪಿ॒ತರ॑ಶ್ಚೋ॒ಪಾಸ॑ತೇ ।
ತಯಾ॒ ಮಾಮ॒ದ್ಯ ಮೇ॒ಧಯಾಗ್ನೇ॑ ಮೇ॒ಧಾವಿ॑ನಂ ಕುರು॒ ಸ್ವಾಹಾ॑ ॥ 1
ಮೇ॒ಧಾಂ ಮೇ॒ ವರು॑ಣೋ ದದಾತು ಮೇ॒ಧಾಮ॒ಗ್ನಿಃ ಪ್ರ॒ಜಾಪ॑ತಿಃ ।
ಮೇ॒ಧಾಮಿನ್ದ್ರ॑ಶ್ಚ ವಾ॒ಯುಶ್ಚ॑ ಮೇ॒ಧಾಂ ಧಾ॒ತಾ ದ॑ದಾತು ಮೇ॒ ಸ್ವಾಹಾ॑ ॥ 2
ತ್ವಂ ನೋ॑ ಮೇಧೇ ಪ್ರಥ॒ಮಾ ಗೋಭಿ॒ರಶ್ವೇ॑ಭಿ॒ರಾಗ॑ಹಿ ।
ತ್ವಂ ಸೂರ್ಯ॑ಸ್ಯ ರ॒ಷ್ಮಿಭಿ॒ಸ್ತ್ವಂ ನೋ॑ ಅಸಿ ಯ॒ಜ್ಞಿಯಾ॑ ॥ 3
ಮೇ॒ಧಾಮ॒ಹಂ ಪ್ರ॑ಥ॒ಮಂ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣ್ವತೀಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಜೂತಾ॒ಮೃಷಿ॑ಷ್ಟುತಾಮ್ ।
ಪ್ರಪೀ॑ತಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾ॒ರಿಭಿ॑ರ್ದೇ॒ವಾನಾ॒ಮವ॑ಸೇ ಹುವೇ ॥ 4
ಯಾಂ ಮೇ॒ಧಾಮೃ॒ಭವೋ॑ ವಿ॒ದುರ್ಯಾ ಮೇ॒ಧಾಮಸು॑ರಾ ವಿ॒ದುಃ ।
ಋಷ॑ಯೋ ಭ॒ದ್ರಾಂ ಮೇ॒ಧಾಂ ಯಾಂ ವಿ॒ದುಸ್ತಾಂ ಮಯ್ಯಾವೇ॑ಶಯಾಮಸಿ ॥ 5
ಯಾಮೃಷ॑ಯೋ ಭೂತ॒ಕೃತೋ॑ ಮೇ॒ಧಾಂ ಮೇ॑ಧಾ॒ವಿನೋ॑ವಿ॒ದುಃ ।
ತಯಾ॒ ಮಾಮ॒ದ್ಯ ಮೇ॒ಧಯಾಗ್ನೇ॑ ಮೇಧಾ॒ವಿನಂ॑ ಕೃಣು ॥ 6
ಮೇ॒ಧಾಂ ಸಾ॒ಯಂ ಮೇ॒ಧಾಂ ಪ್ರಾ॒ತರ್ಮೇ॒ಧಾಂ ಮ॒ಧ್ಯನ್ದಿ॑ನಂ॒ ಪರಿ॑ ।
ಮೇ॒ಧಾಂ ಸೂರ್ಯ॑ಸ್ಯ ರ॒ಶ್ಮಿಭಿ॒ರ್ವಚ॒ಸಾವೇ॑ಶಯಾಮಹೇ ॥ 7

ಯ ಇ॒ಮಂ ತ್ರಿಸು॑ಪರ್ಣ॒ಮಯಾ॑ಚಿತಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ॒ಣಾಯ॑ ದದ್ಯಾತ್ ।
ಭ್ರೂಣ॒ಹ॒ತ್ಯಾಂ ವಾ ಏ॒ತೇ ಘ್ನ॑ನ್ತಿ ।
ಯೇ ಬ್ರಾ᳚ಹ್ಮ॒ಣಾಸ್ತ್ರಿಸು॑ಪರ್ಣಂ॒ ಪಠ॑ನ್ತಿ ।
ತೇ ಸೋಮಂ॒ ಪ್ರಾಪ್ನು॑ವನ್ತಿ । ಆ॒ ಸ॒ಹ॒ಸ್ರಾ॒ತ್ಪ॒ಙ್ಕ್ತಿಂ ಪುನ॑ನ್ತಿ । ಓಮ್ ॥ 7 ॥

**********
ಚತ್ವಾರಿಂಶೋಽನುವಾಕಃ ।

ಬ್ರಹ್ಮ॑ ಮೇ॒ಧವಾ᳚ । ಮಧು॑ ಮೇ॒ಧವಾ᳚ । ಬ್ರಹ್ಮ॑ಮೇ॒ವ ಮಧು॑ ಮೇ॒ಧವಾ॑ ॥ 1 ॥

ಬ್ರ॒ಹ್ಮಾ ದೇ॒ವಾನಾಂ᳚ ಪದ॒ವೀಃ ಕ॑ವೀ॒ನಾಮೃಷಿ॒ರ್ವಿಪ್ರಾ॑ಣಾಂ ಮಹಿ॒ಷೋ ಮೃ॒ಗಾಣಾ॑ಮ್ ।
ಶ್ಯೇ॒ನೋ ಗೃದ್ಧ್ರಾ॑ಣಾ॒ಗ್ಂ ಸ್ವಧಿ॑ತಿ॒ರ್ವನಾ॑ನಾ॒ಗ್ಂ ಸೋಮ॑: ಪ॒ವಿತ್ರ॒ಮತ್ಯೇ॑ತಿ॒ ರೇಭನ್॑ ॥ 2 ॥

ಹ॒ಗ್ಂಸಃ ಶು॑ಚಿ॒ಷದ್ವಸು॑ರನ್ತರಿಕ್ಷ॒ಸದ್ಧೋತಾ॑ ವೇದಿ॒ಷದತಿ॑ಥಿರ್ದುರೋಣ॒ಸತ್ ।
ನೃ॒ಷದ್ವ॑ರ॒ಸದೃ॑ತಸದ್ವ್ಯೋ॑ಮ॒ಸದ॒ಬ್ಜಾ ಗೋ॒ಜಾ ಋ॑ತ॒ಜಾ ಅ॑ದ್ರಿ॒ಜಾ ಋ॒ತಂ ಬೃ॒ಹತ್ ॥ 3 ॥

ಋ॒ಚೇ ತ್ವಾ॑ ರು॒ಚೇ ತ್ವಾ॒ ಸಮಿತ್ಸ್ರ॑ವನ್ತಿ ಸ॒ರಿತೋ॒ ನ ಧೇನಾ᳚: ।
ಅ॒ನ್ತರ್ಹೃ॒ದಾ ಮನ॒ಸಾ ಪೂ॒ಯಮಾ॑ನಾಃ । ಘೃ॒ತಸ್ಯ॒ ಧಾರಾ॑ ಅ॒ಭಿಚಾ॑ಕಶೀಮಿ ॥ 4 ॥

ಹಿ॒ರ॒ಣ್ಯಯೋ॑ ವೇತ॒ಸೋ ಮಧ್ಯ॑ ಆಸಾಮ್ ।
ತಸ್ಮಿ᳚ನ್ತ್ಸುಪ॒ರ್ಣೋ ಮ॑ಧು॒ಕೃತ್ ಕು॑ಲಾ॒ಯೀ ಭಜ॑ನ್ನಾಸ್ತೇ॒ ಮಧು॑ ದೇ॒ವತಾ᳚ಭ್ಯಃ ।
ತಸ್ಯಾ॑ಸತೇ॒ ಹ॑ರಯಃ ಸ॒ಪ್ತ ತೀರೇ᳚ ಸ್ವ॒ಧಾಂ ದುಹಾ॑ನಾ ಅ॒ಮೃತ॑ಸ್ಯ॒ ಧಾರಾ᳚ಮ್ ॥ 5 ॥

ಯ ಇ॒ದಂ ತ್ರಿಸು॑ಪರ್ಣ॒ಮಯಾ॑ಚಿತಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ॒ಣಾಯ॑ ದದ್ಯಾತ್ ।
ವೀ॒ರ॒ಹ॒ತ್ಯಾಂ ವಾ ಏ॒ತೇ ಘ್ನ॑ನ್ತಿ ।
ಯೇ ಬ್ರಾ᳚ಹ್ಮ॒ಣಾಸ್ತ್ರಿಸು॑ಪರ್ಣಂ॒ ಪಠ॑ನ್ತಿ । ತೇ ಸೋಮಂ॒ ಪ್ರಾಪ್ನು॑ವನ್ತಿ ।
ಆ॒ಸ॒ಹಸ್ರಾತ್ ಪ॒ಙ್ಕ್ತಿಂ ಪುನ॑ನ್ತಿ । ಓಮ್ ॥ 6 ॥

**********
ಏಕಚತ್ವಾರಿಂಶೋಽನುವಾಕಃ ।

ಮೇ॒ಧಾದೇ॒ವೀ ಜು॒ಷಮಾಣಾ ನ॒ ಆಗಾ᳚ದ್ವಿ॒ಶ್ವಾಚೀ॑ ಭ॒ದ್ರಾ ಸು॑ಮನ॒ಸ್ಯಮಾ॑ನಾ ।
ತ್ವಯಾ॒ ಜುಷ್ಟಾ॑ ನು॒ದಮಾ॑ಣಾ ದು॒ರುಕ್ತಾ᳚ನ್ಬೃ॒ಹದ್ವ॑ದೇಮ ವಿ॒ದಥೇ॑ ಸು॒ವೀರಾ᳚: ॥ 1

ತ್ವಯಾ॒ ಜುಷ್ಟ॑ ಋ॒ಷಿರ್ಭ॑ವತಿ ದೇವಿ॒ ತ್ವಯಾ॒ ಬ್ರಹ್ಮಾ॑ಽಽಗ॒ತಶ್ರೀ॑ರು॒ತ ತ್ವಯಾ᳚ ।
ತ್ವಯಾ॒ ಜುಷ್ಟ॑ಶ್ಚಿ॒ತ್ರಂ ವಿ॑ನ್ದತೇ॒ ವಸು॒ ಸಾ ನೋ॑ ಜುಷಸ್ವ॒ ದ್ರವಿ॑ಣೋ ನ ಮೇಧೇ ॥ 2

**********
ದ್ವಿಚತ್ವಾರಿಂಶೋಽನುವಾಕಃ ।

ಮೇ॒ಧಾಂ ಮ॒ ಇನ್ದ್ರೋ॑ ದದಾತು ಮೇ॒ಧಾಂ ದೇ॒ವೀ ಸರ॑ಸ್ವತೀ ।
ಮೇ॒ಧಾಂ ಮೇ॑ ಅ॒ಶ್ವಿನಾ॑ವು॒ಭಾವಾಧ॑ತ್ತಾಂ॒ ಪುಷ್ಕ॑ರಸ್ರಜೌ ॥ 1

ಅ॒ಪ್ಸ॒ರಾಸು॑ ಚ॒ ಯಾ ಮೇ॒ಧಾ ಗ॑ನ್ಧ॒ರ್ವೇಷು॑ ಚ॒ ಯನ್ಮನ॑: ।
ದೈವೀ᳚ ಮೇ॒ಧಾ ಸರ॑ಸ್ವತೀ॒ ಸಾ ಮಾಂ᳚ ಮೇ॒ಧಾ ಸು॒ರಭಿ॑ರ್ಜುಷತಾ॒ಗ್॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ॥ 2

**********
ತ್ರಿಚತ್ವಾರಿಂಶೋಽನುವಾಕಃ ।

ಆ ಮಾಂ᳚ ಮೇ॒ಧಾ ಸು॒ರಭಿ॑ರ್ವಿ॒ಶ್ವರೂ॑ಪಾ॒ ಹಿರ॑ಣ್ಯವರ್ಣಾ॒ ಜಗ॑ತೀ ಜಗ॒ಮ್ಯಾ ।
ಊರ್ಜ॑ಸ್ವತೀ॒ ಪಯ॑ಸಾ॒ ಪಿನ್ವ॑ಮಾನಾ॒ ಸಾ ಮಾಂ᳚ ಮೇ॒ಧಾ ಸು॒ಪ್ರತೀ॑ಕಾ ಜುಷನ್ತಾಮ್ ॥ 1

**********
ಚತುಶ್ಚತ್ವಾರಿಂಶೋಽನುವಾಕಃ ।

ಮಯಿ॑ ಮೇ॒ಧಾಂ ಮಯಿ॑ ಪ್ರ॒ಜಾಂ ಮಯ್ಯ॒ಗ್ನಿಸ್ತೇಜೋ॑ ದಧಾತು॒
ಮಯಿ॑ ಮೇ॒ಧಾಂ ಮಯಿ॑ ಪ್ರ॒ಜಾಂ ಮಯೀನ್ದ್ರ॑ ಇನ್ದ್ರಿ॒ಯಂ ದ॑ಧಾತು॒
ಮಯಿ॑ ಮೇ॒ಧಾಂ ಮಯಿ॑ ಪ್ರ॒ಜಾಂ ಮಯಿ॒ ಸೂರ್ಯೋ॒ ಭ್ರಾಜೋ॑ ದಧಾತು ॥ 1 ॥

**********
ಪಞ್ಚಚತ್ವಾರಿಂಶೋಽನುವಾಕಃ ।

ಅಪೈ॑ತು ಮೃ॒ತ್ಯುರ॒ಮೃತಂ॑ ನ॒ ಆಗ॑ನ್ವೈವಸ್ವ॒ತೋ ನೋ॒ ಅಭ॑ಯಂ ಕೃಣೋತು ।
ಪ॒ರ್ಣಂ ವನ॒ಸ್ಪತೇ॑ರಿವಾ॒ಭಿ ನ॑: ಶೀಯತಾಗ್ಂರ॒ಯಿಃ ಸಚ॑ತಾಂ ನ॒: ಶಚೀ॒ಪತಿ॑: ॥ 1 ॥

**********
ಷಟ್ಚತ್ವಾರಿಂಶೋಽನುವಾಕಃ ।

ಪರಂ॑ ಮೃತ್ಯೋ॒ ಅನು॒ಪರೇ॑ಹಿ ಪನ್ಥಾಂ॒ ಯಸ್ತೇ॒ ಸ್ವ ಇತ॑ರೋ ದೇವ॒ಯಾನಾ᳚ತ್ ।
ಚಕ್ಷು॑ಷ್ಮತೇ ಶೃಣ್ವ॒ತೇ ತೇ᳚ ಬ್ರವೀಮಿ॒ ಮಾ ನ॑: ಪ್ರ॒ಜಾಗ್ಂ ರೀ॑ರಿಷೋ॒ ಮೋತ ವೀ॒ರಾನ್ ॥ 1 ॥

**********
ಸಪ್ತಚತ್ವಾರಿಂಶೋಽನುವಾಕಃ ।

ವಾತಂ॑ ಪ್ರಾ॒ಣಂ ಮನ॑ಸಾ॒ನ್ವಾರ॑ಭಾಮಹೇ ಪ್ರಜಾಪ॑ತಿಂ॒ ಯೋ ಭುವ॑ನಸ್ಯ ಗೋ॒ಪಾಃ ।
ಸ ನೋ॑ ಮೃತ್ಯೋಸ್ತ್ರಾ॑ಯತಾಂ॒ ಪಾತ್ವಗ್ಂಹ॑ಸೋ॒ ಜ್ಯೋಗ್ಜೀ॒ವಾ ಜ॒ರಾಮ॑ ಶೀಮಹಿ ॥ 1 ॥

**********
ಅಷ್ಟಚತ್ವಾರಿಂಶೋಽನುವಾಕಃ ।

ಅ॒ಮು॒ತ್ರ॒ಭೂಯಾ॒ದಧ॒ ಯದ್ಯ॒ಮಸ್ಯ॒ ಬೃಹ॑ಸ್ಪತೇ ಅ॒ಭಿಶ॑ಸ್ತೇ॒ರಮು॑ಞ್ಚಃ ।
ಪ್ರತ್ಯೌ॑ಹತಾಮ॒ಶ್ವಿನಾ॑ ಮೃತ್ಯುಮ॑ಸ್ಮದ್ದೇ॒ವಾನಾ॑ಮಗ್ನೇ ಭಿ॒ಷಜಾ॒ ಶಚೀ॑ಭಿಃ ॥ 1 ॥

**********
ಏಕೋನಪಞ್ಚಾಶೋಽನುವಾಕಃ ।

ಹರಿ॒ಗ್ಂ ಹರ॑ನ್ತ॒ಮನು॑ಯನ್ತಿ ದೇ॒ವಾ ವಿಶ್ವ॒ಸ್ಯೇಶಾ॑ನಂ ವೃಷ॒ಭಂ ಮ॑ತೀ॒ನಾಮ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮ॒ಸರೂ॑ಪ॒ಮನು॑ ಮೇ॒ದಮಾಗಾ॒ದಯ॑ನಂ॒ ಮಾ ವಿವ॑ಧೀ॒ರ್ವಿಕ್ರ॑ಮಸ್ವ ॥ 1 ॥

**********
ಪಞ್ಚಾಶೋಽನುವಾಕಃ ।

ಶಲ್ಕೈ॑ರ॒ಗ್ನಿಮಿ॑ನ್ಧಾ॒ನ ಉ॒ಭೌ ಲೋ॒ಕೌ ಸ॑ನೇಮ॒ಹಮ್ ।
ಉ॒ಭಯೋ᳚ರ್ಲೋ॒ಕಯೋ॑ರೃ॒ಧ್ವಾತಿ॑ ಮೃ॒ತ್ಯುಂ ತ॑ರಾಮ್ಯ॒ಹಮ್ ॥ 1 ॥

**********
ಏಕಪಞ್ಚಾಶೋಽನುವಾಕಃ ।

ಮಾ ಛಿ॑ದೋ ಮೃತ್ಯೋ॒ ಮಾ ವ॑ಧೀ॒ರ್ಮಾ ಮೇ॒ ಬಲಂ॒ ವಿವೃ॑ಹೋ॒ ಮಾ ಪ್ರಮೋ॑ಷೀಃ ।
ಪ್ರ॒ಜಾಂ ಮಾ ಮೇ॑ ರೀರಿಷ॒ ಆಯುರುಗ್ರ ನೃಚಕ್ಷ॑ಸಂ ತ್ವಾ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ವಿಧೇಮ ॥ 1 ॥

**********
ದ್ವಿಪಞ್ಚಾಶೋಽನುವಾಕಃ ।

ಮಾ ನೋ॑ ಮ॒ಹಾನ್ತ॑ಮು॒ತ ಮಾ ನೋ॑ ಅರ್ಭ॒ಕಂ
ಮಾ ನ॒ ಉಕ್ಷ॑ನ್ತಮು॒ತ ಮಾ ನ॑ ಉಕ್ಷಿ॒ತಮ್ ।
ಮಾ ನೋ॑ಽವಧೀಃ ಪಿ॒ತರಂ॒ ಮೋತ ಮಾ॒ತರಂ॑
ಪ್ರಿ॒ಯಾ ಮಾ ನ॑ಸ್ತ॒ನುವೋ॑ ರುದ್ರ ರೀರಿಷಃ ॥ 1 ॥

**********
ತ್ರಿಪಞ್ಚಾಶೋಽನುವಾಕಃ ।

ಮಾ ನ॑ಸ್ತೋ॒ಕೇ ತನ॑ಯೇ॒ ಮಾ ನ॒ ಆಯು॑ಷಿ॒
ಮಾ ನೋ॒ ಗೋಷು॒ ಮಾ ನೋ॒ ಅಶ್ವೇ॑ಷು ರೀರಿಷಃ ।
ವೀ॒ರಾನ್ಮಾ ನೋ॑ ರುದ್ರ ಭಾಮಿ॒ತೋಽವ॑ಧೀರ್ಹ॒ವಿಷ್ಮ॑ನ್ತೋ॒
ನಮ॑ಸಾ ವಿಧೇಮ ತೇ ॥ 1 ॥

**********
ಚತುಷ್ಪಞ್ಚಾಶೋಽನುವಾಕಃ ।

ಪ್ರಜಾ॑ಪತೇ॒ ನ ತ್ವದೇ॒ತಾನ್ಯ॒ನ್ಯೋ ವಿಶ್ವಾ॑ ಜಾ॒ತಾನಿ॒ ಪರಿ॒ ತಾ ಬ॑ಭೂವ ।
ಯತ್ಕಾ॑ಮಸ್ತೇ ಜುಹು॒ಮಸ್ತನ್ನೋ॑ ಅಸ್ತು ವ॒ಯಗ್ಂ ಸ್ಯಾ॑ಮ॒ ಪತ॑ಯೋ ರಯೀ॒ಣಾಮ್ ॥ 1 ॥

**********
ಪಞ್ಚಪಞ್ಚಾಶೋಽನುವಾಕಃ ।

ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ॒ದಾ ವಿ॒ಶಸ್ಪತಿ॑ರ್ವೃತ್ರ॒ಹಾ ವಿಮೃಧೋ॑ ವ॒ಶೀ ।
ವೃಷೇನ್ದ್ರ॑: ಪು॒ರ ಏ॑ತು ನಃ ಸ್ವಸ್ತಿ॒ದಾ ಅ॑ಭಯಙ್ಕ॒ರಃ ॥ 1 ॥

**********
ಷಟ್ಪಞ್ಚಾಶೋಽನುವಾಕಃ ।

ತ್ರ್ಯ॑ಮ್ಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗ॒ನ್ಧಿಂ ಪು॑ಷ್ಟಿ॒ವರ್ಧ॑ನಮ್ ।
ಉ॒ರ್ವಾ॒ರು॒ಕಮಿ॑ವ॒ ಬನ್ಧ॑ನಾನ್ಮೃ॒ತ್ಯೋರ್ಮು॑ಕ್ಷೀಯ॒ ಮಾಽಮೃತಾ᳚ತ್ ॥ 1 ॥

**********
ಸಪ್ತಪಞ್ಚಾಶೋಽನುವಾಕಃ ।

ಯೇ ತೇ॑ ಸ॒ಹಸ್ರ॑ಮ॒ಯುತಂ॒ ಪಾಶಾ॒ ಮೃತ್ಯೋ॒ ಮರ್ತ್ಯಾ॑ಯ॒ ಹನ್ತ॑ವೇ ।
ತಾನ್ ಯ॒ಜ್ಞಸ್ಯ॑ ಮಾಯಯಾ॒ ಸರ್ವಾ॒ನವ॑ಯಜಾಮಹೇ ॥ 1 ॥

**********
ಅಷ್ಟಪಞ್ಚಾಶೋಽನುವಾಕಃ ।

ಮೃತ್ಯವೇ॒ ಸ್ವಾಹಾ॑ ಮೃತ್ಯವೇ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ॥ 1 ॥

**********
ಏಕೋನಷಷ್ಟಿತಮೋಽನುವಾಕಃ ।

ದೇ॒ವಕೃ॑ತ॒ಸ್ಯೈನ॑ಸೋಽವ॒ಯಜ॑ನಮಸಿ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಮ॒ನು॒ಷ್ಯ॑ಕೃತ॒ಸ್ಯೈನ॑ಸೋಽವ॒ಯಜ॑ನಮಸಿ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಪಿ॒ತೃಕೃ॑ತ॒ಸ್ಯೈನ॑ಸೋಽವ॒ಯಜ॑ನಮಸಿ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಆ॒ತ್ಮಕೃ॑ತ॒ಸ್ಯೈನ॑ಸೋಽವ॒ಯಜ॑ನಮಸಿ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಅ॒ನ್ಯಕೃ॑ತ॒ಸ್ಯೈನ॑ಸೋಽವ॒ಯಜ॑ನಮಸಿ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಅ॒ಸ್ಮತ್ಕೃ॑ತ॒ಸ್ಯೈನ॑ಸೋಽವ॒ಯಜ॑ನಮಸಿ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಯದ್ದಿ॒ವಾ ಚ॒ ನಕ್ತಂ॒ ಚೈನ॑ಶ್ಚಕೃ॒ಮ ತಸ್ಯಾ॑ವ॒ಯಜ॑ನಮಸಿ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಯತ್ಸ್ವ॒ಪ॑ನ್ತಶ್ಚ॒ ಜಾಗ್ರ॑ತ॒ಶ್ಚೈನ॑ಶ್ಚಕೃ॒ಮ ತಸ್ಯಾ॑ವ॒ಯಜ॑ನಮಸಿ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಯತ್ಸು॒ಷುಪ್ತ॑ಶ್ಚ॒ ಜಾಗ್ರ॑ತ॒ಶ್ಚೈನ॑ಶ್ಚಕೃ॒ಮ ತಸ್ಯಾ॑ವ॒ಯಜ॑ನಮಸಿ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಯದ್ವಿ॒ದ್ವಾಗ್ಂಸಶ್ಚಾವಿ॑ದ್ವಾಗ್ಂಸಶ್ಚೈನ॑ಶ್ಚಕೃ॒ಮ ತಸ್ಯಾ॑ವ॒ಯಜ॑ನಮಸಿ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಏನಸ ಏನಸೋಽವಯಜನಮ॑ಸಿ ಸ್ವಾ॒ಹಾ ॥ 1 ॥

**********
ಷಷ್ಟಿತಮೋಽನುವಾಕಃ ।

ಯದ್ವೋ॑ ದೇವಾಶ್ಚಕೃ॒ಮ ಜಿ॒ಹ್ವಯಾ॑ ಗು॒ರು
ಮನ॑ಸೋ ವಾ॒ ಪ್ರಯು॑ತೀ ದೇವ॒ಹೇಡ॑ನಮ್ ।
ಅರಾ॑ವಾ॒ ಯೋ ನೋ॑ ಅ॒ಭಿ ದು॑ಚ್ಛುನಾ॒ಯತೇ॒
ತಸ್ಮಿ॒ನ್ ತದೇನೋ॑ ವಸವೋ॒ ನಿಧೇ॑ತನ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ॥ 1 ॥

**********
ಏಕಷಷ್ಟಿತಮೋಽನುವಾಕಃ ।

ಕಾಮೋಽಕಾರ್ಷೀ᳚ನ್ನಮೋ॒ ನಮಃ । ಕಾಮೋಽಕಾರ್ಷೀತ್ಕಾಮಃ ಕರೋತಿ ನಾಹಂ ಕರೋಮಿ ಕಾಮಃ ಕರ್ತಾ ನಾಹಂ ಕರ್ತಾ ಕಾಮ॑: ಕಾರ॒ಯಿತಾ ನಾಹಂ॑ ಕಾರ॒ಯಿತಾ ಏಷ ತೇ ಕಾಮ ಕಾಮಾ॑ಯ ಸ್ವಾ॒ಹಾ ॥ 1 ॥

**********
ದ್ವಿಷಷ್ಟಿತಮೋಽನುವಾಕಃ ।

ಮನ್ಯುರಕಾರ್ಷೀ᳚ನ್ನಮೋ॒ ನಮಃ । ಮನ್ಯುರಕಾರ್ಷೀನ್ಮನ್ಯುಃ ಕರೋತಿ ನಾಹಂ ಕರೋಮಿ ಮನ್ಯುಃ ಕರ್ತಾ ನಾಹಂ ಕರ್ತಾ ಮನ್ಯು॑: ಕಾರ॒ಯಿತಾ ನಾಹಂ॑ ಕಾರ॒ಯಿತಾ ಏಷ ತೇ ಮನ್ಯೋ ಮನ್ಯ॑ವೇ ಸ್ವಾ॒ಹಾ ॥ 1 ॥

**********
ತ್ರಿಷಷ್ಟಿತಮೋಽನುವಾಕಃ ।

ತಿಲಾಞ್ಜುಹೋಮಿ ಸರಸಾನ್ ಸಪಿಷ್ಟಾನ್ ಗನ್ಧಾರ ಮಮ ಚಿತ್ತೇ ರಮ॑ನ್ತು ಸ್ವಾ॒ಹಾ ॥ 1 ॥

ಗಾವೋ ಹಿರಣ್ಯಂ ಧನಮನ್ನಪಾನಗ್ಂ ಸರ್ವೇಷಾಗ್ಂ ಶ್ರಿ॑ಯೈ ಸ್ವಾ॒ಹಾ ॥ 2 ॥

ಶ್ರಿಯಂ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮಿಂ ಚ ಪುಷ್ಟಿಂ ಚ ಕೀರ್ತಿಂ॑ ಚಾನೃ॒ಣ್ಯತಾಮ್ ।
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯಂ ಬ॑ಹುಪು॒ತ್ರತಾಮ್ । ಶ್ರದ್ಧಾಮೇಧೇ ಪ್ರಜಾಃ ಸನ್ದದಾ॑ತು ಸ್ವಾ॒ಹಾ ॥ 3 ॥

**********
ಚತುಃಷಷ್ಟಿತಮೋಽನುವಾಕಃ ।

ತಿಲಾಃ ಕೃಷ್ಣಾಸ್ತಿ॑ಲಾಃ ಶ್ವೇ॒ತಾ॒ಸ್ತಿಲಾಃ ಸೌಮ್ಯಾ ವ॑ಶಾನು॒ಗಾಃ ।
ತಿಲಾಃ ಪುನನ್ತು॑ ಮೇ ಪಾ॒ಪಂ॒ ಯತ್ಕಿಞ್ಚಿದ್ ದುರಿತಂ ಮ॑ಯಿ ಸ್ವಾ॒ಹಾ ॥ 1 ॥

ಚೋರ॒ಸ್ಯಾನ್ನಂ ನ॑ವಶ್ರಾ॒ದ್ಧಂ॒ ಬ್ರ॒ಹ್ಮ॒ಹಾ ಗು॑ರುತ॒ಲ್ಪಗಃ ।
ಗೋಸ್ತೇಯಗ್ಂ ಸು॑ರಾಪಾ॒ನಂ॒ ಭ್ರೂಣಹತ್ಯಾ ತಿಲಾ ಶಾನ್ತಿಗ್ಂ ಶಮಯ॑ನ್ತು ಸ್ವಾ॒ಹಾ ॥ 2 ॥

ಶ್ರೀಶ್ಚ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಪುಷ್ಟೀಶ್ಚ ಕೀರ್ತಿಂ॑ ಚಾನೃ॒ಣ್ಯತಾಮ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಬ॑ಹುಪು॒ತ್ರತಾಮ್ ।
ಶ್ರದ್ಧಾಮೇಧೇ ಪ್ರಜ್ಞಾ ತು ಜಾತವೇದಃ ಸನ್ದದಾ॑ತು ಸ್ವಾ॒ಹಾ ॥ 3 ॥

**********
ಪಞ್ಚಷಷ್ಟಿತಮೋಽನುವಾಕಃ ।

ಪ್ರಾಣಾಪಾನವ್ಯಾನೋದಾನಸಮಾನಾ ಮೇ॑ ಶುಧ್ಯ॒ನ್ತಾಂ॒
ಜ್ಯೋತಿ॑ರ॒ಹಂ ವಿ॒ರಜಾ॑ ವಿಪಾ॒ಪ್ಮಾ ಭೂ॑ಯಾಸ॒ಗ್ಂ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ॥ 1 ॥

ವಾಙ್ಮನಶ್ಚಕ್ಷುಃಶ್ರೋತ್ರಜಿಹ್ವಾಘ್ರಾಣರೇತೋಬುದ್ಧ್ಯಾಕೂತಿಃಸಙ್ಕಲ್ಪಾ
ಮೇ॑ ಶುಧ್ಯ॒ನ್ತಾಂ॒ ಜ್ಯೋತಿ॑ರ॒ಹಂ ವಿ॒ರಜಾ॑ ವಿಪಾ॒ಪ್ಮಾ ಭೂ॑ಯಾಸ॒ಗ್ಂ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ॥ 2 ॥

ತ್ವಕ್ಚರ್ಮಮಾಂಸರುಧಿರಮೇದೋಮಜ್ಜಾಸ್ನಾಯವೋಽಸ್ಥೀನಿ
ಮೇ॑ ಶುಧ್ಯ॒ನ್ತಾಂ॒ ಜ್ಯೋತಿ॑ರ॒ಹಂ ವಿ॒ರಜಾ॑ ವಿಪಾ॒ಪ್ಮಾ ಭೂ॑ಯಾಸ॒ಗ್ಂ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ॥ 3 ॥

ಶಿರಃಪಾಣಿಪಾದಪಾರ್ಶ್ವಪೃಷ್ಠೋರೂಧರಜಙ್ಘಾಶಿಶ್ನೋಪಸ್ಥಪಾಯವೋ
ಮೇ॑ ಶುಧ್ಯ॒ನ್ತಾಂ॒ ಜ್ಯೋತಿ॑ರ॒ಹಂ ವಿ॒ರಜಾ॑ ವಿಪಾ॒ಪ್ಮಾ ಭೂ॑ಯಾಸ॒ಗ್ಂ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ॥ 4 ॥

ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಪುರುಷ ಹರಿತ ಪಿಙ್ಗಲ ಲೋಹಿತಾಕ್ಷಿ ದೇಹಿ ದೇಹಿ ದದಾಪಯಿತಾ
ಮೇ॑ ಶುಧ್ಯ॒ನ್ತಾಂ॒ ಜ್ಯೋತಿ॑ರ॒ಹಂ ವಿ॒ರಜಾ॑ ವಿಪಾ॒ಪ್ಮಾ ಭೂ॑ಯಾಸ॒ಗ್ಂ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ॥ 5 ॥

**********
ಷಟ್ಷಷ್ಟಿತಮೋಽನುವಾಕಃ ।

ಪೃಥಿವ್ಯಪ್ತೇಜೋವಾಯುರಾಕಾಶಾ ಮೇ॑ ಶುಧ್ಯ॒ನ್ತಾಂ॒
ಜ್ಯೋತಿ॑ರ॒ಹಂ ವಿ॒ರಜಾ॑ ವಿಪಾ॒ಪ್ಮಾ ಭೂ॑ಯಾಸ॒ಗ್ಂ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ॥ 1 ॥

ಶಬ್ದಸ್ಪರ್ಶರೂಪರಸಗನ್ಧಾ ಮೇ॑ ಶುಧ್ಯ॒ನ್ತಾಂ॒
ಜ್ಯೋತಿ॑ರ॒ಹಂ ವಿ॒ರಜಾ॑ ವಿಪಾ॒ಪ್ಮಾ ಭೂ॑ಯಾಸ॒ಗ್ಂ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ॥ 2 ॥

ಮನೋವಾಕ್ಕಾಯಕರ್ಮಾಣಿ ಮೇ॑ ಶುಧ್ಯ॒ನ್ತಾಂ॒
ಜ್ಯೋತಿ॑ರ॒ಹಂ ವಿ॒ರಜಾ॑ ವಿಪಾ॒ಪ್ಮಾ ಭೂ॑ಯಾಸ॒ಗ್ಂ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ॥ 3 ॥

ಅವ್ಯಕ್ತಭಾವೈರ॑ಹಙ್ಕಾ॒ರೈ॒-
ರ್ಜ್ಯೋತಿ॑ರ॒ಹಂ ವಿ॒ರಜಾ॑ ವಿಪಾ॒ಪ್ಮಾ ಭೂ॑ಯಾಸ॒ಗ್ಂ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ॥ 4 ॥

ಆತ್ಮಾ ಮೇ॑ ಶುಧ್ಯ॒ನ್ತಾಂ॒
ಜ್ಯೋತಿ॑ರ॒ಹಂ ವಿ॒ರಜಾ॑ ವಿಪಾ॒ಪ್ಮಾ ಭೂ॑ಯಾಸ॒ಗ್ಂ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ॥ 5 ॥

ಅನ್ತರಾತ್ಮಾ ಮೇ॑ ಶುಧ್ಯ॒ನ್ತಾಂ॒
ಜ್ಯೋತಿ॑ರ॒ಹಂ ವಿ॒ರಜಾ॑ ವಿಪಾ॒ಪ್ಮಾ ಭೂ॑ಯಾಸ॒ಗ್ಂ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ॥ 6 ॥

ಪರಮಾತ್ಮಾ ಮೇ॑ ಶುಧ್ಯ॒ನ್ತಾಂ॒
ಜ್ಯೋತಿ॑ರ॒ಹಂ ವಿ॒ರಜಾ॑ ವಿಪಾ॒ಪ್ಮಾ ಭೂ॑ಯಾಸ॒ಗ್ಂ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ॥ 7 ॥

ಕ್ಷು॒ಧೇ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಕ್ಷುತ್ಪಿ॑ಪಾಸಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ವಿವಿ॑ಟ್ಯೈ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಋಗ್ವಿ॑ಧಾನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಕ॒ಷೋ᳚ತ್ಕಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಓಂ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ॥ 8 ॥

ಕ್ಷು॒ತ್ಪಿ॒ಪಾ॒ಸಾಮ॑ಲಾಂ ಜ್ಯೇ॒ಷ್ಠಾ॒ಮಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ನಾಶ॑ಯಾ॒ಮ್ಯಹಮ್ ।
ಅಭೂ॑ತಿಮಸ॑ಮೃದ್ಧಿಂ॒ ಚ॒ ಸರ್ವಾನ್ನಿ॑ರ್ಣುದ ಮೇ ಪಾಪ್ಮಾ॑ನಗ್ಂ ಸ್ವಾ॒ಹಾ ॥ 9 ॥

ಅನ್ನಮಯಪ್ರಾಣಮಯಮನೋಮಯವಿಜ್ಞಾನಮಯಮಾನನ್ದಮಯಮಾತ್ಮಾ ಮೇ॑
ಶುಧ್ಯ॒ನ್ತಾಂ॒ ಜ್ಯೋತಿ॑ರ॒ಹಂ ವಿ॒ರಜಾ॑ ವಿಪಾ॒ಪ್ಮಾ ಭೂ॑ಯಾಸ॒ಗ್ಂ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ॥ 10 ॥

**********
ಸಪ್ತಷಷ್ಟಿತಮೋಽನುವಾಕಃ ।

ಅ॒ಗ್ನಯೇ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ವಿಶ್ವೇ᳚ಭ್ಯೋ ದೇ॒ವೇಭ್ಯ॒: ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಧ್ರು॒ವಾಯ॑ ಭೂ॒ಮಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಧ್ರು॒ವ॒ಕ್ಷಿತ॑ಯೇ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಅ॒ಚ್ಯು॒ತ॒ಕ್ಷಿತ॑ಯೇ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಅ॒ಗ್ನಯೇ᳚ ಸ್ವಿಷ್ಟ॒ಕೃತೇ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ॥

ಧರ್ಮಾ॑ಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಅಧ॑ರ್ಮಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಅ॒ದ್ಭ್ಯಃ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಓ॒ಷ॒ಧಿ॒ವ॒ನ॒ಸ್ಪ॒ತಿಭ್ಯ॒: ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ರ॒ಕ್ಷೋ॒ದೇ॒ವ॒ಜ॒ನೇಭ್ಯ॒: ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಗೃಹ್ಯಾಭ್ಯ॒: ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಅ॒ವ॒ಸಾನೇ᳚ಭ್ಯ॒: ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಅ॒ವ॒ಸಾನ॑ಪತಿಭ್ಯ॒: ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಸ॒ರ್ವ॒ಭೂ॒ತೇಭ್ಯ॒: ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಕಾಮಾ॑ಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಅ॒ನ್ತರಿ॑ಕ್ಷಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಯದೇಜ॑ತಿ॒ ಜಗ॑ತಿ॒ ಯಚ್ಚ॒ ಚೇಷ್ಟ॑ತಿ॒ ನಾಮ್ನೋ॑ ಭಾ॒ಗೋಽಯಂ ನಾಮ್ನೇ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಪೃ॒ಥಿ॒ವ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಅ॒ನ್ತರಿ॑ಕ್ಷಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ದಿ॒ವೇ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಸೂರ್ಯಾ॑ಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಚ॒ನ್ದ್ರಮ॑ಸೇ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ನಕ್ಷ॑ತ್ರೇಭ್ಯ॒: ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಇನ್ದ್ರಾ॑ಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಬೃಹ॒ಸ್ಪತ॑ಯೇ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಪ್ರ॒ಜಾಪ॑ತಯೇ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣೇ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಸ್ವ॒ಧಾ ಪಿ॒ತೃಭ್ಯಃ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ನಮೋ॑ ರು॒ದ್ರಾಯ॑ ಪಶುಪತ॑ಯೇ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ದೇ॒ವೇಭ್ಯ॒: ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಪಿ॒ತೃಭ್ಯ॑: ಸ್ವ॒ಧಾಸ್ತು॑ । ಭೂ॒ತೇಭ್ಯೋ॒ ನಮ॑: ।
ಮ॒ನು॒ಷ್ಯೇ᳚ಭ್ಯೋ॒ ಹನ್ತಾ᳚ । ಪ್ರ॒ಜಾಪ॑ತಯೇ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಪರಮೇಷ್ಠಿನೇ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ॥ 1 ॥

ಯಥಾ ಕೂ॑ಪಃ ಶ॒ತಧಾ॑ರಃ ಸ॒ಹಸ್ರ॑ಧಾರೋ॒ ಅಕ್ಷಿ॑ತಃ ।
ಏ॒ವಾ ಮೇ॑ ಅಸ್ತು ಧಾ॒ನ್ಯಗ್ಂ ಸ॒ಹಸ್ರ॑ಧಾರ॒ಮಕ್ಷಿ॑ತಮ್ ॥

ಧನ॑ಧಾನ್ಯೈ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ॥ 2 ॥

ಯೇ ಭೂ॒ತಾಃ ಪ್ರ॒ಚರ॑ನ್ತಿ॒ ದಿವಾ॒ನಕ್ತಂ॒ ಬಲಿ॑ಮಿ॒ಚ್ಛನ್ತೋ॑ ವಿ॒ತುದ॑ಸ್ಯ॒ ಪ್ರೇಷ್ಯಾ᳚: ।
ತೇಭ್ಯೋ॑ ಬ॒ಲಿಂ ಪು॑ಷ್ಟಿ॒ಕಾಮೋ॑ ಹರಾಮಿ॒ ಮಯಿ॒ ಪುಷ್ಟಿಂ॒ ಪುಷ್ಟಿ॑ಪತಿರ್ದಧಾತು॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ॥ 3 ॥

**********
ಅಷ್ಟಷಷ್ಟಿತಮೋಽನುವಾಕಃ ।

ಓಂ᳚ ತದ್ಬ್ರ॒ಹ್ಮ ಓಂ᳚ ತದ್ವಾ॒ಯುಃ ಓಂ᳚ ತದಾ॒ತ್ಮಾ
ಓಂ᳚ ತತ್ಸ॒ತ್ಯಂ ಓಂ᳚ ತತ್ಸರ್ವಮ್᳚ ಓಂ᳚ ತತ್ಪುರೋ॒ರ್ನಮ॑: ॥ 1

ಓಂ ಅನ್ತಶ್ಚರತಿ॑ ಭೂತೇ॒ಷು॒ ಗು॒ಹಾಯಾಂ ವಿ॑ಶ್ವಮೂ॒ರ್ತಿಷು ।
ತ್ವಂ ಯಜ್ಞಸ್ತ್ವಂ ವಷಟ್ಕಾರಸ್ತ್ವಮಿನ್ದ್ರಸ್ತ್ವಗ್ಂ ರುದ್ರಸ್ತ್ವಂ
ವಿಷ್ಣುಸ್ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತ್ವಂ॑ ಪ್ರಜಾ॒ಪತಿಃ ।
ತ್ವಂ ತ॑ದಾಪ॒ ಆಪೋ॒ ಜ್ಯೋತೀ॒ ರಸೋ॒ಽಮೃತಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॒ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॒ರೋಮ್ ॥ 2

**********
ಏಕೋನಸಪ್ತತಿತಮೋಽನುವಾಕಃ ।

ಶ್ರ॒ದ್ಧಾಯಾಂ᳚ ಪ್ರಾ॒ಣೇ ನಿವಿ॑ಷ್ಟೋ॒ಽಮೃತಂ॑ ಜುಹೋಮಿ ।
ಶ್ರದ್ಧಾಯಾ॑ಮಪಾ॒ನೇ ನಿವಿ॑ಷ್ಟೋ॒ಽಮೃತಂ॑ ಜುಹೋಮಿ ।
ಶ್ರ॒ದ್ಧಾಯಾಂ᳚ ವ್ಯಾ॒ನೇ ನಿವಿ॑ಷ್ಟೋ॒ಽಮೃತಂ॑ ಜುಹೋಮಿ ।
ಶ್ರ॒ದ್ಧಾಯಾ॑ಮುದಾ॒ನೇ ನಿವಿ॑ಷ್ಟೋ॒ಽಮೃತಂ॑ ಜುಹೋಮಿ ।
ಶ್ರ॒ದ್ಧಾಯಾ॑ಗ್ಂ ಸಮಾ॒ನೇ ನಿವಿ॑ಷ್ಟೋ॒ಽಮೃತಂ॑ ಜುಹೋಮಿ ।
ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಿ ಮ ಆ॒ತ್ಮಾಮೃ॑ತ॒ತ್ವಾಯ॑ ॥ 1 ॥

ಅ॒ಮೃ॒ತೋ॒ಪ॒ಸ್ತರ॑ಣಮಸಿ ॥ 2 ॥

ಶ್ರ॒ದ್ಧಾಯಾಂ᳚ ಪ್ರಾ॒ಣೇ ನಿವಿ॑ಷ್ಟೋ॒ಽಮೃತಂ॑ ಜುಹೋಮಿ ।
ಶಿ॒ವೋ ಮಾ॑ ವಿ॒ಶಾಪ್ರ॑ದಾಹಾಯ । ಪ್ರಾ॒ಣಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ॥

ಶ್ರ॒ದ್ಧಾಯಾ॑ಮಪಾ॒ನೇ ನಿವಿ॑ಷ್ಟೋ॒ಽಮೃತಂ॑ ಜುಹೋಮಿ ।
ಶಿ॒ವೋ ಮಾ॑ ವಿ॒ಶಾಪ್ರ॑ದಾಹಾಯ । ಅ॒ಪಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ॥

ಶ್ರ॒ದ್ಧಾಯಾಂ᳚ ವ್ಯಾ॒ನೇ ನಿವಿ॑ಷ್ಟೋ॒ಽಮೃತಂ॑ ಜುಹೋಮಿ ।
ಶಿ॒ವೋ ಮಾ॑ ವಿ॒ಶಾಪ್ರ॑ದಾಹಾಯ । ವ್ಯಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ॥

ಶ್ರ॒ದ್ಧಾ॑ಯಾಮುದಾ॒ನೇ ನಿವಿ॑ಷ್ಟೋ॒ಽಮೃತಂ॑ ಜುಹೋಮಿ ।
ಶಿ॒ವೋ ಮಾ॑ ವಿ॒ಶಾಪ್ರ॑ದಾಹಾಯ । ಉ॒ದಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ॥

ಶ್ರ॒ದ್ಧಾಯಾ॑ಗ್ಂ ಸಮಾ॒ನೇ ನಿವಿ॑ಷ್ಟೋ॒ಽಮೃತಂ॑ ಜುಹೋಮಿ ।
ಶಿ॒ವೋ ಮಾ॑ ವಿ॒ಶಾಪ್ರ॑ದಾಹಾಯ । ಸ॒ಮಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ॥

ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಿ ಮ ಆ॒ತ್ಮಾಮೃ॑ತ॒ತ್ವಾಯ॑ ॥ 3 ॥

ಅ॒ಮೃ॒ತಾ॒ಪಿ॒ಧಾ॒ನಮ॑ಸಿ ॥ 4 ॥

**********
ಸಪ್ತತಿತಮೋಽನುವಾಕಃ ।

ಶ್ರ॒ದ್ಧಾಯಾಂ᳚ ಪ್ರಾ॒ಣೇ ನಿವಿ॑ಶ್ಯಾ॒ಮೃತ॑ಗ್ಂ ಹು॒ತಮ್ ।
ಪ್ರಾ॒ಣಮನ್ನೇ॑ನಾಪ್ಯಾಯಸ್ವ ॥

ಶ್ರ॒ದ್ಧಾಯಾ॑ಮಪಾ॒ನೇ ನಿವಿ॑ಶ್ಯಾ॒ಮೃತ॑ಗ್ಂ ಹು॒ತಮ್ ।
ಅ॒ಪಾ॒ನಮನ್ನೇ॑ನಾಪ್ಯಾಯಸ್ವ ॥

ಶ್ರ॒ದ್ಧಾಯಾಂ᳚ ವ್ಯಾ॒ನೇ ನಿವಿ॑ಶ್ಯಾ॒ಮೃತ॑ಗ್ಂ ಹು॒ತಮ್ ।
ವ್ಯಾ॒ನಮನ್ನೇ॑ನಾಪ್ಯಾಯಸ್ವ ॥

ಶ್ರ॒ದ್ಧಾಯಾ॑ಮುದಾ॒ನೇ ನಿವಿ॑ಶ್ಯಾ॒ಮೃತ॑ಗ್ಂ ಹು॒ತಮ್ ।
ಉ॒ದಾ॒ನಮನ್ನೇ॑ನಾಪ್ಯಾಯಸ್ವ ॥

ಶ್ರ॒ದ್ಧಾಯಾ॑ಗ್ಂ ಸಮಾ॒ನೇ ನಿವಿ॑ಶ್ಯಾ॒ಮೃತ॑ಗ್ಂ ಹು॒ತಮ್ ।
ಸ॒ಮಾ॒ನಮನ್ನೇ॑ನಾಪ್ಯಾಯಸ್ವ ॥

**********
ಏಕಸಪ್ತತಿತಮೋಽನುವಾಕಃ ।

ಅಙ್ಗುಷ್ಠಮಾತ್ರಃ ಪುರುಷೋಽಙ್ಗುಷ್ಠಂ ಚ॑ ಸಮಾ॒ಶ್ರಿತಃ ।
ಈಶಃ ಸರ್ವಸ್ಯ ಜಗತಃ ಪ್ರಭುಃ ಪ್ರೀಣಾತು॑ ವಿಶ್ವ॒ಭುಕ್ ॥ 1 ॥

**********
ದ್ವಿಸಪ್ತತಿತಮೋಽನುವಾಕಃ ।

ವಾಙ್ ಮ॑ ಆ॒ಸನ್ । ನ॒ಸೋಃ ಪ್ರಾ॒ಣಃ । ಅ॒ಕ್ಷ್ಯೋಶ್ಚಕ್ಷು॑: ।
ಕರ್ಣ॑ಯೋ॒: ಶ್ರೋತ್ರಮ್᳚ । ಬಾ॒ಹು॒ವೋರ್ಬಲಮ್᳚ । ಉ॒ರು॒ವೋರೋಜ᳚: ।
ಅರಿ॑ಷ್ಟಾ॒ ವಿಶ್ವಾ॒ನ್ಯಙ್ಗಾ॑ನಿ ತ॒ನೂಃ ।
ತ॒ನುವಾ॑ ಮೇ ಸ॒ಹ ನಮ॑ಸ್ತೇ ಅಸ್ತು॒ ಮಾ ಮಾ॑ ಹಿಗ್ಂಸೀಃ ॥ 1 ॥

**********
ತ್ರಿಸಪ್ತತಿತಮೋಽನುವಾಕಃ ।

ವಯ॑: ಸುಪ॒ರ್ಣಾ ಉಪ॑ಸೇದು॒ರಿನ್ದ್ರಂ॑ ಪ್ರಿ॒ಯಮೇ॑ಧಾ॒ ಋಷ॑ಯೋ॒ ನಾಧ॑ಮಾನಾಃ ।
ಅಪ॑ ಧ್ವಾ॒ನ್ತಮೂ॑ರ್ಣು॒ಹಿ ಪೂ॒ರ್ಧಿ ಚಕ್ಷು॑ರ್ಮುಮು॒ಗ್ಧ್ಯ॑ಸ್ಮಾನ್ನಿ॒ಧಯೇ॑ವ ಬ॒ದ್ಧಾನ್ ॥ 1 ॥

**********
ಚತುಃಸಪ್ತತಿತಮೋಽನುವಾಕಃ ।

ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಗ್ರನ್ಥಿರಸಿ ರುದ್ರೋ ಮಾ॑ ವಿಶಾ॒ನ್ತಕಃ ।
ತೇನಾನ್ನೇನಾ᳚ಪ್ಯಾಯಸ್ವ ॥ 1 ॥

**********
ಪಞ್ಚಸಪ್ತತಿತಮೋಽನುವಾಕಃ ।

ನಮೋ ರುದ್ರಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ಮೃತ್ಯು॑ರ್ಮೇ ಪಾ॒ಹಿ ॥ 1 ॥

**********
ಷಟ್ಸಪ್ತತಿತಮೋಽನುವಾಕಃ ।

ತ್ವಮಗ್ನೇ ದ್ಯುಭಿ॒ಸ್ತ್ವಮಾ॑ಶುಶುಕ್ಷಣಿ॒ಸ್ತ್ವಮ॒ದ್ಭ್ಯಸ್ತ್ವಮಶ್ಮ॑ನ॒ಸ್ಪರಿ॑ ।
ತ್ವಂ ವನೇ᳚ಭ್ಯ॒ಸ್ತ್ವಮೋಷ॑ಧೀಭ್ಯ॒ಸ್ತ್ವಂ ನೃ॒ಣಾಂ ನೃ॑ಪತೇ ಜಾಯಸೇ॒ ಶುಚಿ॑: ॥ 1 ॥

**********
ಸಪ್ತಸಪ್ತತಿತಮೋಽನುವಾಕಃ ।

ಶಿ॒ವೇನ॑ ಮೇ॒ ಸನ್ತಿ॑ಷ್ಠಸ್ವ ಸ್ಯೋ॒ನೇನ॑ ಮೇ॒ ಸನ್ತಿ॑ಷ್ಠಸ್ವ
ಸುಭೂ॒ತೇನ॑ ಮೇ॒ ಸನ್ತಿ॑ಷ್ಠಸ್ವ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚ॒ಸೇನ॑ ಮೇ॒
ಸನ್ತಿ॑ಷ್ಠಸ್ವ ಯ॒ಜ್ಞಸ್ಯರ್ದ್ಧಿ॒ಮನು॒ಸನ್ತಿ॑ಷ್ಠ॒ಸ್ವೋಪ॑
ತೇ ಯಜ್ಞ॒ ನಮ॒ ಉಪ॑ ತೇ॒ ನಮ॒ ಉಪ॑ ತೇ॒ ನಮ॑: ॥ 1 ॥

**********
ಅಷ್ಟಸಪ್ತತಿತಮೋಽನುವಾಕಃ ।

ಸ॒ತ್ಯಂ ಪರಂ॒ ಪರಗ್ಂ॑ ಸ॒ತ್ಯಗ್ಂ ಸ॒ತ್ಯೇನ॒ ನ
ಸು॑ವ॒ರ್ಗಾಲ್ಲೋ॒ಕಾಚ್ಚ್ಯ॑ವನ್ತೇ ಕ॒ದಾಚ॒ನ
ಸ॒ತಾಗ್ಂ ಹಿ ಸ॒ತ್ಯಂ ತಸ್ಮಾ᳚ತ್ಸ॒ತ್ಯೇ ರ॑ಮನ್ತೇ ॥ 1 ॥

ತಪ॒ ಇತಿ॒ ತಪೋ॒ ನಾನಶ॑ನಾ॒ತ್ಪರಂ॒ ಯದ್ಧಿ॒ ಪರಂ ತಪ॒ಸ್ತದ್॑
ದುರ್ಧರ್ಷಂ ತದ್ ದುರಾ॑ಧಷ॒ ತಸ್ಮಾ॒ತ್ತಪ॑ಸಿ ರಮನ್ತೇ॒ ॥ 2 ॥

ದಮ॒ ಇತಿ॒ ನಿಯ॑ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾ॒ರಿಣ॒ಸ್ತಸ್ಮಾ॒ದ್ದಮೇ॑ ರಮನ್ತೇ॒ ॥ 3 ॥

ಶಮ॒ ಇತ್ಯರ॑ಣ್ಯೇ ಮು॒ನಯ॒ಸ್ತಮಾ॒ಚ್ಛಮೇ॑ ರಮನ್ತೇ ॥ 4 ॥

ದಾ॒ನಮಿತಿ॒ ಸರ್ವಾ॑ಣಿ ಭೂ॒ತಾನಿ॑ ಪ್ರಶಗ್ಂಸ॑ನ್ತಿ
ದಾ॒ನಾನ್ನಾತಿ॑ದು॒ಷ್ಕರಂ॒ ತಸ್ಮಾ᳚ದ್ದಾ॒ನೇ ರ॑ಮನ್ತೇ ॥ 5 ॥

ಧ॒ರ್ಮ ಇತಿ॒ ಧರ್ಮೇ॑ಣ ಸರ್ವ॑ಮಿ॒ದಂ ಪರಿಗೃ॑ಹೀತಂ
ಧ॒ರ್ಮಾನ್ನಾತಿ॑ದುಶ್ಚರಂ॒ ತಸ್ಮಾ᳚ದ್ಧ॒ರ್ಮೇ ರ॑ಮನ್ತೇ ॥ 6 ॥

ಪ್ರ॒ಜನ॒ ಇತಿ॒ ಭೂಯಾ॑ಗ್ಂಸ॒ಸ್ತಸ್ಮಾ॒ತ್ ಭೂಯಿ॑ಷ್ಠಾಃ ಪ್ರಜಾ॑ಯನ್ತೇ॒
ತಸ್ಮಾ॒ತ್ ಭೂಯಿ॑ಷ್ಠಾಃ ಪ್ರ॒ಜನ॑ನೇ ರಮನ್ತೇ॒ ॥ 7 ॥

ಅಗ್ನಯ॒ ಇತ್ಯಾ॑ಹ॒ ತಸ್ಮಾ॑ದ॒ಗ್ನಯ॒ ಆಧಾ॑ತವ್ಯಾಃ ॥ 8 ॥

ಅಗ್ನಿಹೋ॒ತ್ರಮಿತ್ಯಾ॑ಹ॒ ತಸ್ಮಾ॑ದಗ್ನಿಹೋ॒ತ್ರೇ ರ॑ಮನ್ತೇ ॥ 9 ॥

ಯ॒ಜ್ಞ ಇತಿ॑ ಯ॒ಜ್ಞೇನ॒ ಹಿ ದೇ॒ವಾ ದಿವಂ॑ ಗ॒ತಾಸ್ತಸ್ಮಾ᳚ದ್ಯ॒ಜ್ಞೇ ರ॑ಮನ್ತೇ ॥ 10 ॥

ಮಾನ॒ಸಮಿತಿ॑ ವಿ॒ದ್ವಾಗ್ಂಸ॒ಸ್ತಸ್ಮಾ᳚ದ್ವಿ॒ದ್ವಾಗ್ಂಸ॑ ಏ॒ವ ಮಾ॑ನ॒ಸೇ ರ॑ಮನ್ತೇ ॥ 11 ॥

ನ್ಯಾ॒ಸ ಇತಿ॑ ಬ್ರ॒ಹ್ಮಾ ಬ್ರ॒ಹ್ಮಾ ಹಿ ಪರ॒: ಪರೋ॑ ಹಿ ಬ್ರ॒ಹ್ಮಾ ತಾನಿ॒ ವಾ
ಏ॒ತಾನ್ಯವ॑ರಾಣಿ॒ ತಪಾಗ್ಂಸಿ ನ್ಯಾ॒ಸ ಏ॒ವಾತ್ಯ॑ರೇಚಯ॒ತ್
ಯ ಏ॒ವಂ ವೇದೇ᳚ತ್ಯುಪ॒ನಿಷ॑ತ್ ॥ 12 ॥

**********
ಏಕೋನಾಶೀತಿತಮೋಽನುವಾಕಃ ।

ಪ್ರಾ॒ಜಾ॒ಪ॒ತ್ಯೋ ಹಾರು॑ಣಿಃ ಸುಪ॒ರ್ಣೇಯ॑: ಪ್ರ॒ಜಾಪ॑ತಿಂ ಪಿ॒ತರ॒ಮುಪ॑ಸಸಾರ॒
ಕಿಂ ಭ॑ಗವ॒ನ್ತಃ ಪ॑ರ॒ಮಂ ವ॑ದ॒ನ್ತೀತಿ॒ ತಸ್ಮೈ॒ ಪ್ರೋ॑ವಾಚ ॥ 1 ॥

ಸ॒ತ್ಯೇನ॑ ವಾ॒ಯುರಾವಾ॑ತಿ ಸ॒ತ್ಯೇನಾ॑ದಿ॒ತ್ಯೋ ರೋ॑ಚತೇ ದಿ॒ವಿ ಸ॒ತ್ಯಂ ವಾ॒ಚಃ
ಪ್ರ॑ತಿ॒ಷ್ಠಾ ಸ॒ತ್ಯೇ ಸ॒ರ್ವಂ ಪ್ರತಿ॑ಷ್ಠಿತಂ॒ ತಸ್ಮಾ᳚ತ್ಸ॒ತ್ಯಂ ಪ॑ರಮಂ॒ ವದ॑ನ್ತಿ॒ ॥ 2 ॥

ತಪ॑ಸಾ ದೇ॒ವಾ ದೇ॒ವತಾ॒ಮಗ್ರ॑ ಆಯ॒ನ್ ತಪ॒ಸಾರ್ಷ॑ಯ॒: ಸುವ॒ರನ್ವ॑ವಿನ್ದ॒ನ್
ತಪ॑ಸಾ ಸ॒ಪತ್ನಾ॒ನ್ಪ್ರಣು॑ದಾ॒ಮಾರಾತೀ॒ಸ್ತಪ॑ಸಿ ಸ॒ರ್ವಂ ಪ್ರತಿ॑ಷ್ಠಿತಂ॒
ತಸ್ಮಾ॒ತ್ತಪ॑: ಪರ॒ಮಂ ವದ॑ನ್ತಿ॒ ॥ 3 ॥

ದಮೇ॑ನ ದಾ॒ನ್ತಾಃ ಕಿ॒ಲ್ಬಿಷ॑ಮವಧೂ॒ನ್ವನ್ತಿ॒ ದಮೇ॑ನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾ॒ರಿಣ॒:
ಸುವ॑ರಗಚ್ಛ॒ನ್ ದಮೋ॑ ಭೂ॒ತಾನಾಂ᳚ ದುರಾ॒ಧರ್ಷಂ॒ ದಮೇ॑ ಸ॒ರ್ವಂ
ಪ್ರತಿ॑ಷ್ಠಿತಂ॒ ತಸ್ಮಾ॒ದ್ದಮ॑: ಪ॒ರಮಂ ವದ॑ನ್ತಿ॒ ॥ 4 ॥

ಶಮೇ॑ನ ಶಾ॒ನ್ತಾಃ ಶಿ॒ವಮಾ॒ಚರ॑ನ್ತಿ॒ ಶಮೇ॑ನ ನಾ॒ಕಂ ಮು॒ನಯೋ॒ಽನ್ವವಿ॑ನ್ದ॒ನ್
ಶಮೋ॑ ಭೂ॒ತಾನಾಂ᳚ ದುರಾ॒ಧರ್ಷಂ॒ ಶಮೇ॑ ಸ॒ರ್ವಂ ಪ್ರತಿ॑ಷ್ಠಿತಂ
ತಸ್ಮಾ॒ಚ್ಛಮ॑: ಪರ॒ಮಂ ವದ॑ನ್ತಿ ॥ 5 ॥

ದಾ॒ನಂ ಯ॒ಜ್ಞಾನಾಂ॒ ವರೂ॑ಥಂ॒ ದಕ್ಷಿ॑ಣಾ ಲೋ॒ಕೇ ದಾ॒ತಾರಗ್ಂ॑
ಸರ್ವಭೂ॒ತಾನ್ಯು॑ಪಜೀ॒ವನ್ತಿ॑ ದಾ॒ನೇನಾರಾ॑ತೀ॒ರಪಾ॑ನುದನ್ತ ದಾ॒ನೇನ॑
ದ್ವಿಷ॒ನ್ತೋ ಮಿ॒ತ್ರಾ ಭ॑ವನ್ತಿ ದಾ॒ನೇ ಸ॒ರ್ವಂ ಪ್ರತಿ॑ಷ್ಠಿತಂ॒ ತಸ್ಮಾ᳚ದ್ದಾ॒ನಂ
ಪ॑ರ॒ಮಂ ವದ॑ನ್ತಿ ॥ 6 ॥

ಧ॒ರ್ಮೋ ವಿಶ್ವ॑ಸ್ಯ॒ ಜಗ॑ತಃ ಪ್ರತಿ॒ಷ್ಠಾ ಲೋ॒ಕೇ ಧ॒ರ್ಮಿಷ್ಠ ಪ್ರ॒ಜಾ
ಉ॑ಪಸ॒ರ್ಪನ್ತಿ॑ ಧ॒ರ್ಮೇಣ॑ ಪಾ॒ಪಮ॑ಪ॒ನುದ॑ತಿ ಧ॒ರ್ಮೇ ಸ॒ರ್ವಂ ಪ್ರತಿ॑ಷ್ಠಿತಂ॒
ತಸ್ಮಾ᳚ದ್ಧ॒ರ್ಮಂ ಪ॑ರ॒ಮಂ ವದ॑ನ್ತಿ ॥ 7 ॥

ಪ್ರ॒ಜನ॑ನಂ॒ ವೈ ಪ್ರ॑ತಿ॒ಷ್ಠಾ ಲೋ॒ಕೇ ಸಾ॒ಧು ಪ್ರ॒ಜಾಯಾ᳚ಸ್ತ॒ನ್ತುಂ ತ॑ನ್ವಾ॒ನಃ
ಪಿ॑ತೃ॒ಣಾಮ॑ನು॒ಣೋ ಭವ॑ತಿ॒ ತದೇ॑ವ ತ॒ಸ್ಯಾನೃ॑ಣಂ॒
ತಸ್ಮಾ᳚ತ್ ಪ್ರ॒ಜನ॑ನಂ ಪರ॒ಮಂ ವದ॑ನ್ತಿ ॥ 8 ॥

ಅ॒ಗ್ನಯೋ॒ ವೈ ತ್ರಯೀ॑ ವಿ॒ದ್ಯಾ ದೇ॑ವ॒ಯಾನ॒: ಪನ್ಥಾ॑ ಗಾರ್ಹಪ॒ತ್ಯ ಋಕ್
ಪೃ॑ಥಿ॒ವೀ ರ॑ಥನ್ತ॒ರಮ॑ನ್ವಾಹಾರ್ಯ॒ಪಚ॑ನ॒: ಯಜು॑ರ॒ನ್ತರಿ॑ಕ್ಷಂ
ವಾಮದೇ॒ವ್ಯಮಾ॑ಹವ॒ನೀಯ॒: ಸಾಮ॑ ಸುವ॒ರ್ಗೋ ಲೋ॒ಕೋ ಬೃ॒ಹತ್ತಸ್ಮಾ॑ದ॒ಗ್ನೀನ್
ಪ॑ರ॒ಮಂ ವದ॑ನ್ತಿ ॥ 9 ॥

ಅಗ್ನಿಹೋ॒ತ್ರಗ್ಂ ಸಾ॑ಯಂ ಪ್ರಾ॒ತರ್ಗೃ॒ಹಾಣಾಂ॒ ನಿಷ್ಕೃ॑ತಿ॒: ಸ್ವಿ॑ಷ್ಟಗ್ಂ
ಸುಹು॒ತಂ ಯ॑ಜ್ಞಕ್ರತೂ॒ನಾಂ ಪ್ರಾಯ॑ಣಗ್ಂ ಸುವ॒ರ್ಗಸ್ಯ॑ ಲೋ॒ಕಸ್ಯ॒
ಜ್ಯೋತಿ॒ಸ್ತಸ್ಮಾ॑ದಗ್ನಿಹೋ॒ತ್ರಂ ಪ॑ರ॒ಮಂ ವದ॑ನ್ತಿ ॥ 10 ॥

ಯ॒ಜ್ಞ ಇತಿ॑ ಯ॒ಜ್ಞೋ ಹಿ ದೇ॒ವಾನಾಂ᳚ ಯ॒ಜ್ಞೇನ॒ ಹಿ ದೇ॒ವಾ ದಿವಂ॑ ಗ॒ತಾ
ಯ॒ಜ್ಞೇನಾಸು॑ರಾ॒ನಪಾ॑ನುದನ್ತ ಯ॒ಜ್ಞೇನ॑ ದ್ವಿಷ॒ನ್ತೋ ಮಿ॒ತ್ರಾ ಭ॑ವನ್ತಿ ಯ॒ಜ್ಞೇ
ಸ॒ರ್ವಂ ಪ್ರ॑ತಿಷ್ಠಿತಂ॒ ತಸ್ಮಾ᳚ದ್ಯ॒ಜ್ಞಂ ಪ॑ರ॒ಮಂ ವದ॑ನ್ತಿ ॥ 11 ॥

ಮಾನ॒ಸಂ ವೈ ಪ್ರಾ॑ಜಾಪ॒ತ್ಯಂ ಪ॒ವಿತ್ರಂ॑ ಮಾನ॒ಸೇನ॒ ಮನ॑ಸಾ ಸಾ॒ಧು
ಪ॑ಶ್ಯತಿ ಮನ॒ಸಾ ಋಷ॑ಯಃ ಪ್ರ॒ಜಾ ಅ॑ಸೃಜನ್ತ ಮಾನ॒ಸೇ ಸ॒ರ್ವಂ ಪ್ರತಿ॑ಷ್ಠಿತಂ॒
ತಸ್ಮಾ᳚ನ್ಮಾನ॒ಸಂ ಪ॑ರ॒ಮಂ ವದ॑ನ್ತಿ ॥ 12 ॥

ನ್ಯಾ॒ಸ ಇ॒ತ್ಯಾಹು॑ರ್ಮನೀ॒ಷಿಣೋ॑ ಬ್ರ॒ಹ್ಮಾಣಂ॑ ಬ್ರ॒ಹ್ಮಾ ವಿಶ್ವ॑:
ಕತ॒ಮಃ ಸ್ವ॑ಯಮ್ಭೂಃ ಪ್ರ॒ಜಾಪ॑ತಿಃ ಸಂವತ್ಸ॒ರ ಇತಿ॑ ॥ 13 ॥

ಸಂವತ್ಸ॒ರೋಽಸಾವಾ॑ದಿ॒ತ್ಯೋ ಯ ಏ॒ಷ ಆ॑ದಿ॒ತ್ಯೇ
ಪುರು॑ಷ॒: ಸ ಪ॑ರಮೇ॒ಷ್ಠೀ ಬ್ರಹ್ಮಾ॒ತ್ಮಾ ॥ 14 ॥

ಯಾಭಿ॑ರಾದಿ॒ತ್ಯಸ್ತಪ॑ತಿ ರ॒ಶ್ಮಿಭಿ॒ಸ್ತಾಭಿ॑: ಪ॒ರ್ಜನ್ಯೋ॑ ವರ್ಷತಿ
ಪ॒ರ್ಜನ್ಯೇ॑ನೌಷಧಿವನಸ್ಪ॒ತಯ॒: ಪ್ರಜಾ॑ಯನ್ತ ಓಷಧಿವನಸ್ಪ॒ತಿಭಿ॒ರನ್ನಂ॑
ಭವ॒ತ್ಯನ್ನೇ॑ನ ಪ್ರಾ॒ಣಾಃ ಪ್ರಾ॒ಣೈರ್ಬಲಂ॒ ಬಲೇ॑ನ॒ ತಪ॒ಸ್ತಪ॑ಸಾ ಶ್ರ॒ದ್ಧಾ
ಶ್ರ॒ದ್ಧಯಾ॑ ಮೇ॒ಧಾ ಮೇ॒ಧಯಾ॑ ಮನೀ॒ಷಾ ಮ॑ನೀ॒ಷಯಾ॒ ಮನೋ॒ ಮನ॑ಸಾ॒
ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತ್ಯಾ॑ ಚಿ॒ತ್ತಂ ಚಿ॒ತ್ತೇನ॒ ಸ್ಮೃತಿ॒: ಸ್ಮೃತ್ಯಾ॒ ಸ್ಮಾರ॒ಗ್ಂ
ಸ್ಮಾರೇ॑ಣ ವಿ॒ಜ್ಞಾನಂ॑ ವಿ॒ಜ್ಞಾನೇ॑ನಾ॒ತ್ಮಾನಂ॑ ವೇದಯತಿ॒ ತಸ್ಮಾ॑ದ॒ನ್ನಂ
ದದ॒ನ್ಸರ್ವಾ᳚ಣ್ಯೇ॒ತಾನಿ॑ ದದಾ॒ತ್ಯನ್ನಾ᳚ತ್ಪ್ರಾ॒ಣಾ ಭ॑ವನ್ತಿ ಭೂ॒ತಾ॑ನಾಂ
ಪ್ರಾ॒ಣೈರ್ಮನೋ॒ ಮನ॑ಸಶ್ಚ ವಿ॒ಜ್ಞಾನಂ॑ ವಿ॒ಜ್ಞಾನಾ॑ದಾನ॒ನ್ದೋ ಬ್ರ॑ಹ್ಮ ಯೋ॒ನಿಃ ॥ 15 ॥

ಸ ವಾ ಏ॒ಷ ಪುರು॑ಷಃ ಪಞ್ಚ॒ಧಾ ಪ॑ಞ್ಚಾ॒ತ್ಮಾ ಯೇನ॒ ಸರ್ವ॑ಮಿ॒ದಂ
ಪ್ರೋತಂ॑ ಪೃಥಿ॒ವೀ ಚಾ॒ನ್ತರಿ॑ಕ್ಷಂ ಚ॒ ದ್ಯೌ॑ಶ್ಚ॒
ದಿಶ॑ಶ್ಚಾವಾನ್ತರದಿ॒ಶಾಶ್ಚ॒ ಸ ವೈ ಸರ್ವ॑ಮಿ॒ದಂ ಜಗ॒ತ್ಸ
ಸ॒ಭೂತಗ್ಂ॑ ಸ ಭ॒ವ್ಯಂ ಜಿ॑ಜ್ಞಾಸಕ್ಲೃ॒ಪ್ತ ಋ॑ತ॒ಜಾ ರಯಿಷ್ಠಾ॑:
ಶ್ರ॒ದ್ಧಾ ಸ॒ತ್ಯೋ ಪಹ॑ಸ್ವಾನ್ತ॒ಮಸೋ॒ಪರಿ॑ಷ್ಟಾ॒ತ್ ।
ಜ್ಞಾತ್ವಾ॑ ತಮೇ॒ವಂ ಮನ॑ಸಾ ಹೃ॒ದಾ ಚ॒ ಭೂಯೋ॑ ನ ಮೃ॒ತ್ಯುಮುಪ॑ಯಾಹಿ ವಿ॒ದ್ವಾನ್ ।
ತಸ್ಮಾ᳚ನ್ನ್ಯಾ॒ಸಮೇ॒ಷಾಂ ತಪ॑ಸಾಮತಿರಿಕ್ತ॒ಮಾಹು॑: ॥ 16 ॥

ವಸುರ॒ಣ್ವೋ॑ ವಿ॒ಭೂರ॑ಸಿ ಪ್ರಾ॒ಣೇ ತ್ವಮಸಿ॑ ಸನ್ಧಾ॒ತಾ ಬ್ರಹ್ಮ॑ನ್ ತ್ವಮಸಿ॑
ವಿಶ್ವ॒ಸೃತ್ತೇ॑ಜೋ॒ದಾಸ್ತ್ವಮ॑ಸ್ಯ॒ಗ್ನೇರ॑ಸಿ ವರ್ಚೋ॒ದಾಸ್ತ್ವಮ॑ಸಿ॒ ಸೂರ್ಯ॑ಸ್ಯ
ದ್ಯುಮ್ನೋ॒ದಾಸ್ತ್ವಮ॑ಸಿ ಚ॒ನ್ದ್ರಮ॑ಸ ಉಪಯಾ॒ಮಗೃ॑ಹೀತೋಽಸಿ ಬ್ರ॒ಹ್ಮಣೇ᳚ ತ್ವಾ॒ ಮಹಸೇ॒ ॥ 17 ॥

ಓಮಿತ್ಯಾ॒ತ್ಮಾನಂ॑ ಯುಞ್ಜೀತ । ಏತದ್ವೈ ಮ॑ಹೋಪ॒ನಿಷ॑ದಂ ದೇ॒ವಾನಾಂ॒ ಗುಹ್ಯ॒ಮ್ ।
ಯ ಏ॒ವಂ ವೇದ॑ ಬ್ರ॒ಹ್ಮಣೋ॑ ಮಹಿ॒ಮಾನ॑ಮಾಪ್ನೋತಿ॒
ತಸ್ಮಾ᳚ದ್ಬ್ರಹ್ಮಣೋ॑ ಮಹಿ॒ಮಾನ॑ಮಿತ್ಯುಪ॒ನಿಷತ್ ॥ 18 ॥

**********
ಅಶೀತಿತಮೋಽನುವಾಕಃ ।

ತಸ್ಯೈ॒ವಂ ವಿ॒ದುಷೋ॑ ಯ॒ಜ್ಞಸ್ಯಾ॒ತ್ಮಾ ಯಜ॑ಮಾನಃ ಶ್ರ॒ದ್ಧಾ ಪತ್ನೀ॒
ಶರೀ॑ರಮಿ॒ಧ್ಮಮುರೋ॒ ವೇದಿ॒ರ್ಲೋಮಾ॑ನಿ ಬ॒ರ್ಹಿರ್ವೇ॒ದ॒: ಶಿಖಾ॒ ಹೃದ॑ಯಂ॒ ಯೂಪ॒:
ಕಾಮ ಆಜ್ಯಂ॑ ಮ॒ನ್ಯುಃ ಪ॒ಶುಸ್ತಪೋ॒ಽಗ್ನಿರ್ದಮ॑: ಶಮಯಿ॒ತಾ ದಾನಂ
ದಕ್ಷಿ॑ಣಾ॒ ವಾಗ್ಘೋತಾ᳚ ಪ್ರಾ॒ಣ ಉ॑ದ್ಗಾ॒ತಾ ಚಕ್ಷು॑ರಧ್ವ॒ರ್ಯುರ್ಮನೋ॒ ಬ್ರಹ್ಮಾ॒
ಶ್ರೋತ್ರ॑ಮ॒ಗ್ನೀತ್ ಯಾವ॒ದ್ಧ್ರಿಯ॑ತೇ॒ ಸಾ ದೀ॒ಕ್ಷಾ ಯದಶ್ನಾ॑ತಿ॒
ತದ್ಧವಿ॒ರ್ಯತ್ಪಿಬ॑ತಿ॒ ತದ॑ಸ್ಯ ಸೋಮಪಾ॒ನಂ ಯದ್ರಮ॑ತೇ॒ ತದು॑ಪ॒ಸದೋ॒
ಯತ್ಸ॒ಞ್ಚರ॑ತ್ಯುಪ॒ವಿಶ॑ತ್ಯು॒ತ್ತಿಷ್ಠ॑ತೇ ಚ॒ ಸ ಪ್ರ॑ವ॒ರ್ಗ್ಯೋ॑ ಯನ್ಮುಖಂ॒
ತದಾ॑ಹವ॒ನೀಯೋ॒ ಯಾ ವ್ಯಾಹೃ॑ತಿರಹು॒ತಿರ್ಯದ॑ಸ್ಯ ವಿ॒ಜ್ಞಾನಂ॒ ತಜ್ಜು॒ಹೋತಿ॒
ಯತ್ಸಾ॒ಯಂ ಪ್ರಾ॒ತರ॑ತ್ತಿ॒ ತತ್ಸ॒ಮಿಧಂ॒ ಯತ್ಪ್ರಾ॒ತರ್ಮ॒ಧ್ಯನ್ದಿ॑ನಗ್ಂ ಸಾ॒ಯಂ
ಚ॒ ತಾನಿ॒ ಸವ॑ನಾನಿ॒ ಯೇ ಅ॑ಹೋರಾ॒ತ್ರೇ ತೇ ದ॑ರ್ಶಪೂರ್ಣಮಾ॒ಸೌ
ಯೇ᳚ಽರ್ಧಮಾ॒ಸಾಶ್ಚ॒ ಮಾಸಾ᳚ಶ್ಚ॒ ತೇ ಚಾ॑ತುರ್ಮಾ॒ಸ್ಯಾನಿ॒ ಯ ಋ॒ತವ॒ಸ್ತೇ
ಪ॑ಶುಬ॒ನ್ಧಾ ಯೇ ಸಂ॑ವತ್ಸ॒ರಾಶ್ಚ॒ ಪರಿವತ್ಸ॒ರಾಶ್ಚ॒ ತೇಽಹ॑ರ್ಗ॒ಣಾಃ
ಸ॑ರ್ವವೇದ॒ಸಂ ವಾ ಏ॒ತತ್ಸ॒ತ್ರಂ ಯನ್ಮರ॑ಣಂ॒ ತದ॑ವ॒ಭೃಥ॑ ಏ॒ತದ್ವೈ
ಜ॑ರಾಮರ್ಯಮಗ್ನಿಹೋ॒ತ್ರಗ್ಂಸ॒ತ್ರಂ ಯ ಏ॒ವಂ ವಿ॒ದ್ವಾನು॑ದ॒ಗಯ॑ನೇ ಪ್ರ॒ಮೀಯ॑ತೇ
ದೇ॒ವಾನಾ॑ಮೇ॒ವ ಮ॑ಹಿ॒ಮಾನಂ॑ ಗ॒ತ್ವಾದಿ॒ತ್ಯಸ್ಯ॒ ಸಾಯು॑ಜ್ಯಂ ಗಚ್ಛ॒ತ್ಯಥ॒ ಯೋ
ದ॑ಕ್ಷಿ॒ಣೇ ಪ್ರ॒ಮೀಯ॑ತೇ ಪಿತೃ॒ಣಾಮೇ॒ವ ಮ॑ಹಿ॒ಮಾನಂ॑ ಗ॒ತ್ವಾ ಚ॒ನ್ದ್ರಮ॑ಸ॒:
ಸಾಯು॑ಜ್ಯಂ ಗಚ್ಛತ್ಯೇ॒ತೌ ವೈ ಸೂ᳚ರ್ಯಾಚನ್ದ್ರ॒ಮಸೋ᳚ರ್ಮಹಿ॒ಮಾನೌ᳚ ಬ್ರಾಹ್ಮ॒ಣೋ
ವಿ॒ದ್ವಾನ॒ಭಿಜ॑ಯತಿ॒ ತಸ್ಮಾ᳚ದ್ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ॑ ಮಹಿ॒ಮಾನ॑ಮಾಪ್ನೋತಿ॒
ತಸ್ಮಾ᳚ದ್ ಬ್ರ॒ಹ್ಮಣೋ॑ ಮಹಿ॒ಮಾನ॑ಮಿತ್ಯುಪ॒ನಿಷ॑ತ್ ॥ 1 ॥

ಓಂ ಶಂ ನೋ॑ ಮಿ॒ತ್ರಃ ಶಂ ವರು॑ಣಃ ।
ಶಂ ನೋ॑ ಭವತ್ಯರ್ಯ॒ಮಾ ।
ಶಂ ನ॒ ಇನ್ದ್ರೋ॒ ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿ॑: ।
ಶಂ ನೋ॒ ವಿಷ್ಣು॑ರುರುಕ್ರ॒ಮಃ ।
ನಮೋ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣೇ । ನಮ॑ಸ್ತೇ ವಾಯೋ ।
ತ್ವಮೇ॒ವ ಪ್ರ॒ತ್ಯಕ್ಷಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮಾ॑ಸಿ ।
ತ್ವಾಮೇ॒ವ ಪ್ರ॒ತ್ಯಕ್ಷಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮಾವಾ॑ದಿಷಮ್ ।
ಋ॒ತಮ॑ವಾದಿಷಮ್ । ಸ॒ತ್ಯಮ॑ವಾದಿಷಮ್ । ತನ್ಮಾಮಾ॑ವೀತ್ ।
ತದ್ವ॒ಕ್ತಾರ॑ಮಾವೀತ್ । ಆವೀ॒ನ್ಮಾಮ್ । ಆವೀ॑ದ್ವ॒ಕ್ತಾರಮ್᳚ ॥

ಓಂ ಸ॒ಹ ನಾ॑ವವತು । ಸ॒ಹ ನೌ॑ ಭುನಕ್ತು ।
ಸ॒ಹ ವೀ॒ರ್ಯಂ॑ ಕರವಾವಹೈ ।
ತೇ॒ಜ॒ಸ್ವಿ ನಾ॒ವಧೀ॑ತಮಸ್ತು॒ । ಮಾ ವಿ॑ದ್ವಿಷಾ॒ವಹೈ᳚ ।

ಓಂ ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॑: ॥

ಇತಿ ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ ॥


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇದಸೂಕ್ತಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed