Maha Narayana Upanishat – மஹானாராயணோபனிஷத்


ஹ॒ரி॒: ஓம் ॥

ஶம் நோ॑ மி॒த்ர꞉ ஶம் வரு॑ண꞉ ।
ஶம் நோ॑ ப⁴வத்வர்ய॒மா ।
ஶம் ந॒ இந்த்³ரோ॒ ப்³ருஹ॒ஸ்பதி॑: ।
ஶம் நோ॒ விஷ்ணு॑ருருக்ர॒ம꞉ ॥

நமோ॒ ப்³ரஹ்ம॑ணே । நம॑ஸ்தே வாயோ ।
த்வமே॒வ ப்ர॒த்யக்ஷம்॒ ப்³ரஹ்மா॑ஸி ।
த்வாமே॒வ ப்ர॒த்யக்ஷம்॒ ப்³ரஹ்ம॑ வதி³ஷ்யாமி ।
ரு॒தம் வ॑தி³ஷ்யாமி । ஸ॒த்யம் வ॑தி³ஷ்யாமி ।
தந்மாம॑வது । தத்³வக்தார॑மவது॒ ।
அவ॑து॒ மாம் । அவ॑து வ॒க்தார᳚ம் ॥

ஓம் ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॑: ॥

ஓம் ஸ॒ஹ நா॑வவது । ஸ॒ஹ நௌ॑ பு⁴நக்து ।
ஸ॒ஹ வீ॒ர்யம்॑ கரவாவஹை ।
தே॒ஜ॒ஸ்வி நா॒வதீ⁴॑தமஸ்து॒ । மா வி॑த்³விஷா॒வஹை᳚ ।
ஓம் ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॑: ॥

ப்ரத²மோ(அ)நுவாக꞉ ।
அம்ப⁴॑ஸ்யபா॒ரே பு⁴வ॑நஸ்ய॒ மத்⁴யே॒ நாக॑ஸ்ய ப்ரு॒ஷ்டே² ம॑ஹ॒தோ மஹீ॑யாந் ।
ஶு॒க்ரேண॒ ஜ்யோதீக்³ம்॑ஷி ஸமநு॒ப்ரவி॑ஷ்ட꞉ ப்ர॒ஜாப॑திஶ்சரதி॒ க³ர்பே⁴॑ அ॒ந்த꞉ ॥ 1 ॥

யஸ்மி॑ந்நி॒த³க்³ம் ஸம் ச॒ வி சைதி॒ ஸர்வம்॒ யஸ்மி॑ந் தே³॒வா அதி⁴॒ விஶ்வே॑ நிஷே॒து³꞉ ।
ததே³॒வ பூ⁴॒தம் தது³॒ ப⁴வ்ய॑மா இ॒த³ம் தத³॒க்ஷரே॑ பர॒மே வ்யோ॑மந் ॥ 2 ॥

யேநா॑வ்ரு॒தம் க²ம் ச॒ தி³வம்॑ ம॒ஹீம் ச॒ யேநா॑தி³॒த்யஸ்தப॑தி॒ தேஜ॑ஸா॒ ப்⁴ராஜ॑ஸா ச ।
யம॒ந்த꞉ ஸ॑மு॒த்³ரே க॒வயோ॒ வய॑ந்தி॒ யத³॒க்ஷரே॑ பர॒மே ப்ர॒ஜா꞉ ॥ 3 ॥

யத॑: ப்ரஸூ॒தா ஜ॒க³த॑: ப்ரஸூதீ॒ தோயே॑ந ஜீ॒வாந் வ்யச॑ஸர்ஜ॒ பூ⁴ம்யா॑ம் ।
யதோ³ஷ॑தீ⁴பி⁴꞉ பு॒ருஷா᳚ந் ப॒ஶூக்³ம்ஶ்ச॒ விவேஶ॑ பூ⁴॒தாநி॑ சராச॒ராணி॑ ॥ 4 ॥

அத꞉ பரம்॒ நாந்ய॒த³ணீ॑யஸக்³ம் ஹி॒ பரா॑த்பரம்॒ யந்மஹ॑தோ ம॒ஹாந்த॑ம் ।
யதே³॑கம॒வ்யக்த॒மந॑ந்தரூபம்॒ விஶ்வம்॑ புரா॒ணம் தம॑ஸ॒: பர॑ஸ்தாத் ॥ 5 ॥

ததே³॒வர்தம் தது³॑ ஸ॒த்யமா॑ஹு॒ஸ்ததே³॒வ ப்³ரஹ்ம॑ பர॒மம் க॑வீ॒நாம் ।
இ॒ஷ்டா॒பூ॒ர்தம் ப³॑ஹு॒தா⁴ ஜா॒தம் ஜாய॑மாநம் வி॒ஶ்வம் பி³॑ப⁴ர்தி॒ பு⁴வ॑நஸ்ய॒ நாபி⁴॑: ॥ 6 ॥

ததே³॒வாக்³நிஸ்தத்³வா॒யுஸ்தத்ஸூர்ய॒ஸ்தது³॑ சந்த்³ரமா᳚: ।
ததே³॒வ ஶு॒க்ரம॒ம்ருதம்॒ தத்³ப்³ரஹ்ம॒ ததா³ப॒: ஸ॒ ப்ர॒ஜாப॑தி꞉ ॥ 7 ॥

ஸர்வே॑ நிமே॒ஷா ஜ॒ஜ்ஞிரே॑ வி॒த்³யுத॒: புரு॑ஷா॒த³தி⁴॑ ।
க॒லா மு॑ஹூ॒ர்தா꞉ காஷ்டா²᳚ஶ்சாஹோரா॒த்ராஶ்ச॑ ஸர்வ॒ஶ꞉ ॥ 8 ॥

அ॒ர்த⁴॒மா॒ஸா மாஸா॑ ரு॒தவ॑: ஸம்வத்ஸ॒ரஶ்ச॑ கல்பந்தாம் ।
ஸ ஆப॑: ப்ரது³॒தே⁴ உ॒பே⁴ இ॒மே அ॒ந்தரி॑க்ஷ॒மதோ²॒ ஸுவ॑: ॥ 9 ॥

நைந॑மூ॒ர்த்⁴வம் ந தி॒ர்யஞ்சம்॒ ந மத்⁴யே॒ பரி॑ஜக்³ரப⁴த் ।
ந தஸ்யே॑ஶே॒ கஶ்ச॒ந தஸ்ய நாம ம॒ஹத்³யஶ॑: ॥ 10 ॥

ந ஸ॒ந்த்³ருஶே॑ திஷ்ட²தி॒ ரூப॑மஸ்ய॒ ந சக்ஷு॑ஷா பஶ்யதி॒ கஶ்ச॒நைந᳚ம் ।
ஹ்ரு॒தா³ ம॑நீ॒ஷா மந॑ஸா॒பி⁴க்ல்ரு॑ப்தோ॒ ய ஏ॑நம் வி॒து³ரம்ரு॑தா॒ஸ்தே ப⁴॑வந்தி ॥ 11 ॥

(ஹிரண்யக³ர்ப⁴ ஸூக்த)
அ॒த்³ப்⁴ய꞉ ஸம்பூ⁴॑தோ ஹிரண்யக³॒ர்ப⁴ இத்ய॒ஷ்டௌ ॥

அ॒த்³ப்⁴ய꞉ ஸம்பூ⁴॑த꞉ ப்ருதி²॒வ்யை ரஸா॑ச்ச ।
வி॒ஶ்வக॑ர்மண॒: ஸம॑வ॒ர்ததாதி⁴॑ ।
தஸ்ய॒ த்வஷ்டா॑ வி॒த³த⁴॑த்³ரூ॒பமே॑தி ।
தத்புரு॑ஷஸ்ய॒ விஶ்வ॒மாஜா॑ந॒மக்³ரே᳚ । 1

வேதா³॒ஹமே॒தம் புரு॑ஷம் ம॒ஹாந்த॑ம் ।
ஆ॒தி³॒த்யவ॑ர்ணம்॒ தம॑ஸ॒: பர॑ஸ்தாத் ।
தமே॒வம் வி॒த்³வாந॒ம்ருத॑ இ॒ஹ ப⁴॑வதி । 2
நாந்ய꞉ பந்தா²॑ வித்³ய॒தேய॑(அ)நாய ।

ப்ர॒ஜாப॑திஶ்சரதி॒ க³ர்பே⁴॑ அ॒ந்த꞉ ।
அ॒ஜாய॑மாநோ ப³ஹு॒தா² விஜாயதே ।
தஸ்ய॒ தீ⁴ரா॒: பரி॑ஜாநந்தி॒ யோநி॑ம் ।
மரீ॑சீநாம் ப॒த³மி॑ச்ச²ந்தி வே॒த⁴ஸ॑: । 3

யோ தே³॒வேப்⁴ய॒ ஆத॑பதி ।
யோ தே³॒வாநாம்᳚ பு॒ரோஹி॑த꞉ ।
பூர்வோ॒ யோ தே³॒வேப்⁴யோ॑ ஜா॒த꞉ ।
நமோ॑ ரு॒சாய॒ ப்³ராஹ்ம॑யே । 4

ருசம்॑ ப்³ரா॒ஹ்மம் ஜ॒நய॑ந்த꞉ ।
தே³॒வா அக்³ரே॒ தத³॑ப்³ருவந் ।
யஸ்த்வை॒வம் ப்³ரா॑ஹ்ம॒ணோ வி॒த்³யாத் ।
தஸ்ய॑ தே³॒வா அஸ॒ந் வஶே॑ ।

ஹ்ரீஶ்ச॑ தே ல॒க்ஷ்மீஶ்ச॒ பத்ந்யௌ॑ ।
அ॒ஹோ॒ரா॒த்ரே பா॒ர்ஶ்வே । நக்ஷ॑த்ராணி ரூ॒பம் ।
அ॒ஶ்விநௌ॒ வ்யாத்த॑ம் । இ॒ஷ்டம் ம॑நிஷாண ।
அ॒மும் ம॑நிஷாண । ஸர்வம்॑ மநிஷாண ।

(இதி உத்தரநாராயணாநுவாக꞉)

ஹி॒ர॒ண்ய॒க³॒ர்ப⁴꞉ ஸம॑வர்த॒தாக்³ரே॑ பூ⁴॒தஸ்ய॑ ஜா॒த꞉ பதி॒ரேக॑ ஆஸீத் ।
ஸ தா³॑தா⁴ர ப்ருதி²॒வீம் த்³யாமு॒தேமாம் கஸ்மை॑ தே³॒வாய॑ ஹ॒விஷா॑ விதே⁴ம ॥ 1 ॥

ய꞉ ப்ரா॑ண॒தோ நி॑மிஷ॒தோ ம॑ஹி॒த்வைக॒ இத்³ராஜா॒ ஜக³॑தோ ப³॒பூ⁴வ॑ ।
ய ஈஶே அ॒ஸ்ய த்³வி॒பத³॒ஶ்சது॑ஷ்பத³॒: கஸ்மை॑ தே³॒வாய॑ ஹ॒விஷா॑ விதே⁴ம ॥ 2 ॥

ய ஆ॑த்ம॒தா³ ப³॑ல॒ந்தா³ யஸ்ய॒ விஶ்வ॑ உ॒பாஸ॑தே ப்ர॒ஶிஷம்॒ யஸ்ய॑ தே³॒வா꞉ ।
யஸ்ய॑ சா²॒யாம்ருதம்॒ யஸ்ய॑ ம்ரு॒த்யு꞉ கஸ்மை॑ தே³॒வாய॑ ஹ॒விஷா॑ விதே⁴ம ॥ 3 ॥

யஸ்யே॒மே ஹி॒மவ॑ந்தோ மஹி॒த்வா யஸ்ய॑ ஸமு॒த்³ரக்³ம் ரஸயா॑ ஸ॒ஹாஹு꞉ ।
யஸ்யே॒மா꞉ ப்ர॒தி³ஶோ॒ யஸ்ய॑ பா³॒ஹூ கஸ்மை॑ தே³॒வாய॑ ஹ॒விஷா॑ விதே⁴ம ॥ 4 ॥

யம் க்ரந்த³॑ஸீ॒ அவ॑ஸா தஸ்தபா⁴॒நே அ॒ஸ்யைக்ஷே॑தாம்॒ மந॑ஸா॒ ரேஜ॑மாநே ।
யத்ராதி⁴॒ ஸூர॒ உதி³॑தௌ॒ வ்யேதி॒ கஸ்மை॑ தே³॒வாய॑ ஹ॒விஷா॑ விதே⁴ம ॥ 5 ॥

யேந॒ த்³யௌரு॒க்³ரா ப்ரு॑தி²॒வீ ச॑ த்³ருடே⁴॒ யேந॒ ஸுவ॑: ஸ்தபி⁴॒தம் யேந॒ நாக॑: ।
யோ அ॒ந்தரி॑க்ஷே॒ ரஜ॑ஸோ வி॒மாந॒: கஸ்மை॑ தே³॒வாய ஹ॒விஷா॑ விதே⁴ம ॥ 6 ॥

ஆபோ॑ ஹ॒ யந்ம॑ஹ॒தீர்விஶ்வ॒மாயம்॒ த³க்ஷம்॒ த³தா⁴நா ஜ॒நய॑ந்தீர॒க்³நிம் ।
ததோ॑ தே³॒வாநாம்॒ நிர॑வர்த॒தாஸு॒ரேக॒: கஸ்மை॑ தே³॒வாய॑ ஹ॒விஷா॑ விதே⁴ம ॥ 7 ॥

யஶ்சி॒தா³போ॑ மஹி॒நா ப॒ர்யப॑ஶ்ய॒த்³த³க்ஷம்॒ த³தா⁴॑நா ஜ॒நய॑ந்தீர॒க்³நிம் ।
யோ தே³॒வேஷ்வதி⁴॑ தே³॒வ ஏ॒க ஆஸீ॒த் கஸ்மை॑ தே³॒வாய॑ ஹ॒விஷா॑ விதே⁴ம ॥ 8 ॥

ஏ॒ஷ ஹி தே³॒வ꞉ ப்ர॒தி³ஶோ(அ)நு॒ ஸர்வா॒:
பூர்வோ॑ ஹி ஜா॒த꞉ ஸ உ॒ க³ர்பே⁴॑ அ॒ந்த꞉ ।
ஸ வி॒ஜாய॑மாந꞉ ஸ ஜநி॒ஷ்யமா॑ண꞉
ப்ர॒த்யங்முகா²᳚ஸ்திஷ்ட²தி வி॒ஶ்வதோ॑முக²꞉ ॥ 12 ॥

வி॒ஶ்வத॑ஶ்சக்ஷுரு॒த வி॒ஶ்வதோ॑ முகோ² வி॒ஶ்வதோ॑ ஹஸ்த உ॒த வி॒ஶ்வத॑ஸ்பாத் ।
ஸம் பா³॒ஹுப்⁴யாம் நம॑தி॒ ஸம் பத॑த்ரைர்த்³யாவா॑ப்ருதி²॒வீ ஜ॒நய॑ந் தே³॒வ ஏக॑: ॥ 13 ॥

வே॒நஸ்தத் பஶ்ய॒ந் விஶ்வா॒ பு⁴வ॑நாநி வி॒த்³வாந் யத்ர॒ விஶ்வம்॒ ப⁴வ॒த்யேக॑நீட³ம் ।
யஸ்மி॑ந்நி॒த³க்³ம்ஸம் ச॒ வி சைக॒க்³ம்ஸ ஓத꞉ ப்ரோத॑ஶ்ச வி॒பு⁴꞉ ப்ர॒ஜாஸு॑ ॥ 14 ॥

ப்ர தத்³வோ॑சே அ॒ம்ருதம்॒ நு வி॒த்³வாந் க³॑ந்த⁴॒ர்வோ நாம॒ நிஹி॑தம்॒ கு³ஹா॑ஸு ।
த்ரீணி॑ ப॒தா³ நிஹி॑தா॒ கு³ஹா॑ஸு॒ யஸ்தத்³வேத³॑ ஸவி॒து꞉ பி॒தா ஸ॑த் ॥ 15 ॥

ஸ நோ॒ ப³ந்து⁴॑ர்ஜநி॒தா ஸ வி॑தா⁴॒தா தா⁴மா॑நி॒ வேத³॒ பு⁴வ॑நாநி॒ விஶ்வா᳚ ।
யத்ர॑ தே³॒வா அ॒ம்ருத॑மாநஶா॒நாஸ்த்ரு॒தீயே॒ தா⁴மா᳚ந்ய॒ப்⁴யைர॑யந்த ॥ 16 ॥

பரி॒ த்³யாவா॑ப்ருதி²॒வீ ய॑ந்தி ஸ॒த்³ய꞉ பரி॑ லோ॒காந் பரி॒ தி³ஶ॒: பரி॒ ஸுவ॑: ।
ரு॒தஸ்ய॒ தந்தும்॑ விததம் வி॒ச்ருத்ய॒ தத³॑பஶ்ய॒த் தத³॑ப⁴வத் ப்ர॒ஜாஸு॑ ॥ 17 ॥

ப॒ரீத்ய॑ லோ॒காந் ப॒ரீத்ய॑ பூ⁴॒தாநி॑ ப॒ரீத்ய॒ ஸர்வா᳚: ப்ர॒தி³ஶோ॒ தி³ஶ॑ஶ்ச ।
ப்ர॒ஜாப॑தி꞉ ப்ரத²ம॒ஜா ரு॒தஸ்யா॒த்மநா॒த்மாந॑ம॒பி⁴ஸம்ப³பூ⁴வ ॥ 18 ॥

ஸத³॑ஸ॒ஸ்பதி॒மத்³பு⁴॑தம் ப்ரி॒யமிந்த்³ர॑ஸ்ய॒ காம்ய᳚ம் ।
ஸநிம்॑ மே॒தா⁴ம॑யாஸிஷம் ॥ 19 ॥

உத்³தீ³᳚ப்யஸ்வ ஜாதவேதோ³(அ)ப॒க்⁴நந்நிர்ரு॑திம்॒ மம॑ ।
ப॒ஶூக்³ம்ஶ்ச॒ மஹ்ய॒மாவ॑ஹ॒ ஜீவ॑நம் ச॒ தி³ஶோ॑ தி³ஶ ॥ 20 ॥

மா நோ॑ ஹிக்³ம்ஸீஜ்ஜாதவேதோ³॒ கா³மஶ்வம்॒ புரு॑ஷம்॒ ஜக³॑த் ।
அபி³॑ப்⁴ர॒த³க்³ந॒ ஆக³॑ஹி ஶ்ரி॒யா மா॒ பரி॑பாதய ॥ 21 ॥

புரு॑ஷஸ்ய வித்³ம ஸஹஸ்ரா॒க்ஷஸ்ய॑ மஹாதே³॒வஸ்ய॑ தீ⁴மஹி ।
தந்நோ॑ ருத்³ர꞉ ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥ 22 ॥

கா³யத்ர்யா꞉ ।
தத்புரு॑ஷாய வி॒த்³மஹே॑ மஹாதே³॒வாய॑ தீ⁴மஹி ।
தந்நோ॑ ருத்³ர꞉ ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥ 23 ॥

தத்புரு॑ஷாய வி॒த்³மஹே॑ வக்ரது॒ண்டா³ய॑ தீ⁴மஹி ।
தந்நோ॑ த³ந்தி꞉ ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥ 24 ॥

தத்புரு॑ஷாய வி॒த்³மஹே॑ சக்ரது॒ண்டா³ய॑ தீ⁴மஹி ।
தந்நோ॑ நந்தி³꞉ ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥ 25 ॥

தத்புரு॑ஷாய வி॒த்³மஹே॑ மஹாஸே॒நாய॑ தீ⁴மஹி ।
தந்ந꞉ ஷண்முக²꞉ ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥ 26 ॥

தத்புரு॑ஷாய வி॒த்³மஹே॑ ஸுவர்ணப॒க்ஷாய॑ தீ⁴மஹி ।
தந்நோ॑ க³ருட³꞉ ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥ 27 ॥

வே॒தா³॒த்ம॒நாய॑ வி॒த்³மஹே॑ ஹிரண்யக³॒ர்பா⁴ய॑ தீ⁴மஹி ।
தந்நோ॑ ப்³ரஹ்ம ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥ 28 ॥

நா॒ரா॒ய॒ணாய॑ வி॒த்³மஹே॑ வாஸுதே³॒வாய॑ தீ⁴மஹி ।
தந்நோ॑ விஷ்ணு꞉ ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥ 29 ॥

வ॒ஜ்ர॒ந॒கா²ய॑ வி॒த்³மஹே॑ தீக்ஷ்ணத³॒க்³ம்ஷ்ட்ராய॑ தீ⁴மஹி ।
தந்நோ॑ நாரஸிக்³ம்ஹ꞉ ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥ 30 ॥

பா⁴॒ஸ்க॒ராய॑ வி॒த்³மஹே॑ மஹத்³த்³யுதிக॒ராய॑ தீ⁴மஹி ।
தந்நோ॑ ஆதி³த்ய꞉ ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥ 31 ॥

வை॒ஶ்வா॒ந॒ராய॑ வி॒த்³மஹே॑ லாலீ॒லாய தீ⁴மஹி ।
தந்நோ॑ அக்³நி꞉ ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥ 32 ॥

கா॒த்யா॒ய॒நாய॑ வி॒த்³மஹே॑ கந்யகு॒மாரி॑ தீ⁴மஹி ।
தந்நோ॑ து³ர்கி³꞉ ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥ 33 ॥

ஸ॒ஹ॒ஸ்ர॒பர॑மா தே³॒வீ॒ ஶ॒தமூ॑லா ஶ॒தாங்கு॑ரா ।
ஸ॒ர்வக்³ம்ஹரது॑ மே பா॒பம்॒ தூ³॒ர்வா து³॑:ஸ்வப்ந॒நாஶி॑நீ ॥ 34 ॥

காண்டா³᳚த் காண்டா³த் ப்ர॒ரோஹ॑ந்தீ॒ பரு॑ஷ꞉ பருஷ॒: பரி॑ ।
ஏ॒வா நோ॑ தூ³ர்வே॒ ப்ரத॑நு ஸ॒ஹஸ்ரே॑ண ஶ॒தேந॑ ச ॥ 35 ॥

யா ஶ॒தேந॑ ப்ரத॒நோஷி॑ ஸ॒ஹஸ்ரே॑ண வி॒ரோஹ॑ஸி ।
தஸ்யா॑ஸ்தே தே³வீஷ்டகே வி॒தே⁴ம॑ ஹ॒விஷா॑ வ॒யம் ॥ 36 ॥

அஶ்வக்ரா॒ந்தே ர॑த²க்ரா॒ந்தே॒ வி॒ஷ்ணுக்ரா᳚ந்தே வ॒ஸுந்த⁴॑ரா ।
ஶிரஸா॑ தா⁴ர॑யிஷ்யா॒மி॒ ர॒க்ஷ॒ஸ்வ மாம்᳚ பதே³॒ பதே³ ॥ 37 ॥

பூ⁴மிர்தே⁴நுர்த⁴ரணீ லோக॑தா⁴॒ரிணீ ।
உ॒த்³த்⁴ருதா॑ஸி வ॑ராஹே॒ண॒ க்ரு॒ஷ்ணே॒ந ஶ॑தபா³॒ஹுநா ॥ 38 ॥

ம்ரு॒த்திகே॑ ஹந॑ பா॒பம்॒ ய॒ந்ம॒யா து³॑ஷ்க்ருதம்॒ க்ருதம் ।
ம்ருத்திகே᳚ ப்³ரஹ்ம॑த³த்தா॒ஸி॒ கா॒ஶ்யபே॑நாபி⁴॒மந்த்ரி॑தா ।
ம்ரு॒த்திகே॑ தே³ஹி॑ மே பு॒ஷ்டிம்॒ த்வ॒யி ஸர்வம்॑ ப்ர॒திஷ்டி²॑தம் ॥ 39 ॥

ம்ரு॒த்திகே᳚ ப்ரதிஷ்டி²॑தே ஸ॒ர்வம்॒ த॒ந்மே நி॑ர்ணுத³॒ ம்ருத்தி॑கே ।
த்வயா॑ ஹ॒தேந॑ பாபே॒ந॒ க³॒ச்சா²॒மி ப॑ரமாம்॒ க³திம் ॥ 40 ॥

யத॑ இந்த்³ர॒ ப⁴யா॑மஹே॒ ததோ॑ நோ॒ அப⁴॑யம் க்ருதி⁴ ।
மக⁴॑வஞ்ச²॒க்³தி⁴ தவ॒ தந்ந॑ ஊ॒தயே॒ வித்³விஷோ॒ விம்ருதோ⁴᳚ ஜஹி ॥ 41 ॥

ஸ்வ॒ஸ்தி॒தா³ வி॒ஶஸ்பதி॑ர்வ்ருத்ர॒ஹா விம்ருதோ⁴॑ வ॒ஶீ ।
வ்ருஷேந்த்³ர॑: பு॒ர ஏ॑து ந꞉ ஸ்வஸ்தி॒தா³ அ॑ப⁴யங்க॒ர꞉ ॥ 42 ॥

ஸ்வ॒ஸ்தி ந॒ இந்த்³ரோ॑ வ்ரு॒த்³த⁴ஶ்ர॑வா꞉ ஸ்வ॒ஸ்தி ந॑: பூ॒ஷா வி॒ஶ்வவே॑தா³꞉ ।
ஸ்வ॒ஸ்தி ந॒ஸ்தார்க்ஷ்யோ॒ அரி॑ஷ்டநேமி꞉ ஸ்வ॒ஸ்தி நோ॒ ப்³ருஹஸ்பதி॑ர்த³தா⁴து ॥ 43 ॥

ஆபா᳚ந்தமந்யுஸ்த்ரு॒பல॑ப்ரப⁴ர்மா॒ து⁴நி॒: ஶிமீ॑வா॒ஞ்ச²ருமா॑க்³ம்ருஜீ॒ஷீ ।
ஸோமோ॒ விஶ்வா᳚ந்யத॒ஸாவநா॑நி॒ நார்வாகி³ந்த்³ரம்॑ ப்ரதி॒மாநா॑நி தே³பு⁴꞉ ॥ 44 ॥

ப்³ரஹ்ம॑ஜஜ்ஞா॒நம் ப்ர॑த²॒மம் பு॒ரஸ்தா॒த்³வி ஸீ॑ம॒த꞉ ஸு॒ருசோ॑ வே॒ந ஆ॑வ꞉ ।
ஸ பு³॒த்⁴நியா॑ உப॒மா அ॑ஸ்ய வி॒ஷ்டா²꞉ ஸ॒தஶ்ச॒ யோநி॒மஸ॑தஶ்ச॒ விவ॑: ॥ 45 ॥

ஸ்யோ॒நா ப்ரு॑தி²வி॒ ப⁴வா॑ ந்ருக்ஷ॒ரா நி॒வேஶ॑நீ ।
யச்சா²॑ ந॒: ஶர்ம॑ ஸ॒ப்ரதா²᳚: ॥ 46 ॥

க³॒ந்த⁴॒த்³வா॒ராம் து³॑ராத⁴॒ர்ஷாம்॒ நி॒த்யபு॑ஷ்டாம் கரீ॒ஷிணீ᳚ம் ।
ஈ॒ஶ்வரீக்³ம்॑ ஸர்வ॑பூ⁴தா॒நாம்॒ தாமி॒ஹோப॑ஹ்வயே॒ ஶ்ரியம் ॥ 47 ॥

ஶ்ரீ᳚ர்மே ப⁴॒ஜது அலக்ஷ்மீ᳚ர்மே ந॒ஶ்யது ।
விஷ்ணு॑முகா²॒ வை தே³॒வாஶ்ச²ந்தோ³॑பி⁴ரி॒மாம்॑ல்லோ॒காந॑நபஜ॒ய்யம॒ப்⁴ய॑ஜயந் ।
ம॒ஹாக்³ம் இந்த்³ரோ॒ வஜ்ர॑பா³ஹு꞉ ஷோட³॒ஶீ ஶர்ம॑ யச்ச²து ॥ 48 ॥

ஸ்வ॒ஸ்தி நோ॑ ம॒க⁴வா॑ கரோது॒ ।
ஹந்து॑ பா॒ப்மாநம்॒ யோ᳚(அ)ஸ்மாந் த்³வேஷ்டி॑ ॥ 49 ॥

ஸோ॒மாந॒க்³ம் ஸ்வர॑ணம் க்ருணு॒ஹி ப்³ர॑ஹ்மணஸ்பதே க॒க்ஷீவ॑ந்தம்॒ ய ஔ॑ஶி॒ஜம் ।
ஶரீ॑ரம் யஜ்ஞஶம॒லம் குஸீ॑த³ம் தஸ்மி᳚ந்த்ஸீத³து॒ யோ᳚(அ)ஸ்மாந் த்³வேஷ்டி॑ ॥ 50 ॥

சர॑ணம் ப॒வித்ரம்॒ வித॑தம் புரா॒ணம் யேந॑ பூ॒தஸ்தர॑தி து³ஷ்க்ரு॒தாநி॑ ।
தேந॑ ப॒வித்ரே॑ண ஶு॒த்³தே⁴ந॑ பூ॒தா அதி॑ பா॒ப்மாந॒மரா॑திம் தரேம ॥ 51 ॥

ஸ॒ஜோஷா॑ இந்த்³ர ஸக³॑ணோ ம॒ருத்³பி⁴॒: ஸோமம்॑ பிப³ வ்ருத்ரஹஞ்சூ²ர வி॒த்³வாந் ।
ஜ॒ஹி ஶ॒த்ரூ॒க்³ம்ரப॒ ம்ருதோ⁴॑ நுத³॒ஸ்வாதா²ப⁴॑யம் க்ருணுஹி வி॒ஶ்வதோ॑ ந꞉ ॥ 52 ॥

ஸு॒மி॒த்ரா ந॒ ஆப॒ ஓஷ॑த⁴ய꞉ ஸந்து ।
து³ர்மி॒த்ராஸ்தஸ்மை॑ பூ⁴யாஸு᳚ர்யோ(அ)ஸ்மாந் த்³வேஷ்டி॒ யம் ச॑ வயம் த்³வி॒ஷ்ம꞉ ॥ 53 ॥

ஆபோ॒ ஹிஷ்டா² ம॑யோ॒பு⁴வ॒ஸ்தா ந॑ ஊ॒ர்ஜே த³॑தா⁴தந ।
ம॒ஹேரணா॑ய॒ சக்ஷ॑ஸே ।
யோ வ॑: ஶி॒வத॑மோ ரஸ॒ஸ்தஸ்ய॑ பா⁴ஜயதே॒(அ)ஹ ந॑: ।
உ॒ஶ॒தீரி॑வ மா॒த॑ர꞉ ।
தஸ்மா॒ அர॑ங்க³மாமவோ॒ யஸ்ய॒ க்ஷயா॑ய॒ ஜிந்வ॑த² ।
ஆபோ॑ ஜ॒நய॑தா² ச ந꞉ ॥ 54 ॥

ஹிர॑ண்யஶ்ருங்க³ம்॒ வரு॑ணம்॒ ப்ரப॑த்³யே தீ॒ர்த² மே॑ தே³ஹி॒ யாசி॑த꞉ ।
ய॒ந்மயா॑ பு⁴॒க்தம॒ஸாதூ⁴॑நாம் பா॒பேப்⁴ய॑ஶ்ச ப்ர॒திக்³ர॑ஹ꞉ ॥ 55 ॥

யந்மே॒ மந॑ஸா வா॒சா॒ க॒ர்ம॒ணா வா து³॑ஷ்க்ருதம்॒ க்ருதம் ।
தந்ந॒ இந்த்³ரோ॒ வரு॑ணோ॒ ப்³ருஹ॒ஸ்பதி॑: ஸவி॒தா ச॑ புநந்து॒ புந॑: புந꞉ ॥ 56 ॥

நமோ॒(அ)க்³நயே᳚(அ)ப்ஸு॒மதே॒ நம॒ இந்த்³ரா॑ய॒ நமோ॒ வரு॑ணாய॒ நமோ வாருண்யை᳚ நமோ॒(அ)த்³ப்⁴ய꞉ ॥ 57 ॥

யத³॒பாம் க்ரூ॒ரம் யத³॑மே॒த்⁴யம் யத³॑ஶா॒ந்தம் தத³ப॑க³ச்ச²தாத் ॥ 58 ॥

அ॒த்யா॒ஶ॒நாத³॑தீபா॒நா॒த்³ ய॒ச்ச உ॒க்³ராத் ப்ர॑தி॒க்³ரஹா᳚த் ।
தந்மே॒ வரு॑ணோ ரா॒ஜா॒ பா॒ணிநா᳚ ஹ்யவ॒மர்ஶ॑து ॥ 59 ॥

ஸோ॑(அ)ஹம॑பா॒போ வி॒ரஜோ॒ நிர்மு॒க்தோ மு॑க்தகில்பி³ஷ꞉ ।
நாக॑ஸ்ய ப்ரு॒ஷ்ட²மாரு॑ஹ்ய॒ க³ச்சே²॒த்³ப்³ரஹ்ம॑ஸலோ॒கதாம் ॥ 60 ॥

யஶ்சா॒ப்ஸு வரு॑ண॒: ஸ பு॒நாத்வ॑க⁴மர்ஷ॒ண꞉ ॥ 61 ॥

இ॒மம் மே॑ க³ங்கே³ யமுநே ஸரஸ்வதி॒ ஶுது॑த்³ரி॒ ஸ்தோமக்³ம்॑ ஸசதா॒ பரு॒ஷ்ணியா ।
அ॒ஸி॒க்நி॒யா ம॑ருத்³வ்ருதே⁴ வி॒தஸ்த॒யார்ஜீ॑கீயே ஶ்ருணு॒ஹ்யா ஸு॒ஷோம॑யா ॥ 62 ॥

ரு॒தம் ச॑ ஸ॒த்யம் சா॒பீ⁴᳚த்³தா⁴॒த்தப॒ஸோ(அ)த்⁴ய॑ஜாயத ।
ததோ॒ ராத்ரி॑ரஜாயத॒ தத॑: ஸமு॒த்³ரோ அ॑ர்ண॒வ꞉ ॥ 63 ॥

ஸ॒மு॒த்³ராத³॑ர்ண॒வாத³தி⁴॑ ஸம்வத்ஸ॒ரோ அஜாயத ।
அ॒ஹோ॒ரா॒த்ராணி॑ வி॒த³த⁴॒த்³விஶ்வ॑ஸ்ய மிஷ॒தோ வ॒ஶீ ॥ 64 ॥

ஸூ॒ர்யா॒ச॒ந்த்³ர॒மஸௌ॑ தா⁴॒தா ய॑தா²பூ॒ர்வம॑கல்பயத் ।
தி³வம்॑ ச ப்ருதி²॒வீம் சா॒ந்தரி॑க்ஷ॒மதோ²॒ ஸுவ॑: ॥ 65 ॥

யத்ப்ரு॑தி²॒வ்யாக்³ம் ரஜ॑: ஸ்வ॒மாந்தரி॑க்ஷே வி॒ரோத³॑ஸீ ।
இ॒மாக்³ம்ஸ்ததா³॒போ வ॑ருண꞉ பு॒நாத்வ॑க⁴மர்ஷ॒ண꞉ ॥

பு॒நந்து॒ வஸ॑வ꞉ பு॒நாது॒ வரு॑ண꞉ பு॒நாத்வ॑க⁴மர்ஷ॒ண꞉ ।
ஏ॒ஷ பூ⁴॒தஸ்ய॑ ம॒த்⁴யே பு⁴வ॑நஸ்ய கோ³॒ப்தா ॥

ஏ॒ஷ பு॒ண்யக்ரு॑தாம் லோ॒கா॒நே॒ஷ ம்ரு॒த்யோர்ஹி॑ர॒ண்மய᳚ம் ।
த்³யாவா॑ப்ருதி²॒வ்யோர்ஹிர॒ண்மய॒க்³ம் ஸக்³ம் ஶ்ரி॑த॒க்³ம் ஸுவ॑: ।
ஸ ந॒: ஸுவ॒: ஸக்³ம் ஶி॑ஶாதி⁴ ॥ 66 ॥

ஆர்த்³ரம்॒ ஜ்வல॑தி॒ஜ்யோதி॑ர॒ஹம॑ஸ்மி ।
ஜ்யோதி॒ர்ஜ்வல॑தி॒ ப்³ரஹ்மா॒ஹமஸ்மி ।
யோ॑(அ)ஹம॑ஸ்மி॒ ப்³ரஹ்மா॒ஹம॑ஸ்மி ।
அ॒ஹம॑ஸ்மி॒ ப்³ரஹ்மா॒ஹம॑ஸ்மி ।
அ॒ஹமே॒வாஹம் மாம் ஜு॑ஹோமி॒ ஸ்வாஹா᳚ ॥ 67 ॥

அ॒கா॒ர்ய॒கா॒ர்ய॑வகீ॒ர்ணீ ஸ்தே॒நோ ப்⁴ரூ॑ண॒ஹா கு³॑ருத॒ல்பக³꞉ ।
வரு॑ணோ॒(அ)பாம॑க⁴மர்ஷ॒ணஸ்தஸ்மா॑த் பா॒பாத் ப்ரமு॑ச்யதே ॥ 68 ॥

ர॒ஜோபூ⁴மி॑ஸ்த்வ॒ மாக்³ம் ரோத³॑யஸ்வ॒ ப்ரவ॑த³ந்தி॒ தீ⁴ரா᳚: ॥ 69 ॥

ஆக்ரா᳚ந்த்ஸமு॒த்³ர꞉ ப்ரத²॒மே வித⁴॑ர்மஞ்ஜ॒நய॑ந்ப்ர॒ஜா பு⁴வ॑நஸ்ய॒ ராஜா॑ ।
வ்ருஷா॑ ப॒வித்ரே அதி⁴॒ ஸாநோ॒ அவ்யே॑ ப்³ரு॒ஹத்ஸோமோ॑ வாவ்ருதே⁴ ஸுவா॒ந இந்து³॑: ॥ 70 ॥

**********
த்³விதீயோ(அ)வாநுக꞉ ।

ஓம் ஜா॒தவே॑த³ஸே ஸுநவாம॒ ஸோம॑ மராதீய॒தோ நித³॑ஹாதி॒ வேத³॑: ।
ஸ ந॑: பர்ஷ॒த³தி॑ து³॒ர்கா³ணி॒ விஶ்வா॑ நா॒வேவ॒ ஸிந்து⁴ம்॑ து³ரி॒தா(அ)த்ய॒க்³நி꞉ ॥ 1

தாம॒க்³நிவ॑ர்ணாம்॒ தப॑ஸா ஜ்வல॒ந்தீம் வை॑ரோச॒நீம் க॑ர்மப²॒லேஷு॒ ஜுஷ்டா᳚ம் ।
து³॒ர்கா³ம் தே³॒வீக்³ம் ஶர॑ணம॒ஹம் ப்ரப॑த்³யே ஸு॒தர॑ஸி தரஸே॒ நம॑: ॥ 2

அக்³நே॒ த்வம்॑ பா॑ரயா॒ நவ்யோ॑ அ॒ஸ்மாந் ஸ்வ॒ஸ்திபி⁴॒ரதி॑ து³॒ர்கா³ணி॒ விஶ்வா᳚ ।
பூஶ்ச॑ ப்ரு॒த்²வீ ப³॑ஹு॒லா ந॑ உ॒ர்வீ ப⁴வா॑ தோ॒காய॒ தந॑யாய॒ ஶம்யோ꞉ ॥ 3

விஶ்வா॑நி நோ து³॒ர்க³ஹா॑ ஜாதவேத³॒: ஸிந்து⁴ம்॒ ந நா॒வா து³ரி॒தா(அ)தி॑பர்ஷி ।
அக்³நே॑ அத்ரி॒வந்மந॑ஸா க்³ருணா॒நோ᳚(அ)ஸ்மாகம்॑ போ³த்⁴யவி॒தா த॒நூநா᳚ம் ॥ 4

ப்ரு॒த॒நா॒ஜித॒க்³ம் ஸஹ॑மாநமு॒க்³ரம॒க்³நிக்³ம் ஹு॑வேம பர॒மாத்²ஸ॒த⁴ஸ்தா²᳚த் ।
ஸ ந॑: பர்ஷ॒த³தி॑ து³॒ர்கா³ணி॒ விஶ்வா॒ க்ஷாம॑த்³தே³வோ॒ அதி॑ து³ரி॒தா(அ)த்ய॒க்³நி꞉ ॥ 5

ப்ர॒த்நோஷி॑ க॒மீட்³யோ॑ அத்⁴வ॒ரேஷு॑ ஸநாச்ச॒ ஹோதா॒ நவ்ய॑ஶ்ச॒ ஸத்ஸி॑ ।
ஸ்வாம் சா᳚(அ)க்³நே த॒நுவம்॑ பி॒ப்ரய॑ஸ்வா॒ஸ்மப்⁴யம்॑ ச॒ ஸௌப⁴॑க³॒மாய॑ஜஸ்வ ॥ 6

கோ³பி⁴॒ர்ஜுஷ்ட॑ம॒யுஜோ॒ நிஷி॑க்தம்॒ தவே᳚ந்த்³ர விஷ்ணோ॒ரநு॒ஸஞ்ச॑ரேம ।
நாக॑ஸ்ய ப்ரு॒ஷ்ட²மபி⁴ ஸம்॒வஸா॑நோ॒ வைஷ்ண॑வீம் லோ॒க இ॒ஹ மா॑த³யந்தாம் ॥ 7

**********
த்ருதீயோ(அ)நுவாக꞉ ।

பூ⁴ரந்ந॑ம॒க்³நயே॑ ப்ருதி²॒வ்யை ஸ்வாஹா॒
பு⁴வோ(அ)ந்நம்॑ வா॒யவே॒(அ)ந்தரி॑க்ஷாய॒ ஸ்வாஹா॒
ஸுவ॒ரந்ந॑மாதி³॒த்யாய॑ தி³॒வே ஸ்வாஹா॒
பூ⁴ர்பு⁴வ॒ஸ்ஸுவ॒ரந்நம்॑ ச॒ந்த்³ரம॑ஸே தி³॒க்³ப்⁴ய꞉ ஸ்வாஹா॒
நமோ॑ தே³॒வேப்⁴ய॑: ஸ்வ॒தா⁴ பி॒த்ருப்⁴யோ॒ பூ⁴ர்பு⁴வ॒: ஸுவரந்ந॒மோம் ॥ 1 ॥

**********
சதுர்தோ²(அ)நுவாக꞉ ।

பூ⁴ர॒க்³நயே॑ ப்ருதி²॒வ்யை ஸ்வாஹா॒
பு⁴வோ॑ வா॒யவே॒(அ)ந்தரி॑க்ஷாய॒ ஸ்வாஹா॒
ஸுவ॑ராதி³॒த்யாய॑ தி³॒வே ஸ்வாஹா॒
பு⁴ர்பு⁴வ॒ஸ்ஸுவ॑ஶ்ச॒ந்த்³ரம॑ஸே தி³॒க்³ப்⁴ய꞉ ஸ்வாஹா॒
நமோ॑ தே³॒வேப்⁴ய॑: ஸ்வ॒தா⁴ பி॒த்ருப்⁴யோ॒ பூ⁴ர்பு⁴வ॒:ஸுவ॒ரக்³ந॒ ஓம் ॥ 1 ॥

**********
பஞ்சமோ(அ)நுவாக꞉ ।

பூ⁴ர॒க்³நயே॑ ச ப்ருதி²॒வ்யை ச॑ மஹ॒தே ச॒ ஸ்வாஹா॒
பு⁴வோ॑ வா॒யவே॑ சா॒ந்தரி॑க்ஷாய ச மஹ॒தே ச॒ ஸ்வாஹா॒
ஸுவ॑ராதி³॒த்யாய॑ ச தி³॒வே ச॑ மஹ॒தே ச॒ ஸ்வாஹா॒
பூ⁴ர்பு⁴வ॒ஸ்ஸுவஶ்ச॒ந்த்³ரம॑ஸே ச॒ நக்ஷ॑த்ரேப்⁴யஶ்ச தி³॒க்³ப்⁴யஶ்ச॑ மஹ॒தே ச॒ ஸ்வாஹா॒
நமோ॑ தே³வேப்⁴ய॑: ஸ்வ॒தா⁴ பி॒த்ருப்⁴யோ॒ பு⁴ர்பு⁴வ॒: ஸுவ॒ர்மஹ॒ரோம் ॥ 1 ॥

**********
ஷஷ்டோ²(அ)நுவாக꞉ ।

பாஹி நோ அக்³ந ஏந॑ஸே॒ ஸ்வா॒ஹா
பாஹி நோ விஶ்வவேத³॑ஸே ஸ்வா॒ஹா
யஜ்ஞம் பாஹி விபா⁴வ॑ஸோ ஸ்வா॒ஹா
ஸர்வம் பாஹி ஶதக்ர॑தோ ஸ்வா॒ஹா ॥ 1 ॥

**********
ஸப்தமோ(அ)நுவாக꞉ ।

பா॒ஹி நோ॑ அக்³ந॒ ஏக॑யா
பா॒ஹ்யு॑த த்³விதீய॑யா
பா॒ஹ்யூர்ஜ॑ த்ரு॒தீய॑யா
பா॒ஹி கீ³॒ர்பி⁴ஶ்ச॑தஸ்ருபி⁴॑ர்வஸோ॒ ஸ்வாஹா᳚ ॥ 1 ॥

**********
அஷ்டமோ(அ)நுவாக꞉ ।

யஶ்ச²ந்த³॑ஸாம்ருஷ॒போ⁴ வி॒ஶ்வரூ॑ப॒ஶ்ச²ந்தோ³᳚ப்⁴ய॒ஶ்சந்தா³॑க்³ம்ஸ்யாவி॒வேஶ॑ ।
ஸதாக்³ம்ஶிக்ய꞉ ப்ரோவாசோ॑பநி॒ஷதி³ந்த்³ரோ᳚ ஜ்யே॒ஷ்ட² இ॑ந்த்³ரி॒யாய॒ ருஷி॑ப்⁴யோ॒ நமோ॑
தே³॒வேப்⁴ய॑: ஸ்வ॒தா⁴ பி॒த்ருப்⁴யோ॒ பூ⁴ர்பு⁴வ॒ஸ்ஸுவ॒ஶ்ச²ந்த³॒ ஓம் ॥ 1 ॥

**********
நவமோ(அ)நுவாக꞉ ।

நமோ॒ ப்³ரஹ்ம॑ணே தா⁴ரணம்॑ மே அ॒ஸ்த்வநி॑ராகரணம் தா⁴॒ரயி॑தா பூ⁴யாஸம்॒
கர்ண॑யோ꞉ ஶ்ரு॒தம் மா ச்யோ᳚ட⁴ம் மமா॒முஷ்ய॒ ஓம் ॥ 1 ॥

**********
த³ஶமோ(அ)நுவாக꞉ ।

ரு॒தம் தப॑: ஸ॒த்யம் தப॑: ஶ்ருதம்॒ தப॑: ஶா॒ந்தம் தபோ॒ த³ம॒ஸ்தப॒:
ஶம॒ஸ்தபோ॒ தா³நம்॒ தபோ॒ யஜ்ஞம்॒ தபோ॒ பூ⁴ர்பு⁴வ॒:
ஸுவ॒ர்ப்³ரஹ்மை॒தது³பா᳚ஸ்வை॒தத்தப॑: ॥ 1 ॥

**********
ஏகாத³ஶோ(அ)நுவாக꞉ ।

யதா²॑ வ்ரு॒க்ஷஸ்ய॑ ஸ॒ம்புஷ்பி॑தஸ்ய தூ³॒ராத்³க³॒ந்தோ⁴ வா᳚த்யேவம் புண்ய॑ஸ்ய
க॒ர்மணோ॑ தூ³॒ரா॒த்³க³॒ந்தோ⁴ வா॑தி॒ யதா²॑ஸிதா⁴॒ராம் க॒ர்தே(அ)வ॑ஹிதமவ॒க்ராமே॒
யத்³யுவே॒ யுவே॒ ஹவா॑ வி॒ஹ்வயி॑ஷ்யாமி க॒ர்தம் ப॑திஷ்யா॒மீத்யே॒வம॒ம்ருதா॑தா³॒த்மாநம்॑
ஜு॒கு³ப்ஸே᳚த் ॥ 1 ॥

**********
த்³வாத³ஶோ(அ)நுவாக꞉ ।

அ॒ணோரணீ॑யாந் மஹ॒தோ மஹீ॑யாநா॒த்மா கு³ஹா॑யாம்॒ நிஹி॑தோ(அ)ஸ்ய ஜ॒ந்தோ꞉ ।
தம॑க்ரதும் பஶ்யதி வீதஶோ॒கோ தா⁴॒து꞉ ப்ர॒ஸாதா³᳚ந்மஹி॒மாந॑மீஶம் ॥ 1 ॥

ஸ॒ப்த ப்ரா॒ணா ப்ர॒ப⁴॑வந்தி॒ தஸ்மா᳚த் ஸ॒ப்தார்சிஷ॑: ஸ॒மித⁴॑: ஸ॒ப்த ஜி॒ஹ்வா꞉ ।
ஸ॒ப்த இ॒மே லோ॒கா யேஷு॒ சர॑ந்தி ப்ரா॒ணா கு³॒ஹாஶ॑யா॒ந்நிஹி॑தா꞉ ஸ॒ப்த ஸ॑ப்த ॥ 2 ॥

அத॑: ஸமு॒த்³ரா கி³॒ரயஶ்ச॒ ஸர்வே॒(அ)ஸ்மாத்ஸ்யந்த³॑ந்தே॒ ஸிந்த⁴॑வ॒: ஸர்வ॑ரூபா꞉ ।
அத॑ஶ்ச॒ விஶ்வா॒ ஓஷ॑த⁴யோ॒ ரஸா᳚ஶ்ச॒ யேநை॑ஷ பூ⁴॒தஸ்தி॑ஷ்ட²த்யந்தரா॒த்மா ॥ 3 ॥

ப்³ர॒ஹ்மா தே³வாநாம்᳚ பத³॒வீ꞉ க॑வீ॒நாம்ருஷி॒ர்விப்ரா॑ணாம் மஹிஷோ ம்ரு॒கா³ணா᳚ம் ।
ஶ்யே॒நோ க்³ருத்⁴ரா॑ணா॒க்³ம்ஸ்வதி⁴॑தி॒ர்வநா॑நாக்³ம்ஸோம॑: ப॒வித்ர॒மத்யே॑தி॒ரேப⁴ந்॑ ॥ 4 ॥

அ॒ஜாமேகாம்॒ லோஹி॑தஶுக்லக்ரு॒ஷ்ணாம் ப³॒ஹ்வீம் ப்ர॒ஜாம் ஜ॒நய॑ந்தீ॒க்³ம் ஸரூ॑பாம் ।
அ॒ஜோ ஹ்யேகோ॑ ஜு॒ஷமா॑ணோ(அ)நு॒ஶேதே॒ ஜஹா᳚த்யே॒நாம் பு⁴॒க்தபோ⁴॑கா³॒மஜோ᳚(அ)ந்ய꞉ ॥ 5 ॥

ஹம்॒ஸ꞉ ஶு॑சி॒ஷத்³வஸு॑ரந்தரிக்ஷ॒ஸத்³தோ⁴தா॑ வேதி³॒ஷத³தி॑தி²ர்து³ரோண॒ஸத் ।
ந்ரு॒ஷத்³வ॑ர॒ஸத்³ரு॑த॒ஸத்³வ்யோ॑ம॒ஸத³॒ப்³ஜா கோ³॒ஜா ரு॑த॒ஜா அ॑த்³ரி॒ஜா ரு॒தம் ப்³ரு॒ஹத் ॥ 6 ॥

யஸ்மா᳚ஜ்ஜா॒தா ந ப॒ரா நைவ॒ கிஞ்ச॒நாஸ॒ ய ஆ॑வி॒வேஶ॒ பு⁴வ॑நாநி॒ விஶ்வா᳚ ।
ப்ர॒ஜாப॑தி꞉ ப்ர॒ஜயா॑ ஸம்விதா³॒நஸ்த்ரீணி॒ ஜ்யோதீ॑க்³ம்ஷி ஸசதே॒ ஸ ஷோட³॑ஶீ ॥ 6க ॥

வி॒த⁴॒ர்தாரக்³ம்॑ ஹவாமஹே॒ வஸோ᳚: கு॒வித்³வ॒நாதி॑ ந꞉ ।
ஸ॒வி॒தாரம்॑ ந்ரு॒சக்ஷ॑ஸம் ॥ 6க² ॥

க்⁴ரு॒தம் மி॑மிக்ஷிரே க்⁴ரு॒தம॑ஸ்ய॒ யோநி॑ர்க்⁴ரு॒தே ஶ்ரி॒தோ க்⁴ரு॒தமு॑வஸ்ய॒ தா⁴ம॑ ।
அ॒நு॒ஷ்வ॒த⁴மாவ॑ஹ மா॒த³ய॑ஸ்வ॒ ஸ்வாஹா॑க்ருதம் வ்ருஷப⁴ வக்ஷி ஹ॒வ்யம் ॥ 7 ॥

ஸ॒மு॒த்³ராதூ³॒ர்மிர்மது⁴॑மா॒க்³ம் உதா³॑ரது³பா॒க்³ம்ஶுநா॒ ஸம॑ம்ருத॒த்வமா॑நட் ।
க்⁴ரு॒தஸ்ய॒ நாம॒ கு³ஹ்யம்॒ யத³ஸ்தி॑ ஜி॒ஹ்வா தே³॒வாநா॑ம॒ம்ருத॑ஸ்ய॒ நாபி⁴॑: ॥ 8 ॥

வ॒யம் நாம॒ ப்ரப்³ர॑வாமா க்⁴ரு॒தேநா॒ஸ்மிந் ய॒ஜ்ஞே தா⁴॑ரயாமா॒ நமோ॑பி⁴꞉ ।
உப॑ ப்³ர॒ஹ்மா ஶ்ரு॑ணவச்ச²॒ஸ்யமா॑ந॒ சது॑:ஶ்ருங்கோ³(அ)வமீத்³கௌ³॒ர ஏ॒தத் ॥ 9 ॥

ச॒த்வாரி॒ ஶ்ருங்கா³॒ த்ரயோ॑ அஸ்ய॒ பாதா³॒ த்³வேஶீ॒ர்ஷே ஸ॒ப்த ஹஸ்தா॑ஸோ அ॒ஸ்ய ।
த்ரிதா⁴॑ ப³॒த்³தோ⁴ வ்ரு॑ஷ॒போ⁴ ரோ॑ரவீதி ம॒ஹோ தே³॒வோ மர்த்யா॒க்³ம் ஆவி॑வேஶ ॥ 10 ॥

த்ரிதா⁴॑ ஹி॒தம் ப॒ணிபி⁴॑ர்கு³॒ஹ்யமா॑நம்॒ க³வி॑ தே³॒வாஸோ॑ க்⁴ரு॒தமந்வ॑விந்த³ந் ।
இந்த்³ர॒ ஏக॒க்³ம் ஸூர்ய॒ ஏகம்॑ ஜஜாந வே॒நாதே³கக்³ம்॑ ஸ்வ॒த⁴யா॒ நிஷ்ட॑தக்ஷு꞉ ॥ 11 ॥

யோ தே³॒வாநாம்᳚ ப்ரத²॒மம் பு॒ரஸ்தா॒த்³விஶ்வா॒தி⁴கோ॑ ரு॒த்³ரோ ம॒ஹர்ஷி॑: ।
ஹி॒ர॒ண்ய॒க³॒ர்ப⁴ம் ப॑ஶ்யத॒ ஜாய॑மாந॒க்³ம் ஸ நோ॑ தே³॒வ꞉ ஶு॒ப⁴யா॒ஸ்ம்ருத்யா॒ ஸம்யு॑நக்து ॥ 12 ॥

யஸ்மா॒த்பரம் நாப॑ர॒மஸ்தி॒ கிஞ்சி॒த் யஸ்மா॒ந்நாணீ॑யோ॒ ந ஜ்யாயோ॑(அ)ஸ்தி॒ கஶ்சி॑த் ।
வ்ரு॒க்ஷ இ॑வ ஸ்த॒ப்³தோ⁴ தி³॒வி தி॑ஷ்ட²॒த்யேக॒ஸ்தேநே॒த³ம் பூ॒ர்ணம் புரு॑ஷேண॒ ஸர்வம்᳚ ॥ 13 ॥

ந கர்ம॑ணா ந ப்ர॒ஜயா॒ த⁴நே॑ந॒ த்யாகே³॑நைகே அம்ருத॒த்வமா॑ந॒ஶு꞉ ।
பரே॑ண॒ நாகம்॒ நிஹி॑தம்॒ கு³ஹா॑யாம் பி³॒ப்⁴ராஜ॑தே॒ யத்³யத॑யோ வி॒ஶந்தி॑ ॥ 14 ॥

வே॒தா³॒ந்த॒வி॒ஜ்ஞாந॒விநி॑ஶ்சிதா॒ர்தா²꞉ ஸம்ந்யா॑ஸயோ॒கா³த்³யத॑ய꞉ ஶுத்³த⁴॒ஸத்த்வா॑: ।
தே ப்³ர॑ஹ்மலோ॒கே து॒ பராந்தகாலே॒ பரா॑ம்ருதா॒: பரி॑முச்யந்தி॒ ஸர்வே॑ ॥ 15 ॥

த³॒ஹ்ரம்॒ வி॒பா॒பம் வ॒ரவே᳚ஶ்மபூ⁴த॒ யத் பு॑ண்ட³ரீ॒கம் பு॒ரம॑த்⁴யஸ॒க்³ம்ஸ்த²ம் ।
தத்ரா॑பி த³ஹ்ரே க³॒க³நம்॑ விஶோகம் தஸ்மி॑ந் யத³॒ந்தஸ்தது³பா॑ஸித॒வ்யம் ॥ 16 ॥

யோ வேதா³தௌ³ ஸ்வ॑ர꞉ ப்ரோ॒க்தோ॒ வேதா³ந்தே॑ ச ப்ர॒திஷ்டி²॑த꞉ ।
தஸ்ய॑ ப்ர॒க்ருதி॑லீந॒ஸ்ய॒ ய॒: பர॑: ஸ ம॒ஹேஶ்வ॑ர꞉ ॥ 17 ॥

**********
த்ரயோத³ஶோ(அ)நுவாக꞉ ।

ஸ॒ஹ॒ஸ்ர॒ஶீ॑ர்ஷம் தே³॒வம்॒ வி॒ஶ்வாக்ஷம்॑ வி॒ஶ்வஶ॑ம்பு⁴வம் ।
விஶ்வம்॑ நா॒ராய॑ணம் தே³॒வ॒ம॒க்ஷரம்॑ பர॒மம் ப்ர॒பு⁴ம் ॥ 1

வி॒ஶ்வத॒: பர॑மம் நி॒த்ய॒ வி॒ஶ்வம் நா॑ராய॒ணக்³ம் ஹ॑ரிம் ।
விஶ்வ॑மே॒வேத³ம் புரு॑ஷ॒ஸ்தத்³விஶ்வ॒முப॑ஜீவதி ॥ 2

பதிம்॒ விஶ்வ॑ஸ்யா॒த்மேஶ்வ॑ர॒க்³ம் ஶாஶ்வ॑தக்³ம் ஶி॒வம॑ச்யுதம் ।
நா॒ராய॒ணம் ம॑ஹாஜ்ஞே॒யம்॒ வி॒ஶ்வாத்மா॑நம் ப॒ராய॑ணம் ॥ 3

நாரா॑ய॒ண꞉ ப॑ரம் ப்³ர॒ஹ்ம॒ த॒த்த்வம் நா॑ராய॒ண꞉ ப॑ர꞉ ।
நாரா॑ய॒ண꞉ ப॑ரோ ஜ்யோ॒தி॒ரா॒த்மா நா॑ராய॒ண꞉ ப॑ர꞉ ॥ 4
(நா॒ராய॒ண꞉ ப॑ரோ த்⁴யா॒தா॒ த்⁴யா॒நம் நா॑ராய॒ண꞉ ப॑ர꞉ ।)

யச்ச॑ கி॒ஞ்சிஜ்ஜ॑க³த்ய॒ஸ்மி॒ந் த்³ரு॒ஶ்யதே᳚ ஶ்ரூய॒தே(அ)பி॑ வா ।
அந்த॑ர்ப³॒ஹிஶ்ச॑ தத்ஸ॒ர்வம்॒ வ்யா॒ப்ய நா॑ராய॒ண꞉ ஸ்தி²॑த꞉ ॥ 5

அந॑ந்த॒மவ்ய॑யம் க॒விக்³ம் ஸ॑மு॒த்³ரே(அ)ந்தம்॑ வி॒ஶ்வஶ॑ம்பு⁴வம் ।
ப॒த்³ம॒கோ॒ஶப்ர॑தீகா॒ஶ॒க்³ம் ஹ்ரு॒த³யம்॑ சாப்ய॒தோ⁴மு॑க²ம் ॥ 6

அதோ⁴॑ நி॒ஷ்ட்யா வி॑தஸ்த்யா॒ந்தே॒ நா॒ப்⁴யாமு॑பரி॒ திஷ்ட²॑தி ।
ஹ்ரு॒த³யம்॑ தத்³வி॑ஜாநீ॒யா॒த்³வி॒ஶ்வஸ்யா॑யத॒நம் ம॑ஹத் ॥ 7

ஸந்த॑தக்³ம் ஸி॒ராபி⁴॑ஸ்து॒ லம்ப³॑த்யாகோஶ॒ஸந்நி॑ப⁴ம் ।
தஸ்யாந்தே॑ ஸுஷி॒ரக்³ம் ஸூ॒க்ஷ்மம் தஸ்மிந்᳚ ஸ॒ர்வம் ப்ரதி॑ஷ்டி²தம் ॥ 8

தஸ்ய॒ மத்⁴யே॑ ம॒ஹாந॑க்³நிர்வி॒ஶ்வார்சி॑ர்வி॒ஶ்வதோ॑முக²꞉ ।
ஸோ(அ)க்³ர॑பு⁴॒க்³விப⁴॑ஜந்தி॒ஷ்ட²॒ந்நாஹா॑ரமஜ॒ர꞉ க॒வி꞉ ॥ 9
(தி॒ர்ய॒கூ³॒ர்த்⁴வம॑த⁴꞉ஶா॒யீ ர॒ஶ்மய॑ஸ்தஸ்ய॒ ஸந்த॑தா ।)

ஸ॒ந்தா॒பய॑தி ஸ்வம் தே³॒ஹமாபா॑த³தல॒மஸ்த॑கம் ।
தஸ்ய॒ மத்⁴யே॒ வஹ்நி॑ஶிகா² அ॒ணீயோ᳚ர்த்⁴வா வ்ய॒வஸ்தி²॑தா ॥ 10

நீ॒லதோ॑யத³॑மத்⁴ய॒ஸ்தா²॒ வி॒த்³யுல்லே॑கே²வ॒ பா⁴ஸ்வ॑ரா ।
நீ॒வார॒ஶூக॑வத்த॒ந்வீ॒ பீ॒தா பா⁴᳚ஸ்வத்ய॒ணூப॑மா ॥ 11

தஸ்யா᳚: ஶிகா²॒யா ம॑த்⁴யே ப॒ரமா᳚த்மா வ்ய॒வஸ்தி²॑த꞉ ।
ஸ ப்³ரஹ்ம॒ ஸ ஶிவ॒: (ஸ ஹரி॒:) ஸேந்த்³ர॒: ஸோ(அ)க்ஷ॑ர꞉ பர॒ம꞉ ஸ்வ॒ராட் ॥ 12

**********
சதுர்த³ஶோ(அ)நுவாக꞉ ।

ஆ॒தி³॒த்யோ வா ஏ॒ஷ ஏ॒தந்ம॒ண்ட³லம் தப॑தி॒ தத்ர॒ தா ருச॒ஸ்தத்³ரு॒சா ம॑ண்ட³ல॒க்³ம் ஸ ரு॒சாம் லோ॒கோ(அ)த²॒ ய ஏ॒ஷ ஏதஸ்மி॑ந்ம॒ண்ட³லே(அ)ர்சிர்தீ³॒ப்யதே॒ தாநி॒ ஸாமா॑நி॒ ஸ ஸா॒ம்நாம் லோ॒கோ(அ)த²॒ ய ஏ॒ஷ ஏ॒தஸ்மி॑ந்ம॒ண்ட³லே॒(அ)ர்சிஷி॒ புரு॑ஷ॒ஸ்தாநி॒ யஜூ॑க்³ம்ஷி॒ ஸ யஜு॑ஷா மண்ட³ல॒க்³ம் ஸ யஜு॑ஷாம் லோ॒க꞉ ஸைஷா த்ர॒ய்யேவ॑ வி॒த்³யா த॑பதி॒ ய॑ ஏ॒ஷோ᳚(அ)ந்தரா॑தி³॒த்யே ஹி॑ர॒ண்மய॒: புரு॑ஷ꞉ ॥ 1 ॥

**********
பஞ்சத³ஶோ(அ)நுவாக꞉ ।

ஆ॒தி³॒த்யோ வை தேஜ॒ ஓஜோ॒ ப³லம் யஶ॒ஶ்சக்ஷு॒: ஶ்ரோத்ர॑மா॒த்மா மநோ ம॒ந்யுர்ம॒நு॑ர்ம்ரு॒த்யு꞉
ஸ॒த்யோ மி॒த்ரோ வா॒யுரா॑கா॒ஶ꞉ ப்ரா॒ணோ லோ॑கபா॒ல꞉ க꞉ கிம் கம் தத்ஸ॒த்யமந்ந॑ம॒ம்ருதோ॑
ஜீ॒வோ விஶ்வ॑: கத॒ம꞉ ஸ்வய॒ம்பு⁴ ப்³ரஹ்மை॒தத³ம்ரு॑த ஏ॒ஷ புரு॑ஷ ஏ॒ஷ பூ⁴॒தாநா॒மதி⁴॑பதி॒ர்ப்³ரஹ்ம॑ண॒: ஸாயு॑ஜ்யக்³ம் ஸலோ॒கதா॑மாப்நோத்யே॒தாஸா॑மே॒வ
தே³॒வதா॑நா॒க்³ம் ஸாயு॑ஜ்யக்³ம் ஸா॒ர்ஷ்டிதா॑க்³ம் ஸமாநலோ॒கதா॑மாப்நோதி॒ ய ஏ॒வம் வேதே³᳚த்யுப॒நிஷத் ॥ 1 ॥

க்⁴ருணி॒: ஸூர்ய॑ ஆதி³॒த்யோம॑ர்சயந்தி॒ தப॑: ஸ॒த்யம் மது⁴॑ க்ஷரந்தி॒ தத்³ப்³ரஹ்ம॒ ததா³ப॒ ஆபோ॒ ஜ்யோதீ॒ ரஸோ॒(அ)ம்ருதம்॒ ப்³ரஹ்ம॒ பூ⁴ர்பு⁴வ॒: ஸுவ॒ரோம் ॥ 2 ॥

**********
ஷோட³ஶோ(அ)நுவாக꞉ ।

நித⁴॑நபதயே॒ நம꞉ । நித⁴॑நபதாந்திகாய॒ நம꞉ ।
ஊர்த்⁴வாய॒ நம꞉ । ஊர்த்⁴வலிங்கா³ய॒ நம꞉ ।
ஹிரண்யாய॒ நம꞉ । ஹிரண்யலிங்கா³ய॒ நம꞉ ।
ஸுவர்ணாய॒ நம꞉ । ஸுவர்ணலிங்கா³ய॒ நம꞉ ।
தி³வ்யாய॒ நம꞉ । தி³வ்யலிங்கா³ய॒ நம꞉ ।
ப⁴வாய॒ நம꞉ । ப⁴வலிங்கா³ய॒ நம꞉ ।
ஶர்வாய॒ நம꞉ । ஶர்வலிங்கா³ய॒ நம꞉ ।
ஶிவாய॒ நம꞉ । ஶிவலிங்கா³ய॒ நம꞉ ।
ஜ்வலாய॒ நம꞉ । ஜ்வலலிங்கா³ய॒ நம꞉ ।
ஆத்மாய॒ நம꞉ । ஆத்மலிங்கா³ய॒ நம꞉ ।
பரமாய॒ நம꞉ । பரமலிங்கா³ய॒ நம꞉ ।
ஏதத்ஸோமஸ்ய॑ ஸூர்ய॒ஸ்ய॒ ஸர்வலிங்க³॑க்³ம் ஸ்தா²ப॒ய॒தி॒ பாணிமந்த்ரம்॑ பவி॒த்ரம் ॥ 1 ॥

**********
ஸப்தத³ஶோ(அ)நுவாக꞉ ।

ஸ॒த்³யோஜா॒தம் ப்ர॑பத்³யா॒மி॒ ஸ॒த்³யோஜா॒தாய॒ வை நமோ॒ நம॑: ।
ப⁴॒வே ப⁴॑வே॒ நாதி॑ப⁴வே ப⁴வஸ்வ॒ மாம் । ப⁴॒வோத்³ப⁴॑வாய॒ நம॑: ॥ 1 ॥

**********
அஷ்டத³ஶோ(அ)நுவாக꞉ ।

வா॒ம॒தே³॒வாய॒ நமோ॑ ஜ்யே॒ஷ்டா²ய॒ நம॑: ஶ்ரே॒ஷ்டா²ய॒ நமோ॑ ரு॒த்³ராய॒ நம॒: காலா॑ய॒ நம॒: கல॑விகரணாய॒ நமோ॒ ப³ல॑விகரணாய॒ நமோ॒ ப³லா॑ய॒ நமோ॒ ப³ல॑ப்ரமத²நாய॒ நம॒: ஸர்வ॑பூ⁴தத³மநாய॒ நமோ॑ ம॒நோந்ம॑நாய॒ நம॑: ॥ 1 ॥

**********
ஏகோநவிம்ஶோ(அ)நுவாக꞉ ।

அ॒கோ⁴ரே᳚ப்⁴யோ(அ)த²॒ கோ⁴ரே᳚ப்⁴யோ॒ கோ⁴ர॒கோ⁴ர॑தரேப்⁴ய꞉ ।
ஸ॒ர்வத॑: ஶர்வ॒ ஸர்வே᳚ப்⁴யோ॒ நம॑ஸ்தே அஸ்து ரு॒த்³ரரூ॑பேப்⁴ய꞉ ॥ 1 ॥

**********
விம்ஶோ(அ)நுவாக꞉ ।

தத்புரு॑ஷாய வி॒த்³மஹே॑ மஹாதே³॒வாய॑ தீ⁴மஹி ।
தந்நோ॑ ருத்³ர꞉ ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥ 1 ॥

**********
ஏகவிம்ஶோ(அ)நுவாக꞉ ।

ஈஶாந꞉ ஸர்வ॑வித்³யா॒நா॒மீஶ்வர꞉ ஸர்வ॑பூ⁴தா॒நாம்॒ ப்³ரஹ்மா(அ)தி⁴॑பதி॒ர்ப்³ரஹ்ம॒ணோ(அ)தி⁴॑பதி॒ர்ப்³ரஹ்மா॑ ஶி॒வோ மே॑ அஸ்து ஸதா³ஶி॒வோம் ॥ 1 ॥

**********
த்³வாவிம்ஶோ(அ)நுவாக꞉ ।

நமோ ஹிரண்யபா³ஹவே ஹிரண்யவர்ணாய ஹிரண்யரூபாய ஹிரண்யபதயே(அ)ம்பி³காபதய உமாபதயே பஶுபதயே॑ நமோ॒ நம꞉ ॥ 1 ॥

**********
த்ரயோவிம்ஶோ(அ)நுவாக꞉ ।

ரு॒தக்³ம் ஸ॒த்யம் ப॑ரம் ப்³ர॒ஹ்ம॒ பு॒ருஷம்॑ க்ருஷ்ண॒பிங்க³॑லம் ।
ஊ॒ர்த்⁴வரே॑தம் வி॑ரூபா॒க்ஷம்॒ வி॒ஶ்வரூ॑பாய॒ வை நமோ॒ நம॑: ॥ 1 ॥

**********
சதுர்விம்ஶோ(அ)நுவாக꞉ ।

ஸர்வோ॒ வை ரு॒த்³ரஸ்தஸ்மை॑ ரு॒த்³ராய॒ நமோ॑ அஸ்து ।
புரு॑ஷோ॒ வை ரு॒த்³ர꞉ ஸந்ம॒ஹோ நமோ॒ நம॑: ।
விஶ்வம்॑ பூ⁴॒தம் பு⁴வ॑நம் சி॒த்ரம் ப³॑ஹு॒தா⁴ ஜா॒தம் ஜாய॑மாநம் ச॒ யத் ।
ஸர்வோ॒ ஹ்யே॑ஷ ரு॒த்³ரஸ்தஸ்மை॑ ரு॒த்³ராய॒ நமோ॑ அஸ்து ॥ 1 ॥

**********
பஞ்சவிம்ஶோ(அ)நுவாக꞉ ।

கத்³ரு॒த்³ராய॒ ப்ரசே॑தஸே மீ॒டு⁴ஷ்ட॑மாய॒ தவ்ய॑ஸே।
வோ॒சேம॒ ஶந்த॑மக்³ம் ஹ்ரு॒தே³ ॥

ஸர்வோ॒ஹ்யே॑ஷ ரு॒த்³ரஸ்தஸ்மை॑ ரு॒த்³ராய॒ நமோ॑ அஸ்து ॥ 1 ॥

**********
ஷட்³விம்ஶோ(அ)நுவாக꞉ ।

யஸ்ய॒ வைக॑ங்கத்யக்³நிஹோத்ர॒ஹவ॑ணீ ப⁴வதி॒ (ப்ரதி॑ஷ்டி²தா॒:) ப்ரத்யே॒வாஸ்யாஹு॑தயஸ்திஷ்ட²॒ந்த்யதோ²॒ ப்ரதி॑ஷ்டி²த்யை ॥ 1 ॥

**********
ஸப்தவிம்ஶோ(அ)நுவாக꞉ ।

க்ரு॒ணு॒ஷ்வ பாஜ॒ இதி॒ பஞ்ச॑ ।
க்ரு॒ணு॒ஷ்வ பாஜ॒: ப்ரஸி॑திம்॒ ந ப்ரு॒த்²வீம் யா॒ஹி ராஜே॒வாம॑வா॒ம்ˮ இபே⁴॑ந ।
த்ரு॒ஷ்வீமநு॒ ப்ரஸி॑திம் த்³ரூணா॒நோ(அ)ஸ்தா॑ஸி॒ வித்⁴ய॑ ர॒க்ஷஸ॒ஸ்தபி॑ஷ்டை²꞉ ॥ 1 ॥

தவ॑ ப்⁴ர॒மாஸ॑ ஆஶு॒யா ப॑த॒ந்த்யநு॑ ஸ்ப்ருஶ த்⁴ருஷ॒தா ஶோஶு॑சாந꞉ ।
தபூம்॑ஷ்யக்³நே ஜு॒ஹ்வா॑ பத॒ங்கா³நஸ॑ந்தி³தோ॒ வி ஸ்ரு॑ஜ॒ விஷ்வ॑கு³॒ல்கா꞉ ॥ 2 ॥

ப்ரதி॒ ஸ்பஶோ॒ விஸ்ரு॑ஜ॒ தூர்ணி॑தமோ॒ ப⁴வா॑ பா॒யுர்வி॒ஶீ அ॒ஸ்யா அத³॑ப்³த⁴꞉ ।
யோ நோ॑ தூ³॒ரே அ॒க⁴ஶம்॑ ஸோ॒ யோ அந்த்யக்³நே॒ மாகி॑ஷ்டே॒ வ்யதி²॒ராத³॑த⁴ர்ஷீத் ॥ 3 ॥

உத³॑க்³நே திஷ்ட²॒ ப்ரத்யா த॑நுஷ்வ॒ ந்ய॑மித்ரா॑ம்ˮ ஓஷதாத்திக்³மஹேதே ।
யோ நோ॒ அரா॑திம் ஸமிதா⁴ந ச॒க்ரே நீ॒சாதம் த⁴॑க்ஷ்யத॒ஸம் ந ஶுஷ்க॑ம் ॥ 4 ॥

ஊ॒ர்த்⁴வோ ப⁴॑வ॒ ப்ரதிம்॑ வி॒த்⁴யாத்⁴ய॒ஸ்மதா³॒விஷ்க்ரு॑ணுஷ்வ॒ தை³வ்யா॑ந்யக்³நே ।
அவ॑ஸ்தி²॒ரா த॑நுஹி யாது॒ஜூநாம்॑ ஜா॒மிமஜா॑மிம்॒ ப்ரம்ரு॑ணீஹி॒ ஶத்ரூ॑ந் ॥ 5 ॥

********
அஷ்டாவிம்ஶோ(அ)நுவாக꞉ ।

அதி³॑திர்தே³॒வா க³॑ந்த⁴॒ர்வா ம॑நு॒ஷ்யா॑: பி॒தரோ(அ)ஸு॑ரா॒ஸ்தேஷாக்³ம்॑ ஸர்வபூ⁴॒தாநாம்᳚ மா॒தா மே॒தி³நீ॑ மஹ॒தீ ம॒ஹீ ஸா॑வி॒த்ரீ கா³॑ய॒த்ரீ ஜக³॑த்யு॒ர்வீ ப்ரு॒த்²வீ ப³॑ஹு॒லா விஶ்வா॑ பூ⁴॒தா க॑த॒மா காயா ஸா ஸ॒த்யேத்ய॒ம்ருதேதி॑ வாஸி॒ஷ்ட²꞉ ॥ 1 ॥

**********
ஏகோநத்ரிம்ஶோ(அ)நுவாக꞉ ।

ஆபோ॒ வா இ॒த³க்³ம் ஸர்வம்॒ விஶ்வா॑ பூ⁴॒தாந்யாப॑:
ப்ரா॒ணா வா ஆப॑: ப॒ஶவ॒ ஆபோ(அ)ந்ந॒மாபோ(அ)ம்ரு॑த॒மாப॑:
ஸ॒ம்ராடா³போ॑ வி॒ராடா³ப॑: ஸ்வ॒ராடா³ப॒ஶ்ச²ந்தா³॒க்³॒ஸ்யாபோ॒
ஜ்யோதீ॒க்³॒ஷ்யாபோ॒ யஜூ॒க்³॒ஷ்யாப॑: ஸ॒த்யமாப॒:
ஸர்வா॑ தே³॒வதா॒ ஆபோ॒ பூ⁴ர்பு⁴வ॒: ஸுவ॒ராப॒ ஓம் ॥ 1 ॥

**********
த்ரிம்ஶோ(அ)நுவாக꞉ ।

ஆப॑: புநந்து ப்ருதி²॒வீம் ப்ருதி²॒வீ பூ॒தா பு॑நாது॒ மாம் ।
பு॒நந்து॒ ப்³ரஹ்ம॑ண॒ஸ்பதி॒ர்ப்³ரஹ்ம॑பூ॒தா பு॑நாது மாம் ॥ 1 ॥

யது³ச்சி²॑ஷ்டமபோ⁴᳚ஜ்யம்॒ யத்³வா॑ து³॒ஶ்சரி॑தம்॒ மம॑ ।
ஸர்வம்॑ புநந்து॒ மாமாபோ॑(அ)ஸ॒தாம் ச॑ ப்ரதி॒க்³ரஹ॒க்³ம் ஸ்வாஹா᳚ ॥ 2 ॥

**********
ஏகத்ரிம்ஶோ(அ)நுவாக꞉ ।

அக்³நிஶ்ச மா மந்யுஶ்ச மந்யுபதயஶ்ச மந்யு॑க்ருதே॒ப்⁴ய꞉ ।
பாபேப்⁴யோ॑ ரக்ஷ॒ந்தாம் । யத³ஹ்நா பாப॑மகா॒ர்ஷம் ।
மநஸா வாசா॑ ஹஸ்தா॒ப்⁴யாம் । பத்³ப்⁴யாமுத³ரே॑ண ஶி॒ஶ்நா ।
அஹ॒ஸ்தத³॑வலு॒ம்பது । யத்கிஞ்ச॑ து³ரி॒தம் மயி॑ ।
இ॒த³ம॒ஹம் மாமம்ருத॑யோ॒நௌ ।
ஸத்யே ஜ்யோதிஷி ஜுஹோ॑மி ஸ்வா॒ஹா ॥ 1 ॥

**********
த்³வாத்ரிம்ஶோ(அ)நுவாக꞉ ।

ஸூர்யஶ்ச மா மந்யுஶ்ச மந்யுபதயஶ்ச மந்யு॑க்ருதே॒ப்⁴ய꞉ ।
பாபேப்⁴யோ॑ ரக்ஷ॒ந்தாம் । யத்³ராத்ரியா பாப॑மகா॒ர்ஷம் ।
மநஸா வாசா॑ ஹஸ்தா॒ப்⁴யாம் । பத்³ப்⁴யாமுத³ரே॑ண ஶி॒ஶ்நா ।
ராத்ரி॒ஸ்தத³॑வலு॒ம்பது । யத்கிஞ்ச॑ து³ரி॒தம் மயி॑ ।
இ॒த³ம॒ஹம் மாமம்ருத॑யோ॒நௌ ।
ஸூர்யே ஜ்யோதிஷி ஜுஹோ॑மி ஸ்வா॒ஹா ॥ 1 ॥

**********
த்ரயஸ்த்ரிம்ஶோ(அ)நுவாக꞉ ।

ஓமித்யேகாக்ஷ॑ரம் ப்³ர॒ஹ்ம । அக்³நிர்தே³வதா ப்³ரஹ்ம॑ இத்யா॒ர்ஷம் ।
கா³யத்ரம் ச²ந்த³ம் । பரமாத்மம்॑ ஸரூ॒பம் ।
ஸாயுஜ்யம் வி॑நியோ॒க³ம் ॥ 1 ॥

**********
சதுஸ்த்ரிம்ஶோ(அ)நுவாக꞉ ।

ஆயா॑து॒ வர॑தா³ தே³॒வீ॒ அ॒க்ஷரம்॑ ப்³ரஹ்ம॒ ஸம்மி॑தம் ।
கா³॒ய॒த்ரீம்᳚ ச²ந்த³॑ஸாம் மா॒தே॒த³ம் ப்³ர॑ஹ்ம ஜு॒ஷஸ்வ॑ ந꞉ ॥ 1

யத³ஹ்நா᳚த்குரு॑தே பா॒பம்॒ தத³ஹ்நா᳚த்ப்ரதி॒முச்ய॑தே ।
யத்³ராத்ரியா᳚த்குரு॑தே பா॒பம்॒ தத்³ராத்ரியா᳚த்ப்ரதி॒முச்ய॑தே ।
ஸர்வ॑வ॒ர்ணே ம॑ஹாதே³॒வி॒ ஸ॒ந்த்⁴யாவி॑த்³யே ஸ॒ரஸ்வ॑தி ॥ 2

**********
பஞ்சத்ரிம்ஶோ(அ)நுவாக꞉ ।

ஓஜோ॑(அ)ஸி॒ ஸஹோ॑(அ)ஸி॒ ப³லம॑ஸி॒ ப்⁴ராஜோ॑(அ)ஸி தே³॒வாநாம்॒ தா⁴ம॒நாமா॑ஸி விஶ்வ॑மஸி வி॒ஶ்வாயு॒: ஸர்வ॑மஸி ஸ॒ர்வாயுரபி⁴பூ⁴ரோம் ।
கா³யத்ரீமாவா॑ஹயா॒மி॒ । ஸாவித்ரீமாவா॑ஹயா॒மி॒ । ஸரஸ்வதீமாவா॑ஹயா॒மி॒ । ச²ந்த³ர்ஷீநாவா॑ஹயா॒மி॒ । ஶ்ரியமாவா॑ஹயா॒மி॒ ॥

கா³॒யத்ரியா கா³யத்ரீ ச²ந்தோ³ விஶ்வாமித்ர ருஷி꞉ ஸவிதா தே³வதா அக்³நிர்முக²ம் ப்³ரஹ்மாஶிரோ விஷ்ணுர்ஹ்ருத³யக்³ம் ருத்³ர꞉ ஶிகா² ப்ருதி²வீ யோநி꞉ ப்ராணாபாநவ்யாநோதா³ந ஸமாநா ஸப்ராணா ஶ்வேதவர்ணா ஸாங்க்²யாயந ஸகோ³த்ரா கா³யத்ரீ சதுர்விம்ஶத்யக்ஷரா த்ரிபதா³॑ ஷட்கு॒க்ஷி॒: பஞ்சஶீர்ஷோபநயநே வி॑நியோ॒க³॒: ॥

ஓம் பூ⁴꞉ । ஓம் பு⁴வ꞉ । ஓக்³ம் ஸுவ꞉ । ஓம் மஹ꞉ । ஓம் ஜந꞉ । ஓம் தப꞉ । ஓக்³ம் ஸத்யம் ।
ஓம் தத்ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்ய॒ம் । ப⁴ர்கோ³॑ தே³॒வஸ்ய॑ தீ⁴மஹி ।
தி⁴யோ॒ யோ ந॑: ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ।
ஓமாபோ॒ ஜ்யோதீ॒ ரஸோ॒(அ)ம்ருதம்॒ ப்³ரஹ்ம॒ பூ⁴ர்பு⁴வ॒: ஸுவ॒ரோம் ॥ 2 ॥

**********
ஷட்த்ரிம்ஶோ(அ)நுவாக꞉ ।

உ॒த்தமே॑ ஶிக²॑ரே ஜா॒தே॒ பூ⁴॒ம்யாம் ப॑ர்வத॒மூர்த⁴॑நி
ப்³ராஹ்மணே᳚ப்⁴யோ(அ)ப்⁴ய॑நுஜ்ஞா॒தா॒ க³॒ச்ச² தே³॑வி ய॒தா²ஸு॑க²ம் ॥ 1

ஸ்துதோ மயா வரதா³ வே॑த³மா॒தா॒ ப்ரசோத³யந்தீ பவநே᳚ த்³விஜா॒தா ।
ஆயு꞉ ப்ருதி²வ்யாம் த்³ரவிணம் ப்³ர॑ஹ்மவ॒ர்ச॒ஸம்॒
மஹ்யம் த³த்வா ப்ரஜாதும் ப்³ர॑ஹ்மலோ॒கம் ॥ 2

ஸ்து॒தா மயா॑ வர॒தா³ வே॑த³மா॒தா
ப்ரசோ॑த³யந்தாம் பாவமா॒நீ த்³வி॒ஜாநா॑ம் ।
ஆயு॑: ப்ரா॒ணம் ப்ர॒ஜாம் ப॒ஶும் கீ॒ர்திம் த்³ரவி॑ணம்
ப்³ரஹ்மவர்ச॒ஸம் மஹ்யம்॑ த³॒த்வா வ்ர॑ஜத ப்³ரஹ்மலோ॒கம் ॥

**********
ஸப்தத்ரிம்ஶோ(அ)நுவாக꞉ ।

க்⁴ருணி॒: ஸூர்ய॑ ஆதி³॒த்யோ ந ப்ரபா⁴॑ வா॒த்யக்ஷ॑ரம் । மது⁴॑ க்ஷரந்தி॒ தத்³ர॑ஸம் ।
ஸ॒த்யம் வை தத்³ரஸ॒மாபோ॒ ஜ்யோதீ॒ ரஸோ॒(அ)ம்ருதம்॒ ப்³ரஹ்ம॒ பூ⁴ர்பு⁴வ꞉ ஸுவ॒ரோம் ॥ 1 ॥

**********
அஷ்டத்ரிம்ஶோ(அ)நுவாக꞉ ।

ப்³ரஹ்ம॑மேது॒ மாம் । மது⁴॑மேது॒ மாம் । ப்³ரஹ்ம॑மே॒வ மது⁴॑மேது॒ மாம் ।
யாஸ்தே ஸோ॑ம ப்ர॒ஜா வ॒த்ஸோ(அ)பி⁴॒ ஸோ அ॒ஹம் । து³꞉ஷ்வப்ந॒ஹந் து³॑ருஷ்ஷஹ ।
யாஸ்தே॑ ஸோம ப்ரா॒ணாக்³ம் ஸ்தாஞ்ஜு॑ஹோமி ॥ 1 ॥

த்ரிஸு॑பர்ண॒மயா॑சிதம் ப்³ராஹ்ம॒ணாய॑ த³த்³யாத் । ப்³ர॒ஹ்ம॒ஹ॒த்யாம் வா ஏ॒தே க்⁴ந॑ந்தி ।
யே ப்³ரா᳚ஹ்ம॒ணாஸ்த்ரிஸு॑பர்ணம்॒ பட²॑ந்தி । தே ஸோமம்॒ ப்ராப்நு॑வந்தி ।
ஆ॒ ஸ॒ஹ॒ஸ்ராத் ப॒ங்க்திம் புந॑ந்தி । ஓம் ॥ 2 ॥

**********
ஏகோநசத்வாரிம்ஶோ(அ)நுவாக꞉ ।

ப்³ரஹ்ம॑ மே॒த⁴யா᳚ । மது⁴॑ மே॒த⁴யா᳚ । ப்³ரஹ்ம॑மே॒வ மது⁴॑ மே॒த⁴யா᳚ ॥ 1 ॥

அ॒த்³யாநோ॑ தே³வ ஸவித꞉ ப்ர॒ஜாவ॑த்ஸாவீ॒: ஸௌப⁴॑க³ம் ।
பரா᳚ து³꞉ஷ்வப்நி॑யக்³ம் ஸுவ ॥ 2 ॥

விஶ்வா॑நி தே³வ ஸவிதர்து³ரி॒தாநி॒ பரா॑ஸுவ ।
யத்³ப⁴॒த்³ரம் தந்ம॒ ஆஸு॑வ ॥
மது⁴॒வாதா॑ ருதாய॒தே மது⁴॑க்ஷரந்தி॒ ஸிந்த⁴॑வ꞉ ।
மாத்⁴வீ᳚ர்ந꞉ ஸ॒ந்த்வௌஷ॑தீ⁴꞉ ॥

மது⁴॒ நக்த॑மு॒தோஷ॑ஸி॒ மது⁴॑ம॒த்பார்தி²॑வக்³ம் ரஜ॑: ।
மது⁴॒த்³யௌர॑ஸ்து ந꞉ பி॒தா ॥

மது⁴॑மாந்நோ॒ வந॒ஸ்பதி॒ர்மது⁴॑மாக்³ம் அஸ்து॒ ஸூர்ய॑: ।
மாத்⁴வீ॒ர்கா³வோ॑ ப⁴வந்து ந꞉ ॥

யாம் மே॒தா⁴ம் தே³॑வக³॒ணா꞉ பி॒தர॑ஶ்சோ॒பாஸ॑தே ।
தயா॒ மாம॒த்³ய மே॒த⁴யாக்³நே॑ மே॒தா⁴வி॑நம் குரு॒ ஸ்வாஹா॑ ॥ 1
மே॒தா⁴ம் மே॒ வரு॑ணோ த³தா³து மே॒தா⁴ம॒க்³நி꞉ ப்ர॒ஜாப॑தி꞉ ।
மே॒தா⁴மிந்த்³ர॑ஶ்ச வா॒யுஶ்ச॑ மே॒தா⁴ம் தா⁴॒தா த³॑தா³து மே॒ ஸ்வாஹா॑ ॥ 2
த்வம் நோ॑ மேதே⁴ ப்ரத²॒மா கோ³பி⁴॒ரஶ்வே॑பி⁴॒ராக³॑ஹி ।
த்வம் ஸூர்ய॑ஸ்ய ர॒ஷ்மிபி⁴॒ஸ்த்வம் நோ॑ அஸி ய॒ஜ்ஞியா॑ ॥ 3
மே॒தா⁴ம॒ஹம் ப்ர॑த²॒மம் ப்³ரஹ்ம॑ண்வதீம்॒ ப்³ரஹ்ம॑ஜூதா॒ம்ருஷி॑ஷ்டுதாம் ।
ப்ரபீ॑தாம் ப்³ரஹ்மசா॒ரிபி⁴॑ர்தே³॒வாநா॒மவ॑ஸே ஹுவே ॥ 4
யாம் மே॒தா⁴ம்ரு॒ப⁴வோ॑ வி॒து³ர்யா மே॒தா⁴மஸு॑ரா வி॒து³꞉ ।
ருஷ॑யோ ப⁴॒த்³ராம் மே॒தா⁴ம் யாம் வி॒து³ஸ்தாம் மய்யாவே॑ஶயாமஸி ॥ 5
யாம்ருஷ॑யோ பூ⁴த॒க்ருதோ॑ மே॒தா⁴ம் மே॑தா⁴॒விநோ॑வி॒து³꞉ ।
தயா॒ மாம॒த்³ய மே॒த⁴யாக்³நே॑ மேதா⁴॒விநம்॑ க்ருணு ॥ 6
மே॒தா⁴ம் ஸா॒யம் மே॒தா⁴ம் ப்ரா॒தர்மே॒தா⁴ம் ம॒த்⁴யந்தி³॑நம்॒ பரி॑ ।
மே॒தா⁴ம் ஸூர்ய॑ஸ்ய ர॒ஶ்மிபி⁴॒ர்வச॒ஸாவே॑ஶயாமஹே ॥ 7

ய இ॒மம் த்ரிஸு॑பர்ண॒மயா॑சிதம் ப்³ராஹ்ம॒ணாய॑ த³த்³யாத் ।
ப்⁴ரூண॒ஹ॒த்யாம் வா ஏ॒தே க்⁴ந॑ந்தி ।
யே ப்³ரா᳚ஹ்ம॒ணாஸ்த்ரிஸு॑பர்ணம்॒ பட²॑ந்தி ।
தே ஸோமம்॒ ப்ராப்நு॑வந்தி । ஆ॒ ஸ॒ஹ॒ஸ்ரா॒த்ப॒ங்க்திம் புந॑ந்தி । ஓம் ॥ 7 ॥

**********
சத்வாரிம்ஶோ(அ)நுவாக꞉ ।

ப்³ரஹ்ம॑ மே॒த⁴வா᳚ । மது⁴॑ மே॒த⁴வா᳚ । ப்³ரஹ்ம॑மே॒வ மது⁴॑ மே॒த⁴வா॑ ॥ 1 ॥

ப்³ர॒ஹ்மா தே³॒வாநாம்᳚ பத³॒வீ꞉ க॑வீ॒நாம்ருஷி॒ர்விப்ரா॑ணாம் மஹி॒ஷோ ம்ரு॒கா³ணா॑ம் ।
ஶ்யே॒நோ க்³ருத்³த்⁴ரா॑ணா॒க்³ம் ஸ்வதி⁴॑தி॒ர்வநா॑நா॒க்³ம் ஸோம॑: ப॒வித்ர॒மத்யே॑தி॒ ரேப⁴ந்॑ ॥ 2 ॥

ஹ॒க்³ம்ஸ꞉ ஶு॑சி॒ஷத்³வஸு॑ரந்தரிக்ஷ॒ஸத்³தோ⁴தா॑ வேதி³॒ஷத³தி॑தி²ர்து³ரோண॒ஸத் ।
ந்ரு॒ஷத்³வ॑ர॒ஸத்³ரு॑தஸத்³வ்யோ॑ம॒ஸத³॒ப்³ஜா கோ³॒ஜா ரு॑த॒ஜா அ॑த்³ரி॒ஜா ரு॒தம் ப்³ரு॒ஹத் ॥ 3 ॥

ரு॒சே த்வா॑ ரு॒சே த்வா॒ ஸமித்ஸ்ர॑வந்தி ஸ॒ரிதோ॒ ந தே⁴நா᳚: ।
அ॒ந்தர்ஹ்ரு॒தா³ மந॒ஸா பூ॒யமா॑நா꞉ । க்⁴ரு॒தஸ்ய॒ தா⁴ரா॑ அ॒பி⁴சா॑கஶீமி ॥ 4 ॥

ஹி॒ர॒ண்யயோ॑ வேத॒ஸோ மத்⁴ய॑ ஆஸாம் ।
தஸ்மி᳚ந்த்ஸுப॒ர்ணோ ம॑து⁴॒க்ருத் கு॑லா॒யீ ப⁴ஜ॑ந்நாஸ்தே॒ மது⁴॑ தே³॒வதா᳚ப்⁴ய꞉ ।
தஸ்யா॑ஸதே॒ ஹ॑ரய꞉ ஸ॒ப்த தீரே᳚ ஸ்வ॒தா⁴ம் து³ஹா॑நா அ॒ம்ருத॑ஸ்ய॒ தா⁴ரா᳚ம் ॥ 5 ॥

ய இ॒த³ம் த்ரிஸு॑பர்ண॒மயா॑சிதம் ப்³ராஹ்ம॒ணாய॑ த³த்³யாத் ।
வீ॒ர॒ஹ॒த்யாம் வா ஏ॒தே க்⁴ந॑ந்தி ।
யே ப்³ரா᳚ஹ்ம॒ணாஸ்த்ரிஸு॑பர்ணம்॒ பட²॑ந்தி । தே ஸோமம்॒ ப்ராப்நு॑வந்தி ।
ஆ॒ஸ॒ஹஸ்ராத் ப॒ங்க்திம் புந॑ந்தி । ஓம் ॥ 6 ॥

**********
ஏகசத்வாரிம்ஶோ(அ)நுவாக꞉ ।

மே॒தா⁴தே³॒வீ ஜு॒ஷமாணா ந॒ ஆகா³᳚த்³வி॒ஶ்வாசீ॑ ப⁴॒த்³ரா ஸு॑மந॒ஸ்யமா॑நா ।
த்வயா॒ ஜுஷ்டா॑ நு॒த³மா॑ணா து³॒ருக்தா᳚ந்ப்³ரு॒ஹத்³வ॑தே³ம வி॒த³தே²॑ ஸு॒வீரா᳚: ॥ 1

த்வயா॒ ஜுஷ்ட॑ ரு॒ஷிர்ப⁴॑வதி தே³வி॒ த்வயா॒ ப்³ரஹ்மா॑(ஆ)க³॒தஶ்ரீ॑ரு॒த த்வயா᳚ ।
த்வயா॒ ஜுஷ்ட॑ஶ்சி॒த்ரம் வி॑ந்த³தே॒ வஸு॒ ஸா நோ॑ ஜுஷஸ்வ॒ த்³ரவி॑ணோ ந மேதே⁴ ॥ 2

**********
த்³விசத்வாரிம்ஶோ(அ)நுவாக꞉ ।

மே॒தா⁴ம் ம॒ இந்த்³ரோ॑ த³தா³து மே॒தா⁴ம் தே³॒வீ ஸர॑ஸ்வதீ ।
மே॒தா⁴ம் மே॑ அ॒ஶ்விநா॑வு॒பா⁴வாத⁴॑த்தாம்॒ புஷ்க॑ரஸ்ரஜௌ ॥ 1

அ॒ப்ஸ॒ராஸு॑ ச॒ யா மே॒தா⁴ க³॑ந்த⁴॒ர்வேஷு॑ ச॒ யந்மந॑: ।
தை³வீ᳚ மே॒தா⁴ ஸர॑ஸ்வதீ॒ ஸா மாம்᳚ மே॒தா⁴ ஸு॒ரபி⁴॑ர்ஜுஷதா॒க்³॒ ஸ்வாஹா᳚ ॥ 2

**********
த்ரிசத்வாரிம்ஶோ(அ)நுவாக꞉ ।

ஆ மாம்᳚ மே॒தா⁴ ஸு॒ரபி⁴॑ர்வி॒ஶ்வரூ॑பா॒ ஹிர॑ண்யவர்ணா॒ ஜக³॑தீ ஜக³॒ம்யா ।
ஊர்ஜ॑ஸ்வதீ॒ பய॑ஸா॒ பிந்வ॑மாநா॒ ஸா மாம்᳚ மே॒தா⁴ ஸு॒ப்ரதீ॑கா ஜுஷந்தாம் ॥ 1

**********
சதுஶ்சத்வாரிம்ஶோ(அ)நுவாக꞉ ।

மயி॑ மே॒தா⁴ம் மயி॑ ப்ர॒ஜாம் மய்ய॒க்³நிஸ்தேஜோ॑ த³தா⁴து॒
மயி॑ மே॒தா⁴ம் மயி॑ ப்ர॒ஜாம் மயீந்த்³ர॑ இந்த்³ரி॒யம் த³॑தா⁴து॒
மயி॑ மே॒தா⁴ம் மயி॑ ப்ர॒ஜாம் மயி॒ ஸூர்யோ॒ ப்⁴ராஜோ॑ த³தா⁴து ॥ 1 ॥

**********
பஞ்சசத்வாரிம்ஶோ(அ)நுவாக꞉ ।

அபை॑து ம்ரு॒த்யுர॒ம்ருதம்॑ ந॒ ஆக³॑ந்வைவஸ்வ॒தோ நோ॒ அப⁴॑யம் க்ருணோது ।
ப॒ர்ணம் வந॒ஸ்பதே॑ரிவா॒பி⁴ ந॑: ஶீயதாக்³ம்ர॒யி꞉ ஸச॑தாம் ந॒: ஶசீ॒பதி॑: ॥ 1 ॥

**********
ஷட்சத்வாரிம்ஶோ(அ)நுவாக꞉ ।

பரம்॑ ம்ருத்யோ॒ அநு॒பரே॑ஹி பந்தா²ம்॒ யஸ்தே॒ ஸ்வ இத॑ரோ தே³வ॒யாநா᳚த் ।
சக்ஷு॑ஷ்மதே ஶ்ருண்வ॒தே தே᳚ ப்³ரவீமி॒ மா ந॑: ப்ர॒ஜாக்³ம் ரீ॑ரிஷோ॒ மோத வீ॒ராந் ॥ 1 ॥

**********
ஸப்தசத்வாரிம்ஶோ(அ)நுவாக꞉ ।

வாதம்॑ ப்ரா॒ணம் மந॑ஸா॒ந்வார॑பா⁴மஹே ப்ரஜாப॑திம்॒ யோ பு⁴வ॑நஸ்ய கோ³॒பா꞉ ।
ஸ நோ॑ ம்ருத்யோஸ்த்ரா॑யதாம்॒ பாத்வக்³ம்ஹ॑ஸோ॒ ஜ்யோக்³ஜீ॒வா ஜ॒ராம॑ ஶீமஹி ॥ 1 ॥

**********
அஷ்டசத்வாரிம்ஶோ(அ)நுவாக꞉ ।

அ॒மு॒த்ர॒பூ⁴யா॒த³த⁴॒ யத்³ய॒மஸ்ய॒ ப்³ருஹ॑ஸ்பதே அ॒பி⁴ஶ॑ஸ்தே॒ரமு॑ஞ்ச꞉ ।
ப்ரத்யௌ॑ஹதாம॒ஶ்விநா॑ ம்ருத்யும॑ஸ்மத்³தே³॒வாநா॑மக்³நே பி⁴॒ஷஜா॒ ஶசீ॑பி⁴꞉ ॥ 1 ॥

**********
ஏகோநபஞ்சாஶோ(அ)நுவாக꞉ ।

ஹரி॒க்³ம் ஹர॑ந்த॒மநு॑யந்தி தே³॒வா விஶ்வ॒ஸ்யேஶா॑நம் வ்ருஷ॒ப⁴ம் ம॑தீ॒நாம் ।
ப்³ரஹ்ம॒ஸரூ॑ப॒மநு॑ மே॒த³மாகா³॒த³ய॑நம்॒ மா விவ॑தீ⁴॒ர்விக்ர॑மஸ்வ ॥ 1 ॥

**********
பஞ்சாஶோ(அ)நுவாக꞉ ।

ஶல்கை॑ர॒க்³நிமி॑ந்தா⁴॒ந உ॒பௌ⁴ லோ॒கௌ ஸ॑நேம॒ஹம் ।
உ॒ப⁴யோ᳚ர்லோ॒கயோ॑ர்ரு॒த்⁴வாதி॑ ம்ரு॒த்யும் த॑ராம்ய॒ஹம் ॥ 1 ॥

**********
ஏகபஞ்சாஶோ(அ)நுவாக꞉ ।

மா சி²॑தோ³ ம்ருத்யோ॒ மா வ॑தீ⁴॒ர்மா மே॒ ப³லம்॒ விவ்ரு॑ஹோ॒ மா ப்ரமோ॑ஷீ꞉ ।
ப்ர॒ஜாம் மா மே॑ ரீரிஷ॒ ஆயுருக்³ர ந்ருசக்ஷ॑ஸம் த்வா ஹ॒விஷா॑ விதே⁴ம ॥ 1 ॥

**********
த்³விபஞ்சாஶோ(அ)நுவாக꞉ ।

மா நோ॑ ம॒ஹாந்த॑மு॒த மா நோ॑ அர்ப⁴॒கம்
மா ந॒ உக்ஷ॑ந்தமு॒த மா ந॑ உக்ஷி॒தம் ।
மா நோ॑(அ)வதீ⁴꞉ பி॒தரம்॒ மோத மா॒தரம்॑
ப்ரி॒யா மா ந॑ஸ்த॒நுவோ॑ ருத்³ர ரீரிஷ꞉ ॥ 1 ॥

**********
த்ரிபஞ்சாஶோ(அ)நுவாக꞉ ।

மா ந॑ஸ்தோ॒கே தந॑யே॒ மா ந॒ ஆயு॑ஷி॒
மா நோ॒ கோ³ஷு॒ மா நோ॒ அஶ்வே॑ஷு ரீரிஷ꞉ ।
வீ॒ராந்மா நோ॑ ருத்³ர பா⁴மி॒தோ(அ)வ॑தீ⁴ர்ஹ॒விஷ்ம॑ந்தோ॒
நம॑ஸா விதே⁴ம தே ॥ 1 ॥

**********
சதுஷ்பஞ்சாஶோ(அ)நுவாக꞉ ।

ப்ரஜா॑பதே॒ ந த்வதே³॒தாந்ய॒ந்யோ விஶ்வா॑ ஜா॒தாநி॒ பரி॒ தா ப³॑பூ⁴வ ।
யத்கா॑மஸ்தே ஜுஹு॒மஸ்தந்நோ॑ அஸ்து வ॒யக்³ம் ஸ்யா॑ம॒ பத॑யோ ரயீ॒ணாம் ॥ 1 ॥

**********
பஞ்சபஞ்சாஶோ(அ)நுவாக꞉ ।

ஸ்வ॒ஸ்தி॒தா³ வி॒ஶஸ்பதி॑ர்வ்ருத்ர॒ஹா விம்ருதோ⁴॑ வ॒ஶீ ।
வ்ருஷேந்த்³ர॑: பு॒ர ஏ॑து ந꞉ ஸ்வஸ்தி॒தா³ அ॑ப⁴யங்க॒ர꞉ ॥ 1 ॥

**********
ஷட்பஞ்சாஶோ(அ)நுவாக꞉ ।

த்ர்ய॑ம்ப³கம் யஜாமஹே ஸுக³॒ந்தி⁴ம் பு॑ஷ்டி॒வர்த⁴॑நம் ।
உ॒ர்வா॒ரு॒கமி॑வ॒ ப³ந்த⁴॑நாந்ம்ரு॒த்யோர்மு॑க்ஷீய॒ மா(அ)ம்ருதா᳚த் ॥ 1 ॥

**********
ஸப்தபஞ்சாஶோ(அ)நுவாக꞉ ।

யே தே॑ ஸ॒ஹஸ்ர॑ம॒யுதம்॒ பாஶா॒ ம்ருத்யோ॒ மர்த்யா॑ய॒ ஹந்த॑வே ।
தாந் ய॒ஜ்ஞஸ்ய॑ மாயயா॒ ஸர்வா॒நவ॑யஜாமஹே ॥ 1 ॥

**********
அஷ்டபஞ்சாஶோ(அ)நுவாக꞉ ।

ம்ருத்யவே॒ ஸ்வாஹா॑ ம்ருத்யவே॒ ஸ்வாஹா᳚ ॥ 1 ॥

**********
ஏகோநஷஷ்டிதமோ(அ)நுவாக꞉ ।

தே³॒வக்ரு॑த॒ஸ்யைந॑ஸோ(அ)வ॒யஜ॑நமஸி॒ ஸ்வாஹா᳚ ।
ம॒நு॒ஷ்ய॑க்ருத॒ஸ்யைந॑ஸோ(அ)வ॒யஜ॑நமஸி॒ ஸ்வாஹா᳚ ।
பி॒த்ருக்ரு॑த॒ஸ்யைந॑ஸோ(அ)வ॒யஜ॑நமஸி॒ ஸ்வாஹா᳚ ।
ஆ॒த்மக்ரு॑த॒ஸ்யைந॑ஸோ(அ)வ॒யஜ॑நமஸி॒ ஸ்வாஹா᳚ ।
அ॒ந்யக்ரு॑த॒ஸ்யைந॑ஸோ(அ)வ॒யஜ॑நமஸி॒ ஸ்வாஹா᳚ ।
அ॒ஸ்மத்க்ரு॑த॒ஸ்யைந॑ஸோ(அ)வ॒யஜ॑நமஸி॒ ஸ்வாஹா᳚ ।
யத்³தி³॒வா ச॒ நக்தம்॒ சைந॑ஶ்சக்ரு॒ம தஸ்யா॑வ॒யஜ॑நமஸி॒ ஸ்வாஹா᳚ ।
யத்ஸ்வ॒ப॑ந்தஶ்ச॒ ஜாக்³ர॑த॒ஶ்சைந॑ஶ்சக்ரு॒ம தஸ்யா॑வ॒யஜ॑நமஸி॒ ஸ்வாஹா᳚ ।
யத்ஸு॒ஷுப்த॑ஶ்ச॒ ஜாக்³ர॑த॒ஶ்சைந॑ஶ்சக்ரு॒ம தஸ்யா॑வ॒யஜ॑நமஸி॒ ஸ்வாஹா᳚ ।
யத்³வி॒த்³வாக்³ம்ஸஶ்சாவி॑த்³வாக்³ம்ஸஶ்சைந॑ஶ்சக்ரு॒ம தஸ்யா॑வ॒யஜ॑நமஸி॒ ஸ்வாஹா᳚ ।
ஏநஸ ஏநஸோ(அ)வயஜநம॑ஸி ஸ்வா॒ஹா ॥ 1 ॥

**********
ஷஷ்டிதமோ(அ)நுவாக꞉ ।

யத்³வோ॑ தே³வாஶ்சக்ரு॒ம ஜி॒ஹ்வயா॑ கு³॒ரு
மந॑ஸோ வா॒ ப்ரயு॑தீ தே³வ॒ஹேட³॑நம் ।
அரா॑வா॒ யோ நோ॑ அ॒பி⁴ து³॑ச்சு²நா॒யதே॒
தஸ்மி॒ந் ததே³நோ॑ வஸவோ॒ நிதே⁴॑தந॒ ஸ்வாஹா᳚ ॥ 1 ॥

**********
ஏகஷஷ்டிதமோ(அ)நுவாக꞉ ।

காமோ(அ)கார்ஷீ᳚ந்நமோ॒ நம꞉ । காமோ(அ)கார்ஷீத்காம꞉ கரோதி நாஹம் கரோமி காம꞉ கர்தா நாஹம் கர்தா காம॑: கார॒யிதா நாஹம்॑ கார॒யிதா ஏஷ தே காம காமா॑ய ஸ்வா॒ஹா ॥ 1 ॥

**********
த்³விஷஷ்டிதமோ(அ)நுவாக꞉ ।

மந்யுரகார்ஷீ᳚ந்நமோ॒ நம꞉ । மந்யுரகார்ஷீந்மந்யு꞉ கரோதி நாஹம் கரோமி மந்யு꞉ கர்தா நாஹம் கர்தா மந்யு॑: கார॒யிதா நாஹம்॑ கார॒யிதா ஏஷ தே மந்யோ மந்ய॑வே ஸ்வா॒ஹா ॥ 1 ॥

**********
த்ரிஷஷ்டிதமோ(அ)நுவாக꞉ ।

திலாஞ்ஜுஹோமி ஸரஸாந் ஸபிஷ்டாந் க³ந்தா⁴ர மம சித்தே ரம॑ந்து ஸ்வா॒ஹா ॥ 1 ॥

கா³வோ ஹிரண்யம் த⁴நமந்நபாநக்³ம் ஸர்வேஷாக்³ம் ஶ்ரி॑யை ஸ்வா॒ஹா ॥ 2 ॥

ஶ்ரியம் ச லக்ஷ்மிம் ச புஷ்டிம் ச கீர்திம்॑ சாந்ரு॒ண்யதாம் ।
ப்³ராஹ்மண்யம் ப³॑ஹுபு॒த்ரதாம் । ஶ்ரத்³தா⁴மேதே⁴ ப்ரஜா꞉ ஸந்த³தா³॑து ஸ்வா॒ஹா ॥ 3 ॥

**********
சது꞉ஷஷ்டிதமோ(அ)நுவாக꞉ ।

திலா꞉ க்ருஷ்ணாஸ்தி॑லா꞉ ஶ்வே॒தா॒ஸ்திலா꞉ ஸௌம்யா வ॑ஶாநு॒கா³꞉ ।
திலா꞉ புநந்து॑ மே பா॒பம்॒ யத்கிஞ்சித்³ து³ரிதம் ம॑யி ஸ்வா॒ஹா ॥ 1 ॥

சோர॒ஸ்யாந்நம் ந॑வஶ்ரா॒த்³த⁴ம்॒ ப்³ர॒ஹ்ம॒ஹா கு³॑ருத॒ல்பக³꞉ ।
கோ³ஸ்தேயக்³ம் ஸு॑ராபா॒நம்॒ ப்⁴ரூணஹத்யா திலா ஶாந்திக்³ம் ஶமய॑ந்து ஸ்வா॒ஹா ॥ 2 ॥

ஶ்ரீஶ்ச லக்ஷ்மீஶ்ச புஷ்டீஶ்ச கீர்திம்॑ சாந்ரு॒ண்யதாம் ।
ப்³ரஹ்மண்யம் ப³॑ஹுபு॒த்ரதாம் ।
ஶ்ரத்³தா⁴மேதே⁴ ப்ரஜ்ஞா து ஜாதவேத³꞉ ஸந்த³தா³॑து ஸ்வா॒ஹா ॥ 3 ॥

**********
பஞ்சஷஷ்டிதமோ(அ)நுவாக꞉ ।

ப்ராணாபாநவ்யாநோதா³நஸமாநா மே॑ ஶுத்⁴ய॒ந்தாம்॒
ஜ்யோதி॑ர॒ஹம் வி॒ரஜா॑ விபா॒ப்மா பூ⁴॑யாஸ॒க்³ம் ஸ்வாஹா᳚ ॥ 1 ॥

வாங்மநஶ்சக்ஷு꞉ஶ்ரோத்ரஜிஹ்வாக்⁴ராணரேதோபு³த்³த்⁴யாகூதி꞉ஸங்கல்பா
மே॑ ஶுத்⁴ய॒ந்தாம்॒ ஜ்யோதி॑ர॒ஹம் வி॒ரஜா॑ விபா॒ப்மா பூ⁴॑யாஸ॒க்³ம் ஸ்வாஹா᳚ ॥ 2 ॥

த்வக்சர்மமாம்ஸருதி⁴ரமேதோ³மஜ்ஜாஸ்நாயவோ(அ)ஸ்தீ²நி
மே॑ ஶுத்⁴ய॒ந்தாம்॒ ஜ்யோதி॑ர॒ஹம் வி॒ரஜா॑ விபா॒ப்மா பூ⁴॑யாஸ॒க்³ம் ஸ்வாஹா᳚ ॥ 3 ॥

ஶிர꞉பாணிபாத³பார்ஶ்வப்ருஷ்டோ²ரூத⁴ரஜங்கா⁴ஶிஶ்நோபஸ்த²பாயவோ
மே॑ ஶுத்⁴ய॒ந்தாம்॒ ஜ்யோதி॑ர॒ஹம் வி॒ரஜா॑ விபா॒ப்மா பூ⁴॑யாஸ॒க்³ம் ஸ்வாஹா᳚ ॥ 4 ॥

உத்திஷ்ட² புருஷ ஹரித பிங்க³ல லோஹிதாக்ஷி தே³ஹி தே³ஹி த³தா³பயிதா
மே॑ ஶுத்⁴ய॒ந்தாம்॒ ஜ்யோதி॑ர॒ஹம் வி॒ரஜா॑ விபா॒ப்மா பூ⁴॑யாஸ॒க்³ம் ஸ்வாஹா᳚ ॥ 5 ॥

**********
ஷட்ஷஷ்டிதமோ(அ)நுவாக꞉ ।

ப்ருதி²வ்யப்தேஜோவாயுராகாஶா மே॑ ஶுத்⁴ய॒ந்தாம்॒
ஜ்யோதி॑ர॒ஹம் வி॒ரஜா॑ விபா॒ப்மா பூ⁴॑யாஸ॒க்³ம் ஸ்வாஹா᳚ ॥ 1 ॥

ஶப்³த³ஸ்பர்ஶரூபரஸக³ந்தா⁴ மே॑ ஶுத்⁴ய॒ந்தாம்॒
ஜ்யோதி॑ர॒ஹம் வி॒ரஜா॑ விபா॒ப்மா பூ⁴॑யாஸ॒க்³ம் ஸ்வாஹா᳚ ॥ 2 ॥

மநோவாக்காயகர்மாணி மே॑ ஶுத்⁴ய॒ந்தாம்॒
ஜ்யோதி॑ர॒ஹம் வி॒ரஜா॑ விபா॒ப்மா பூ⁴॑யாஸ॒க்³ம் ஸ்வாஹா᳚ ॥ 3 ॥

அவ்யக்தபா⁴வைர॑ஹங்கா॒ரை॒-
ர்ஜ்யோதி॑ர॒ஹம் வி॒ரஜா॑ விபா॒ப்மா பூ⁴॑யாஸ॒க்³ம் ஸ்வாஹா᳚ ॥ 4 ॥

ஆத்மா மே॑ ஶுத்⁴ய॒ந்தாம்॒
ஜ்யோதி॑ர॒ஹம் வி॒ரஜா॑ விபா॒ப்மா பூ⁴॑யாஸ॒க்³ம் ஸ்வாஹா᳚ ॥ 5 ॥

அந்தராத்மா மே॑ ஶுத்⁴ய॒ந்தாம்॒
ஜ்யோதி॑ர॒ஹம் வி॒ரஜா॑ விபா॒ப்மா பூ⁴॑யாஸ॒க்³ம் ஸ்வாஹா᳚ ॥ 6 ॥

பரமாத்மா மே॑ ஶுத்⁴ய॒ந்தாம்॒
ஜ்யோதி॑ர॒ஹம் வி॒ரஜா॑ விபா॒ப்மா பூ⁴॑யாஸ॒க்³ம் ஸ்வாஹா᳚ ॥ 7 ॥

க்ஷு॒தே⁴ ஸ்வாஹா᳚ । க்ஷுத்பி॑பாஸாய॒ ஸ்வாஹா᳚ । விவி॑ட்யை॒ ஸ்வாஹா᳚ ।
ருக்³வி॑தா⁴நாய॒ ஸ்வாஹா᳚ । க॒ஷோ᳚த்காய॒ ஸ்வாஹா᳚ । ஓம் ஸ்வாஹா᳚ ॥ 8 ॥

க்ஷு॒த்பி॒பா॒ஸாம॑லாம் ஜ்யே॒ஷ்டா²॒மலக்ஷ்மீர்நாஶ॑யா॒ம்யஹம் ।
அபூ⁴॑திமஸ॑ம்ருத்³தி⁴ம்॒ ச॒ ஸர்வாந்நி॑ர்ணுத³ மே பாப்மா॑நக்³ம் ஸ்வா॒ஹா ॥ 9 ॥

அந்நமயப்ராணமயமநோமயவிஜ்ஞாநமயமாநந்த³மயமாத்மா மே॑
ஶுத்⁴ய॒ந்தாம்॒ ஜ்யோதி॑ர॒ஹம் வி॒ரஜா॑ விபா॒ப்மா பூ⁴॑யாஸ॒க்³ம் ஸ்வாஹா᳚ ॥ 10 ॥

**********
ஸப்தஷஷ்டிதமோ(அ)நுவாக꞉ ।

அ॒க்³நயே॒ ஸ்வாஹா᳚ । விஶ்வே᳚ப்⁴யோ தே³॒வேப்⁴ய॒: ஸ்வாஹா᳚ ।
த்⁴ரு॒வாய॑ பூ⁴॒மாய॒ ஸ்வாஹா᳚ । த்⁴ரு॒வ॒க்ஷித॑யே ஸ்வாஹா᳚ ।
அ॒ச்யு॒த॒க்ஷித॑யே॒ ஸ்வாஹா᳚ । அ॒க்³நயே᳚ ஸ்விஷ்ட॒க்ருதே॒ ஸ்வாஹா᳚ ॥

த⁴ர்மா॑ய॒ ஸ்வாஹா᳚ । அத⁴॑ர்மாய॒ ஸ்வாஹா᳚ । அ॒த்³ப்⁴ய꞉ ஸ்வாஹா᳚ ।
ஓ॒ஷ॒தி⁴॒வ॒ந॒ஸ்ப॒திப்⁴ய॒: ஸ்வாஹா᳚ । ர॒க்ஷோ॒தே³॒வ॒ஜ॒நேப்⁴ய॒: ஸ்வாஹா᳚ ।
க்³ருஹ்யாப்⁴ய॒: ஸ்வாஹா᳚ । அ॒வ॒ஸாநே᳚ப்⁴ய॒: ஸ்வாஹா᳚ । அ॒வ॒ஸாந॑பதிப்⁴ய॒: ஸ்வாஹா᳚ ।
ஸ॒ர்வ॒பூ⁴॒தேப்⁴ய॒: ஸ்வாஹா᳚ । காமா॑ய॒ ஸ்வாஹா᳚ । அ॒ந்தரி॑க்ஷாய॒ ஸ்வாஹா᳚ ।
யதே³ஜ॑தி॒ ஜக³॑தி॒ யச்ச॒ சேஷ்ட॑தி॒ நாம்நோ॑ பா⁴॒கோ³(அ)யம் நாம்நே॒ ஸ்வாஹா᳚ ।
ப்ரு॒தி²॒வ்யை ஸ்வாஹா᳚ । அ॒ந்தரி॑க்ஷாய॒ ஸ்வாஹா᳚ । தி³॒வே ஸ்வாஹா᳚ ।
ஸூர்யா॑ய॒ ஸ்வாஹா᳚ । ச॒ந்த்³ரம॑ஸே॒ ஸ்வாஹா᳚ । நக்ஷ॑த்ரேப்⁴ய॒: ஸ்வாஹா᳚ ।
இந்த்³ரா॑ய॒ ஸ்வாஹா᳚ । ப்³ருஹ॒ஸ்பத॑யே॒ ஸ்வாஹா᳚ । ப்ர॒ஜாப॑தயே॒ ஸ்வாஹா᳚ ।
ப்³ரஹ்ம॑ணே॒ ஸ்வாஹா᳚ । ஸ்வ॒தா⁴ பி॒த்ருப்⁴ய꞉ ஸ்வாஹா᳚ ।
நமோ॑ ரு॒த்³ராய॑ பஶுபத॑யே॒ ஸ்வாஹா᳚ । தே³॒வேப்⁴ய॒: ஸ்வாஹா᳚ ।
பி॒த்ருப்⁴ய॑: ஸ்வ॒தா⁴ஸ்து॑ । பூ⁴॒தேப்⁴யோ॒ நம॑: ।
ம॒நு॒ஷ்யே᳚ப்⁴யோ॒ ஹந்தா᳚ । ப்ர॒ஜாப॑தயே॒ ஸ்வாஹா᳚ । பரமேஷ்டி²நே॒ ஸ்வாஹா᳚ ॥ 1 ॥

யதா² கூ॑ப꞉ ஶ॒ததா⁴॑ர꞉ ஸ॒ஹஸ்ர॑தா⁴ரோ॒ அக்ஷி॑த꞉ ।
ஏ॒வா மே॑ அஸ்து தா⁴॒ந்யக்³ம் ஸ॒ஹஸ்ர॑தா⁴ர॒மக்ஷி॑தம் ॥

த⁴ந॑தா⁴ந்யை॒ ஸ்வாஹா᳚ ॥ 2 ॥

யே பூ⁴॒தா꞉ ப்ர॒சர॑ந்தி॒ தி³வா॒நக்தம்॒ ப³லி॑மி॒ச்ச²ந்தோ॑ வி॒துத³॑ஸ்ய॒ ப்ரேஷ்யா᳚: ।
தேப்⁴யோ॑ ப³॒லிம் பு॑ஷ்டி॒காமோ॑ ஹராமி॒ மயி॒ புஷ்டிம்॒ புஷ்டி॑பதிர்த³தா⁴து॒ ஸ்வாஹா᳚ ॥ 3 ॥

**********
அஷ்டஷஷ்டிதமோ(அ)நுவாக꞉ ।

ஓம்᳚ தத்³ப்³ர॒ஹ்ம ஓம்᳚ தத்³வா॒யு꞉ ஓம்᳚ ததா³॒த்மா
ஓம்᳚ தத்ஸ॒த்யம் ஓம்᳚ தத்ஸர்வம்᳚ ஓம்᳚ தத்புரோ॒ர்நம॑: ॥ 1

ஓம் அந்தஶ்சரதி॑ பூ⁴தே॒ஷு॒ கு³॒ஹாயாம் வி॑ஶ்வமூ॒ர்திஷு ।
த்வம் யஜ்ஞஸ்த்வம் வஷட்காரஸ்த்வமிந்த்³ரஸ்த்வக்³ம் ருத்³ரஸ்த்வம்
விஷ்ணுஸ்த்வம் ப்³ரஹ்ம த்வம்॑ ப்ரஜா॒பதி꞉ ।
த்வம் த॑தா³ப॒ ஆபோ॒ ஜ்யோதீ॒ ரஸோ॒(அ)ம்ருதம்॒ ப்³ரஹ்ம॒ பூ⁴ர்பு⁴வ॒ஸ்ஸுவ॒ரோம் ॥ 2

**********
ஏகோநஸப்ததிதமோ(அ)நுவாக꞉ ।

ஶ்ர॒த்³தா⁴யாம்᳚ ப்ரா॒ணே நிவி॑ஷ்டோ॒(அ)ம்ருதம்॑ ஜுஹோமி ।
ஶ்ரத்³தா⁴யா॑மபா॒நே நிவி॑ஷ்டோ॒(அ)ம்ருதம்॑ ஜுஹோமி ।
ஶ்ர॒த்³தா⁴யாம்᳚ வ்யா॒நே நிவி॑ஷ்டோ॒(அ)ம்ருதம்॑ ஜுஹோமி ।
ஶ்ர॒த்³தா⁴யா॑முதா³॒நே நிவி॑ஷ்டோ॒(அ)ம்ருதம்॑ ஜுஹோமி ।
ஶ்ர॒த்³தா⁴யா॑க்³ம் ஸமா॒நே நிவி॑ஷ்டோ॒(அ)ம்ருதம்॑ ஜுஹோமி ।
ப்³ரஹ்ம॑ணி ம ஆ॒த்மாம்ரு॑த॒த்வாய॑ ॥ 1 ॥

அ॒ம்ரு॒தோ॒ப॒ஸ்தர॑ணமஸி ॥ 2 ॥

ஶ்ர॒த்³தா⁴யாம்᳚ ப்ரா॒ணே நிவி॑ஷ்டோ॒(அ)ம்ருதம்॑ ஜுஹோமி ।
ஶி॒வோ மா॑ வி॒ஶாப்ர॑தா³ஹாய । ப்ரா॒ணாய॒ ஸ்வாஹா᳚ ॥

ஶ்ர॒த்³தா⁴யா॑மபா॒நே நிவி॑ஷ்டோ॒(அ)ம்ருதம்॑ ஜுஹோமி ।
ஶி॒வோ மா॑ வி॒ஶாப்ர॑தா³ஹாய । அ॒பா॒நாய॒ ஸ்வாஹா᳚ ॥

ஶ்ர॒த்³தா⁴யாம்᳚ வ்யா॒நே நிவி॑ஷ்டோ॒(அ)ம்ருதம்॑ ஜுஹோமி ।
ஶி॒வோ மா॑ வி॒ஶாப்ர॑தா³ஹாய । வ்யா॒நாய॒ ஸ்வாஹா᳚ ॥

ஶ்ர॒த்³தா⁴॑யாமுதா³॒நே நிவி॑ஷ்டோ॒(அ)ம்ருதம்॑ ஜுஹோமி ।
ஶி॒வோ மா॑ வி॒ஶாப்ர॑தா³ஹாய । உ॒தா³॒நாய॒ ஸ்வாஹா᳚ ॥

ஶ்ர॒த்³தா⁴யா॑க்³ம் ஸமா॒நே நிவி॑ஷ்டோ॒(அ)ம்ருதம்॑ ஜுஹோமி ।
ஶி॒வோ மா॑ வி॒ஶாப்ர॑தா³ஹாய । ஸ॒மா॒நாய॒ ஸ்வாஹா᳚ ॥

ப்³ரஹ்ம॑ணி ம ஆ॒த்மாம்ரு॑த॒த்வாய॑ ॥ 3 ॥

அ॒ம்ரு॒தா॒பி॒தா⁴॒நம॑ஸி ॥ 4 ॥

**********
ஸப்ததிதமோ(அ)நுவாக꞉ ।

ஶ்ர॒த்³தா⁴யாம்᳚ ப்ரா॒ணே நிவி॑ஶ்யா॒ம்ருத॑க்³ம் ஹு॒தம் ।
ப்ரா॒ணமந்நே॑நாப்யாயஸ்வ ॥

ஶ்ர॒த்³தா⁴யா॑மபா॒நே நிவி॑ஶ்யா॒ம்ருத॑க்³ம் ஹு॒தம் ।
அ॒பா॒நமந்நே॑நாப்யாயஸ்வ ॥

ஶ்ர॒த்³தா⁴யாம்᳚ வ்யா॒நே நிவி॑ஶ்யா॒ம்ருத॑க்³ம் ஹு॒தம் ।
வ்யா॒நமந்நே॑நாப்யாயஸ்வ ॥

ஶ்ர॒த்³தா⁴யா॑முதா³॒நே நிவி॑ஶ்யா॒ம்ருத॑க்³ம் ஹு॒தம் ।
உ॒தா³॒நமந்நே॑நாப்யாயஸ்வ ॥

ஶ்ர॒த்³தா⁴யா॑க்³ம் ஸமா॒நே நிவி॑ஶ்யா॒ம்ருத॑க்³ம் ஹு॒தம் ।
ஸ॒மா॒நமந்நே॑நாப்யாயஸ்வ ॥

**********
ஏகஸப்ததிதமோ(அ)நுவாக꞉ ।

அங்கு³ஷ்ட²மாத்ர꞉ புருஷோ(அ)ங்கு³ஷ்ட²ம் ச॑ ஸமா॒ஶ்ரித꞉ ।
ஈஶ꞉ ஸர்வஸ்ய ஜக³த꞉ ப்ரபு⁴꞉ ப்ரீணாது॑ விஶ்வ॒பு⁴க் ॥ 1 ॥

**********
த்³விஸப்ததிதமோ(அ)நுவாக꞉ ।

வாங் ம॑ ஆ॒ஸந் । ந॒ஸோ꞉ ப்ரா॒ண꞉ । அ॒க்ஷ்யோஶ்சக்ஷு॑: ।
கர்ண॑யோ॒: ஶ்ரோத்ரம்᳚ । பா³॒ஹு॒வோர்ப³லம்᳚ । உ॒ரு॒வோரோஜ᳚: ।
அரி॑ஷ்டா॒ விஶ்வா॒ந்யங்கா³॑நி த॒நூ꞉ ।
த॒நுவா॑ மே ஸ॒ஹ நம॑ஸ்தே அஸ்து॒ மா மா॑ ஹிக்³ம்ஸீ꞉ ॥ 1 ॥

**********
த்ரிஸப்ததிதமோ(அ)நுவாக꞉ ।

வய॑: ஸுப॒ர்ணா உப॑ஸேது³॒ரிந்த்³ரம்॑ ப்ரி॒யமே॑தா⁴॒ ருஷ॑யோ॒ நாத⁴॑மாநா꞉ ।
அப॑ த்⁴வா॒ந்தமூ॑ர்ணு॒ஹி பூ॒ர்தி⁴ சக்ஷு॑ர்முமு॒க்³த்⁴ய॑ஸ்மாந்நி॒த⁴யே॑வ ப³॒த்³தா⁴ந் ॥ 1 ॥

**********
சது꞉ஸப்ததிதமோ(அ)நுவாக꞉ ।

ப்ராணாநாம் க்³ரந்தி²ரஸி ருத்³ரோ மா॑ விஶா॒ந்தக꞉ ।
தேநாந்நேநா᳚ப்யாயஸ்வ ॥ 1 ॥

**********
பஞ்சஸப்ததிதமோ(அ)நுவாக꞉ ।

நமோ ருத்³ராய விஷ்ணவே ம்ருத்யு॑ர்மே பா॒ஹி ॥ 1 ॥

**********
ஷட்ஸப்ததிதமோ(அ)நுவாக꞉ ।

த்வமக்³நே த்³யுபி⁴॒ஸ்த்வமா॑ஶுஶுக்ஷணி॒ஸ்த்வம॒த்³ப்⁴யஸ்த்வமஶ்ம॑ந॒ஸ்பரி॑ ।
த்வம் வநே᳚ப்⁴ய॒ஸ்த்வமோஷ॑தீ⁴ப்⁴ய॒ஸ்த்வம் ந்ரு॒ணாம் ந்ரு॑பதே ஜாயஸே॒ ஶுசி॑: ॥ 1 ॥

**********
ஸப்தஸப்ததிதமோ(அ)நுவாக꞉ ।

ஶி॒வேந॑ மே॒ ஸந்தி॑ஷ்ட²ஸ்வ ஸ்யோ॒நேந॑ மே॒ ஸந்தி॑ஷ்ட²ஸ்வ
ஸுபூ⁴॒தேந॑ மே॒ ஸந்தி॑ஷ்ட²ஸ்வ ப்³ரஹ்மவர்ச॒ஸேந॑ மே॒
ஸந்தி॑ஷ்ட²ஸ்வ ய॒ஜ்ஞஸ்யர்த்³தி⁴॒மநு॒ஸந்தி॑ஷ்ட²॒ஸ்வோப॑
தே யஜ்ஞ॒ நம॒ உப॑ தே॒ நம॒ உப॑ தே॒ நம॑: ॥ 1 ॥

**********
அஷ்டஸப்ததிதமோ(அ)நுவாக꞉ ।

ஸ॒த்யம் பரம்॒ பரக்³ம்॑ ஸ॒த்யக்³ம் ஸ॒த்யேந॒ ந
ஸு॑வ॒ர்கா³ல்லோ॒காச்ச்ய॑வந்தே க॒தா³ச॒ந
ஸ॒தாக்³ம் ஹி ஸ॒த்யம் தஸ்மா᳚த்ஸ॒த்யே ர॑மந்தே ॥ 1 ॥

தப॒ இதி॒ தபோ॒ நாநஶ॑நா॒த்பரம்॒ யத்³தி⁴॒ பரம் தப॒ஸ்தத்³॑
து³ர்த⁴ர்ஷம் தத்³ து³ரா॑த⁴ஷ॒ தஸ்மா॒த்தப॑ஸி ரமந்தே॒ ॥ 2 ॥

த³ம॒ இதி॒ நிய॑தம் ப்³ரஹ்மசா॒ரிண॒ஸ்தஸ்மா॒த்³த³மே॑ ரமந்தே॒ ॥ 3 ॥

ஶம॒ இத்யர॑ண்யே மு॒நய॒ஸ்தமா॒ச்ச²மே॑ ரமந்தே ॥ 4 ॥

தா³॒நமிதி॒ ஸர்வா॑ணி பூ⁴॒தாநி॑ ப்ரஶக்³ம்ஸ॑ந்தி
தா³॒நாந்நாதி॑து³॒ஷ்கரம்॒ தஸ்மா᳚த்³தா³॒நே ர॑மந்தே ॥ 5 ॥

த⁴॒ர்ம இதி॒ த⁴ர்மே॑ண ஸர்வ॑மி॒த³ம் பரிக்³ரு॑ஹீதம்
த⁴॒ர்மாந்நாதி॑து³ஶ்சரம்॒ தஸ்மா᳚த்³த⁴॒ர்மே ர॑மந்தே ॥ 6 ॥

ப்ர॒ஜந॒ இதி॒ பூ⁴யா॑க்³ம்ஸ॒ஸ்தஸ்மா॒த் பூ⁴யி॑ஷ்டா²꞉ ப்ரஜா॑யந்தே॒
தஸ்மா॒த் பூ⁴யி॑ஷ்டா²꞉ ப்ர॒ஜந॑நே ரமந்தே॒ ॥ 7 ॥

அக்³நய॒ இத்யா॑ஹ॒ தஸ்மா॑த³॒க்³நய॒ ஆதா⁴॑தவ்யா꞉ ॥ 8 ॥

அக்³நிஹோ॒த்ரமித்யா॑ஹ॒ தஸ்மா॑த³க்³நிஹோ॒த்ரே ர॑மந்தே ॥ 9 ॥

ய॒ஜ்ஞ இதி॑ ய॒ஜ்ஞேந॒ ஹி தே³॒வா தி³வம்॑ க³॒தாஸ்தஸ்மா᳚த்³ய॒ஜ்ஞே ர॑மந்தே ॥ 10 ॥

மாந॒ஸமிதி॑ வி॒த்³வாக்³ம்ஸ॒ஸ்தஸ்மா᳚த்³வி॒த்³வாக்³ம்ஸ॑ ஏ॒வ மா॑ந॒ஸே ர॑மந்தே ॥ 11 ॥

ந்யா॒ஸ இதி॑ ப்³ர॒ஹ்மா ப்³ர॒ஹ்மா ஹி பர॒: பரோ॑ ஹி ப்³ர॒ஹ்மா தாநி॒ வா
ஏ॒தாந்யவ॑ராணி॒ தபாக்³ம்ஸி ந்யா॒ஸ ஏ॒வாத்ய॑ரேசய॒த்
ய ஏ॒வம் வேதே³᳚த்யுப॒நிஷ॑த் ॥ 12 ॥

**********
ஏகோநாஶீதிதமோ(அ)நுவாக꞉ ।

ப்ரா॒ஜா॒ப॒த்யோ ஹாரு॑ணி꞉ ஸுப॒ர்ணேய॑: ப்ர॒ஜாப॑திம் பி॒தர॒முப॑ஸஸார॒
கிம் ப⁴॑க³வ॒ந்த꞉ ப॑ர॒மம் வ॑த³॒ந்தீதி॒ தஸ்மை॒ ப்ரோ॑வாச ॥ 1 ॥

ஸ॒த்யேந॑ வா॒யுராவா॑தி ஸ॒த்யேநா॑தி³॒த்யோ ரோ॑சதே தி³॒வி ஸ॒த்யம் வா॒ச꞉
ப்ர॑தி॒ஷ்டா² ஸ॒த்யே ஸ॒ர்வம் ப்ரதி॑ஷ்டி²தம்॒ தஸ்மா᳚த்ஸ॒த்யம் ப॑ரமம்॒ வத³॑ந்தி॒ ॥ 2 ॥

தப॑ஸா தே³॒வா தே³॒வதா॒மக்³ர॑ ஆய॒ந் தப॒ஸார்ஷ॑ய॒: ஸுவ॒ரந்வ॑விந்த³॒ந்
தப॑ஸா ஸ॒பத்நா॒ந்ப்ரணு॑தா³॒மாராதீ॒ஸ்தப॑ஸி ஸ॒ர்வம் ப்ரதி॑ஷ்டி²தம்॒
தஸ்மா॒த்தப॑: பர॒மம் வத³॑ந்தி॒ ॥ 3 ॥

த³மே॑ந தா³॒ந்தா꞉ கி॒ல்பி³ஷ॑மவதூ⁴॒ந்வந்தி॒ த³மே॑ந ப்³ரஹ்மசா॒ரிண॒:
ஸுவ॑ரக³ச்ச²॒ந் த³மோ॑ பூ⁴॒தாநாம்᳚ து³ரா॒த⁴ர்ஷம்॒ த³மே॑ ஸ॒ர்வம்
ப்ரதி॑ஷ்டி²தம்॒ தஸ்மா॒த்³த³ம॑: ப॒ரமம் வத³॑ந்தி॒ ॥ 4 ॥

ஶமே॑ந ஶா॒ந்தா꞉ ஶி॒வமா॒சர॑ந்தி॒ ஶமே॑ந நா॒கம் மு॒நயோ॒(அ)ந்வவி॑ந்த³॒ந்
ஶமோ॑ பூ⁴॒தாநாம்᳚ து³ரா॒த⁴ர்ஷம்॒ ஶமே॑ ஸ॒ர்வம் ப்ரதி॑ஷ்டி²தம்
தஸ்மா॒ச்ச²ம॑: பர॒மம் வத³॑ந்தி ॥ 5 ॥

தா³॒நம் ய॒ஜ்ஞாநாம்॒ வரூ॑த²ம்॒ த³க்ஷி॑ணா லோ॒கே தா³॒தாரக்³ம்॑
ஸர்வபூ⁴॒தாந்யு॑பஜீ॒வந்தி॑ தா³॒நேநாரா॑தீ॒ரபா॑நுத³ந்த தா³॒நேந॑
த்³விஷ॒ந்தோ மி॒த்ரா ப⁴॑வந்தி தா³॒நே ஸ॒ர்வம் ப்ரதி॑ஷ்டி²தம்॒ தஸ்மா᳚த்³தா³॒நம்
ப॑ர॒மம் வத³॑ந்தி ॥ 6 ॥

த⁴॒ர்மோ விஶ்வ॑ஸ்ய॒ ஜக³॑த꞉ ப்ரதி॒ஷ்டா² லோ॒கே த⁴॒ர்மிஷ்ட² ப்ர॒ஜா
உ॑பஸ॒ர்பந்தி॑ த⁴॒ர்மேண॑ பா॒பம॑ப॒நுத³॑தி த⁴॒ர்மே ஸ॒ர்வம் ப்ரதி॑ஷ்டி²தம்॒
தஸ்மா᳚த்³த⁴॒ர்மம் ப॑ர॒மம் வத³॑ந்தி ॥ 7 ॥

ப்ர॒ஜந॑நம்॒ வை ப்ர॑தி॒ஷ்டா² லோ॒கே ஸா॒து⁴ ப்ர॒ஜாயா᳚ஸ்த॒ந்தும் த॑ந்வா॒ந꞉
பி॑த்ரு॒ணாம॑நு॒ணோ ப⁴வ॑தி॒ ததே³॑வ த॒ஸ்யாந்ரு॑ணம்॒
தஸ்மா᳚த் ப்ர॒ஜந॑நம் பர॒மம் வத³॑ந்தி ॥ 8 ॥

அ॒க்³நயோ॒ வை த்ரயீ॑ வி॒த்³யா தே³॑வ॒யாந॒: பந்தா²॑ கா³ர்ஹப॒த்ய ருக்
ப்ரு॑தி²॒வீ ர॑த²ந்த॒ரம॑ந்வாஹார்ய॒பச॑ந॒: யஜு॑ர॒ந்தரி॑க்ஷம்
வாமதே³॒வ்யமா॑ஹவ॒நீய॒: ஸாம॑ ஸுவ॒ர்கோ³ லோ॒கோ ப்³ரு॒ஹத்தஸ்மா॑த³॒க்³நீந்
ப॑ர॒மம் வத³॑ந்தி ॥ 9 ॥

அக்³நிஹோ॒த்ரக்³ம் ஸா॑யம் ப்ரா॒தர்க்³ரு॒ஹாணாம்॒ நிஷ்க்ரு॑தி॒: ஸ்வி॑ஷ்டக்³ம்
ஸுஹு॒தம் ய॑ஜ்ஞக்ரதூ॒நாம் ப்ராய॑ணக்³ம் ஸுவ॒ர்க³ஸ்ய॑ லோ॒கஸ்ய॒
ஜ்யோதி॒ஸ்தஸ்மா॑த³க்³நிஹோ॒த்ரம் ப॑ர॒மம் வத³॑ந்தி ॥ 10 ॥

ய॒ஜ்ஞ இதி॑ ய॒ஜ்ஞோ ஹி தே³॒வாநாம்᳚ ய॒ஜ்ஞேந॒ ஹி தே³॒வா தி³வம்॑ க³॒தா
ய॒ஜ்ஞேநாஸு॑ரா॒நபா॑நுத³ந்த ய॒ஜ்ஞேந॑ த்³விஷ॒ந்தோ மி॒த்ரா ப⁴॑வந்தி ய॒ஜ்ஞே
ஸ॒ர்வம் ப்ர॑திஷ்டி²தம்॒ தஸ்மா᳚த்³ய॒ஜ்ஞம் ப॑ர॒மம் வத³॑ந்தி ॥ 11 ॥

மாந॒ஸம் வை ப்ரா॑ஜாப॒த்யம் ப॒வித்ரம்॑ மாந॒ஸேந॒ மந॑ஸா ஸா॒து⁴
ப॑ஶ்யதி மந॒ஸா ருஷ॑ய꞉ ப்ர॒ஜா அ॑ஸ்ருஜந்த மாந॒ஸே ஸ॒ர்வம் ப்ரதி॑ஷ்டி²தம்॒
தஸ்மா᳚ந்மாந॒ஸம் ப॑ர॒மம் வத³॑ந்தி ॥ 12 ॥

ந்யா॒ஸ இ॒த்யாஹு॑ர்மநீ॒ஷிணோ॑ ப்³ர॒ஹ்மாணம்॑ ப்³ர॒ஹ்மா விஶ்வ॑:
கத॒ம꞉ ஸ்வ॑யம்பூ⁴꞉ ப்ர॒ஜாப॑தி꞉ ஸம்வத்ஸ॒ர இதி॑ ॥ 13 ॥

ஸம்வத்ஸ॒ரோ(அ)ஸாவா॑தி³॒த்யோ ய ஏ॒ஷ ஆ॑தி³॒த்யே
புரு॑ஷ॒: ஸ ப॑ரமே॒ஷ்டீ² ப்³ரஹ்மா॒த்மா ॥ 14 ॥

யாபி⁴॑ராதி³॒த்யஸ்தப॑தி ர॒ஶ்மிபி⁴॒ஸ்தாபி⁴॑: ப॒ர்ஜந்யோ॑ வர்ஷதி
ப॒ர்ஜந்யே॑நௌஷதி⁴வநஸ்ப॒தய॒: ப்ரஜா॑யந்த ஓஷதி⁴வநஸ்ப॒திபி⁴॒ரந்நம்॑
ப⁴வ॒த்யந்நே॑ந ப்ரா॒ணா꞉ ப்ரா॒ணைர்ப³லம்॒ ப³லே॑ந॒ தப॒ஸ்தப॑ஸா ஶ்ர॒த்³தா⁴
ஶ்ர॒த்³த⁴யா॑ மே॒தா⁴ மே॒த⁴யா॑ மநீ॒ஷா ம॑நீ॒ஷயா॒ மநோ॒ மந॑ஸா॒
ஶாந்தி॒: ஶாந்த்யா॑ சி॒த்தம் சி॒த்தேந॒ ஸ்ம்ருதி॒: ஸ்ம்ருத்யா॒ ஸ்மார॒க்³ம்
ஸ்மாரே॑ண வி॒ஜ்ஞாநம்॑ வி॒ஜ்ஞாநே॑நா॒த்மாநம்॑ வேத³யதி॒ தஸ்மா॑த³॒ந்நம்
த³த³॒ந்ஸர்வா᳚ண்யே॒தாநி॑ த³தா³॒த்யந்நா᳚த்ப்ரா॒ணா ப⁴॑வந்தி பூ⁴॒தா॑நாம்
ப்ரா॒ணைர்மநோ॒ மந॑ஸஶ்ச வி॒ஜ்ஞாநம்॑ வி॒ஜ்ஞாநா॑தா³ந॒ந்தோ³ ப்³ர॑ஹ்ம யோ॒நி꞉ ॥ 15 ॥

ஸ வா ஏ॒ஷ புரு॑ஷ꞉ பஞ்ச॒தா⁴ ப॑ஞ்சா॒த்மா யேந॒ ஸர்வ॑மி॒த³ம்
ப்ரோதம்॑ ப்ருதி²॒வீ சா॒ந்தரி॑க்ஷம் ச॒ த்³யௌ॑ஶ்ச॒
தி³ஶ॑ஶ்சாவாந்தரதி³॒ஶாஶ்ச॒ ஸ வை ஸர்வ॑மி॒த³ம் ஜக³॒த்ஸ
ஸ॒பூ⁴தக்³ம்॑ ஸ ப⁴॒வ்யம் ஜி॑ஜ்ஞாஸக்ல்ரு॒ப்த ரு॑த॒ஜா ரயிஷ்டா²॑:
ஶ்ர॒த்³தா⁴ ஸ॒த்யோ பஹ॑ஸ்வாந்த॒மஸோ॒பரி॑ஷ்டா॒த் ।
ஜ்ஞாத்வா॑ தமே॒வம் மந॑ஸா ஹ்ரு॒தா³ ச॒ பூ⁴யோ॑ ந ம்ரு॒த்யுமுப॑யாஹி வி॒த்³வாந் ।
தஸ்மா᳚ந்ந்யா॒ஸமே॒ஷாம் தப॑ஸாமதிரிக்த॒மாஹு॑: ॥ 16 ॥

வஸுர॒ண்வோ॑ வி॒பூ⁴ர॑ஸி ப்ரா॒ணே த்வமஸி॑ ஸந்தா⁴॒தா ப்³ரஹ்ம॑ந் த்வமஸி॑
விஶ்வ॒ஸ்ருத்தே॑ஜோ॒தா³ஸ்த்வம॑ஸ்ய॒க்³நேர॑ஸி வர்சோ॒தா³ஸ்த்வம॑ஸி॒ ஸூர்ய॑ஸ்ய
த்³யும்நோ॒தா³ஸ்த்வம॑ஸி ச॒ந்த்³ரம॑ஸ உபயா॒மக்³ரு॑ஹீதோ(அ)ஸி ப்³ர॒ஹ்மணே᳚ த்வா॒ மஹஸே॒ ॥ 17 ॥

ஓமித்யா॒த்மாநம்॑ யுஞ்ஜீத । ஏதத்³வை ம॑ஹோப॒நிஷ॑த³ம் தே³॒வாநாம்॒ கு³ஹ்ய॒ம் ।
ய ஏ॒வம் வேத³॑ ப்³ர॒ஹ்மணோ॑ மஹி॒மாந॑மாப்நோதி॒
தஸ்மா᳚த்³ப்³ரஹ்மணோ॑ மஹி॒மாந॑மித்யுப॒நிஷத் ॥ 18 ॥

**********
அஶீதிதமோ(அ)நுவாக꞉ ।

தஸ்யை॒வம் வி॒து³ஷோ॑ ய॒ஜ்ஞஸ்யா॒த்மா யஜ॑மாந꞉ ஶ்ர॒த்³தா⁴ பத்நீ॒
ஶரீ॑ரமி॒த்⁴மமுரோ॒ வேதி³॒ர்லோமா॑நி ப³॒ர்ஹிர்வே॒த³॒: ஶிகா²॒ ஹ்ருத³॑யம்॒ யூப॒:
காம ஆஜ்யம்॑ ம॒ந்யு꞉ ப॒ஶுஸ்தபோ॒(அ)க்³நிர்த³ம॑: ஶமயி॒தா தா³நம்
த³க்ஷி॑ணா॒ வாக்³கோ⁴தா᳚ ப்ரா॒ண உ॑த்³கா³॒தா சக்ஷு॑ரத்⁴வ॒ர்யுர்மநோ॒ ப்³ரஹ்மா॒
ஶ்ரோத்ர॑ம॒க்³நீத் யாவ॒த்³த்⁴ரிய॑தே॒ ஸா தீ³॒க்ஷா யத³ஶ்நா॑தி॒
தத்³த⁴வி॒ர்யத்பிப³॑தி॒ தத³॑ஸ்ய ஸோமபா॒நம் யத்³ரம॑தே॒ தது³॑ப॒ஸதோ³॒
யத்ஸ॒ஞ்சர॑த்யுப॒விஶ॑த்யு॒த்திஷ்ட²॑தே ச॒ ஸ ப்ர॑வ॒ர்க்³யோ॑ யந்முக²ம்॒
ததா³॑ஹவ॒நீயோ॒ யா வ்யாஹ்ரு॑திரஹு॒திர்யத³॑ஸ்ய வி॒ஜ்ஞாநம்॒ தஜ்ஜு॒ஹோதி॒
யத்ஸா॒யம் ப்ரா॒தர॑த்தி॒ தத்ஸ॒மித⁴ம்॒ யத்ப்ரா॒தர்ம॒த்⁴யந்தி³॑நக்³ம் ஸா॒யம்
ச॒ தாநி॒ ஸவ॑நாநி॒ யே அ॑ஹோரா॒த்ரே தே த³॑ர்ஶபூர்ணமா॒ஸௌ
யே᳚(அ)ர்த⁴மா॒ஸாஶ்ச॒ மாஸா᳚ஶ்ச॒ தே சா॑துர்மா॒ஸ்யாநி॒ ய ரு॒தவ॒ஸ்தே
ப॑ஶுப³॒ந்தா⁴ யே ஸம்॑வத்ஸ॒ராஶ்ச॒ பரிவத்ஸ॒ராஶ்ச॒ தே(அ)ஹ॑ர்க³॒ணா꞉
ஸ॑ர்வவேத³॒ஸம் வா ஏ॒தத்ஸ॒த்ரம் யந்மர॑ணம்॒ தத³॑வ॒ப்⁴ருத²॑ ஏ॒தத்³வை
ஜ॑ராமர்யமக்³நிஹோ॒த்ரக்³ம்ஸ॒த்ரம் ய ஏ॒வம் வி॒த்³வாநு॑த³॒க³ய॑நே ப்ர॒மீய॑தே
தே³॒வாநா॑மே॒வ ம॑ஹி॒மாநம்॑ க³॒த்வாதி³॒த்யஸ்ய॒ ஸாயு॑ஜ்யம் க³ச்ச²॒த்யத²॒ யோ
த³॑க்ஷி॒ணே ப்ர॒மீய॑தே பித்ரு॒ணாமே॒வ ம॑ஹி॒மாநம்॑ க³॒த்வா ச॒ந்த்³ரம॑ஸ॒:
ஸாயு॑ஜ்யம் க³ச்ச²த்யே॒தௌ வை ஸூ᳚ர்யாசந்த்³ர॒மஸோ᳚ர்மஹி॒மாநௌ᳚ ப்³ராஹ்ம॒ணோ
வி॒த்³வாந॒பி⁴ஜ॑யதி॒ தஸ்மா᳚த்³ ப்³ரஹ்மணோ॑ மஹி॒மாந॑மாப்நோதி॒
தஸ்மா᳚த்³ ப்³ர॒ஹ்மணோ॑ மஹி॒மாந॑மித்யுப॒நிஷ॑த் ॥ 1 ॥

ஓம் ஶம் நோ॑ மி॒த்ர꞉ ஶம் வரு॑ண꞉ ।
ஶம் நோ॑ ப⁴வத்யர்ய॒மா ।
ஶம் ந॒ இந்த்³ரோ॒ ப்³ருஹ॒ஸ்பதி॑: ।
ஶம் நோ॒ விஷ்ணு॑ருருக்ர॒ம꞉ ।
நமோ॒ ப்³ரஹ்ம॑ணே । நம॑ஸ்தே வாயோ ।
த்வமே॒வ ப்ர॒த்யக்ஷம்॒ ப்³ரஹ்மா॑ஸி ।
த்வாமே॒வ ப்ர॒த்யக்ஷம்॒ ப்³ரஹ்மாவா॑தி³ஷம் ।
ரு॒தம॑வாதி³ஷம் । ஸ॒த்யம॑வாதி³ஷம் । தந்மாமா॑வீத் ।
தத்³வ॒க்தார॑மாவீத் । ஆவீ॒ந்மாம் । ஆவீ॑த்³வ॒க்தாரம்᳚ ॥

ஓம் ஸ॒ஹ நா॑வவது । ஸ॒ஹ நௌ॑ பு⁴நக்து ।
ஸ॒ஹ வீ॒ர்யம்॑ கரவாவஹை ।
தே॒ஜ॒ஸ்வி நா॒வதீ⁴॑தமஸ்து॒ । மா வி॑த்³விஷா॒வஹை᳚ ।

ஓம் ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॑: ॥

இதி மஹாநாராயணோபநிஷத் ॥


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Maha Narayana Upanishat – மஹானாராயணோபனிஷத்

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed