Sri Hayagriva Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯಂ ದೇವಂ ನಿರ್ಮಲಂ ಸ್ಫಟಿಕಾಕೃತಿಮ್ |
ಆಧಾರಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ಹಯಗ್ರೀವಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ||

ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |
ಹಯಗ್ರೀವೋ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಃ ಕೇಶವೋ ಮಧುಸೂದನಃ |
ಗೋವಿಂದಃ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷೋ ವಿಷ್ಣುರ್ವಿಶ್ವಂಭರೋ ಹರಿಃ || ೧ ||

ಆದಿತ್ಯಃ ಸರ್ವವಾಗೀಶಃ ಸರ್ವಾಧಾರಃ ಸನಾತನಃ | [ಆದೀಶಃ]
ನಿರಾಧಾರೋ ನಿರಾಕಾರೋ ನಿರೀಶೋ ನಿರುಪದ್ರವಃ || ೨ ||

ನಿರಂಜನೋ ನಿಷ್ಕಲಂಕೋ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತೋ ನಿರಾಮಯಃ |
ಚಿದಾನಂದಮಯಃ ಸಾಕ್ಷೀ ಶರಣ್ಯಃ ಸರ್ವದಾಯಕಃ || ೩ ||

ಶ್ರೀಮಾನ್ ಲೋಕತ್ರಯಾಧೀಶಃ ಶಿವಃ ಸಾರಸ್ವತಪ್ರದಃ |
ವೇದೋದ್ಧರ್ತಾ ವೇದನಿಧಿರ್ವೇದವೇದ್ಯಃ ಪುರಾತನಃ || ೪ ||

ಪೂರ್ಣಃ ಪೂರಯಿತಾ ಪುಣ್ಯಃ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿಃ ಪರಾತ್ಪರಃ |
ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಃ ಪರೇಶಃ ಪಾರಗಃ ಪರಃ || ೫ ||

ಸರ್ವವೇದಾತ್ಮಕೋ ವಿದ್ವಾನ್ ವೇದವೇದಾಂಗಪಾರಗಃ |
ಸಕಲೋಪನಿಷದ್ವೇದ್ಯೋ ನಿಷ್ಕಲಃ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಕೃತ್ || ೬ ||

ಅಕ್ಷಮಾಲಾಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಯುಕ್ತಹಸ್ತೋ ವರಪ್ರದಃ |
ಪುರಾಣಪುರುಷಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಶರಣ್ಯಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ || ೭ ||

ಶಾಂತೋ ದಾಂತೋ ಜಿತಕ್ರೋಧೋ ಜಿತಾಮಿತ್ರೋ ಜಗನ್ಮಯಃ |
ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಹರೋ ಜೀವೋ ಜಯದೋ ಜಾಡ್ಯನಾಶನಃ || ೮ ||

ಜಪಪ್ರಿಯೋ ಜಪಸ್ತುತ್ಯೋ ಜಪಕೃತ್ಪ್ರಿಯಕೃದ್ವಿಭುಃ |
[* ಜಯಶ್ರಿಯೋರ್ಜಿತಸ್ತುಲ್ಯೋ ಜಾಪಕಪ್ರಿಯಕೃದ್ವಿಭುಃ | *]
ವಿಮಲೋ ವಿಶ್ವರೂಪಶ್ಚ ವಿಶ್ವಗೋಪ್ತಾ ವಿಧಿಸ್ತುತಃ || ೯ ||

ವಿಧಿವಿಷ್ಣುಶಿವಸ್ತುತ್ಯಃ ಶಾಂತಿದಃ ಕ್ಷಾಂತಿಕಾರಕಃ |
ಶ್ರೇಯಃಪ್ರದಃ ಶ್ರುತಿಮಯಃ ಶ್ರೇಯಸಾಂ ಪತಿರೀಶ್ವರಃ || ೧೦ ||

ಅಚ್ಯುತೋಽನಂತರೂಪಶ್ಚ ಪ್ರಾಣದಃ ಪೃಥಿವೀಪತಿಃ |
ಅವ್ಯಕ್ತೋ ವ್ಯಕ್ತರೂಪಶ್ಚ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷೀ ತಮೋಹರಃ || ೧೧ ||

ಅಜ್ಞಾನನಾಶಕೋ ಜ್ಞಾನೀ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಸಮಪ್ರಭಃ |
ಜ್ಞಾನದೋ ವಾಕ್ಪತಿರ್ಯೋಗೀ ಯೋಗೀಶಃ ಸರ್ವಕಾಮದಃ || ೧೨ ||

ಯೋಗಾರೂಢೋ ಮಹಾಪುಣ್ಯಃ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿರಮಿತ್ರಹಾ |
ವಿಶ್ವಸಾಕ್ಷೀ ಚಿದಾಕಾರಃ ಪರಮಾನಂದಕಾರಕಃ || ೧೩ ||

ಮಹಾಯೋಗೀ ಮಹಾಮೌನೀ ಮೌನೀಶಃ ಶ್ರೇಯಸಾಂ ನಿಧಿಃ |
ಹಂಸಃ ಪರಮಹಂಸಶ್ಚ ವಿಶ್ವಗೋಪ್ತಾ ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರಾಟ್ || ೧೪ ||

ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕಸಂಕಾಶೋ ಜಟಾಮಂಡಲಸಂಯುತಃ |
ಆದಿಮಧ್ಯಾಂತರಹಿತಃ ಸರ್ವವಾಗೀಶ್ವರೇಶ್ವರಃ |
ಪ್ರಣವೋದ್ಗೀಥರೂಪಶ್ಚ ವೇದಾಹರಣಕರ್ಮಕೃತ್ || ೧೫ ||

ಫಲಶ್ರುತಿಃ |
ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ಹಯಗ್ರೀವಸ್ಯ ಯಃ ಪಠೇತ್ |
ಸ ಸರ್ವವೇದವೇದಾಂಗಶಾಸ್ತ್ರಾಣಾಂ ಪಾರಗಃ ಕವಿಃ || ೧೬ ||

ಇದಮಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ನಿತ್ಯಂ ಮೂಢೋಽಪಿ ಯಃ ಪಠೇತ್ |
ವಾಚಸ್ಪತಿಸಮೋ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಃ || ೧೭ ||

ಮಹದೈಶ್ವರ್ಯಮಾಪ್ನೋತಿ ಕಲತ್ರಾಣಿ ಚ ಪುತ್ರಕಾನ್ |
ನಶ್ಯಂತಿ ಸಕಲಾಃ ರೋಗಾಃ ಅಂತೇ ಹರಿಪುರಂ ಪ್ರಜೇತ್ || ೧೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣೇ ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed