Sri Hayagriva Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ హయగ్రీవ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం


శ్రీ హయగ్రీవ అష్టోత్తరశతనామావళిః >>

ధ్యానమ్ |
జ్ఞానానందమయం దేవం నిర్మలం స్ఫటికాకృతిమ్ |
ఆధారం సర్వవిద్యానాం హయగ్రీవముపాస్మహే ||

స్తోత్రమ్ |
హయగ్రీవో మహావిష్ణుః కేశవో మధుసూదనః |
గోవిందః పుండరీకాక్షో విష్ణుర్విశ్వంభరో హరిః || ౧ ||

ఆదిత్యః సర్వవాగీశః సర్వాధారః సనాతనః | [ఆదీశః]
నిరాధారో నిరాకారో నిరీశో నిరుపద్రవః || ౨ ||

నిరంజనో నిష్కలంకో నిత్యతృప్తో నిరామయః |
చిదానందమయః సాక్షీ శరణ్యః సర్వదాయకః || ౩ ||

శ్రీమాన్ లోకత్రయాధీశః శివః సారస్వతప్రదః |
వేదోద్ధర్తా వేదనిధిర్వేదవేద్యః పురాతనః || ౪ ||

పూర్ణః పూరయితా పుణ్యః పుణ్యకీర్తిః పరాత్పరః |
పరమాత్మా పరంజ్యోతిః పరేశః పారగః పరః || ౫ ||

సర్వవేదాత్మకో విద్వాన్ వేదవేదాంగపారగః |
సకలోపనిషద్వేద్యో నిష్కలః సర్వశాస్త్రకృత్ || ౬ ||

అక్షమాలాజ్ఞానముద్రాయుక్తహస్తో వరప్రదః |
పురాణపురుషః శ్రేష్ఠః శరణ్యః పరమేశ్వరః || ౭ ||

శాంతో దాంతో జితక్రోధో జితామిత్రో జగన్మయః |
జన్మమృత్యుహరో జీవో జయదో జాడ్యనాశనః || ౮ ||

జపప్రియో జపస్తుత్యో జపకృత్ప్రియకృద్విభుః |
[* జయశ్రియోర్జితస్తుల్యో జాపకప్రియకృద్విభుః | *]
విమలో విశ్వరూపశ్చ విశ్వగోప్తా విధిస్తుతః || ౯ ||

విధివిష్ణుశివస్తుత్యః శాంతిదః క్షాంతికారకః |
శ్రేయఃప్రదః శ్రుతిమయః శ్రేయసాం పతిరీశ్వరః || ౧౦ ||

అచ్యుతోఽనంతరూపశ్చ ప్రాణదః పృథివీపతిః |
అవ్యక్తో వ్యక్తరూపశ్చ సర్వసాక్షీ తమోహరః || ౧౧ ||

అజ్ఞాననాశకో జ్ఞానీ పూర్ణచంద్రసమప్రభః |
జ్ఞానదో వాక్పతిర్యోగీ యోగీశః సర్వకామదః || ౧౨ ||

యోగారూఢో మహాపుణ్యః పుణ్యకీర్తిరమిత్రహా |
విశ్వసాక్షీ చిదాకారః పరమానందకారకః || ౧౩ ||

మహాయోగీ మహామౌనీ మౌనీశః శ్రేయసాం నిధిః |
హంసః పరమహంసశ్చ విశ్వగోప్తా విరాట్ స్వరాట్ || ౧౪ ||

శుద్ధస్ఫటికసంకాశో జటామండలసంయుతః |
ఆదిమధ్యాంతరహితః సర్వవాగీశ్వరేశ్వరః |
ప్రణవోద్గీథరూపశ్చ వేదాహరణకర్మకృత్ || ౧౫ ||

ఫలశ్రుతిః |
నామ్నామష్టోత్తరశతం హయగ్రీవస్య యః పఠేత్ |
స సర్వవేదవేదాంగశాస్త్రాణాం పారగః కవిః || ౧౬ ||

ఇదమష్టోత్తరశతం నిత్యం మూఢోఽపి యః పఠేత్ |
వాచస్పతిసమో బుద్ధ్యా సర్వవిద్యావిశారదః || ౧౭ ||

మహదైశ్వర్యమాప్నోతి కలత్రాణి చ పుత్రకాన్ |
నశ్యంతి సకలాః రోగాః అంతే హరిపురం ప్రజేత్ || ౧౮ ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండపురాణే శ్రీ హయగ్రీవాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్ |


మరిన్ని శ్రీ విష్ణు స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed