Sri Sudarshana Gadyam – ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ಗದ್ಯಂ


ಬಹಿರಂತಸ್ತಮಶ್ಛೇದಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ವಂದೇ ಸುದರ್ಶನಮ್ |
ಯೇನಾವ್ಯಾಹತಸಂಕಲ್ಪಂ ವಸ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀಧರಂ ವಿದುಃ ||

ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀಸುದರ್ಶನ ಬ್ರಹ್ಮಮಹಾಚಕ್ರಭೂಪಾಲ |

ದೇವದೇವ |

ಸಂತತ ಸಾಹಿತ್ಯಸುಧಾಮಾಧುರೀಝರೀಧುರೀಣ ಸ್ವಾಂತೋಲ್ಲಾಸ ರಸಿಕಕವಿಜನನಿಕರ ಶ್ರವಣಮನೋಹಾರಿ ಗುಣಾಭಿಧಸುಧಾಸ್ಯಂದಿ ಸಂದೋಹಸುಂದರಮತಿವಿಶ್ರಾಣನ ಪರಾಯಣ |

ತಿಲಶಃ ಶಕಲಿತ ಶತ್ರುಶರೀರವೈಕಲ್ಯ ಸಂದರ್ಶನ ಸಂಜಾತಸಮ್ಮೋದ-
ಪರಂಪರಾಕಲಿತಸಂಪಾತ ಸಂದರ್ಭನಿರ್ಘರೀಘಸಂಪೂಜಿತಾರಸಂಚಯ |

ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ನವೀನ ವಿದ್ರುಮ ವಲ್ಲೀಮತಲ್ಲಿಕಾ ವೇಲ್ಲಿತ ಪರಿಸರ ತರಂಗಿತ ಜ್ವಾಲಾಷಂಡಮಂಡಿತ ನೇಮಿಮಂಡಲ ನಿಜನೇಮ್ಯಂಚಲ ಜ್ವಲದನಲ ಜ್ವಾಲಾಲೀಲಾವಿಲಾಸ್ಯ ಪಲ್ಲವಿತ ಕೋರಕಿತ ಕುಸುಮಿತ ಫಲಿತ ಮಲ್ಲಿಕಾ
ಮತಲ್ಲಿಕಾಜಾಲ ವೇಲ್ಲಿತಸಲ್ಲಕೀಭಲ್ಲಾತಕೀ ಫಾಲತಮಾಲಸಾಲ ಪ್ರಮುಖ ವಿವಿಧ ವಿಚಿತ್ರತರುಷಂಡಮಂಡಿತ ವನವಿಜೃಂಭಣ ದವದಹನ ಕರಾಲಜ್ವಾಲಾವಲೀ ವಿಲಾಸವಕ್ತ್ರಜ್ವಲದರಮಂಡಲ ಪರಿಮಂಡಿತ |

ನಿಖಿಲಸಲಿಲ ನಿಧಿಸಲಿಲ ಸಂಭಾರಸಾರಂಭ ಪರಿರಂಭಣನಿಪುಣ ಬಡಬಾನಲ ಘುಮುಘುಮಿತ ಪ್ರಭಾಪಟಲ ಸದೃಶ ಜ್ವಾಲಾಕಲಾಪ |

ನಿರ್ಮರ್ಯಾದವಿಜೃಂಭಮಾಣ ವಿಮಿತಪ್ರತಾಪಾತಪ ಪ್ರೋದ್ಯತ್ತಾಪಸಮೃದ್ಧಿದ ತ್ರಿಭುವನ ತ್ರಾಣಪಂಡಿತ |

ಪರಿತಃ ಪ್ರವೃತ್ತಲೋಲಾರ್ಚಿಷ್ಪಟಲೀ ವಿಸ್ಪಷ್ಟಿತಾಷ್ಟಾಪದೀರೇಖಾಚಿಹ್ನಿತ ಲಂಬಮಾನ ವಿಲಸತ್ಪಟ್ಟಾಂಶಕಾಲಿಂಗನ |

ಸ್ವರ್ಲೋಕ ದ್ರುಮಶಾಖಿಕಾ ಪ್ರತಿಭಟಮಧುರಿಪೂಲ್ಲಸದ್ಬಾಹಾದಂಡ ವಿಲಗ್ನ ವೈಭವ |

ಕನಕವಿರಚಿತ ಕಮನೀಯ ಶಲಾಕವದ್ದೃಶ್ಯಮಾನಾರಾವಪರಂಪರಾಲಂಕೃತ ದಿವ್ಯವಿಗ್ರಹಸಮಾಶ್ರಿತ ಜನವಿಷಯವಿಶ್ರಾಣಿತ ಕನಕಕಾಹಲ ಕಲಾಚಿತಕಾಮುಕ್ತಾ ಛತ್ರ ಚಾಮರ ಪೀಠಿಕಾ ಕಾಂಚನ ಭೃಂಗಾರ ಕನಕ ಕಿರೀಟ ಕೇಯುರ ಕರ್ಣಿಕಾ ಕುಂಡಲ ತ್ರಿಸರ ಪಂಚಸರ ಹಾರ ಹೀರಾಂಗುಲೀಯಕ ಕನಕೋಪವೀತ ಕಾಂಚೀನೂಪುರ ಗಜ ತುರಗ ಸುರಸುಂದರೀಸಕಾಶ ಪರಿಚಾರಿಕಾ ಪ್ರಮುಖಾನೇಕ ವಸ್ತುನಿಸ್ತುಲೈಶ್ವರ್ಯಸಂಪಾನ |

ಸ್ವಕೀಯತೇಜಃ ಪಟಲತಿರಸ್ಕೃತ ಚಂಡಕಿರಣಮಂಡಲ ಪ್ರಚಂಡಭುಜದಂಡ ಕಂಡೂಕೃತ ಸಮಯಜಲಧರ ಘೋರಘೋಷಾಟೋಪಲೋಭಕೃದ್ಗರ್ಜನ ತರ್ಜನಾದಿ ಕರಣಚಣನಿರ್ಜರ ರಿಪುವಧೂವೈಧವ್ಯ ವಿಧಾನಸನ್ನದ್ಧ
ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಾ ಪರಿವೃತಾಗ್ರಪ್ರತೀಕ |

ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಪಕ್ಷವಿಕ್ಷೇಪದಕ್ಷ |

ಮಧುರತರ ಸರಸಸುಧಾರಸ ಪರಿವಾಹ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಹತ್ತರ ಸುಧಾಕರಾಲವಾಲ ಲಸತ್ಸ್ವಕೀಯವಪುಃ ಕಲ್ಪಜ್ಯೋತಿಃ ಪ್ರವಾಲಸುಮನಃ ಸಂಪದ್ವಿಶ್ರುತ |

ಬಾಹಾಶಾಖಾ ಸಹಸ್ರಾವೃತಿ ಲಸದವನಿ ವ್ಯೋಮ ನಾಕಾದಿಸೀಮ |

ದಿಙ್ಮುಖಮಂಡಲ ಮಂಡನಾಯಿತ ಬಂಧೂಕಪ್ರಭಾಪಟಲ ಸುಗಗಕಾಂತಿಮಂಡಲ ಮಂಡಿತ ಜಲಧರ ಶಕಲಮೇದುರ ಜ್ವಾಲಾವತಂಸ |

ಕಿಂಕರೀಕೃತ ಶಂಕರ |

ಜ್ಞಾನಶಕ್ತ್ಯಾದಿ ಗುಣಗಣಪ್ರಸಿದ್ಧ |

ಸಕಲಶತ್ರುವಿನಾಶಕ |

ಪಾವಕಪರಿತಾಪಿತ ಕನಕ ರಸ ರಮಣೀಯ ಕಿರಣಶ್ರೇಣೀರಂಜಿತ ದಶದಿಶ |

ದವದಹನ ಶಿಖಾವದ್ದೀರ್ಘತರ ಜ್ವಾಲಾವಲೀ ಪ್ರಚಂಡ ಪ್ರತಾಪ |

ಸುಮನಃ ಸೀಮಂತಿನೀ ಪಕ್ಷ್ಮಲ ಪಂಕ್ತಿನ್ಯಂಚನಕರ ತುಹಿನಜಲ ನಿರಸನಪಟುತರಕಿರಣ ನಿಕರಾಕಾರ |

ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರ ಪಟಲಜನಿತ ವಿಚಿಂತಿತಾಕರಜನಿರಜನೀ ಭಂಜನ ವ್ಯಂಜನ ವೈಭವ |

ಗ್ರಹ ನಕ್ಷತ್ರ ತಾರಕಾನಲಪ್ರಕಾಶ ಪ್ರತಾರಣ ನಿಪುಣ ಪ್ರತಾಪ |

ನಿಖಿಲಸುರವರ ನಿಕರಪರಿಚರಿತ ಚರಣನಳಿನಯುಗಳ |

ಅಸುರಪ್ರತಾಪಾನಲಪ್ರತಪ್ತ ಚತುರಾನನ ಶಂಕರ ಪುರಂದರ ಷಡಾನನಪ್ರಮುಖ ವಿಬುಧಗಣ ಪರಿವಿನುತ ಜ್ವಾಲಾಕಲಾಪ |

ತ್ರುಟಿತದಿತಿಸುತ ಕಠಿನತರ ಕಂಠಖಂಡ ನಿರಂತರ ನಿಃಸರದ್ರುಧಿರಧಾರಾ ಹವಿಷ್ಪರಂಪರಾಸ್ವಾದದಚಂಚುಚಂಚತ್ಸಮಂಚಲ ಕರಾಲಜ್ವಾಲಾ ಜಿಹ್ವಾವಹ್ನಿಲಪ್ರಥಿಕ ಪ್ರಥಿತಪ್ರಭಾವ |

ಯುದ್ಧಸಿದ್ಧಾಂತಸನ್ನದ್ಧ ವಿರುದ್ಧಾಸುರಪ್ರತ್ಯಾಯಕಾಲಾತಕಲ್ಪ ಸಹಸ್ರಾರ ಸುಪಂಜರ |

ಉತ್ಕರುಣಾವ್ರತಧಾರಾಸಂಪ್ಲಾವಿತ ಸಮಾಶ್ರಿತಜನೌಘಸಂಘಾತ |

ಅಧರೀಕೃತ ಸುಧಾಕರ ಪೂರ್ಣಮಂಡಲ ಯಂತ್ರತಂತ್ರಿತ |

ವಿವಿಧ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಹರಣಮಂಡಿತ ಭುಜಮಂಡಲ ಕೃಶಾನುಜ್ವಾಲಾವಲೀ ವಿಲಾಸೋಪಲಾಲಿತಾನನ ಪಂಕಜ |

ನಿಜನೇಮಿವಿಕ್ರಮಕ್ರಮಾಕ್ರಾಂತ ಚಕ್ರವಾಲಾಚಲಪ್ರಚಲಿತ ಭೂಚಕ್ರನಿಷ್ಪೀಡಿತ ಶೇಷಫಣಾಮಂಡಲಪ್ರಯಾಣ ಪುರಾಣ |

ಖಂಡಿತವಿವಿಧವಿಚಿತ್ರಾಶೇಷಾಸ್ತ್ರಗರ್ವಸಂಪನ್ನ |

ರಥಚರಣನಾಯಕ ಪುರಂದರಭಯಸಂಹಾರಕ ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿಮಾರಣ ಕಾಲದಂಡ ಭುಜದಂಡ ಮಂಡಿತ ಮಾಲಿನಾಮಧೇಯ ರಾಕ್ಷಸಗದಾಪ್ರಹರಣ ಸಂಜನಿತ ನಿರ್ವೇದ ಪರಾಙ್ಮುಖ ವಿನತಾನಂದನ ಮಾಂಸಲಾಂಸ ಪೀಠಾಧ್ಯಾಸನ ವೈಕುಂಠಪ್ರಯುಕ್ತ ಸ್ವತೇಜಃ ಪ್ರಭಾವ ಭಸ್ಮೀಕೃತ ರಥ ಗಜ ತುರಗ ಪದಾತಿಸಮಾಕೀರ್ಣ ಶತ್ರುಸೈನ್ಯ ವಿದಲಿತ ಪಕ್ಷವಿನಿರ್ಯದ್ರುಧಿರ ಧಾರಾಭ್ಯಕ್ತ ಮುಕ್ತಾಫಲ ತುಂಗ ತರಂಗ ಪರಂಪರಾ ಸಂವಲಿತ ಸಾಗರ ವಿಹಾರಕುತೂಹಲ |

ಸ್ವಕೀಯ ಪ್ರಭಾಪಟಲ ಕಬಲಿತ ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯ ತೇಜಸ್ಕ |

ಸ್ವಕೀಯ ವಿಕ್ರಮಸಂದರ್ಶನ ಸಂಜನಿತ ದುರ್ವಾರಾಖರ್ವಗರ್ವತಾರೂಢ ಸುಪರ್ವ ಸುಭಟ ಭುಜಾಸ್ಫೋಟನ ಸಂಭೂತ ಘೋರಘೋಷಾಟೋಪಭಯಂಕರ ಸಂಗರರಂಗ ಚತುರತರಸಂಚಾರ |

ಜ್ವಾಲಾಜಟಾಲ ಪ್ರಲಯಸಮಯ ಪಾವಕ ಪ್ರತಾಪಪ್ರತಿಮ ಪ್ರಭಾವ |

ಸುರವರನಿಕರ ನಿಬಿಡತರ ವಿಪಿನ ವಿಲಸನದಹನಚತುರ ಸ್ವಭಾವ ಸ್ವಕೀಯ ಯಶೋವೈಭವಧವಲಿತವಸೀಯ |

ನಕ್ರವಿಕ್ರಮಕ್ರಮಾಕ್ರಾಂತ ನಿರ್ವಿಕ್ರಮ ಗಜೇಂದ್ರರಕ್ಷಣನಿಪುಣವ್ಯಾಪಾರ |

ನಿಶಿತತರಖಡ್ಗನಿಕೃತ್ತ ಶತ್ರುಶರೀರಖಂಡ ನಿರಂತರ ನಿಃಸರದ್ರಕ್ತಧಾರಾ ಪರಂಪರಾಪ್ರಕಟಿತ ಸಂಧ್ಯಾರಾಗಸಮಗ್ರಸ್ವಕೀಯ ವಿವಿಧ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಹಾರಾಖಂಡಿತಕೀಕಸನಿಕುರುವಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿತ ನಕ್ಷತ್ರಸಮುನ್ಮೇಷವಿಜೃಂಭಿತ ಮಧುರಸಾಸ್ವಾದಸಂಜಾತ ಸಮುಲ್ಲಾಸವಿವಶ ವಿಬುಧವಿಲಾಸಿನೀ ನಿಃಶಂಕ ಹಾಸ ಕೋಲಾಹಲ ಪ್ರದರ್ಶಿತ ಶಿಶಿರಕರನಿಕರಪ್ರಧಿತ ಮಹಾಸಂಗರಪ್ರವೀಣ ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿರಾಜ ಪರಂಪರಾವಿಜಯಸಮಾಸಾದಿತ ವೀರಲಕ್ಷ್ಮೀವಿಲಾಸೋಪಲಾಲಿತ ಶಾರೀರಭಾವ |

ಅತಿಘೋರ ಭಯಂಕರ ಮಹಾಸುರ ಪರಿಪಂಥಿ ಸಂಹನನ ನಿರಸನ ಸಮಧಿಗತ ನಿರರ್ಗಲ ವಿನಿರ್ಗಲದ್ರುಧಿರಪಲಲವಿಸ್ರಪ್ರಧ್ವಂಸನ ಪಟುತರ ಮಧುರಬಹುಲಗಲದಮಲ ಮಧುರತರ ಕುಸುಮರಸಪರಿಮಲ ಘುಮುಘುಮಿತರುಚಿರ ವಿವಿಧಮಾಲಾ ಪರಿಮಂಡಿತೋದ್ದಂಡ ಕುಂಡಲಿತ ಪಿಂಡಿಕಾಖಂಡಿತ ಪ್ರಚಂಡ ಸಂವರ್ತ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಮಂಡಲ |

ಶೋಣಮಣಿದ್ರವಸಪಕ್ಷಪ್ರಭಾವ್ಯಾಪ್ತಾಂತರಾಲ |

ಪರಿಹಸಿತ ವಿಕಸಿತಾಶೋಕ ಕುಸುಮರಾಗಾರುಣತರವಿಗ್ರಹ |

ಖಂಡಿತ ವಿಪಕ್ಷರಾಜ ಕಠೋರಕಂಠ ಧಮನೀಮುಖ ನಿರಂತರ ನಿರ್ಯಾತ ರುಧಿರಪ್ರವಾಹ ವಿರಚಿತಾತಿರಕ್ತರಕ್ತವರ್ಣಾಕ್ಷಧಿಷ್ಣ್ಯ |

ರಣಕ್ಷಿತಿವಿಚಕ್ಷಣರಕ್ಷಃ ಪಕ್ಷಪರೀಕ್ಷಿತ ಸಾಲಕ್ಷಿತ ವೈಲಕ್ಷ್ಯ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಪಕ್ಷ ಸುರಕ್ಷಣದೀಕ್ಷಿತಾಕ್ಷಪ್ರಭಾವ |

ಸ್ವಕೀಯ ಜ್ವಲಾವಿಲಾಸ ತೃಣೀಕೃತ ಪ್ರತಿಭಟಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರಹರಣಪ್ರಕಾರ ಘುಮುಘುಮಾಯಮಾನ ಘೋರಘೋಷಾಟೋಪ ವಿಘಟಿತ ಭಗವದ್ಯೋಗನಿದ್ರಾ ಸಮುದ್ರಸಂಕ್ಷೋಭನ ವಿಚಕ್ಷಣ ಸ್ವಕೀಯ ಪ್ರಲಯಸಮಯ ಜಲಧರ ಘೋರಘೋಷಾತಿಭೀಷಣ ರಕ್ಷೋವಕ್ಷೋವಿಕ್ಷೋಭ ಸಮರ್ಥನ ಪ್ರಚಂಡ ಸಂಚಾರ ಭಂಚಿತಕಂಕಾಲಕಶೇರುಕಾಕ್ಷುಣ್ಣದೈತೇಯಸಂಘಾತ |

ಸಲಿಲನಿಧಿ ಸಲಿಲವಿಲಯಕ್ವಥನ ಸಮುದಿತಧ್ವನಿ ಪಿಶುನಿತ ನಿರರ್ಗಲ ರಸಾತಲ ಪ್ರಯಾಣ ವೈಚಿತ್ರ್ಯ |

ಕುಲಾಚಲಕೂಟ ತಟವಿಪಾಟನರಟನಪ್ರಕಟಿತ ವಸುಧಾಮಂಡಲೋದ್ದಂಡ ಗಮನ ವಿಲಕ್ಷಣ ಸ್ವಸಂಚರಿತ ಭುವನಜನ ದುರಿತ ಪಟಲವಿಲಯನಪಟೀಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ |

ಸ್ವಾಶ್ರಿತಜನಸುಧಾಸಾರಾ ನಿಜಧಾರಾವ್ಯಾಪಾರ |

ನಿಜಗಮನಕೃತ ಸಕಲಭುವನಸಂರಕ್ಷಣ ಪ್ರಖ್ಯಾಪಿತ ಪಾಶಪಾಣಿ ತ್ರಾಸಮುದ್ರಿತ ಸಮುದ್ರ |

ಸಗರುದಗಪ್ರಕಂಪನಪ್ರದಾನಕ ತ್ರಿಜಗನ್ನಿಂದ್ಯದಾನವ ವಿಚಿತ್ರವಿನಾಶಕರೀ ಪ್ರತಾಪಪ್ರಭಾವ |

ನಿಜಕಪಿಶಕಿರಣವಿಭವವ್ಯಾಪ್ತ ಸಜ್ಜಕಕುಸುಮಬಂಧೂಕೃತ ಪ್ರಭಾಕರ ಸುಧಾಕರಮಂಡಲ ಪದ್ಮರಾಗಮಣಿಷಂಡಸಮ ನಕ್ಷತ್ರಗಣಪ್ರಕಾಶಿತಾಕಾಶಸಂಚಾರ |

ಪ್ರತಿಭಟಪರಂಪರಾದಿಧಕ್ಷಾಕೃತ ಪಾತಾಲಪ್ರವೇಶಸಮಯ ನಿಜಜ್ವಾಲಾವಲೀ ಲಾಸ್ಯವಿಲಾಸ ಸ್ಪಂದನದಂದಹ್ಯಮಾನ ಮುಕ್ತಾಫಲಾದಿ ರತ್ನಪ್ರಕರಚೂರ್ಣ ನಿಕುರುಂಬ ಶತಗುಣಿತ ಚುಲಕಿತಜ್ಜಲಜಲನಿಧೇ |

ಹತರಮಣದನುಜ ರಮಣೀಹೃದಯವಮಿತ ರಸಾತಲಕುಹರಸಂಚಾರ ನಿರರ್ಗಲ ವಿನಿರ್ಗಲತ್ಸ್ವಪ್ರಭಾಪ್ರಭಾವ ನಿಗೀರ್ಣತಿಮಿರನಿಕುರಂಬ |

ಸ್ವಕೀಯ ಧಾರಾಘೋರವಿಘಟ್ಟನಕ್ಷುಣ್ಣ ನಕ್ಷತ್ರಗಣ ಶಶಿಧವಲಕ್ಷೋದನಭಸಿತ ನಿಚಯವಿಕರಣಧವಳಿತ ದಿಗಂತವಿವರಪರಿಕರ |

ನಿಖಿಲಜಗಜ್ಜನ್ಮ ರಕ್ಷಾ ಶಿಕ್ಷಾ ಪಕ್ಷಪಾತೇಕದೀಕ್ಷ |

ಮಾರ್ಗಾಮಾರ್ಗವಿಜ್ಞಾನನಿರಸನಚತುರ ತಿಮಿರಪಟಲವಿಘಟನ ಪಟುಚಟುಲಪ್ರದೀಪ ಪ್ರತಿಮಾರಸಾಹಸ್ರ |

ತ್ರಿಭುವನಭವನಭಾರ ಭರಣನಿಪುಣ ಮಣಿಸ್ತಂಭಸಂರಂಭ ಸಖಾರನಿಕರಾಲಂಕಾರಪ್ರಕಟಿತ ನಿಜಪರಾಕ್ರಮ ಸಮಾಕ್ರಾಂತ ಸಕಲದಿಙ್ಮಂಡಲ ಯಶೋವಿತಾನ ಧವಳೀಕೃತ ಭುವನತ್ರಯ |

ಪ್ರಚಂಡಚಂಡಕೂಶ್ಮಾಂಡಖಂಡನ |

ಜ್ವಾಲಾವಿಲಾಸಚೂಡಾಲಮೌಲೇ |

ಉದ್ದಂಡ ಪ್ರಚಂಡ ಪೂರ್ವಗೀರ್ವಾಣ ಗರ್ವಾಪಹಾರಕ |

ಚಂದ್ರಧಾರಾಧಾರ ಷಟ್ಕೋಣಮಧ್ಯಗ |

ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾ ಖಡ್ಗ ಶೂಲ ಪಾಶ ವಜ್ರ ಖೇಟ ಹಲ ಮುಸಲ ಚಾಪ ಬಾಣ ಕುಂತ ಪರಶು ದಂಡಾನಲಪ್ರಮುಖಾನೇಕ ಪ್ರಹರಣಮಂಡಲ ಪರಿಮಂಡಿತ ಪ್ರಚಂಡೋದ್ದಂಡದೋರ್ದಂಡ ವಿಲಸಚ್ಛ್ರೀಮಚ್ಛ್ರೀಮಹಾಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರಾಧೀಶ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ |

ಇತಿ ಶ್ರೀಕೂರನಾರಾಯಣಮುನಿಭಿರನುಗೃಹೀತಂ ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ಗದ್ಯಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed