Sri Shaligrama Stotram – ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಶಾಲಿಗ್ರಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ ಋಷಿಃ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣೋ ದೇವತಾ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ಶ್ರೀಶಾಲಿಗ್ರಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಉವಾಚ |
ಶ್ರೀದೇವದೇವ ದೇವೇಶ ದೇವತಾರ್ಚನಮುತ್ತಮಮ್ |
ತತ್ಸರ್ವಂ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಬ್ರೂಹಿ ಮೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ || ೧ ||

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ |
ಗಂಡಕ್ಯಾಂ ಚೋತ್ತರೇ ತೀರೇ ಗಿರಿರಾಜಸ್ಯ ದಕ್ಷಿಣೇ |
ದಶಯೋಜನವಿಸ್ತೀರ್ಣಾ ಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರವಸುಂಧರಾ || ೨ ||

ಶಾಲಿಗ್ರಾಮೋ ಭವೇದ್ದೇವೋ ದೇವೀ ದ್ವಾರಾವತೀ ಭವೇತ್ |
ಉಭಯೋಃ ಸಂಗಮೋ ಯತ್ರ ಮುಕ್ತಿಸ್ತತ್ರ ನ ಸಂಶಯಃ || ೩ ||

ಶಾಲಿಗ್ರಾಮಶಿಲಾ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ದ್ವಾರಾವತೀ ಶಿಲಾ |
ಉಭಯೋಃ ಸಂಗಮೋ ಯತ್ರ ಮುಕ್ತಿಸ್ತತ್ರ ನ ಸಂಶಯಃ || ೪ ||

ಆಜನ್ಮಕೃತಪಾಪಾನಾಂ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಂ ಯ ಇಚ್ಛತಿ |
ಶಾಲಿಗ್ರಾಮಶಿಲಾವಾರಿ ಪಾಪಹಾರಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೫ ||

ಅಕಾಲಮೃತ್ಯುಹರಣಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿವಿನಾಶನಮ್ |
ವಿಷ್ಣೋಃ ಪಾದೋದಕಂ ಪೀತ್ವಾ ಶಿರಸಾ ಧಾರಯಾಮ್ಯಹಮ್ || ೬ ||

ಶಂಖಮಧ್ಯೇ ಸ್ಥಿತಂ ತೋಯಂ ಭ್ರಾಮಿತಂ ಕೇಶವೋಪರಿ |
ಅಂಗಲಗ್ನಂ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾದಿಕಂ ದಹೇತ್ || ೭ ||

ಸ್ನಾನೋದಕಂ ಪಿಬೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಚಕ್ರಾಂಕಿತಶಿಲೋದ್ಭವಮ್ |
ಪ್ರಕ್ಷಾಳ್ಯ ಶುದ್ಧಂ ತತ್ತೋಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾಂ ವ್ಯಪೋಹತಿ || ೮ ||

ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮಸಹಸ್ರಾಣಿ ವಾಜಪೇಯಶತಾನಿ ಚ |
ಸಮ್ಯಕ್ ಫಲಮವಾಪ್ನೋತಿ ವಿಷ್ಣೋರ್ನೈವೇದ್ಯಭಕ್ಷಣಾತ್ || ೯ ||

ನೈವೇದ್ಯಯುಕ್ತಾಂ ತುಲಸೀಂ ಚ ಮಿಶ್ರಿತಾಂ
ವಿಶೇಷತಃ ಪಾದಜಲೇನ ವಿಷ್ಣೋಃ |
ಯೋಽಶ್ನಾತಿ ನಿತ್ಯಂ ಪುರತೋ ಮುರಾರೇಃ
ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಯಜ್ಞಾಯುತಕೋಟಿಪುಣ್ಯಮ್ || ೧೦ ||

ಖಂಡಿತಾ ಸ್ಫುಟಿತಾ ಭಿನ್ನಾ ವಹ್ನಿದಗ್ಧಾ ತಥೈವ ಚ |
ಶಾಲಿಗ್ರಾಮಶಿಲಾ ಯತ್ರ ತತ್ರ ದೋಷೋ ನ ವಿದ್ಯತೇ || ೧೧ ||

ನ ಮಂತ್ರಃ ಪೂಜನಂ ನೈವ ನ ತೀರ್ಥಂ ನ ಚ ಭಾವನಾ |
ನ ಸ್ತುತಿರ್ನೋಪಚಾರಶ್ಚ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮಶಿಲಾರ್ಚನೇ || ೧೨ ||

ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾದಿಕಂ ಪಾಪಂ ಮನೋವಾಕ್ಕಾಯಸಂಭವಮ್ |
ಶೀಘ್ರಂ ನಶ್ಯತಿ ತತ್ಸರ್ವಂ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮಶಿಲಾರ್ಚನಾತ್ || ೧೩ ||

ನಾನಾವರ್ಣಮಯಂ ಚೈವ ನಾನಾಭೋಗೇನ ವೇಷ್ಟಿತಮ್ |
ತಥಾ ವರಪ್ರಸಾದೇನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಂ ವದಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧೪ ||

ನಾರಾಯಣೋದ್ಭವೋ ದೇವಶ್ಚಕ್ರಮಧ್ಯೇ ಚ ಕರ್ಮಣಾ |
ತಥಾ ವರಪ್ರಸಾದೇನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಂ ವದಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧೫ ||

ಕೃಷ್ಣೇ ಶಿಲಾತಲೇ ಯತ್ರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಚಕ್ರಂ ಚ ದೃಶ್ಯತೇ |
ಸೌಭಾಗ್ಯಂ ಸಂತತಿಂ ಧತ್ತೇ ಸರ್ವಸೌಖ್ಯಂ ದದಾತಿ ಚ || ೧೬ ||

ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ಚಿಹ್ನಾನಿ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ |
ಶ್ರೀಧರಃ ಸೂಕರೇ ವಾಮೇ ಹರಿದ್ವರ್ಣಸ್ತು ದೃಶ್ಯತೇ || ೧೭ ||

ವರಾಹರೂಪಿಣಂ ದೇವಂ ಕೂರ್ಮಾಂಗೈರಪಿ ಚಿಹ್ನಿತಮ್ |
ಗೋಪದಂ ತತ್ರ ದೃಶ್ಯೇತ ವಾರಾಹಂ ವಾಮನಂ ತಥಾ || ೧೮ ||

ಪೀತವರ್ಣಂ ತು ದೇವಾನಾಂ ರಕ್ತವರ್ಣಂ ಭಯಾವಹಮ್ |
ನಾರಸಿಂಹೋಽಭವದ್ದೇವೋ ಮೋಕ್ಷದಂ ಚ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಮ್ || ೧೯ ||

ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಕೂರ್ಮಾಃ ಶಂಖೋ ಯತ್ರ ಪ್ರದೃಶ್ಯತೇ |
ಶಂಖವರ್ಣಸ್ಯ ದೇವಾನಾಂ ವಾಮೇ ದೇವಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಮ್ || ೨೦ ||

ದಾಮೋದರಂ ತಥಾ ಸ್ಥೂಲಂ ಮಧ್ಯೇ ಚಕ್ರಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮ್ |
ಪೂರ್ಣದ್ವಾರೇಣ ಸಂಕೀರ್ಣಾ ಪೀತರೇಖಾ ಚ ದೃಶ್ಯತೇ || ೨೧ ||

ಛತ್ರಾಕಾರೇ ಭವೇದ್ರಾಜ್ಯಂ ವರ್ತುಲೇ ಚ ಮಹಾಶ್ರಿಯಃ |
ಕಪಟೇ ಚ ಮಹಾದುಃಖಂ ಶೂಲಾಗ್ರೇ ತು ರಣಂ ಧ್ರುವಮ್ || ೨೨ ||

ಲಲಾಟೇ ಶೇಷಭೋಗಸ್ತು ಶಿರೋಪರಿ ಸುಕಾಂಚನಮ್ |
ಚಕ್ರಕಾಂಚನವರ್ಣಾನಾಂ ವಾಮದೇವಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಮ್ || ೨೩ ||

ವಾಮಪಾರ್ಶ್ವೇ ಚ ವೈ ಚಕ್ರೇ ಕೃಷ್ಣವರ್ಣಸ್ತು ಪಿಂಗಳಮ್ |
ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹದೇವಾನಾಂ ಪೃಥಗ್ವರ್ಣಸ್ತು ದೃಶ್ಯತೇ || ೨೪ ||

ಲಂಬೋಷ್ಠೇ ಚ ದರಿದ್ರಂ ಸ್ಯಾತ್ಪಿಂಗಳೇ ಹಾನಿರೇವ ಚ |
ಲಗ್ನಚಕ್ರೇ ಭವೇದ್ವ್ಯಾಧಿರ್ವಿದಾರೇ ಮರಣಂ ಧ್ರುವಮ್ || ೨೫ ||

ಪಾದೋದಕಂ ಚ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯಂ ಮಸ್ತಕೇ ಧಾರಯೇತ್ಸದಾ |
ವಿಷ್ಣೋರ್ದೃಷ್ಟಂ ಭಕ್ಷಿತವ್ಯಂ ತುಲಸೀದಳಮಿಶ್ರಿತಮ್ || ೨೬ ||

ಕಲ್ಪಕೋಟಿಸಹಸ್ರಾಣಿ ವೈಕುಂಠೇ ವಸತೇ ಸದಾ |
ಶಾಲಿಗ್ರಾಮಶಿಲಾಬಿಂದುರ್ಹತ್ಯಾಕೋಟಿವಿನಾಶನಃ || ೨೭ ||

ತಸ್ಮಾತ್ಸಂಪೂಜಯೇದ್ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಪೂಜಿತಂ ಚಾಪಿ ಸರ್ವದಾ |
ಶಾಲಿಗ್ರಾಮಶಿಲಾಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಃ ಪಠೇಚ್ಚ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮಃ || ೨೮ ||

ಸ ಗಚ್ಛೇತ್ಪರಮಂ ಸ್ಥಾನಂ ಯತ್ರ ಲೋಕೇಶ್ವರೋ ಹರಿಃ |
ಸರ್ವಪಾಪವಿನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ವಿಷ್ಣುಲೋಕಂ ಸ ಗಚ್ಛತಿ || ೨೯ ||

ದಶಾವತಾರೋ ದೇವಾನಾಂ ಪೃಥಗ್ವರ್ಣಸ್ತು ದೃಶ್ಯತೇ |
ಈಪ್ಸಿತಂ ಲಭತೇ ರಾಜ್ಯಂ ವಿಷ್ಣುಪೂಜಾಮನುಕ್ರಮಾತ್ || ೩೦ ||

ಕೋಟ್ಯೋ ಹಿ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾನಾಮಗಮ್ಯಾಗಮ್ಯಕೋಟಯಃ |
ತಾಃ ಸರ್ವಾ ನಾಶಮಾಯಾಂತಿ ವಿಷ್ಣೋರ್ನೈವೇದ್ಯಭಕ್ಷಣಾತ್ || ೩೧ ||

ವಿಷ್ಣೋಃ ಪಾದೋದಕಂ ಪೀತ್ವಾ ಕೋಟಿಜನ್ಮಾಘನಾಶನಮ್ |
ತಸ್ಮಾದಷ್ಟಗುಣಂ ಪಾಪಂ ಭೂಮೌ ಬಿಂದುನಿಪಾತನಾತ್ || ೩೨ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರಪುರಾಣೇ ಗಂಡಕೀಶಿಲಾಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಯುಧಿಷ್ಠಿರಸಂವಾದೇ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed