Sri Shaligrama Stotram – ஶாலிக்³ராம ஸ்தோத்ரம்


அஸ்ய ஶ்ரீஶாலிக்³ராமஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய ஶ்ரீப⁴க³வாந் ருஷி꞉ ஶ்ரீநாராயணோ தே³வதா அநுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉ ஶ்ரீஶாலிக்³ராமஸ்தோத்ரமந்த்ர ஜபே விநியோக³꞉ ।

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।
ஶ்ரீதே³வதே³வ தே³வேஶ தே³வதார்சநமுத்தமம் ।
தத்ஸர்வம் ஶ்ரோதுமிச்சா²மி ப்³ரூஹி மே புருஷோத்தம ॥ 1 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வாநுவாச ।
க³ண்ட³க்யாம் சோத்தரே தீரே கி³ரிராஜஸ்ய த³க்ஷிணே ।
த³ஶயோஜநவிஸ்தீர்ணா மஹாக்ஷேத்ரவஸுந்த⁴ரா ॥ 2 ॥

ஶாலிக்³ராமோ ப⁴வேத்³தே³வோ தே³வீ த்³வாராவதீ ப⁴வேத் ।
உப⁴யோ꞉ ஸங்க³மோ யத்ர முக்திஸ்தத்ர ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 3 ॥

ஶாலிக்³ராமஶிலா யத்ர யத்ர த்³வாராவதீ ஶிலா ।
உப⁴யோ꞉ ஸங்க³மோ யத்ர முக்திஸ்தத்ர ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 4 ॥

ஆஜந்மக்ருதபாபாநாம் ப்ராயஶ்சித்தம் ய இச்ச²தி ।
ஶாலிக்³ராமஶிலாவாரி பாபஹாரி நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 5 ॥

அகாலம்ருத்யுஹரணம் ஸர்வவ்யாதி⁴விநாஶநம் ।
விஷ்ணோ꞉ பாதோ³த³கம் பீத்வா ஶிரஸா தா⁴ரயாம்யஹம் ॥ 6 ॥

ஶங்க²மத்⁴யே ஸ்தி²தம் தோயம் ப்⁴ராமிதம் கேஶவோபரி ।
அங்க³ளக்³நம் மநுஷ்யாணாம் ப்³ரஹ்மஹத்யாதி³கம் த³ஹேத் ॥ 7 ॥

ஸ்நாநோத³கம் பிபே³ந்நித்யம் சக்ராங்கிதஶிலோத்³ப⁴வம் ।
ப்ரக்ஷால்ய ஶுத்³த⁴ம் தத்தோயம் ப்³ரஹ்மஹத்யாம் வ்யபோஹதி ॥ 8 ॥

அக்³நிஷ்டோமஸஹஸ்ராணி வாஜபேயஶதாநி ச ।
ஸம்யக் ப²லமவாப்நோதி விஷ்ணோர்நைவேத்³யப⁴க்ஷணாத் ॥ 9 ॥

நைவேத்³யயுக்தாம் துலஸீம் ச மிஶ்ரிதாம்
விஶேஷத꞉ பாத³ஜலேந விஷ்ணோ꞉ ।
யோ(அ)ஶ்நாதி நித்யம் புரதோ முராரே꞉
ப்ராப்நோதி யஜ்ஞாயுதகோடிபுண்யம் ॥ 10 ॥

க²ண்டி³தா ஸ்பு²டிதா பி⁴ந்நா வஹ்நித³க்³தா⁴ ததை²வ ச ।
ஶாலிக்³ராமஶிலா யத்ர தத்ர தோ³ஷோ ந வித்³யதே ॥ 11 ॥

ந மந்த்ர꞉ பூஜநம் நைவ ந தீர்த²ம் ந ச பா⁴வநா ।
ந ஸ்துதிர்நோபசாரஶ்ச ஶாலிக்³ராமஶிலார்சநே ॥ 12 ॥

ப்³ரஹ்மஹத்யாதி³கம் பாபம் மநோவாக்காயஸம்ப⁴வம் ।
ஶீக்⁴ரம் நஶ்யதி தத்ஸர்வம் ஶாலிக்³ராமஶிலார்சநாத் ॥ 13 ॥

நாநாவர்ணமயம் சைவ நாநாபோ⁴கே³ந வேஷ்டிதம் ।
ததா² வரப்ரஸாதே³ந லக்ஷ்மீகாந்தம் வதா³ம்யஹம் ॥ 14 ॥

நாராயணோத்³ப⁴வோ தே³வஶ்சக்ரமத்⁴யே ச கர்மணா ।
ததா² வரப்ரஸாதே³ந லக்ஷ்மீகாந்தம் வதா³ம்யஹம் ॥ 15 ॥

க்ருஷ்ணே ஶிலாதலே யத்ர ஸூக்ஷ்மம் சக்ரம் ச த்³ருஶ்யதே ।
ஸௌபா⁴க்³யம் ஸந்ததிம் த⁴த்தே ஸர்வஸௌக்²யம் த³தா³தி ச ॥ 16 ॥

வாஸுதே³வஸ்ய சிஹ்நாநி த்³ருஷ்ட்வா பாபை꞉ ப்ரமுச்யதே ।
ஶ்ரீத⁴ர꞉ ஸூகரே வாமே ஹரித்³வர்ணஸ்து த்³ருஶ்யதே ॥ 17 ॥

வராஹரூபிணம் தே³வம் கூர்மாங்கை³ரபி சிஹ்நிதம் ।
கோ³பத³ம் தத்ர த்³ருஶ்யேத வாராஹம் வாமநம் ததா² ॥ 18 ॥

பீதவர்ணம் து தே³வாநாம் ரக்தவர்ணம் ப⁴யாவஹம் ।
நாரஸிம்ஹோ(அ)ப⁴வத்³தே³வோ மோக்ஷத³ம் ச ப்ரகீர்திதம் ॥ 19 ॥

ஶங்க²சக்ரக³தா³கூர்மா꞉ ஶங்கோ² யத்ர ப்ரத்³ருஶ்யதே ।
ஶங்க²வர்ணஸ்ய தே³வாநாம் வாமே தே³வஸ்ய லக்ஷணம் ॥ 20 ॥

தா³மோத³ரம் ததா² ஸ்தூ²லம் மத்⁴யே சக்ரம் ப்ரதிஷ்டி²தம் ।
பூர்ணத்³வாரேண ஸங்கீர்ணா பீதரேகா² ச த்³ருஶ்யதே ॥ 21 ॥

ச²த்ராகாரே ப⁴வேத்³ராஜ்யம் வர்துலே ச மஹாஶ்ரிய꞉ ।
கபடே ச மஹாது³꞉க²ம் ஶூலாக்³ரே து ரணம் த்⁴ருவம் ॥ 22 ॥

லலாடே ஶேஷபோ⁴க³ஸ்து ஶிரோபரி ஸுகாஞ்சநம் ।
சக்ரகாஞ்சநவர்ணாநாம் வாமதே³வஸ்ய லக்ஷணம் ॥ 23 ॥

வாமபார்ஶ்வே ச வை சக்ரே க்ருஷ்ணவர்ணஸ்து பிங்க³ளம் ।
லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹதே³வாநாம் ப்ருத²க்³வர்ணஸ்து த்³ருஶ்யதே ॥ 24 ॥

லம்போ³ஷ்டே² ச த³ரித்³ரம் ஸ்யாத்பிங்க³ளே ஹாநிரேவ ச ।
லக்³நசக்ரே ப⁴வேத்³வ்யாதி⁴ர்விதா³ரே மரணம் த்⁴ருவம் ॥ 25 ॥

பாதோ³த³கம் ச நிர்மால்யம் மஸ்தகே தா⁴ரயேத்ஸதா³ ।
விஷ்ணோர்த்³ருஷ்டம் ப⁴க்ஷிதவ்யம் துலஸீத³ளமிஶ்ரிதம் ॥ 26 ॥

கல்பகோடிஸஹஸ்ராணி வைகுண்டே² வஸதே ஸதா³ ।
ஶாலிக்³ராமஶிலாபி³ந்து³ர்ஹத்யாகோடிவிநாஶந꞉ ॥ 27 ॥

தஸ்மாத்ஸம்பூஜயேத்³த்⁴யாத்வா பூஜிதம் சாபி ஸர்வதா³ ।
ஶாலிக்³ராமஶிலாஸ்தோத்ரம் ய꞉ படே²ச்ச த்³விஜோத்தம꞉ ॥ 28 ॥

ஸ க³ச்சே²த்பரமம் ஸ்தா²நம் யத்ர லோகேஶ்வரோ ஹரி꞉ ।
ஸர்வபாபவிநிர்முக்தோ விஷ்ணுலோகம் ஸ க³ச்ச²தி ॥ 29 ॥

த³ஶாவதாரோ தே³வாநாம் ப்ருத²க்³வர்ணஸ்து த்³ருஶ்யதே ।
ஈப்ஸிதம் லப⁴தே ராஜ்யம் விஷ்ணுபூஜாமநுக்ரமாத் ॥ 30 ॥

கோட்யோ ஹி ப்³ரஹ்மஹத்யாநாமக³ம்யாக³ம்யகோடய꞉ ।
தா꞉ ஸர்வா நாஶமாயாந்தி விஷ்ணோர்நைவேத்³யப⁴க்ஷணாத் ॥ 31 ॥

விஷ்ணோ꞉ பாதோ³த³கம் பீத்வா கோடிஜந்மாக⁴நாஶநம் ।
தஸ்மாத³ஷ்டகு³ணம் பாபம் பூ⁴மௌ பி³ந்து³நிபாதநாத் ॥ 32 ॥

இதி ஶ்ரீப⁴விஷ்யோத்தரபுராணே க³ண்ட³கீஶிலாமாஹாத்ம்யே ஶ்ரீக்ருஷ்ணயுதி⁴ஷ்டி²ரஸம்வாதே³ ஶாலிக்³ராம ஸ்தோத்ரம் ।


மேலும் ஶ்ரீ விஷ்ணு ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed