Sri Shalagrama Stotram – ஶாலக்³ராம ஸ்தோத்ரம்


அஸ்ய ஶ்ரீஶாலக்³ராமஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய ஶ்ரீப⁴க³வான் ருஷி꞉ அனுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉ ஶ்ரீநாராயணோ தே³வதா ஶ்ரீஶாலக்³ராமஸ்தோத்ர மந்த்ரஜபே விநியோக³꞉ |

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச |
ஶ்ரீதே³வதே³வ தே³வேஶ தே³வதார்சனமுத்தமம் |
தத்ஸர்வம் ஶ்ரோதுமிச்சா²மி ப்³ரூஹி மே புருஷோத்தம || 1 ||

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச |
க³ண்ட³க்யாஶ்சோத்தரே தீரே கி³ரிராஜஸ்ய த³க்ஷிணே |
த³ஶயோஜனவிஸ்தீர்ணா மஹாக்ஷேத்ரா வஸுந்த⁴ரா || 2 ||

ஶாலக்³ராமோ ப⁴வேத்³தே³வோ தே³வீ த்³வாராவதீ ப⁴வேத் |
உப⁴யோ꞉ ஸங்க³மோ யத்ர முக்திஸ்தத்ர ந ஸம்ஶய꞉ || 3 ||

ஶாலக்³ராமஶிலா யத்ர யத்ர த்³வாராவதீ ஶிலா |
உப⁴யோ꞉ ஸங்க³மோ யத்ர முக்திஸ்தத்ர ந ஸம்ஶய꞉ || 4 ||

ஆஜன்மக்ருதபாபானாம் ப்ராயஶ்சித்தம் ய இச்ச²தி |
ஶாலக்³ராமஶிலாவாரி பாபஹாரி நமோ(அ)ஸ்து தே || 5 ||

அகாலம்ருத்யுஹரணம் ஸர்வவ்யாதி⁴விநாஶனம் |
விஷ்ணோ꞉ பாதோ³த³கம் பீத்வா ஶிரஸா தா⁴ரயாம்யஹம் || 6 ||

ஶங்க²மத்⁴யே ஸ்தி²தம் தோயம் ப்⁴ராமிதம் கேஶவோபரி |
அங்க³லக்³னம் மனுஷ்யாணாம் ப்³ரஹ்மஹத்யாதி³கம் த³ஹேத் || 7 ||

ஸ்னானோத³கம் பிபே³ந்நித்யம் சக்ராங்கிதஶிலோத்³ப⁴வம் |
ப்ரக்ஷாள்ய ஶுத்³த⁴ம் தத்தோயம் ப்³ரஹ்மஹத்யாம் வ்யபோஹதி || 8 ||

அக்³நிஷ்டோமஸஹஸ்ராணி வாஜபேயஶதானி ச |
ஸம்யக்ப²லமவாப்னோதி விஷ்ணோர்நைவேத்³யப⁴க்ஷணாத் || 9 ||

நைவேத்³யயுக்தாம் துலஸீம் ச மிஶ்ரிதாம்
விஶேஷத꞉ பாத³ஜலேன விஷ்ணோ꞉ |
யோ(அ)ஶ்னாதி நித்யம் புரதோ முராரே꞉
ப்ராப்னோதி யஜ்ஞாயுதகோடிபுண்யம் || 10 ||

க²ண்டி³தா꞉ ஸ்பு²டிதா பி⁴ன்னா அக்³னித³க்³தா⁴ஸ்ததை²வ ச | [*வஹ்னி*]
ஶாலக்³ராமஶிலா யத்ர தத்ர தோ³ஷோ ந வித்³யதே || 11 ||

ந மந்த்ர꞉ பூஜனம் நைவ ந தீர்த²ம் ந ச பா⁴வனா |
ந ஸ்துதிர்னோபசாரஶ்ச ஶாலக்³ராமஶிலார்சனே || 12 ||

ப்³ரஹ்மஹத்யாதி³கம் பாபம் மனோவாக்காயஸம்ப⁴வம் |
ஶீக்⁴ரம் நஶ்யதி தத்ஸர்வம் ஶாலக்³ராமஶிலார்சனாத் || 13 ||

நானாவர்ணமயம் சைவ நாநாபோ⁴கே³ன வேஷ்டிதம் |
ததா² வரப்ரஸாதே³ன லக்ஷ்மீகாந்தம் வதா³ம்யஹம் || 14 ||

நாராயணோத்³ப⁴வோ தே³வஶ்சக்ரமத்⁴யே ச கர்மணா |
ததா² வரப்ரஸாதே³ன லக்ஷ்மீகாந்தம் வதா³ம்யஹம் || 15 ||

க்ருஷ்ணே ஶிலாதலே யத்ர ஸூக்ஷ்ம சக்ரம் ஸுத்³ருஶ்யதே |
ஸௌபா⁴க்³யம் ஸந்ததிம் த³த்தே ஸர்வஸௌக்²யம் த³தா³தி ச || 16 ||

வாஸுதே³வஸ்ய சிஹ்னானி த்³ருஷ்ட்வா பாபை꞉ ப்ரமுச்யதே |
ஶ்ரீத⁴ர꞉ ஸுகரே வாமே ஹரித்³வர்ணஸ்து த்³ருஶ்யதே || 17 ||

வராஹரூபிணம் தே³வம் கூர்மாங்கை³ரபி சிஹ்னிதம் |
கோ³பத³ம் தத்ர த்³ருஶ்யேத வாராஹம் வாமனம் ததா² || 18 ||

பீதவர்ணஸ்து தே³வானாம் ரக்தவர்ணம் ப⁴யாவஹம் |
நாரஸிம்ஹோ ப⁴வேத்³தே³வோ மோக்ஷத³ம் ச ப்ரகீர்திதம் || 19 ||

ஶங்க²சக்ரக³தா³கூர்மா꞉ ஶங்கோ² யத்ர ப்ரத்³ருஶ்யதே |
ஶங்க²வர்ணஸ்ய தே³வானாம் வாமதே³வஸ்ய லக்ஷணம் || 20 ||

தா³மோத³ரம் ததா² ஸ்தூ²லம் மத்⁴யே சக்ரம் ப்ரதிஷ்டி²தம் |
பூர்ணத்³வாரேண ஸங்கீர்ணா பீதரேகா² ச த்³ருஶ்யதே || 21 ||

ச²த்ராகாரே ப⁴வேத்³ராஜ்யம் வர்துலே ச மஹாஶ்ரிய꞉ |
சிபிடே ச மஹாது³꞉க²ம் ஶூலாக்³ரே து ரணம் த்⁴ருவம் || 22 ||

லலாடே ஶேஷபோ⁴க³ஸ்து ஶிரோருபரிகாஞ்சனம் |
சக்ரகாஞ்சனவர்ணானாம் வாமதே³வஸ்ய லக்ஷணம் || 23 ||

வாமபார்ஶ்வே ச வை சக்ரே க்ருஷ்ணவர்ணஸ்து பிங்க³ளம் |
லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹதே³வானாம் ப்ருத²க்³வர்ணஸ்து த்³ருஶ்யதே || 24 ||

லம்போ³ஷ்டே² ச த³ரித்³ரம் ஸ்யாத்பிங்க³ளே ஹாநிரேவ ச |
லக்³னசக்ரே ப⁴வேத்³வ்யாதி⁴ர்விதா³ரே மரணம் த்⁴ருவம் || 25 ||

பாதோ³த³கம் ச நிர்மால்யம் மஸ்தகே தா⁴ரயேத்ஸதா³ |
விஷ்ணோர்த்³ருஷ்டம் ப⁴க்ஷிதவ்யம் துலஸீத³ளமிஶ்ரிதம் || 26 ||

கல்பகோடிஸஹஸ்ராணி வைகுண்டே² வஸதே ஸதா³ |
ஶாலக்³ராமஶிலாபி³ந்து³ர்ஹத்யாகோடிவிநாஶன꞉ || 27 ||

தஸ்மாத்ஸம்பூஜயேத்³த்⁴யாத்வா பூஜிதம் சாபி ஸர்வதா³ |
ஶாலக்³ராமஶிலாஸ்தோத்ரம் ய꞉ படே²ச்ச த்³விஜோத்தம꞉ || 28 ||

ஸ க³ச்சே²த்பரமம் ஸ்தா²னம் யத்ர லோகேஶ்வரோ ஹரி꞉ |
ஸர்வபாபவிநிர்முக்தோ விஷ்ணுலோகம் ஸ க³ச்ச²தி || 29 ||

த³ஶாவதாரோ தே³வானாம் ப்ருத²க்³வர்ணஸ்து த்³ருஶ்யதே |
ஈப்ஸிதம் லப⁴தே ராஜ்யம் விஷ்ணுபூஜாமனுக்ரமாத் || 30 ||

கோட்யோ ஹி ப்³ரஹ்மஹத்யாநாமக³ம்யாக³ம்யகோடய꞉ |
தாஸ்ஸர்வா நாஶமாயாந்தி விஷ்ணோர்நைவேத்³யப⁴க்ஷணாத் || 31 ||

விஷ்ணோ꞉ பாதோ³த³கம் பீத்வா கோடிஜன்மாக⁴நாஶனம் |
தஸ்மாத³ஷ்டகு³ணம் பாபம் பூ⁴மௌ பி³ந்து³னிபாதனாத் || 32 ||

இதி ஶ்ரீப⁴விஷ்யோத்தரபுராணே க³ண்ட³கீஶிலாமாஹாத்ம்யே ஶ்ரீக்ருஷ்ணயுதி⁴ஷ்டி²ரஸம்வாதே³ ஶாலக்³ராம ஸ்தோத்ரம் |


மேலும் ஶ்ரீ விஷ்ணு ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது

error: Not allowed
%d bloggers like this: