Sri Shaligrama Stotram – శాలిగ్రామ స్తోత్రం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రం “శ్రీ నరసింహ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

అస్య శ్రీశాలిగ్రామస్తోత్రమంత్రస్య శ్రీభగవాన్ ఋషిః శ్రీనారాయణో దేవతా అనుష్టుప్ ఛందః శ్రీశాలిగ్రామస్తోత్రమంత్ర జపే వినియోగః |

యుధిష్ఠిర ఉవాచ |
శ్రీదేవదేవ దేవేశ దేవతార్చనముత్తమమ్ |
తత్సర్వం శ్రోతుమిచ్ఛామి బ్రూహి మే పురుషోత్తమ || ౧ ||

శ్రీభగవానువాచ |
గండక్యాం చోత్తరే తీరే గిరిరాజస్య దక్షిణే |
దశయోజనవిస్తీర్ణా మహాక్షేత్రవసుంధరా || ౨ ||

శాలిగ్రామో భవేద్దేవో దేవీ ద్వారావతీ భవేత్ |
ఉభయోః సంగమో యత్ర ముక్తిస్తత్ర న సంశయః || ౩ ||

శాలిగ్రామశిలా యత్ర యత్ర ద్వారావతీ శిలా |
ఉభయోః సంగమో యత్ర ముక్తిస్తత్ర న సంశయః || ౪ ||

ఆజన్మకృతపాపానాం ప్రాయశ్చిత్తం య ఇచ్ఛతి |
శాలిగ్రామశిలావారి పాపహారి నమోఽస్తు తే || ౫ ||

అకాలమృత్యుహరణం సర్వవ్యాధివినాశనమ్ |
విష్ణోః పాదోదకం పీత్వా శిరసా ధారయామ్యహమ్ || ౬ ||

శంఖమధ్యే స్థితం తోయం భ్రామితం కేశవోపరి |
అంగలగ్నం మనుష్యాణాం బ్రహ్మహత్యాదికం దహేత్ || ౭ ||

స్నానోదకం పిబేన్నిత్యం చక్రాంకితశిలోద్భవమ్ |
ప్రక్షాళ్య శుద్ధం తత్తోయం బ్రహ్మహత్యాం వ్యపోహతి || ౮ ||

అగ్నిష్టోమసహస్రాణి వాజపేయశతాని చ |
సమ్యక్ ఫలమవాప్నోతి విష్ణోర్నైవేద్యభక్షణాత్ || ౯ ||

నైవేద్యయుక్తాం తులసీం చ మిశ్రితాం
విశేషతః పాదజలేన విష్ణోః |
యోఽశ్నాతి నిత్యం పురతో మురారేః
ప్రాప్నోతి యజ్ఞాయుతకోటిపుణ్యమ్ || ౧౦ ||

ఖండితా స్ఫుటితా భిన్నా వహ్నిదగ్ధా తథైవ చ |
శాలిగ్రామశిలా యత్ర తత్ర దోషో న విద్యతే || ౧౧ ||

న మంత్రః పూజనం నైవ న తీర్థం న చ భావనా |
న స్తుతిర్నోపచారశ్చ శాలిగ్రామశిలార్చనే || ౧౨ ||

బ్రహ్మహత్యాదికం పాపం మనోవాక్కాయసంభవమ్ |
శీఘ్రం నశ్యతి తత్సర్వం శాలిగ్రామశిలార్చనాత్ || ౧౩ ||

నానావర్ణమయం చైవ నానాభోగేన వేష్టితమ్ |
తథా వరప్రసాదేన లక్ష్మీకాంతం వదామ్యహమ్ || ౧౪ ||

నారాయణోద్భవో దేవశ్చక్రమధ్యే చ కర్మణా |
తథా వరప్రసాదేన లక్ష్మీకాంతం వదామ్యహమ్ || ౧౫ ||

కృష్ణే శిలాతలే యత్ర సూక్ష్మం చక్రం చ దృశ్యతే |
సౌభాగ్యం సంతతిం ధత్తే సర్వసౌఖ్యం దదాతి చ || ౧౬ ||

వాసుదేవస్య చిహ్నాని దృష్ట్వా పాపైః ప్రముచ్యతే |
శ్రీధరః సూకరే వామే హరిద్వర్ణస్తు దృశ్యతే || ౧౭ ||

వరాహరూపిణం దేవం కూర్మాంగైరపి చిహ్నితమ్ |
గోపదం తత్ర దృశ్యేత వారాహం వామనం తథా || ౧౮ ||

పీతవర్ణం తు దేవానాం రక్తవర్ణం భయావహమ్ |
నారసింహోఽభవద్దేవో మోక్షదం చ ప్రకీర్తితమ్ || ౧౯ ||

శంఖచక్రగదాకూర్మాః శంఖో యత్ర ప్రదృశ్యతే |
శంఖవర్ణస్య దేవానాం వామే దేవస్య లక్షణమ్ || ౨౦ ||

దామోదరం తథా స్థూలం మధ్యే చక్రం ప్రతిష్ఠితమ్ |
పూర్ణద్వారేణ సంకీర్ణా పీతరేఖా చ దృశ్యతే || ౨౧ ||

ఛత్రాకారే భవేద్రాజ్యం వర్తులే చ మహాశ్రియః |
కపటే చ మహాదుఃఖం శూలాగ్రే తు రణం ధ్రువమ్ || ౨౨ ||

లలాటే శేషభోగస్తు శిరోపరి సుకాంచనమ్ |
చక్రకాంచనవర్ణానాం వామదేవస్య లక్షణమ్ || ౨౩ ||

వామపార్శ్వే చ వై చక్రే కృష్ణవర్ణస్తు పింగళమ్ |
లక్ష్మీనృసింహదేవానాం పృథగ్వర్ణస్తు దృశ్యతే || ౨౪ ||

లంబోష్ఠే చ దరిద్రం స్యాత్పింగళే హానిరేవ చ |
లగ్నచక్రే భవేద్వ్యాధిర్విదారే మరణం ధ్రువమ్ || ౨౫ ||

పాదోదకం చ నిర్మాల్యం మస్తకే ధారయేత్సదా |
విష్ణోర్దృష్టం భక్షితవ్యం తులసీదళమిశ్రితమ్ || ౨౬ ||

కల్పకోటిసహస్రాణి వైకుంఠే వసతే సదా |
శాలిగ్రామశిలాబిందుర్హత్యాకోటివినాశనః || ౨౭ ||

తస్మాత్సంపూజయేద్ధ్యాత్వా పూజితం చాపి సర్వదా |
శాలిగ్రామశిలాస్తోత్రం యః పఠేచ్చ ద్విజోత్తమః || ౨౮ ||

స గచ్ఛేత్పరమం స్థానం యత్ర లోకేశ్వరో హరిః |
సర్వపాపవినిర్ముక్తో విష్ణులోకం స గచ్ఛతి || ౨౯ ||

దశావతారో దేవానాం పృథగ్వర్ణస్తు దృశ్యతే |
ఈప్సితం లభతే రాజ్యం విష్ణుపూజామనుక్రమాత్ || ౩౦ ||

కోట్యో హి బ్రహ్మహత్యానామగమ్యాగమ్యకోటయః |
తాః సర్వా నాశమాయాంతి విష్ణోర్నైవేద్యభక్షణాత్ || ౩౧ ||

విష్ణోః పాదోదకం పీత్వా కోటిజన్మాఘనాశనమ్ |
తస్మాదష్టగుణం పాపం భూమౌ బిందునిపాతనాత్ || ౩౨ ||

ఇతి శ్రీభవిష్యోత్తరపురాణే గండకీశిలామాహాత్మ్యే శ్రీకృష్ణయుధిష్ఠిరసంవాదే శాలిగ్రామ స్తోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ నరసింహ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ నృసింహ స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని శ్రీ విష్ణు స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని వివిధ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Sri Shaligrama Stotram – శాలిగ్రామ స్తోత్రం

  1. అందరికీ నా నమస్కారములు .చాలా బాగున్నది ఈ యొక్క సస్తోత్రనిధి పేజీ

స్పందించండి

error: Not allowed