Sri Vishnu Stavaraja – ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತವರಾಜಃ


ಪದ್ಮೋವಾಚ |
ಯೋಗೇನ ಸಿದ್ಧವಿಬುಧೈಃ ಪರಿಭಾವ್ಯಮಾನಂ
ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಲಯಂ ತುಲಸಿಕಾಚಿತಭಕ್ತಭೃಂಗಮ್ |
ಪ್ರೋತ್ತುಂಗರಕ್ತನಖರಾಂಗುಳಿಪತ್ರಚಿತ್ರಂ
ಗಂಗಾರಸಂ ಹರಿಪದಾಂಬುಜಮಾಶ್ರಯೇಽಹಮ್ || ೧ ||

ಗುಂಭನ್ಮಣಿಪ್ರಚಯಘಟ್ಟಿತರಾಜಹಂಸ
-ಸಿಂಜತ್ಸುನೂಪುರಯುತಂ ಪದಪದ್ಮವೃಂದಮ್ |
ಪೀತಾಂಬರಾಂಚಲವಿಲೋಲಚಲತ್ಪತಾಕಂ
ಸ್ವರ್ಣತ್ರಿವಕ್ರವಲಯಂ ಚ ಹರೇಃ ಸ್ಮರಾಮಿ || ೨ ||

ಜಂಘೇ ಸುಪರ್ಣ ಗಳ ನೀಲಮಣಿಪ್ರವೃದ್ಧೇ
ಶೋಭಾಸ್ಪದಾರುಣಮಣಿದ್ಯುತಿಚುಂಚುಮಧ್ಯೇ |
ಆರಕ್ತಪಾದತಲಲಂಬನಶೋಭಮಾನೇ
ಲೋಕೇಕ್ಷಣೋತ್ಸವಕರೇ ಚ ಹರೇಃ ಸ್ಮರಾಮಿ || ೩ ||

ತೇ ಜಾನುನೀ ಮಖಪತೇರ್ಭುಜಮೂಲಸಂಗ-
ರಂಗೋತ್ಸವಾವೃತ ತಟಿದ್ವಸನೇ ವಿಚಿತ್ರೇ |
ಚಂಚತ್ಪತತ್ರಿಮುಖನಿರ್ಗತಸಾಮಗೀತ
ವಿಸ್ತಾರಿತಾತ್ಮಯಶಸೀ ಚ ಹರೇಃ ಸ್ಮರಾಮಿ || ೪ ||

ವಿಷ್ಣೋಃ ಕಟಿಂ ವಿಧಿಕೃತಾಂತಮನೋಜಭೂಮಿಂ
ಜೀವಾಂಡಕೋಶಗಣಸಂಗದುಕೂಲಮಧ್ಯಾಮ್ |
ನಾನಾಗುಣಪ್ರಕೃತಿಪೀತವಿಚಿತ್ರವಸ್ತ್ರಾಂ
ಧ್ಯಾಯೇ ನಿಬದ್ಧವಸನಾಂ ಖಗಪೃಷ್ಠಸಂಸ್ಥಾಮ್ || ೫ ||

ಶಾತೋದರಂ ಭಗವತಸ್ತ್ರಿವಳಿಪ್ರಕಾಶ-
ಮಾವರ್ತನಾಭಿವಿಕಸದ್ವಿಧಿಜನ್ಮಪದ್ಮಮ್ |
ನಾಡೀನದೀಗಣರಸೋತ್ಥಸಿತಾಂತ್ರಸಿಂಧುಂ
ಧ್ಯಾಯೇಽಂಡಕೋಶನಿಲಯಂ ತನುಲೋಮರೇಖಮ್ || ೬ ||

ವಕ್ಷಃ ಪಯೋಧಿತನಯಾಕುಚಕುಂಕುಮೇನ
ಹಾರೇಣ ಕೌಸ್ತುಭಮಣಿಪ್ರಭಯಾ ವಿಭಾತಮ್ |
ಶ್ರೀವತ್ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹರಿಚಂದನಜಪ್ರಸೂನ-
ಮಾಲೋಚಿತಂ ಭಗವತಃ ಸುಭಗಂ ಸ್ಮರಾಮಿ || ೭ ||

ಬಾಹೂ ಸುವೇಷಸದನೌ ವಲಯಾಂಗದಾದಿ-
ಶೋಭಾಸ್ಪದೌ ದುರಿತದೈತ್ಯವಿನಾಶದಕ್ಷೌ |
ತೌ ದಕ್ಷಿಣೌ ಭಗವತಶ್ಚ ಗದಾಸುನಾಭ
ತೇಜೋರ್ಜಿತೌ ಸುಲಲಿತೌ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ || ೮ ||

ವಾಮೌ ಭುಜೌ ಮುರರಿಪೋರ್ಧೃತಪದ್ಮಶಂಖೌ
ಶ್ಯಾಮೌ ಕರೀಂದ್ರಕರವನ್ಮಣಿಭೂಷಣಾಢ್ಯೌ |
ರಕ್ತಾಂಗುಳಿಪ್ರಚಯಚುಂಬಿತಜಾನುಮಧ್ಯೌ
ಪದ್ಮಾಲಯಾಪ್ರಿಯಕರೌ ರುಚಿರೌ ಸ್ಮರಾಮಿ || ೯ ||

ಕಂಠಂ ಮೃಣಾಳಮಮಲಂ ಮುಖಪಂಕಜಸ್ಯ
ರೇಖಾತ್ರಯೇಣ ವನಮಾಲಿಕಯಾ ನಿವೀತಮ್ |
ಕಿಂವಾ ವಿಮುಕ್ತಿವಶಮಂತ್ರಕಸತ್ಫಲಸ್ಯ
ವೃತ್ತಂ ಚಿರಂ ಭಗವತಃ ಸುಭಗಂ ಸ್ಮರಾಮಿ || ೧೦ ||

ವಕ್ತ್ರಾಂಬುಜಂ ದಶನಹಾಸವಿಕಾಸರಮ್ಯಂ
ರಕ್ತಾಧರೋಷ್ಠವರಕೋಮಲವಾಕ್ಸುಧಾಢ್ಯಮ್ |
ಸನ್ಮಾನಸೋದ್ಭವಚಲೇಕ್ಷಣಪತ್ರಚಿತ್ರಂ
ಲೋಕಾಭಿರಾಮಮಮಲಂ ಚ ಹರೇಃ ಸ್ಮರಾಮಿ || ೧೧ ||

ಸೂರ್ಯಾತ್ಮಜಾವಸಥಗಂಧಮಿದಂ ಸುನಾಸಂ
ಭ್ರೂಪಲ್ಲವಂ ಸ್ಥಿತಿಲಯೋದಯಕರ್ಮದಕ್ಷಮ್ |
ಕಾಮೋತ್ಸವಂ ಚ ಕಮಲಾಹೃದಯಪ್ರಕಾಶಂ
ಸಂಚಿಂತಯಾಮಿ ಹರಿವಕ್ತ್ರವಿಲಾಸದಕ್ಷಮ್ || ೧೨ ||

ಕರ್ಣೋಲ್ಲಸನ್ಮಕರಕುಂಡಲಗಂಡಲೋಲಂ
ನಾನಾದಿಶಾಂ ಚ ನಭಸಶ್ಚ ವಿಕಾಸಗೇಹಮ್ |
ಲೋಲಾಲಕಪ್ರಚಯಚುಂಬನಕುಂಚಿತಾಗ್ರ
ಲಗ್ನಂ ಹರೇರ್ಮಣಿಕಿರೀಟತಟೇ ಸ್ಮರಾಮಿ || ೧೩ ||

ಫಾಲಂ ವಿಚಿತ್ರತಿಲಕಂ ಪ್ರಿಯಚಾರುಗಂಧಂ
ಗೋರೋಚನಾರಚನಯಾ ಲಲನಾಕ್ಷಿಸಖ್ಯಮ್ |
ಬ್ರಹ್ಮೈಕಧಾಮಮಣಿಕಾಂತಕಿರೀಟಜುಷ್ಟಂ
ಧ್ಯಾಯೇ ಮನೋನಯನಹಾರಕಮೀಶ್ವರಸ್ಯ || ೧೪ ||

ಶ್ರೀವಾಸುದೇವಚಿಕುರಂ ಕುಟಿಲಂ ನಿಬದ್ಧಂ
ನಾನಾಸುಗಂಧಿಕುಸುಮೈಃ ಸ್ವಜನಾದರೇಣ |
ದೀರ್ಘಂ ರಮಾಹೃದಯಗಾಶಮನಂ ಧುನಂತಂ
ಧ್ಯಾಯೇಽಂಬುವಾಹರುಚಿರಂ ಹೃದಯಾಬ್ಜಮಧ್ಯೇ || ೧೫ ||

ಮೇಘಾಕಾರಂ ಸೋಮಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶಂ
ಸುಭ್ರೂನ್ನಾಸಂ ಶಕ್ರಚಾಪೋಪಮಾನಮ್ |
ಲೋಕಾತೀತಂ ಪುಂಡರೀಕಾಯತಾಕ್ಷಂ
ವಿದ್ಯುಚ್ಚೇಲಂ ಚಾಶ್ರಯೇಽಹಂ ತ್ವಪೂರ್ವಮ್ || ೧೬ ||

ದೀನಂ ಹೀನಂ ಸೇವಯಾ ದೈವಗತ್ಯಾ
ಪಾಪೈಸ್ತಾಪೈಃ ಪೂರಿತಂ ಮೇ ಶರೀರಮ್ |
ಲೋಭಾಕ್ರಾಂತಂ ಶೋಕಮೋಹಾದಿವಿದ್ಧಂ
ಕೃಪಾದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ವಾಸುದೇವ || ೧೭ ||

ಯೇ ಭಕ್ತ್ಯಾಽದ್ಯಾಂ ಧ್ಯಾಯಮಾನಾಂ ಮನೋಜ್ಞಾಂ
ವ್ಯಕ್ತಿಂ ವಿಷ್ಣೋಃ ಷೋಡಶಶ್ಲೋಕಪುಷ್ಪೈಃ |
ಸ್ತುತ್ವಾ ನತ್ವಾ ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ವಿಧಿಜ್ಞಾಃ
ಶುದ್ಧಂ ಮುಕ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮಸೌಖ್ಯಂ ಪ್ರಯಾಂತಿ || ೧೮ ||

ಪದ್ಮೇರಿತಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಶಿವೇನ ಪರಿಭಾಷಿತಮ್ |
ಧನ್ಯಂ ಯಶಸ್ಯಮಾಯುಷ್ಯಂ ಸ್ವರ್ಗ್ಯಂ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಯನಂ ಪರಮ್ || ೧೯ ||

ಪಠಂತಿ ಯೇ ಮಹಾಭಾಗಾಸ್ತೇ ಮುಚ್ಯಂತೇಽಹಸೋಽಖಿಲಾತ್ |
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾಣಾಂ ಪರತ್ರೇಹ ಫಲಪ್ರದಮ್ || ೨೦ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed