Amrita Sanjeevani Dhanvantari Stotram – ಅಮೃತಸಂಜೀವನ ಧನ್ವಂತರಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಅಥಾಪರಮಹಂ ವಕ್ಷ್ಯೇಽಮೃತಸಂಜೀವನಂ ಸ್ತವಮ್ |
ಯಸ್ಯಾನುಷ್ಠಾನಮಾತ್ರೇಣ ಮೃತ್ಯುರ್ದೂರಾತ್ಪಲಾಯತೇ || ೧ ||

ಅಸಾಧ್ಯಾಃ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯಾಶ್ಚ ಮಹಾರೋಗಾ ಭಯಂಕರಾಃ |
ಶೀಘ್ರಂ ನಶ್ಯಂತಿ ಪಠನಾದಸ್ಯಾಯುಶ್ಚ ಪ್ರವರ್ಧತೇ || ೨ ||

ಶಾಕಿನೀಡಾಕಿನೀದೋಷಾಃ ಕುದೃಷ್ಟಿಗ್ರಹಶತ್ರುಜಾಃ |
ಪ್ರೇತವೇತಾಲಯಕ್ಷೋತ್ಥಾ ಬಾಧಾ ನಶ್ಯಂತಿ ಚಾಖಿಲಾಃ || ೩ ||

ದುರಿತಾನಿ ಸಮಸ್ತಾನಿ ನಾನಾಜನ್ಮೋದ್ಭವಾನಿ ಚ |
ಸಂಸರ್ಗಜವಿಕಾರಾಣಿ ವಿಲೀಯಂತೇಽಸ್ಯ ಪಾಠತಃ || ೪ ||

ಸರ್ವೋಪದ್ರವನಾಶಾಯ ಸರ್ವಬಾಧಾಪ್ರಶಾಂತಯೇ |
ಆಯುಃ ಪ್ರವೃದ್ಧಯೇ ಚೈತತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪರಮಮದ್ಭುತಮ್ || ೫ ||

ಬಾಲಗ್ರಹಾಭಿಭೂತಾನಾಂ ಬಾಲಾನಾಂ ಸುಖದಾಯಕಮ್ |
ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟಹರಂ ಚೈತದ್ಬಲಪುಷ್ಟಿಕರಂ ಪರಮ್ || ೬ ||

ಬಾಲಾನಾಂ ಜೀವನಾಯೈತತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ ದಿವ್ಯಂ ಸುಧೋಪಮಮ್ |
ಮೃತವತ್ಸತ್ವಹರಣಂ ಚಿರಂಜೀವಿತ್ವಕಾರಕಮ್ || ೭ ||

ಮಹಾರೋಗಾಭಿಭೂತಾನಾಂ ಭಯವ್ಯಾಕುಲಿತಾತ್ಮನಾಮ್ |
ಸರ್ವಾಧಿವ್ಯಾಧಿಹರಣಂ ಭಯಘ್ನಮಮೃತೋಪಮಮ್ || ೮ ||

ಅಲ್ಪಮೃತ್ಯುಶ್ಚಾಪಮೃತ್ಯುಃ ಪಾಠಾದಸ್ಯಃ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ |
ಜಲಾಽಗ್ನಿವಿಷಶಸ್ತ್ರಾರಿ ನ ಹಿ ಶೃಂಗಿ ಭಯಂ ತಥಾ || ೯ ||

ಗರ್ಭರಕ್ಷಾಕರಂ ಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ಬಾಲಾನಾಂ ಜೀವನಪ್ರದಮ್ |
ಮಹಾರೋಗಹರಂ ನೄಣಾಮಲ್ಪಮೃತ್ಯುಹರಂ ಪರಮ್ || ೧೦ ||

ಬಾಲಾ ವೃದ್ಧಾಶ್ಚ ತರುಣಾ ನರಾ ನಾರ್ಯಶ್ಚ ದುಃಖಿತಾಃ |
ಭವಂತಿ ಸುಖಿನಃ ಪಾಠಾದಸ್ಯ ಲೋಕೇ ಚಿರಾಯುಷಃ || ೧೧ ||

ಅಸ್ಮಾತ್ಪರತರಂ ನಾಸ್ತಿ ಜೀವನೋಪಾಯ ಐಹಿಕಃ |
ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನೇನ ಪಾಠಮಸ್ಯ ಸಮಾಚರೇತ್ || ೧೨ ||

ಅಯುತಾವೃತ್ತಿಕಂ ವಾಥ ಸಹಸ್ರಾವೃತ್ತಿಕಂ ತಥಾ |
ತದರ್ಧಂ ವಾ ತದರ್ಧಂ ವಾ ಪಠೇದೇತಚ್ಚ ಭಕ್ತಿತಃ || ೧೩ ||

ಕಲಶೇ ವಿಷ್ಣುಮಾರಾಧ್ಯ ದೀಪಂ ಪ್ರಜ್ವಾಲ್ಯ ಯತ್ನತಃ |
ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಶ್ಚ ವಿಧಿವತ್ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತತ್ ಪಠೇತ್ ಸುಧೀಃ || ೧೪ ||

ಸರ್ಪಿಷಾ ಹವಿಷಾ ವಾಽಪಿ ಸಂಯಾವೇನಾಥ ಭಕ್ತಿತಃ |
ದಶಾಂಶಮಾನತೋ ಹೋಮಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ || ೧೫ ||

ಅಥ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |
ನಮೋ ನಮೋ ವಿಶ್ವವಿಭಾವನಾಯ
ನಮೋ ನಮೋ ಲೋಕಸುಖಪ್ರದಾಯ |
ನಮೋ ನಮೋ ವಿಶ್ವಸೃಜೇಶ್ವರಾಯ
ನಮೋ ನಮೋ ಮುಕ್ತಿವರಪ್ರದಾಯ || ೧ ||

ನಮೋ ನಮಸ್ತೇಽಖಿಲಲೋಕಪಾಯ
ನಮೋ ನಮಸ್ತೇಽಖಿಲಕಾಮದಾಯ |
ನಮೋ ನಮಸ್ತೇಽಖಿಲಕಾರಣಾಯ
ನಮೋ ನಮಸ್ತೇಽಖಿಲರಕ್ಷಕಾಯ || ೨ ||

ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ಸಕಲಾರ್ತಿಹರ್ತ್ರೇ
ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ವಿರುಜಃ ಪ್ರಕರ್ತ್ರೇ |
ನಮೋ ನಮಸ್ತೇಽಖಿಲವಿಶ್ವಧರ್ತ್ರೇ
ನಮೋ ನಮಸ್ತೇಽಖಿಲಲೋಕಭರ್ತ್ರೇ || ೩ ||

ಸೃಷ್ಟಂ ದೇವ ಚರಾಚರಂ ಜಗದಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪೇಣ ತೇ
ಸರ್ವಂ ತತ್ಪರಿಪಾಲ್ಯತೇ ಜಗದಿದಂ ವಿಷ್ಣುಸ್ವರೂಪೇಣ ತೇ |
ವಿಶ್ವಂ ಸಂಹ್ರಿತಯೇ ತದೇವ ನಿಖಿಲಂ ರುದ್ರಸ್ವರೂಪೇಣ ತೇ
ಸಂಸಿಚ್ಯಾಮೃತಶೀಕರೈರ್ಹರ ಮಹಾರಿಷ್ಟಂ ಚಿರಂ ಜೀವಯ || ೪ ||

ಯೋ ಧನ್ವಂತರಿಸಂಜ್ಞಯಾ ನಿಗದಿತಃ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿತೋ ನಿಃಸೃತೋ
ಹಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ಜನಜೀವನಾಯ ಕಲಶಂ ಪೀಯೂಷಪೂರ್ಣಂ ದಧತ್ |
ಆಯುರ್ವೇದಮರೀರಚಜ್ಜನರುಜಾಂ ನಾಶಾಯ ಸ ತ್ವಂ ಮುದಾ
ಸಂಸಿಚ್ಯಾಮೃತಶೀಕರೈರ್ಹರ ಮಹಾರಿಷ್ಟಂ ಚಿರಂ ಜೀವಯ || ೫ ||

ಸ್ತ್ರೀರೂಪಂ ವರಭೂಷಣಾಂಬರಧರಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸಮ್ಮೋಹನಂ
ಕೃತ್ವಾ ಪಾಯಯತಿ ಸ್ಮ ಯಃ ಸುರಗಣಾನ್ ಪೀಯೂಷಮತ್ಯುತ್ತಮಮ್ |
ಚಕ್ರೇ ದೈತ್ಯಗಣಾನ್ ಸುಧಾವಿರಹಿತಾನ್ ಸಂಮೋಹ್ಯ ಸ ತ್ವಂ ಮುದಾ
ಸಂಸಿಚ್ಯಾಮೃತಶೀಕರೈರ್ಹರ ಮಹಾರಿಷ್ಟಂ ಚಿರಂ ಜೀವಯ || ೬ ||

ಚಾಕ್ಷುಷೋದಧಿಸಂಪ್ಲಾವ ಭೂವೇದಪ ಝಷಾಕೃತೇ |
ಸಿಂಚ ಸಿಂಚಾಮೃತಕಣೈಶ್ಚಿರಂ ಜೀವಯ ಜೀವಯ || ೭ ||

ಪೃಷ್ಠಮಂದರನಿರ್ಘೂರ್ಣನಿದ್ರಾಕ್ಷ ಕಮಠಾಕೃತೇ |
ಸಿಂಚ ಸಿಂಚಾಮೃತಕಣೈಶ್ಚಿರಂ ಜೀವಯ ಜೀವಯ || ೮ ||

ಯಾಂಚಾಚ್ಛಲಬಲಿತ್ರಾಸಮುಕ್ತನಿರ್ಜರ ವಾಮನ |
ಸಿಂಚ ಸಿಂಚಾಮೃತಕಣೈಶ್ಚಿರಂ ಜೀವಯ ಜೀವಯ || ೯ ||

ಧರೋದ್ಧಾರ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷಘಾತ ಕ್ರೋಡಾಕೃತೇ ಪ್ರಭೋ |
ಸಿಂಚ ಸಿಂಚಾಮೃತಕಣೈಶ್ಚಿರಂ ಜೀವಯ ಜೀವಯ || ೧೦ ||

ಭಕ್ತತ್ರಾಸವಿನಾಶಾತ್ತಚಂಡತ್ವ ನೃಹರೇ ವಿಭೋ |
ಸಿಂಚ ಸಿಂಚಾಮೃತಕಣೈಶ್ಚಿರಂ ಜೀವಯ ಜೀವಯ || ೧೧ ||

ಕ್ಷತ್ರಿಯಾರಣ್ಯಸಂಛೇದಕುಠಾರಕರರೈಣುಕ |
ಸಿಂಚ ಸಿಂಚಾಮೃತಕಣೈಶ್ಚಿರಂ ಜೀವಯ ಜೀವಯ || ೧೨ ||

ರಕ್ಷೋರಾಜಪ್ರತಾಪಾಬ್ಧಿಶೋಷಣಾಶುಗ ರಾಘವ |
ಸಿಂಚ ಸಿಂಚಾಮೃತಕಣೈಶ್ಚಿರಂ ಜೀವಯ ಜೀವಯ || ೧೩ ||

ಭೂಭಾರಾಸುರಸಂದೋಹಕಾಲಾಗ್ನೇ ರುಕ್ಮಿಣೀಪತೇ |
ಸಿಂಚ ಸಿಂಚಾಮೃತಕಣೈಶ್ಚಿರಂ ಜೀವಯ ಜೀವಯ || ೧೪ ||

ವೇದಮಾರ್ಗರತಾನರ್ಹವಿಭ್ರಾಂತ್ಯೈ ಬುದ್ಧರೂಪಧೃಕ್ |
ಸಿಂಚ ಸಿಂಚಾಮೃತಕಣೈಶ್ಚಿರಂ ಜೀವಯ ಜೀವಯ || ೧೫ ||

ಕಲಿವರ್ಣಾಶ್ರಮಾಸ್ಪಷ್ಟಧರ್ಮರ್ಧ್ಯೈ ಕಲ್ಕಿರೂಪಭಾಕ್ |
ಸಿಂಚ ಸಿಂಚಾಮೃತಕಣೈಶ್ಚಿರಂ ಜೀವಯ ಜೀವಯ || ೧೬ ||

ಅಸಾಧ್ಯಾಃ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯಾ ಯೇ ಮಹಾರೋಗಾ ಭಯಂಕರಾಃ |
ಛಿಂಧಿ ತಾನಾಶು ಚಕ್ರೇಣ ಚಿರಂ ಜೀವಯ ಜೀವಯ || ೧೭ ||

ಅಲ್ಪಮೃತ್ಯುಂ ಚಾಪಮೃತ್ಯುಂ ಮಹೋತ್ಪಾತಾನುಪದ್ರವಾನ್ |
ಭಿಂಧಿ ಭಿಂಧಿ ಗದಾಘಾತೈಶ್ಚಿರಂ ಜೀವಯ ಜೀವಯ || ೧೮ ||

ಅಹಂ ನ ಜಾನೇ ಕಿಮಪಿ ತ್ವದನ್ಯತ್
ಸಮಾಶ್ರಯೇ ನಾಥ ಪದಾಂಬುಜಂ ತೇ |
ಕುರುಷ್ವ ತದ್ಯನ್ಮನಸೀಪ್ಸಿತಂ ತೇ
ಸುಕರ್ಮಣಾ ಕೇನ ಸಮಕ್ಷಮೀಯಾಮ್ || ೧೯ ||

ತ್ವಮೇವ ತಾತೋ ಜನನೀ ತ್ವಮೇವ
ತ್ವಮೇವ ನಾಥಶ್ಚ ತ್ವಮೇವ ಬಂಧುಃ |
ವಿದ್ಯಾಧನಾಗಾರಕುಲಂ ತ್ವಮೇವ
ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಮ ದೇವದೇವ || ೨೦ ||

ನ ಮೇಽಪರಾಧಂ ಪ್ರವಿಲೋಕಯ ಪ್ರಭೋ-
-ಽಪರಾಧಸಿಂಧೋಶ್ಚ ದಯಾನಿಧಿಸ್ತ್ವಮ್ |
ತಾತೇನ ದುಷ್ಟೋಽಪಿ ಸುತಃ ಸುರಕ್ಷತೇ
ದಯಾಲುತಾ ತೇಽವತು ಸರ್ವದಾಽಸ್ಮಾನ್ || ೨೧ ||

ಅಹಹ ವಿಸ್ಮರ ನಾಥ ನ ಮಾಂ ಸದಾ
ಕರುಣಯಾ ನಿಜಯಾ ಪರಿಪೂರಿತಃ |
ಭುವಿ ಭವಾನ್ ಯದಿ ಮೇ ನ ಹಿ ರಕ್ಷಕಃ
ಕಥಮಹೋ ಮಮ ಜೀವನಮತ್ರ ವೈ || ೨೨ ||

ದಹ ದಹ ಕೃಪಯಾ ತ್ವಂ ವ್ಯಾಧಿಜಾಲಂ ವಿಶಾಲಂ
ಹರ ಹರ ಕರವಾಲಂ ಚಾಲ್ಪಮೃತ್ಯೋಃ ಕರಾಲಮ್ |
ನಿಜಜನಪರಿಪಾಲಂ ತ್ವಾಂ ಭಜೇ ಭಾವಯಾಲಂ
ಕುರು ಕುರು ಬಹುಕಾಲಂ ಜೀವಿತಂ ಮೇ ಸದಾಽಲಮ್ || ೨೩ ||

ನ ಯತ್ರ ಧರ್ಮಾಚರಣಂ ನ ಜಾನಂ
ವ್ರತಂ ನ ಯೋಗೋ ನ ಚ ವಿಷ್ಣುಚರ್ಚಾ |
ನ ಪಿತೃಗೋವಿಪ್ರವರಾಮರಾರ್ಚಾ
ಸ್ವಲ್ಪಾಯುಷಸ್ತತ್ರ ಜನಾ ಭವಂತಿ || ೨೪ ||

ಅಥ ಮಂತ್ರಮ್ |
ಕ್ಲೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಶ್ರೀಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಜನಾರ್ದನಾಯ ಸಕಲ ದುರಿತಾನಿ ನಾಶಯ ನಾಶಯ |
ಕ್ಷ್ರೌಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಕುರು ಕುರು | ಹ್ರೀಂ ದೀರ್ಘಮಾಯುರ್ದೇಹಿ ದೇಹಿ ಸ್ವಾಹಾ ||

ಫಲಶ್ರುತಿಃ |
ಅಸ್ಯ ಧಾರಣತೋ ಜಾಪಾದಲ್ಪಮೃತ್ಯುಃ ಪ್ರಶಾಮ್ಯತಿ |
ಗರ್ಭರಕ್ಷಾಕರಂ ಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ಬಾಲಾನಾಂ ಜೀವನಂ ಪರಮ್ || ೧ ||

ಶತಂ ಪಂಚಾಶತಂ ಶಕ್ತ್ಯಾಽಥವಾ ಪಂಚಾಧಿವಿಂಶತಿಮ್ |
ಪುಸ್ತಕಾನಾಂ ದ್ವಿಜೇಭ್ಯಸ್ತು ದದ್ಯಾದ್ದೀರ್ಘಾಯುಷಾಪ್ತಯೇ || ೨ ||

ಭೂರ್ಜಪತ್ರೇ ವಿಲಿಖ್ಯೇದಂ ಕಂಠೇ ವಾ ಬಾಹುಮೂಲಕೇ |
ಸಂಧಾರಯೇದ್ಗರ್ಭರಕ್ಷಾ ಬಾಲರಕ್ಷಾ ಚ ಜಾಯತೇ || ೩ ||

ಸರ್ವೇ ರೋಗಾ ವಿನಶ್ಯಂತಿ ಸರ್ವಾ ಬಾಧಾಃ ಪ್ರಶಾಮ್ಯತಿ |
ಕುದೃಷ್ಟಿಜಂ ಭಯಂ ನಶ್ಯೇತ್ ತಥಾ ಪ್ರೇತಾದಿಜಂ ಭಯಮ್ || ೪ ||

ಮಯಾ ಕಥಿತಮೇತತ್ತೇಽಮೃತಸಂಜೀವನಂ ಪರಮ್ |
ಅಲ್ಪಮೃತ್ಯುಹರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮೃತವತ್ಸತ್ವನಾಶನಮ್ || ೫ ||

ಇತಿ ಸುದರ್ಶನಸಂಹಿತೋಕ್ತಂ ಅಮೃತಸಂಜೀವನ ಧನ್ವಂತರಿ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Amrita Sanjeevani Dhanvantari Stotram – ಅಮೃತಸಂಜೀವನ ಧನ್ವಂತರಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed