Amrita Sanjeevani Dhanvantari Stotram – అమృతసంజీవన ధన్వంతరి స్తోత్రం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రం “శ్రీ నరసింహ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

అథాపరమహం వక్ష్యేఽమృతసంజీవనం స్తవమ్ |
యస్యానుష్ఠానమాత్రేణ మృత్యుర్దూరాత్పలాయతే || ౧ ||

అసాధ్యాః కష్టసాధ్యాశ్చ మహారోగా భయంకరాః |
శీఘ్రం నశ్యంతి పఠనాదస్యాయుశ్చ ప్రవర్ధతే || ౨ ||

శాకినీడాకినీదోషాః కుదృష్టిగ్రహశత్రుజాః |
ప్రేతవేతాలయక్షోత్థా బాధా నశ్యంతి చాఖిలాః || ౩ ||

దురితాని సమస్తాని నానాజన్మోద్భవాని చ |
సంసర్గజవికారాణి విలీయంతేఽస్య పాఠతః || ౪ ||

సర్వోపద్రవనాశాయ సర్వబాధాప్రశాంతయే |
ఆయుః ప్రవృద్ధయే చైతత్ స్తోత్రం పరమమద్భుతమ్ || ౫ ||

బాలగ్రహాభిభూతానాం బాలానాం సుఖదాయకమ్ |
సర్వారిష్టహరం చైతద్బలపుష్టికరం పరమ్ || ౬ ||

బాలానాం జీవనాయైతత్ స్తోత్రం దివ్యం సుధోపమమ్ |
మృతవత్సత్వహరణం చిరంజీవిత్వకారకమ్ || ౭ ||

మహారోగాభిభూతానాం భయవ్యాకులితాత్మనామ్ |
సర్వాధివ్యాధిహరణం భయఘ్నమమృతోపమమ్ || ౮ ||

అల్పమృత్యుశ్చాపమృత్యుః పాఠాదస్యః ప్రణశ్యతి |
జలాఽగ్నివిషశస్త్రారి న హి శృంగి భయం తథా || ౯ ||

గర్భరక్షాకరం స్త్రీణాం బాలానాం జీవనప్రదమ్ |
మహారోగహరం నౄణామల్పమృత్యుహరం పరమ్ || ౧౦ ||

బాలా వృద్ధాశ్చ తరుణా నరా నార్యశ్చ దుఃఖితాః |
భవంతి సుఖినః పాఠాదస్య లోకే చిరాయుషః || ౧౧ ||

అస్మాత్పరతరం నాస్తి జీవనోపాయ ఐహికః |
తస్మాత్ సర్వప్రయత్నేన పాఠమస్య సమాచరేత్ || ౧౨ ||

అయుతావృత్తికం వాథ సహస్రావృత్తికం తథా |
తదర్ధం వా తదర్ధం వా పఠేదేతచ్చ భక్తితః || ౧౩ ||

కలశే విష్ణుమారాధ్య దీపం ప్రజ్వాల్య యత్నతః |
సాయం ప్రాతశ్చ విధివత్ స్తోత్రమేతత్ పఠేత్ సుధీః || ౧౪ ||

సర్పిషా హవిషా వాఽపి సంయావేనాథ భక్తితః |
దశాంశమానతో హోమం కుర్యాత్ సర్వార్థసిద్ధయే || ౧౫ ||

అథ స్తోత్రమ్ |
నమో నమో విశ్వవిభావనాయ
నమో నమో లోకసుఖప్రదాయ |
నమో నమో విశ్వసృజేశ్వరాయ
నమో నమో ముక్తివరప్రదాయ || ౧ ||

నమో నమస్తేఽఖిలలోకపాయ
నమో నమస్తేఽఖిలకామదాయ |
నమో నమస్తేఽఖిలకారణాయ
నమో నమస్తేఽఖిలరక్షకాయ || ౨ ||

నమో నమస్తే సకలార్తిహర్త్రే
నమో నమస్తే విరుజః ప్రకర్త్రే |
నమో నమస్తేఽఖిలవిశ్వధర్త్రే
నమో నమస్తేఽఖిలలోకభర్త్రే || ౩ ||

సృష్టం దేవ చరాచరం జగదిదం బ్రహ్మస్వరూపేణ తే
సర్వం తత్పరిపాల్యతే జగదిదం విష్ణుస్వరూపేణ తే |
విశ్వం సంహ్రితయే తదేవ నిఖిలం రుద్రస్వరూపేణ తే
సంసిచ్యామృతశీకరైర్హర మహారిష్టం చిరం జీవయ || ౪ ||

యో ధన్వంతరిసంజ్ఞయా నిగదితః క్షీరాబ్ధితో నిఃసృతో
హస్తాభ్యాం జనజీవనాయ కలశం పీయూషపూర్ణం దధత్ |
ఆయుర్వేదమరీరచజ్జనరుజాం నాశాయ స త్వం ముదా
సంసిచ్యామృతశీకరైర్హర మహారిష్టం చిరం జీవయ || ౫ ||

స్త్రీరూపం వరభూషణాంబరధరం త్రైలోక్యసమ్మోహనం
కృత్వా పాయయతి స్మ యః సురగణాన్ పీయూషమత్యుత్తమమ్ |
చక్రే దైత్యగణాన్ సుధావిరహితాన్ సంమోహ్య స త్వం ముదా
సంసిచ్యామృతశీకరైర్హర మహారిష్టం చిరం జీవయ || ౬ ||

చాక్షుషోదధిసంప్లావ భూవేదప ఝషాకృతే |
సించ సించామృతకణైశ్చిరం జీవయ జీవయ || ౭ ||

పృష్ఠమందరనిర్ఘూర్ణనిద్రాక్ష కమఠాకృతే |
సించ సించామృతకణైశ్చిరం జీవయ జీవయ || ౮ ||

యాంచాచ్ఛలబలిత్రాసముక్తనిర్జర వామన |
సించ సించామృతకణైశ్చిరం జీవయ జీవయ || ౯ ||

ధరోద్ధార హిరణ్యాక్షఘాత క్రోడాకృతే ప్రభో |
సించ సించామృతకణైశ్చిరం జీవయ జీవయ || ౧౦ ||

భక్తత్రాసవినాశాత్తచండత్వ నృహరే విభో |
సించ సించామృతకణైశ్చిరం జీవయ జీవయ || ౧౧ ||

క్షత్రియారణ్యసంఛేదకుఠారకరరైణుక |
సించ సించామృతకణైశ్చిరం జీవయ జీవయ || ౧౨ ||

రక్షోరాజప్రతాపాబ్ధిశోషణాశుగ రాఘవ |
సించ సించామృతకణైశ్చిరం జీవయ జీవయ || ౧౩ ||

భూభారాసురసందోహకాలాగ్నే రుక్మిణీపతే |
సించ సించామృతకణైశ్చిరం జీవయ జీవయ || ౧౪ ||

వేదమార్గరతానర్హవిభ్రాంత్యై బుద్ధరూపధృక్ |
సించ సించామృతకణైశ్చిరం జీవయ జీవయ || ౧౫ ||

కలివర్ణాశ్రమాస్పష్టధర్మర్ధ్యై కల్కిరూపభాక్ |
సించ సించామృతకణైశ్చిరం జీవయ జీవయ || ౧౬ ||

అసాధ్యాః కష్టసాధ్యా యే మహారోగా భయంకరాః |
ఛింధి తానాశు చక్రేణ చిరం జీవయ జీవయ || ౧౭ ||

అల్పమృత్యుం చాపమృత్యుం మహోత్పాతానుపద్రవాన్ |
భింధి భింధి గదాఘాతైశ్చిరం జీవయ జీవయ || ౧౮ ||

అహం న జానే కిమపి త్వదన్యత్
సమాశ్రయే నాథ పదాంబుజం తే |
కురుష్వ తద్యన్మనసీప్సితం తే
సుకర్మణా కేన సమక్షమీయామ్ || ౧౯ ||

త్వమేవ తాతో జననీ త్వమేవ
త్వమేవ నాథశ్చ త్వమేవ బంధుః |
విద్యాధనాగారకులం త్వమేవ
త్వమేవ సర్వం మమ దేవదేవ || ౨౦ ||

న మేఽపరాధం ప్రవిలోకయ ప్రభో-
-ఽపరాధసింధోశ్చ దయానిధిస్త్వమ్ |
తాతేన దుష్టోఽపి సుతః సురక్షతే
దయాలుతా తేఽవతు సర్వదాఽస్మాన్ || ౨౧ ||

అహహ విస్మర నాథ న మాం సదా
కరుణయా నిజయా పరిపూరితః |
భువి భవాన్ యది మే న హి రక్షకః
కథమహో మమ జీవనమత్ర వై || ౨౨ ||

దహ దహ కృపయా త్వం వ్యాధిజాలం విశాలం
హర హర కరవాలం చాల్పమృత్యోః కరాలమ్ |
నిజజనపరిపాలం త్వాం భజే భావయాలం
కురు కురు బహుకాలం జీవితం మే సదాఽలమ్ || ౨౩ ||

న యత్ర ధర్మాచరణం న జానం
వ్రతం న యోగో న చ విష్ణుచర్చా |
న పితృగోవిప్రవరామరార్చా
స్వల్పాయుషస్తత్ర జనా భవంతి || ౨౪ ||

అథ మంత్రమ్ |
క్లీం శ్రీం క్లీం శ్రీం నమో భగవతే జనార్దనాయ సకల దురితాని నాశయ నాశయ |
క్ష్రౌం ఆరోగ్యం కురు కురు | హ్రీం దీర్ఘమాయుర్దేహి దేహి స్వాహా ||

ఫలశ్రుతిః |
అస్య ధారణతో జాపాదల్పమృత్యుః ప్రశామ్యతి |
గర్భరక్షాకరం స్త్రీణాం బాలానాం జీవనం పరమ్ || ౧ ||

శతం పంచాశతం శక్త్యాఽథవా పంచాధివింశతిమ్ |
పుస్తకానాం ద్విజేభ్యస్తు దద్యాద్దీర్ఘాయుషాప్తయే || ౨ ||

భూర్జపత్రే విలిఖ్యేదం కంఠే వా బాహుమూలకే |
సంధారయేద్గర్భరక్షా బాలరక్షా చ జాయతే || ౩ ||

సర్వే రోగా వినశ్యంతి సర్వా బాధాః ప్రశామ్యతి |
కుదృష్టిజం భయం నశ్యేత్ తథా ప్రేతాదిజం భయమ్ || ౪ ||

మయా కథితమేతత్తేఽమృతసంజీవనం పరమ్ |
అల్పమృత్యుహరం స్తోత్రం మృతవత్సత్వనాశనమ్ || ౫ ||

ఇతి సుదర్శనసంహితోక్తం అమృతసంజీవన ధన్వంతరి స్తోత్రమ్ ||


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ నరసింహ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ విష్ణు స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed