Amrita Sanjeevani Dhanvantari Stotram – అమృతసంజీవన ధన్వంతరి స్తోత్రం


పూర్వపీఠికా –
అథాఽబలమహం వక్ష్యేఽమృతసంజీవనం స్తవమ్ |
యస్యాఽనుష్టానమాత్రేణ మృత్యుర్దూరాత్పలాయతే || ౧ ||

అసాధ్యాః కష్టసాధ్యాశ్చ మహారోగా భయంకరాః |
శీఘ్రం నశ్యంతి పఠనాదస్యాయుశ్చ ప్రవర్ధతే || ౨ ||

శాకినీ డాకినీ దోషాః కుదృష్టిర్గ్రహ శతృజాః |
ప్రేత వేతాళ యక్షోత్తా బాధా నశ్యంతి చాఽఖిలాః || ౩ ||

దురితాని సమస్తాని నానా జన్మోద్భవాని చ |
సంసర్గజ వికారాణి వినీయంతేఽస్య పాఠతః || ౪ ||

సర్వోపద్రవ నాశాయ సర్వబాధా ప్రశాంతయే |
ఆయుః ప్రవర్ధయే చైతత్ స్తోత్రం పరమమద్భుతమ్ || ౫ ||

బాలగ్రహాభిభూతానాం బాలానాం సుఖదాయకమ్ |
సర్వారిష్టహరం చైతద్బలపుష్టికరం పరమ్ || ౬ ||

బాలానాం జీవనాయైతత్ స్తోత్రం దివ్యం సుధోపమమ్ |
మృతవత్సత్వహరణం చిరంజీవిత్వకారకమ్ || ౭ ||

మహారోగాభిభూతానాం భయవ్యాకులితాత్మనామ్ |
సర్వాధివ్యాధిహరణం భయఘ్నమమృతోపమమ్ || ౮ ||

అల్పమృత్యుశ్చాపమృత్యుః పాఠాదస్యః ప్రణశ్యతి |
జలాఽగ్ని విష శస్త్రాది న హి శృంగి భయం తథా || ౯ ||

గర్భరక్షాకరం స్త్రీణాం బాలానాం జీవనప్రదమ్ |
మహారోగహరం నౄణామల్పమృత్యుహరం పదమ్ || ౧౦ ||

బాలా వృద్ధాశ్చదరుణా నరా నార్యశ్చ దుఃఖితాః |
భవంతి సుఖినః పాఠాదస్యలోకే చిరాయుషః || ౧౧ ||

అస్మాత్పరతరం నాస్తి జీవనోపాయ కేహి కః |
తస్మాత్సర్వప్రయత్నేన పాఠమస్య సమాచరేత్ || ౧౨ ||

మయుతావృత్తికం వా చ సహస్రావృత్తికం తథా |
వదర్థం వా తదర్థం వా పఠేదేతచ్చ భక్తితః || ౧౩ ||

కలశే విష్ణుమారాధ్య దీపం ప్రజ్వాల్య యత్నతః |
సాయం ప్రాతశ్చ విధివత్ స్తోత్రమేతత్పఠేత్సుధీః || ౧౪ ||

సర్పిషా హవిషా వాఽభిసమ్యాగేనాఽథ భక్తితః |
దశాంశమానదో హోమం కుర్యాత్సర్వార్థ సిద్ధయే || ౧౫ ||

స్తోత్రమ్ –
నమో నమో విశ్వవిభావనాయ
నమో నమో లోకసుఖప్రదాయ |
నమో నమో విశ్వసృజేశ్వరాయ
నమో నమో ముక్తివరప్రదాయ || ౧ ||

నమో నమస్తేఽఖిలలోకపాయ
నమో నమస్తేఽఖిలకామదాయ |
నమో నమస్తేఽఖిలకారణాయ
నమో నమస్తేఽఖిలరక్షకాయ || ౨ ||

నమో నమస్తే సకలార్త్రిహర్త్రే
నమో నమస్తే విరుజః ప్రకర్త్రే |
నమో నమస్తేఽఖిలవిశ్వధర్త్రే
నమో నమస్తేఽఖిలలోకభర్త్రే || ౩ ||

సృష్టం దేవ చరాచరం జగదిదం బ్రహ్మస్వరూపేణ తే
సర్వం తత్పరిపాల్యతే జగదిదం విష్ణుస్వరూపేణ తే |
విశ్వం సంహితయే తదేవ నిఖిలం రుద్రస్వరూపేణ తే
సంసిచ్యామృతశీకరైర్హర మహారిష్టం చిరం జీవయ || ౪ ||

యో ధన్వంతరిసంజ్ఞయా నిగదితః క్షీరాబ్ధితో నిఃసృతో
హస్తాభ్యాం జనజీవనాయ కలశం పీయూషపూర్ణం దధత్ |
ఆయుర్వేదమరీరచజ్జనరుజాం నాశాయ స త్వం ముదా
సంసిచ్యామృతశీకరైర్హర మహారిష్టం చిరం జీవయ || ౫ ||

స్త్రీరూపం వరభూషణాంబరధరం త్రైలోక్యసమ్మోహనం
కృత్వా పాయయతి స్మ యః సురగణాన్పీయూషమత్యుత్తమమ్ |
చక్రే దైత్యగణాన్ సుధావిరహితాన్ సమ్మోద స త్వం ముదా
సంసిచ్యామృతశీకరైర్హర మహారిష్టం చిరం జీవయ || ౬ ||

చాక్షుషోదధిసంప్లావ భూవేదప ఝషాకృతే |
సించ సించామృతకణైశ్చిరం జీవయ జీవయ || ౭ ||

పృష్ఠమందరనిఘూర్ణనిద్రాక్ష కమఠాకృతే |
సించ సించామృతకణైశ్చిరం జీవయ జీవయ || ౮ ||

యాంచాచ్ఛలబలిత్రాసముక్తనిర్జర వామన |
సించ సించామృతకణైశ్చిరం జీవయ జీవయ || ౯ ||

ధరోద్ధార హిరణ్యాక్షఘాత క్రోడాకృతే ప్రభో |
సించ సించామృతకణైశ్చిరం జీవయ జీవయ || ౧౦ ||

భక్తత్రాసవినాశాత్తచండత్వ నృహరే విభో |
సించ సించామృతకణైశ్చిరం జీవయ జీవయ || ౧౧ ||

క్షత్రియారణ్యసంఛేదకుఠారకరరైణుక |
సించ సించామృతకణైశ్చిరం జీవయ జీవయ || ౧౨ ||

రక్షోరాజప్రతాపాబ్ధిశోషణాశుగ రాఘవ |
సించ సించామృతకణైశ్చిరం జీవయ జీవయ || ౧౩ ||

భూభారాసురసందోహకాలాగ్నే రుక్మిణీపతే |
సించ సించామృతకణైశ్చిరం జీవయ జీవయ || ౧౪ ||

వేదమార్గరతానర్హవిభ్రాంత్యై-ర్బుద్ధరూపధృక్ |
సించ సించామృతకణైశ్చిరం జీవయ జీవయ || ౧౫ ||

కలివర్ణాశ్రమాస్పష్టధర్మర్థ్యై కల్కిరూపభాక్ |
సించ సించామృతకణైశ్చిరం జీవయ జీవయ || ౧౬ ||

అసాధ్యాః కష్టసాధ్యా యే మహారోగా భయంకరాః |
ఛింది తానాశు చక్రేణ చిరం జీవయ జీవయ || ౧౭ ||

అల్పమృత్యుం చాఽపమృత్యుం మహోత్పాతానుపద్రవాన్ |
భింది భింది గదాఘాతైశ్చిరం జీవయ జీవయ || ౧౮ ||

అహం న జానే కిమపి త్వదన్యా-
త్సమాశ్రయే నాథ పదాంబుజం తే |
కురుష్వ తద్యన్మనసీప్సితం తే
సుకర్మణా కేన సమక్షమీయామ్ || ౧౯ ||

త్వమేవ తాతో జననీ త్వమేవ
త్వమేవ నాథశ్చ త్వమేవ బంధుః |
విద్యాధనాగారకులం త్వమేవ
త్వమేవ సర్వం మమ దేవదేవ || ౨౦ ||

న మేఽపరాధం ప్రవిలోకయ ప్రభో-
ఽపరాధసింధోశ్చ దయానిధిస్త్వమ్ |
తాతేన దుష్టోఽపి సుతః సురక్షతే
దయాలుతా తేఽవతు సర్వదాఽస్మాన్ || ౨౧ ||

అహహ విస్మర నాథ న మాం సదా
కరుణయా నిజయా పరిపూరితః |
భువి భవాన్ యది మే న హి రక్షకః
కథమహో మమ జీవనమత్ర వై || ౨౨ ||

దహ దహ కృపయా త్వం వ్యాధిజాలం విశాలం
హర హర కరవాలం చాఽల్పమృత్యోః కరాలమ్ |
నిజజనపరిపాలం త్వాం భజే భావయాలం
కురు కురు బహుకాలం జీవితం మే సదాఽలమ్ || ౨౩ ||

[* అయత్ర ధర్మాచరణం న జానం
ఋతం మయా కో న చ విష్ణు చర్చా |
న పితృకోఽపి ప్రమరామరార్చా
స్వల్పాయుషస్తత్ర జనా భవంతి || ౨౪ || *]

మంత్రం –
క్లీం శ్రీం క్లీం శ్రీం నమో భగవతే జనార్దనాయ సకల దురితాని నాశయ నాశయ | క్ష్రౌం ఆరోగ్యం కురు కురు | హ్రీం దీర్ఘమాయుర్దేహి దేహి స్వాహా || ౧ ||

ఫలశ్రుతిః –
అస్య ధారణతో జాపాదల్పమృత్యుః ప్రశామ్యతి |
గర్భరక్షాకరం స్త్రీనాం బాలానాం జీవనం పరమ్ || ౧ ||

శతం పంచాశతం శక్త్యాఽథవా పంచాధివింశతిమ్ |
పుస్తకానాం ద్విజేభ్యస్తు దద్యాద్దీర్ఘాయుషాప్తయే || ౨ ||

భూర్జపత్రే విలిఖ్యేదం కంఠే వా బాహుమూలకే |
సంధారయేద్గర్భరక్షా బాలరక్షా ప్రజాయతే || ౩ ||

సర్వే రోగా వినశ్యంతి సర్వా బాధా ప్రశామ్యతి |
కుదృష్టిజం భయం నశ్యేత్ తథా ప్రేతాదిజం భయమ్ || ౪ ||

మయా కథితమేతత్తే అమృతసంజీవనం పరమ్ |
అల్పమృత్యుహరం స్తోత్రం మృతవత్సత్వనాశనమ్ || ౫ ||

ఇతి సుదర్శనసంహితోక్తం అమృతసంజీవన ధన్వంతరి స్తోత్రమ్ ||


మరిన్ని శ్రీ విష్ణు స్తోత్రాలు చూడండి.


ಗಮನಿಸಿ :"ಪ್ರಭಾತ ಸ್ತೋತ್ರನಿಧಿ" ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. Click here to buy

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు.

error: Not allowed