Amrita Sanjeevani Dhanvantari Stotram – அம்ருதஸஞ்ஜீவந த⁴ந்வந்தரி ஸ்தோத்ரம்


அதா²பரமஹம் வக்ஷ்யே(அ)ம்ருதஸஞ்ஜீவநம் ஸ்தவம் ।
யஸ்யாநுஷ்டா²நமாத்ரேண ம்ருத்யுர்தூ³ராத்பலாயதே ॥ 1 ॥

அஸாத்⁴யா꞉ கஷ்டஸாத்⁴யாஶ்ச மஹாரோகா³ ப⁴யங்கரா꞉ ।
ஶீக்⁴ரம் நஶ்யந்தி பட²நாத³ஸ்யாயுஶ்ச ப்ரவர்த⁴தே ॥ 2 ॥

ஶாகிநீடா³கிநீதோ³ஷா꞉ குத்³ருஷ்டிக்³ரஹஶத்ருஜா꞉ ।
ப்ரேதவேதாலயக்ஷோத்தா² பா³தா⁴ நஶ்யந்தி சாகி²லா꞉ ॥ 3 ॥

து³ரிதாநி ஸமஸ்தாநி நாநாஜந்மோத்³ப⁴வாநி ச ।
ஸம்ஸர்க³ஜவிகாராணி விளீயந்தே(அ)ஸ்ய பாட²த꞉ ॥ 4 ॥

ஸர்வோபத்³ரவநாஶாய ஸர்வபா³தா⁴ப்ரஶாந்தயே ।
ஆயு꞉ ப்ரவ்ருத்³த⁴யே சைதத் ஸ்தோத்ரம் பரமமத்³பு⁴தம் ॥ 5 ॥

பா³லக்³ரஹாபி⁴பூ⁴தாநாம் பா³லாநாம் ஸுக²தா³யகம் ।
ஸர்வாரிஷ்டஹரம் சைதத்³ப³லபுஷ்டிகரம் பரம் ॥ 6 ॥

பா³லாநாம் ஜீவநாயைதத் ஸ்தோத்ரம் தி³வ்யம் ஸுதோ⁴பமம் ।
ம்ருதவத்ஸத்வஹரணம் சிரஞ்ஜீவித்வகாரகம் ॥ 7 ॥

மஹாரோகா³பி⁴பூ⁴தாநாம் ப⁴யவ்யாகுலிதாத்மநாம் ।
ஸர்வாதி⁴வ்யாதி⁴ஹரணம் ப⁴யக்⁴நமம்ருதோபமம் ॥ 8 ॥

அல்பம்ருத்யுஶ்சாபம்ருத்யு꞉ பாடா²த³ஸ்ய꞉ ப்ரணஶ்யதி ।
ஜலா(அ)க்³நிவிஷஶஸ்த்ராரி ந ஹி ஶ்ருங்கி³ ப⁴யம் ததா² ॥ 9 ॥

க³ர்ப⁴ரக்ஷாகரம் ஸ்த்ரீணாம் பா³லாநாம் ஜீவநப்ரத³ம் ।
மஹாரோக³ஹரம் ந்ரூணாமல்பம்ருத்யுஹரம் பரம் ॥ 10 ॥

பா³லா வ்ருத்³தா⁴ஶ்ச தருணா நரா நார்யஶ்ச து³꞉கி²தா꞉ ।
ப⁴வந்தி ஸுகி²ந꞉ பாடா²த³ஸ்ய லோகே சிராயுஷ꞉ ॥ 11 ॥

அஸ்மாத்பரதரம் நாஸ்தி ஜீவநோபாய ஐஹிக꞉ ।
தஸ்மாத் ஸர்வப்ரயத்நேந பாட²மஸ்ய ஸமாசரேத் ॥ 12 ॥

அயுதாவ்ருத்திகம் வாத² ஸஹஸ்ராவ்ருத்திகம் ததா² ।
தத³ர்த⁴ம் வா தத³ர்த⁴ம் வா படே²தே³தச்ச ப⁴க்தித꞉ ॥ 13 ॥

கலஶே விஷ்ணுமாராத்⁴ய தீ³பம் ப்ரஜ்வால்ய யத்நத꞉ ।
ஸாயம் ப்ராதஶ்ச விதி⁴வத் ஸ்தோத்ரமேதத் படே²த் ஸுதீ⁴꞉ ॥ 14 ॥

ஸர்பிஷா ஹவிஷா வா(அ)பி ஸம்யாவேநாத² ப⁴க்தித꞉ ।
த³ஶாம்ஶமாநதோ ஹோமம் குர்யாத் ஸர்வார்த²ஸித்³த⁴யே ॥ 15 ॥

அத² ஸ்தோத்ரம் ।
நமோ நமோ விஶ்வவிபா⁴வநாய
நமோ நமோ லோகஸுக²ப்ரதா³ய ।
நமோ நமோ விஶ்வஸ்ருஜேஶ்வராய
நமோ நமோ முக்திவரப்ரதா³ய ॥ 1 ॥

நமோ நமஸ்தே(அ)கி²லலோகபாய
நமோ நமஸ்தே(அ)கி²லகாமதா³ய ।
நமோ நமஸ்தே(அ)கி²லகாரணாய
நமோ நமஸ்தே(அ)கி²லரக்ஷகாய ॥ 2 ॥

நமோ நமஸ்தே ஸகலார்திஹர்த்ரே
நமோ நமஸ்தே விருஜ꞉ ப்ரகர்த்ரே ।
நமோ நமஸ்தே(அ)கி²லவிஶ்வத⁴ர்த்ரே
நமோ நமஸ்தே(அ)கி²லலோகப⁴ர்த்ரே ॥ 3 ॥

ஸ்ருஷ்டம் தே³வ சராசரம் ஜக³தி³த³ம் ப்³ரஹ்மஸ்வரூபேண தே
ஸர்வம் தத்பரிபால்யதே ஜக³தி³த³ம் விஷ்ணுஸ்வரூபேண தே ।
விஶ்வம் ஸம்ஹ்ரிதயே ததே³வ நிகி²லம் ருத்³ரஸ்வரூபேண தே
ஸம்ஸிச்யாம்ருதஶீகரைர்ஹர மஹாரிஷ்டம் சிரம் ஜீவய ॥ 4 ॥

யோ த⁴ந்வந்தரிஸஞ்ஜ்ஞயா நிக³தி³த꞉ க்ஷீராப்³தி⁴தோ நி꞉ஸ்ருதோ
ஹஸ்தாப்⁴யாம் ஜநஜீவநாய கலஶம் பீயூஷபூர்ணம் த³த⁴த் ।
ஆயுர்வேத³மரீரசஜ்ஜநருஜாம் நாஶாய ஸ த்வம் முதா³
ஸம்ஸிச்யாம்ருதஶீகரைர்ஹர மஹாரிஷ்டம் சிரம் ஜீவய ॥ 5 ॥

ஸ்த்ரீரூபம் வரபூ⁴ஷணாம்ப³ரத⁴ரம் த்ரைலோக்யஸம்மோஹநம்
க்ருத்வா பாயயதி ஸ்ம ய꞉ ஸுரக³ணாந் பீயூஷமத்யுத்தமம் ।
சக்ரே தை³த்யக³ணாந் ஸுதா⁴விரஹிதாந் ஸம்மோஹ்ய ஸ த்வம் முதா³
ஸம்ஸிச்யாம்ருதஶீகரைர்ஹர மஹாரிஷ்டம் சிரம் ஜீவய ॥ 6 ॥

சாக்ஷுஷோத³தி⁴ஸம்ப்லாவ பூ⁴வேத³ப ஜ²ஷாக்ருதே ।
ஸிஞ்ச ஸிஞ்சாம்ருதகணைஶ்சிரம் ஜீவய ஜீவய ॥ 7 ॥

ப்ருஷ்ட²மந்த³ரநிர்கூ⁴ர்ணநித்³ராக்ஷ கமடா²க்ருதே ।
ஸிஞ்ச ஸிஞ்சாம்ருதகணைஶ்சிரம் ஜீவய ஜீவய ॥ 8 ॥

யாஞ்சாச்ச²லப³லித்ராஸமுக்தநிர்ஜர வாமந ।
ஸிஞ்ச ஸிஞ்சாம்ருதகணைஶ்சிரம் ஜீவய ஜீவய ॥ 9 ॥

த⁴ரோத்³தா⁴ர ஹிரண்யாக்ஷகா⁴த க்ரோடா³க்ருதே ப்ரபோ⁴ ।
ஸிஞ்ச ஸிஞ்சாம்ருதகணைஶ்சிரம் ஜீவய ஜீவய ॥ 10 ॥

ப⁴க்தத்ராஸவிநாஶாத்தசண்ட³த்வ ந்ருஹரே விபோ⁴ ।
ஸிஞ்ச ஸிஞ்சாம்ருதகணைஶ்சிரம் ஜீவய ஜீவய ॥ 11 ॥

க்ஷத்ரியாரண்யஸஞ்சே²த³குடா²ரகரரைணுக ।
ஸிஞ்ச ஸிஞ்சாம்ருதகணைஶ்சிரம் ஜீவய ஜீவய ॥ 12 ॥

ரக்ஷோராஜப்ரதாபாப்³தி⁴ஶோஷணாஶுக³ ராக⁴வ ।
ஸிஞ்ச ஸிஞ்சாம்ருதகணைஶ்சிரம் ஜீவய ஜீவய ॥ 13 ॥

பூ⁴பா⁴ராஸுரஸந்தோ³ஹகாலாக்³நே ருக்மிணீபதே ।
ஸிஞ்ச ஸிஞ்சாம்ருதகணைஶ்சிரம் ஜீவய ஜீவய ॥ 14 ॥

வேத³மார்க³ரதாநர்ஹவிப்⁴ராந்த்யை பு³த்³த⁴ரூபத்⁴ருக் ।
ஸிஞ்ச ஸிஞ்சாம்ருதகணைஶ்சிரம் ஜீவய ஜீவய ॥ 15 ॥

கலிவர்ணாஶ்ரமாஸ்பஷ்டத⁴ர்மர்த்⁴யை கல்கிரூபபா⁴க் ।
ஸிஞ்ச ஸிஞ்சாம்ருதகணைஶ்சிரம் ஜீவய ஜீவய ॥ 16 ॥

அஸாத்⁴யா꞉ கஷ்டஸாத்⁴யா யே மஹாரோகா³ ப⁴யங்கரா꞉ ।
சி²ந்தி⁴ தாநாஶு சக்ரேண சிரம் ஜீவய ஜீவய ॥ 17 ॥

அல்பம்ருத்யும் சாபம்ருத்யும் மஹோத்பாதாநுபத்³ரவாந் ।
பி⁴ந்தி⁴ பி⁴ந்தி⁴ க³தா³கா⁴தைஶ்சிரம் ஜீவய ஜீவய ॥ 18 ॥

அஹம் ந ஜாநே கிமபி த்வத³ந்யத்
ஸமாஶ்ரயே நாத² பதா³ம்பு³ஜம் தே ।
குருஷ்வ தத்³யந்மநஸீப்ஸிதம் தே
ஸுகர்மணா கேந ஸமக்ஷமீயாம் ॥ 19 ॥

த்வமேவ தாதோ ஜநநீ த்வமேவ
த்வமேவ நாத²ஶ்ச த்வமேவ ப³ந்து⁴꞉ ।
வித்³யாத⁴நாகா³ரகுலம் த்வமேவ
த்வமேவ ஸர்வம் மம தே³வதே³வ ॥ 20 ॥

ந மே(அ)பராத⁴ம் ப்ரவிளோகய ப்ரபோ⁴-
-(அ)பராத⁴ஸிந்தோ⁴ஶ்ச த³யாநிதி⁴ஸ்த்வம் ।
தாதேந து³ஷ்டோ(அ)பி ஸுத꞉ ஸுரக்ஷதே
த³யாளுதா தே(அ)வது ஸர்வதா³(அ)ஸ்மாந் ॥ 21 ॥

அஹஹ விஸ்மர நாத² ந மாம் ஸதா³
கருணயா நிஜயா பரிபூரித꞉ ।
பு⁴வி ப⁴வாந் யதி³ மே ந ஹி ரக்ஷக꞉
கத²மஹோ மம ஜீவநமத்ர வை ॥ 22 ॥

த³ஹ த³ஹ க்ருபயா த்வம் வ்யாதி⁴ஜாலம் விஶாலம்
ஹர ஹர கரவாலம் சால்பம்ருத்யோ꞉ கராளம் ।
நிஜஜநபரிபாலம் த்வாம் ப⁴ஜே பா⁴வயாளம்
குரு குரு ப³ஹுகாலம் ஜீவிதம் மே ஸதா³(அ)லம் ॥ 23 ॥

ந யத்ர த⁴ர்மாசரணம் ந ஜாநம்
வ்ரதம் ந யோகோ³ ந ச விஷ்ணுசர்சா ।
ந பித்ருகோ³விப்ரவராமரார்சா
ஸ்வல்பாயுஷஸ்தத்ர ஜநா ப⁴வந்தி ॥ 24 ॥

அத² மந்த்ரம் ।
க்லீம் ஶ்ரீம் க்லீம் ஶ்ரீம் நமோ ப⁴க³வதே ஜநார்த³நாய ஸகல து³ரிதாநி நாஶய நாஶய ।
க்ஷ்ரௌம் ஆரோக்³யம் குரு குரு । ஹ்ரீம் தீ³ர்க⁴மாயுர்தே³ஹி தே³ஹி ஸ்வாஹா ॥

ப²லஶ்ருதி꞉ ।
அஸ்ய தா⁴ரணதோ ஜாபாத³ள்பம்ருத்யு꞉ ப்ரஶாம்யதி ।
க³ர்ப⁴ரக்ஷாகரம் ஸ்த்ரீணாம் பா³லாநாம் ஜீவநம் பரம் ॥ 1 ॥

ஶதம் பஞ்சாஶதம் ஶக்த்யா(அ)த²வா பஞ்சாதி⁴விம்ஶதிம் ।
புஸ்தகாநாம் த்³விஜேப்⁴யஸ்து த³த்³யாத்³தீ³ர்கா⁴யுஷாப்தயே ॥ 2 ॥

பூ⁴ர்ஜபத்ரே விளிக்²யேத³ம் கண்டே² வா பா³ஹுமூலகே ।
ஸந்தா⁴ரயேத்³க³ர்ப⁴ரக்ஷா பா³லரக்ஷா ச ஜாயதே ॥ 3 ॥

ஸர்வே ரோகா³ விநஶ்யந்தி ஸர்வா பா³தா⁴꞉ ப்ரஶாம்யதி ।
குத்³ருஷ்டிஜம் ப⁴யம் நஶ்யேத் ததா² ப்ரேதாதி³ஜம் ப⁴யம் ॥ 4 ॥

மயா கதி²தமேதத்தே(அ)ம்ருதஸஞ்ஜீவநம் பரம் ।
அல்பம்ருத்யுஹரம் ஸ்தோத்ரம் ம்ருதவத்ஸத்வநாஶநம் ॥ 5 ॥

இதி ஸுத³ர்ஶநஸம்ஹிதோக்தம் அம்ருதஸஞ்ஜீவந த⁴ந்வந்தரி ஸ்தோத்ரம் ॥


மேலும் ஶ்ரீ விஷ்ணு ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed