Sri Sudarshana Chakra Stotram – ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಗರುಡಪುರಾಣೇ)


ಹರಿರುವಾಚ |
ನಮಃ ಸುದರ್ಶನಾಯೈವ ಸಹಸ್ರಾದಿತ್ಯವರ್ಚಸೇ |
ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಾಪ್ರದೀಪ್ತಾಯ ಸಹಸ್ರಾರಾಯ ಚಕ್ಷುಷೇ || ೧ ||

ಸರ್ವದುಷ್ಟವಿನಾಶಾಯ ಸರ್ವಪಾತಕಮರ್ದಿನೇ |
ಸುಚಕ್ರಾಯ ವಿಚಕ್ರಾಯ ಸರ್ವಮಂತ್ರವಿಭೇದಿನೇ || ೨ ||

ಪ್ರಸವಿತ್ರೇ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೇ ಜಗದ್ವಿಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ |
ಪಾಲನಾರ್ಥಾಯ ಲೋಕಾನಾಂ ದುಷ್ಟಾಸುರವಿನಾಶಿನೇ || ೩ ||

ಉಗ್ರಾಯ ಚೈವ ಸೌಮ್ಯಾಯ ಚಂಡಾಯ ಚ ನಮೋ ನಮಃ |
ನಮಶ್ಚಕ್ಷುಃಸ್ವರೂಪಾಯ ಸಂಸಾರಭಯಭೇದಿನೇ || ೪ ||

ಮಾಯಾಪಂಜರಭೇತ್ರೇ ಚ ಶಿವಾಯ ಚ ನಮೋ ನಮಃ |
ಗ್ರಹಾತಿಗ್ರಹರೂಪಾಯ ಗ್ರಹಾಣಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ || ೫ ||

ಕಾಲಾಯ ಮೃತ್ಯವೇ ಚೈವ ಭೀಮಾಯ ಚ ನಮೋ ನಮಃ |
ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹದಾತ್ರೇ ಚ ಭಕ್ತಗೋಪ್ತ್ರೇ ನಮೋ ನಮಃ || ೬ ||

ವಿಷ್ಣುರೂಪಾಯ ಶಾಂತಾಯ ಚಾಯುಧಾನಾಂ ಧರಾಯ ಚ |
ವಿಷ್ಣುಶಸ್ತ್ರಾಯ ಚಕ್ರಾಯ ನಮೋ ಭೂಯೋ ನಮೋ ನಮಃ || ೭ ||

ಇತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಹಾಪುಣ್ಯಂ ಚಕ್ರಸ್ಯ ತವ ಕೀರ್ತಿತಮ್ |
ಯಃ ಪಠೇತ್ಪರಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಿಷ್ಣುಲೋಕಂ ಸ ಗಚ್ಛತಿ || ೮ ||

ಚಕ್ರಪೂಜಾವಿಧಿಂ ಯಶ್ಚ ಪಠೇದ್ರುದ್ರ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ |
ಸ ಪಾಪಂ ಭಸ್ಮಸಾತ್ಕೃತ್ವಾ ವಿಷ್ಣುಲೋಕಾಯ ಕಲ್ಪತೇ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಗಾರುಡೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಆಚಾರಕಾಂಡೇ ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯೇ ಹರಿಪ್ರೋಕ್ತ ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed