Sri Ranganatha Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀರಂಗನಾಥಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ


ಓಂ ಶ್ರೀರಂಗಶಾಯಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಕಾನ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರಿತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನನ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜೇತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗನ್ನಾಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ | ೯

ಓಂ ಸುರವರ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರರಾಜಾನುಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಹತಾರಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಭವೇ ನಮಃ | ೧೮

ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಾರ್ತಿಭಂಜನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಗ್ಮಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಖ್ಯಾತಕೀರ್ತಿಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೈತ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ | ೨೭

ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನರಹರಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀರಜಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ | ೩೬

ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃತಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೃಷೀಕೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಘನಾಶನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಿತಾರಾತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಜ್ಜನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ | ೪೫

ಓಂ ಈಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಯ್ಯರ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಕುತ್ಸ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಮಲಾಕಾನ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಳೀಯೋರಗಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಲಾಮ್ಬುದಶ್ಯಾಮಲಾಂಗಾಯ ನಮಃ | ೫೪

ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೇಶನಾಶನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೇಶಿಪ್ರಭಂಜನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾನ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನನ್ದಸೂನವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅರಿನ್ದಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರುಕ್ಮಿಣೀವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೌರಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಲಭದ್ರಾಯ ನಮಃ | ೬೩

ಓಂ ಬಲಾನುಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೃಷೀಕೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯಜನಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಶಿಖಾಮಣಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಆದಿಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ | ೭೨

ಓಂ ದಯಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂತಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮೂರ್ತಿಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಸ್ಮೈ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಸ್ಮೈ ಧಾಮ್ನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾವನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪವನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಭವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ | ೮೧

ಓಂ ಛನ್ದೋಮಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಸಾರಾಮ್ಬುಧಿತಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆದಿತೇಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾನವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಊರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ | ೯೦

ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಯೋಗಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹತ್ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರ್ಜನಧ್ವಂಸಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಶೇಷಸಜ್ಜನೋಪಾಸ್ತಸತ್ಫಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಕ್ಷೀನ್ದ್ರವಾಹನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಶಯನಾಯ ನಮಃ | ೯೯

ಓಂ ವಿಧವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನಾರ್ದನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗದ್ಧೇತವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಿತಮನ್ಮಥವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಕ್ರಪಾಣಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಖಧಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾರ್ಙ್ಗಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಖಡ್ಗಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗದಾಧರಾಯ ನಮಃ | ೧೦೮


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಷ್ಟೋತ್ತರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed